A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2017. április 5-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

217/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

218/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy átadja a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat részére a lebontásra kerülő Varga Imre által tervezett Lukács György-szobrot annak érdekében, hogy a műalkotás a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen kerüljön elhelyezésre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

219/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat a Lukács György-szoborral kapcsolatban” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

220/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

221/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

222/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

223/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat hibrid buszok beszerzésével kapcsolatban” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

224/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nyílt ülésen tárgyalja meg a „Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítési projekt kivitelezői közbeszerzési pályázata kapcsán meghozandó döntésre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

225/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2016. évi beszámolójának elfogadására

2. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

3. Döntés fővárosi szintű helyi népszavazás elrendelése kérdésében

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Javaslat személyi döntések meghozatalára

6. „Under 2 MOU” nemzetközi egyezményhez kapcsolódó kiegészítés elfogadása

7. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására vonatkozó döntések meghozatalára a Monitoring-Controlling Kézikönyv alkalmazása kapcsán

8. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási, valamint adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos 2018-2019. évi kötelezettségvállalásra

9. Javaslat a Helyiségrendelet módosítására

10. Javaslat a Bp. XI., Andor u. 76. sz. alatti, valamint a Szigetmonostor, külterület 068 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok értékesítésére

11. A BFVK Zrt. 2017. évi működésével kapcsolatos döntések

a) Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének elfogadására

b) Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

12. Javaslat a BHÉV Zrt. Magyar Állam részére történő ingyenes átadásával kapcsolatosan megkötött megállapodás módosítására

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására és a közlekedési intézményrendszer tovább-fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

14. Javaslat az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” című feladat döntéseinek meghozatalára

15. Javaslat az Astoria-Újpalota villamosvonal tervezési szerződésének lezárására, a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítésére

16. Javaslat „Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges megállapodás módosítására

17. Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

18. Javaslat gazdasági, ellátási és igazgatási feladatokra vonatkozó engedélyokiratok jóváhagyására

19. Javaslat informatikai beruházási engedélyokiratok jóváhagyására

20. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi beruházási engedélyokmányok jóváhagyása

21. Közlekedési ágazatot érintő beruházási és felújítási engedélyokmányok jóváhagyása

22. Kulturális, turisztikai, sport, köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz kapcsolódó engedélyokmányok és megvalósítási megállapodások jóváhagyása

23. Javaslat 2016. évi „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

24. Javaslat a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

25. Javaslat a FINA 2017 VB. megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalára

26. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

27. Javaslat a 2014-2020-as uniós programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Monitoring Bizottságába delegált tag személyének cseréjére

28. Javaslat Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosításának megindítására, illetve elutasítására a XXIII. kerület egyes területeire vonatkozóan

29. Javaslat a „Műemléki Keret 2016” pályázat elbírálására

30. Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

31. Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására

32. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

33. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

34. Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

35. Javaslat üzembentartói jog átruházására irányuló szerződés megkötésére az egyes Tankerületi Központokkal a köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló járművekre vonatkozóan

36. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei költségvetési szerv alapító okiratának módosítására

37. Javaslat kulturális és turisztikai ágazathoz tartozó szervezetekkel történő éves közszolgáltatási szerződések és támogatási megállapodások megkötésére

38. Javaslat sport- és szociálpolitikai szervezetek szerződéseinek jóváhagyására

39. Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények 2016. évi maradványának elfogadására, valamint záró beszámoló elkészítéséhez szükséges fenntartói döntések meghozatalára

40. Javaslat az „Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése” beruházási feladathoz kapcsolódó selejtezés jóváhagyására

41. Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve a csótánymentesség fenntartása a 2018-2022. évekre vonatkozóan”, továbbá a „Fővárosi Csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén 2018-2022. évekre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárások fedezetének biztosítására

42. Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítési projekt kivitelezői közbeszerzési pályázata kapcsán meghozandó döntésre

43. Javaslat a Lukács György-szoborral kapcsolatban

44. Javaslat hibrid buszok beszerzésével kapcsolatban

45. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról

46. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

47. Döntés díszpolgári cím adományozásáról

48. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működési feltételeit érintő döntés meghozatalára

49. Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2017. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására

50. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására

51. Javaslat a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázatra benyújtott kerületi önkormányzati városrehabilitációs munkák támogatására

52. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti 2017. évi szerződések megkötésére

53. Javaslat a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

54. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. április 7-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

55. Javaslat a BTI Zrt.-vel kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére

56. Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének megkötésére

57. FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés megkötése

58. Javaslat „Építészeti örökségvédelem alatt álló épületek állagmegóvási munkáinak támogatása” című pályázat elbírálására

59. Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésére a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel

60. Javaslat Horizont 2020 Cities4People (Városok az emberekért) című projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére

61. Javaslat a Nemzetközi Migrációs Szervezettel kötött partnerségi megállapodás módosítására

62. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, szennyvíziszap kezelésére, környezetvédelmi monitoring-gépjármű üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek 2017. évi díjtételeinek elfogadására

63. Javaslat a kulturális, turisztikai, sport és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2017. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

64. Javaslat tankerületi központ által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó vélemény kiadására

65. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A napirend 1. pontja: Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2016. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

226/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 7. melléklet 15.8. pontja szerinti főpolgármesterre átruházott hatáskört, és elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2016. évi tevékenységéről készített beszámolóját.

227/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 285/1998. (II. 26.) Főv. Kgy. határozat a) pontjának „Felkéri a főkapitányt, hogy a megtett intézkedésekről és a főváros közbiztonságának helyzetéről félévente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést,” szövegrészét „Felkéri a főkapitányt, hogy a megtett intézkedésekről és a főváros közbiztonságának helyzetéről évente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést,” szövegre módosítja.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

228/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Karácsony Gergely módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az árvízvédelmi mű nyomvonaláról való döntést népszavazásnak kell megerősítenie, ezért fővárosi szintű helyi népszavazást ír ki a nyomvonalváltozatokról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy a beterjesztett határozati javaslat 1-4. pontjának végrehajtását a népszavazásig felfüggeszti, és a népszavazás eredményének figyelembevételével szükség szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

229/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 425/ÖK/2007. (VIII. 29.) és 232/ÖK/2009. (IV. 29.) sz. határozatai, a Fővárosi Közgyűlés 700/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. és 2385/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatai, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia ad hoc bizottságának szakvéleménye és az Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos Tanácsának Római-parti gát Munkabizottsága szakmai állásfoglalásának figyelembevételével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztésének kérdéseiről” tárgyú összehasonlító szakértői értékelés alapján a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény a Duna-part menti nyomvonalon, továbbá a Barát-patak és az Aranyhegyi-patak mentén kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

230/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Duna-parti nyomvonalon megvalósítandó árvízvédelmi létesítmény vízjogi engedélyezési és partrendezési terveinek a Közgyűlés soron következő ülésére történő beterjesztéséről és annak ismertetéséről.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Tarlós István

231/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az elsőrendű árvízvédelmi létesítmény elkészültét követően az első két - III. fokot elérő vagy azt meghaladó - árvízi védekezés alkalmával a parton felállítandó mobil árvízvédelmi fal mellett a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon meglévő védmű kulisszanyílásainak lezárása történjen meg.

Határidő: a védmű elkészültét követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

232/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kinyilvánítja elkötelezettségét a part jelenlegi rekreációs és sportfunkciójának megőrzésében és e jelleg erősítésében, és egyúttal úgy dönt, hogy az árvízvédelmi mű megvalósítását követően sem változhat a partszakasz alapvető funkciója és jellege, tehát nem kezdeményezi és nem támogatja a vonatkozó településrendezési eszközök e céltól eltérő módosítását. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó településrendezési eszközök megalkotása és módosítása során, valamint a nem Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó településrendezési eszközök véleményezésekor is gondoskodjon e szempontok érvényesítéséről.

Határidő: amikor a területre vonatkozó településrendezési eszköz megalkotása vagy módosítása folyamatban van

Felelős: Tarlós István

233/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy nyújtsa be a „Budapest árvízvédelmi műveinek magassági értékelése a mértékadó árvízszint változását követően” című, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által készített dokumentum jelen helyzet szerint - figyelemmel a Duna Aréna előtt megvalósuló árvízvédelmi és a Csillaghegyi-öblözettel kapcsolatos tervezett beavatkozásokra is, valamint különös tekintettel az azonnali beavatkozást igénylőnek minősített területekre - aktualizált változatát, továbbá nyújtsa be a sürgős beavatkozást igénylő védvonalak árvízvédelmének a veszélyeztetettség szerint rangsorolt megvalósítási tervét, annak ütemezését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az azonnali, sürgős beavatkozást igénylő partszakaszok árvízvédelmi művei kiépítési költségeinek biztosítását kezdeményezze Magyarország Kormányánál. Amennyiben a Kormány a költségek központi költségvetésből történő biztosítását visszautasítja, tegyen javaslatot a megvalósítás költségeinek a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében való, az érintett partszakaszok veszélyeztetettségének megfelelő sorrendben ütemezett megvalósításához szükséges források biztosítására.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Döntés fővárosi szintű helyi népszavazás elrendelése kérdésében

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Láng Zsolt, Bús Balázs, Wintermantel Zsolt, Szentgyörgyvölgyi Péter, Hassay Zsófia, Vattamány Zsolt, dr. Kocsis Máté, dr. Bácskai János, Kovács Róbert, dr. Hoffmann Tamás, Kovács Péter, Riz Levente, Ughy Attila, Borbély Lénárd, Karsay Ferenc, Orbán Gyöngyi

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

234/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” kérdésről szóló fővárosi szintű helyi népszavazást elrendeli.

Határidő: 2017. április 6.

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy a fővárosi szintű helyi népszavazás elrendeléséről szóló döntését 2017. április 6. napjától a Budapest Portálon (www.budapest.hu), valamint a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának hirdetőtábláján közzéteszi.

Határidő: 2017. április 6.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

235/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” kérdésről szóló fővárosi szintű helyi népszavazást - tekintettel arra, hogy a népszavazással elérni kívánt cél már teljes mértékben megvalósult - nem rendeli el.

Határidő: 2017. április 6.

Felelős: Tarlós István

236/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a fővárosi szintű helyi népszavazás el nem rendeléséről szóló döntését 2017. április 6. napjától a Budapest Portálon (www.budapest.hu), valamint a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának hirdetőtábláján közzéteszi.

Határidő: 2017. április 6.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

237/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa u. 67.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

238/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa u. 67.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Laki Ibolya osztályvezető, Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály;

- Skultéti József, a Szociális Klaszter országos alelnöke, a SzIME országos vezetőségének tagja;

- Kapdebo Ágnes önkormányzati tanácsadó, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

239/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói magasabb vezető beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

240/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Csányi Vilmos etológus;

- dr. Cseri Miklós főigazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre;

- dr. Korsós Zoltán főigazgató, Magyar Természettudományi Múzeum;

- Török László ügyvezető igazgató, Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Veszprém; a Magyar Állatkertek Országos Szövetségének képviselője;

- Sepseyné dr. Vígh Annamária főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály;

- Csurka Dóra önkormányzati tanácsadó, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;

- dr. Vincze Zoltán Fővárosi Állat- és Növénykert Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, szakszervezeti titkár;

- Kovács Béla, a Közalkalmazotti Tanács elnöke.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

241/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Tudomásul veszi Szabó István munkavállalói küldöttnek a BKV Zrt. felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről történő lemondását 2017. április 30. napjával.

- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának a BKV Zrt. Központi Üzemi Tanácsa által jelölt Gulyás Attilát (anyja neve: ...................., születési hely, idő: ..................) 2017. május 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 200 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

242/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Tudomásul veszi Völgyesi Tünde munkavállalói küldöttnek a FŐKÉTÜSZ Kft. felügyelőbizottságában betöltött tisztségének megszűnését.

- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának a FŐKÉTÜSZ Kft. Üzemi Tanácsa által jelölt Károlyi Józsefet (anyja neve: ...................., születési hely, idő: ..................) 2017. április 6. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

243/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Visszahívja Benke Lászlót a felügyelőbizottságban betöltött tisztségéből a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésének napjával.

- A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja felügyelőbizottsági tagjának Bereczki Miklóst (anyja neve: ..............., születési hely, idő: ..............) a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, bruttó 150 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: „Under 2 MOU” nemzetközi egyezményhez kapcsolódó kiegészítés elfogadása

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

244/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

egyetért az „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi szövetség egyetértési nyilatkozatának alábbi kiegészítésével, miszerint »Az „Under 2 MOU” szövetség tagjai megerősítik azon globális törekvéseiket, hogy határozott választ adjanak az éghajlatváltozás kihívásaira úgy, hogy a globális felmelegedés mértékét jóval 2 °C alatt tartják - az iparosodás előtti szinthez képest -, erőfeszítéseket téve a 1,5 °C-os cél elérésére, felismerve azt, hogy ezzel jelentősen csökken a klímaváltozás hatása és az általa jelentett kockázat«, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az „Under 2 MOU” szervezetet tájékoztassa.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására vonatkozó döntések meghozatalára a Monitoring-Controlling Kézikönyv alkalmazása kapcsán

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

245/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező alapító-okiratmódosítás, valamint az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

246/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező alapító-okiratmódosítás, valamint az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

247/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

248/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

249/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 11. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

250/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 12. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 13. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

251/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 14. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

252/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 16. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 17. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

253/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 18. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 19. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

254/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 20. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 21. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

255/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 22/a. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 22/a. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint a 22/b. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Jóváhagyja a CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

256/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 24. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 25. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

257/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 26. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 27. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

258/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 28. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 29. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

259/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. (BVA Nonprofit Kft.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 30. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 31. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

260/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 32. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 33. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

261/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 34. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 35. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

262/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 36. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 36. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 37. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

263/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. (Fővárosi Közbeszerzési Kft.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 38. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 38. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 39. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

264/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ENVIRODUNA Beruházási Előkészítő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 40. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 40. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 41. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

265/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság Igazgatóságának javaslata alapján dematerializált részvénnyé alakítja a Társaság 721 280 000 Ft összegű jegyzett tőkéjét kitevő, 7 212 db, egyenként 100 000 Ft névértékű, valamint 8 db, egyenként 10 000 Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított részvényét.

- módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 42. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 42. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 43. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a részvények dematerializálásával összefüggésben szükséges intézkedések megtételéről és a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

266/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 44. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 44. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 45. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

267/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (BVH Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 46. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 46. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 47. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

268/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 48. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 49. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

269/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. (FŐKERT Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 50. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 51. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

270/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 52. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 53. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

271/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 54. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 55. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

272/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 56. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 57. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

273/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ Kft.) alapító okiratát az előterjesztés 58. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 59. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

274/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 62. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 62. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 63. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

275/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapszabályának 9.3.25. a) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapest Közút Zrt. alapszabályát az előterjesztés 64. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 65. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BKK Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKK Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

276/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapszabályának 9.3.25. a) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (BÖK Kft.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BKK Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKK Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

277/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 68. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 68. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 69. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

278/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. alapító okiratát az előterjesztés 70. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 71. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására és kiadására, valamint arra, hogy jelen határozatot a BKV Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

279/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a BKV Panoráma Kft. alapító okiratát az előterjesztés 72. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 73. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására és kiadására, valamint arra, hogy jelen határozatot a BKV Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási, valamint adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos 2018-2019. évi kötelezettségvállalásokra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

280/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes gazdasági és ellátási feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen, a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzaton

- 2018. évre 166 100 E Ft + 44 550 E Ft áfa, összesen 210 650 E Ft;

- 2019. évre 141 600 E Ft + 37 935 E Ft áfa, összesen 179 535 E Ft összegben biztosítja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

281/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes adóigazgatási feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „712503 Adóigazgatási feladatok” címen, a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzaton

- 2018. évre 35 000 E Ft + 9450 E Ft áfa, összesen 44 450 E Ft;

- 2019. évre 35 000 E Ft + 9450 E Ft áfa, összesen 44 450 E Ft összegben biztosítja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

282/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2018. és 2019. évi költségvetésben a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” és a „712503 Adóigazgatási feladatok” címkódokon a szükséges fedezet betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: a 2018. és 2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Helyiségrendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 11/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Bp. XI., Andor u. 76. sz. alatti, valamint a Szigetmonostor, Külterület 068 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

283/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a 2905/1 helyrajzi számon nyilvántartott, a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadát képező, Budapest XI. ker., Andor utca 76. (Solt utca 44.) szám alatt található, 4016 m2 alapterületű, „kivett udvar és transzformátorállomás” megjelölésű ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy a pályázat nyertese, így az ingatlan vevője a DANOMI Ingatlanfejlesztő és -forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: DANOMI Kft.; cégjegyzékszám: 01-09-273983, székhely: 1135 Budapest, Mohács utca 8/B földszint Ü. szám; adószám: 25417991-2-41; statisztikai számjel: 25417991-6810-113-01; képviseli: Sárközy Mátyás ügyvezető) 121 500 000 Ft + áfa vételár összeggel.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés A/7. számú mellékletét képező adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

284/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a Szentendrei Járási Hivatal által nyilvántartott, a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadát képező, Szigetmonostor, Külterület 068 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 1399 m2 területű, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy az ingatlanra kiírt értékesítési pályázat nyertese, így az ingatlan vevője Szigetmonostor Község Önkormányzata (székhely: 2015 Szigetmonostor, Fő utca 26., törzskönyvi azonosító szám: 731069, adószám: 15731065-2-13, KSH szám: 15731065-8411-321-13, ÁHTI azonosító: 740658, képviseli: Molnár Zsolt polgármester) 4/10 tulajdoni hányad arányban; P. Z. 3/10 tulajdoni hányad arányban; B. V. 1/10 tulajdoni hányad arányban; B-L. Z. 1/10 tulajdoni hányad arányban; B. L. 1/10 tulajdoni hányad arányban összesen 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió forint vételár összeggel, mely vételárat a Vevők tulajdonszerzésük arányában fizetnek meg.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés B/7. számú mellékletét képező adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: A BFVK Zrt. 2017. évi működésével kapcsolatos döntések

a) Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

285/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a nem lakás célú feladatokra a BFVK Zrt. részére 6350 E Ft többlet fedezetet biztosít.

286/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Bp. III. kerület, Bécsi út 343. kerítésbontás és építés érdekében 6350 E Ft-tal csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret”-et, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán az új „BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú beruházási feladatok 2017. év” feladaton (a kiadásból önkormányzati beruházások 5000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1350 E Ft).

287/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

288/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. §-ában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező

a) BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásfelújítási feladatok 007146 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását;

b) BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 007353 egyedi azonosító számú engedélyokiratot;

c) BFVK Zrt. Közszolgáltatás - BÁLNA 2017. évi beruházási feladatok 007356 egyedi azonosító számú engedélyokiratot;

d) BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok 007148 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítása;

e) BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú beruházási feladatok 2017. év 007358 egyedi azonosító számú engedélyokiratot;

f) BFVK Zrt. Infrastruktúra fejlesztése 007145 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítása;

g) FVK Zrt. Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása 007505 egyedi azonosító számú engedélyokiratot

az abban foglalt tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásáról.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

289/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2017. évi éves közszolgáltatási szerződését, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: A BFVK Zrt. 2017. évi működésével kapcsolatos döntések

b) Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

290/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BFVK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a BHÉV Zrt. Magyar Állam részére történő ingyenes átadásával kapcsolatosan megkötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

291/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és az MNV Zrt. között 2016. november 25-én létrejött, a BHÉV Zrt. átadására vonatkozó megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására és a közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

292/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 3. sz. módosítására irányuló szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

293/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. - a BKÜ Zrt. üzleti tervét is tartalmazó - 2017. évi módosított üzleti tervének elkészítéséről, és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

294/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt keretmegállapodás kapcsán az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezettől és az EBRD-től az egyetértő véleményt szerezze be, amennyiben szükséges, úgy az érintett, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező feladatellátási és közszolgáltatási dokumentumot vizsgálja felül, annak módosítását készítse elő, és a módosított dokumentumot ismételten terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” című feladat döntéseinek meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

295/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” feladatot a 2017-2019. években bruttó 952 500 E Ft értékben a BKK Zrt. útján valósítja meg. A feladatra a Fővárosi Önkormányzat nettó 750 000 E Ft forrást biztosít a BKK Zrt. részére. A 202 500 E Ft levonható áfát a BKK Zrt. finanszírozza.

296/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” feladat BKK Zrt. által történő megvalósítása érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 7874 E Ft-tal és a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 2126 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megnöveli az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 10 000 E Ft-tal.

A feladatra a Főváros által biztosított forrás változatlanul nettó 750 000 E Ft, melyből 2017. évi előirányzat nettó 10 000 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak), 2018. évi üteme nettó 400 000 E Ft, 2019. évi üteme nettó 340 000 E Ft.

297/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

298/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” című feladat 7504. egyedi azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

299/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítése, engedélyes terv készítés” fejlesztési megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

300/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” feladat során a BKK Zrt. közreműködésével kerüljön megvizsgálásra olyan, Rákospalota-Újpest vasúti megállótól leágazó nyomvonal-alternatíva, mely az M3-as autópálya bevezető szakasza mentén létesít metróvégállomást, mely valós eszközváltási lehetőséget biztosíthat az agglomerációból beérkező autósforgalomnak.

A napirend 15. pontja: Javaslat az Astoria-Újpalota villamosvonal tervezési szerződésének lezárására, a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

301/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Keleti Pályaudvar-Újpalota villamosvonal kiépítése projektnek a 2014-2020 közötti európai uniós támogatási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program feladatlistájából való törlése miatt, továbbá a Thököly úti tengely egyes csomópontjainak a villamosvonal megvalósításától függetlenül történő rendezése érdekében az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladatot módosított műszaki tartalommal valósítja meg. A feladat összköltsége 783 200 E Ft-ról 408 635 E Ft-ra csökken. Az új összköltség tartalmazza az eredeti tervezési koncepció alapján már elkészült tervekre kifizetett 360 703 E Ft összeget, továbbá a villamosvonal nélküli tervezés miatt megrendelt módosításokat 47 932 E Ft értékben.

A kiadási igény csökkenése miatt fennmaradó 374 565 E Ft fővárosi forrásból 193 000 E Ft-ot az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladatra, 181 565 E Ft-ot a „Tervezési ágazati keret”-re csoportosít át.

302/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladat BKK Zrt. útján a 2017-2018. években történő megvalósítására 193 000 E Ft összköltséggel.

303/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat módosult műszaki tartalommal és csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 374 565 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladatot 193 000 E Ft összköltséggel, ennek érdekében megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az „egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatát 57 900 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan, továbbá tervbe veszi a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az „önkormányzati beruházások” előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 135 100 E Ft-tal, valamint címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret”-et 181 565 E Ft-tal.

Az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 408 635 E Ft-ra változik, 2016. dec. 31-ig tény 48 950 E Ft, 2017. évi előirányzata 359 685 E Ft-ra (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) változik.

Az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladat összköltsége 193 000 E Ft, 2017. évi előirányzata 57 900 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 135 100 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre).

304/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

305/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

306/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és a Költségvetési Bizottság véleményezését, és jóváhagyja a „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” engedélyokiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

307/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” megnevezésű fejlesztési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.

Határidő: a módosított engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

308/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és a Költségvetési Bizottság véleményezését, valamint jóváhagyja és megköti a „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” fejlesztési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

309/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően a BKK Zrt. gondoskodjon a Lánchíd pesti aluljárórendszer terveinek mielőbbi elkészítéséről annak érdekében, hogy az aluljárórendszer felújítása a Lánchíd felújításával egyidőben, azzal összehangolva elvégezhető legyen.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

Határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

310/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Viadukt átalakítására vonatkozó javaslatát, különös tekintettel a Vigadó téri megállóhely kialakítására, illetve a lépcsőkarok elhelyezésére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

Határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

311/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Haller utcai deltavágány kialakítására vonatkozó javaslatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

Határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

312/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Március 15. téren lévő villamosperonok elhelyezésére vonatkozó javaslatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

Határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat „Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges megállapodás módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

313/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a helyi közösségi közlekedésért felelős önkormányzatként kötelezettséget vállal a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” előkészítési feladat 2019. december 31-re módosított befejezési határidővel 2 409 804 E Ft-ra módosult összköltséggel a BKK Zrt.-vel kötendő fejlesztési megállapodás keretében történő elvégzésével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történő folyamatos egyeztetés mellett, az NFM-mel kötött, a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló megállapodásban foglaltakra figyelemmel.

314/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat 2019. december 31-i befejezési határidővel és megemelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2017. évi előirányzatán a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka”-t 1 909 804 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg megemeli a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” megnevezésű feladathoz kapcsolódóan a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 401 150 E Ft-tal, valamint a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 508 654 E Ft-tal.

A „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat összköltsége 2 409 804 E Ft-ra változik, ebből 2016. december 31-ig tény 150 E Ft, 2017. évi előirányzata 751 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 751 000 E Ft), 2018. évi üteme 1 408 654 E Ft-ra változik, 2019. évi üteme 250 000 E Ft.

315/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

316/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című feladat fejlesztési megállapodásának mellékletét képező engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

317/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „M2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című feladatra vonatkozó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: Kovács Róbert, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: Javaslat gazdasági, ellátási és igazgatási feladatokra vonatkozó engedélyokiratok jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

318/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

- a 6475. egyedi azonosító számú „Városháza épület homlokzatának felújítása” felújítási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását;

- a 6478. egyedi azonosító számú „Irodák felújítása” felújítási feladat engedélyokiratának 6. számú módosítását;

- a 7090. egyedi azonosító számú „Városháza épületének fejlesztése” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását;

- a 7212. egyedi azonosító számú „Városháza régi Trafóház épületének átalakítása” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását;

- a 7308. egyedi azonosító számú „Városháza épületenergetikai korszerűsítése önrész” beruházási feladat engedélyokiratát;

- a 7311. egyedi azonosító számú „Oktatóbázis kialakítása” beruházási feladat engedélyokiratát;

- a 7340. egyedi azonosító számú „Tűzjelző hálózat kivitelezése” beruházási feladat engedélyokiratát,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratoknak az előterjesztés 1-7. számú mellékletei szerinti tartalommal történő aláírásáról.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

319/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladat önkormányzat általi megvalósítása miatt a hivatali feladatok közüli törlésével egyidejűleg az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Városháza homlokzat felújítása” feladatot 302 836 E Ft-tal (a kiadásból 288 024 E Ft önkormányzati felújítás, 14 812 E Ft felújítási célú előzetesen felszámított áfa), ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladatot 302 836 E Ft-tal (a kiadásból 288 024 E Ft önkormányzati felújítás, 14 812 E Ft felújítási célú előzetesen felszámított áfa), továbbá a műszaki tartalomhoz igazodóan a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városháza épületének fejlesztése megvalósíthatósági tanulmány” feladat elnevezését „Városháza épületének fejlesztése” elnevezésre módosítja.

320/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításokról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat informatikai beruházási engedélyokiratok jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

321/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a 7336. egyedi azonosító számú „HAIR rendszer fejlesztése” beruházási feladat engedélyokiratát, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

322/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján megállapított beruházási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

- a 6938. egyedi azonosító számú „Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását;

- a 7072. egyedi azonosító számú „Iktatórendszer adaptálása, licencek” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását;

- a 7083. egyedi azonosító számú „Üzleti tervezési program” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását;

- a 7192. egyedi azonosító számú „Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását;

- a 7193. egyedi azonosító számú „Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabálynak való megfelelés érdekében” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását;

- a 7210. egyedi azonosító számú „IT biztonsági beruházások” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásáról az előterjesztés 2. és 4-8. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

323/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a) Egyetért, hogy a térinformatikai rendszer továbbfejlesztésére jóváhagyott fejlesztés keretén belül a Településszerkezeti Terv (TSZT) és a Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) alkalmazásmódosítás fejlesztések az érintett településrendezési eszközök felülvizsgálatának hiányában nem kerülnek megvalósításra. A részfeladat költsége 35 355 E Ft.

b) Egyetért az új Közlekedésbiztonsági Nyilvántartás (KBNY) alkalmazás fejlesztésével a Hivatal meglévő térinformatikai rendszerén belül. Az alkalmazás fejlesztési költsége 35 355 E Ft.

c) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján megállapított beruházási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja a 7071. egyedi azonosító számú „Hivatali térinformatikai rendszer” beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

324/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése alapján megállapított beruházási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

- a 7330. egyedi azonosító számú „Licencvásárlás 2017.” beruházási feladat engedélyokiratát;

- a 7331. egyedi azonosító számú „Vírusvédelem- és hálózati biztonsági licencek 2017.” beruházási feladat engedélyokiratát;

- a 7332. egyedi azonosító számú „Spam-, vírus-, hálózatvédelem - központi és végponti logelemzés licencek 2017.” beruházási feladat engedélyokiratát;

- a 7337. egyedi azonosító számú „Pénzügyi információs rendszer fejlesztése” beruházási feladat engedélyokiratát;,

- a 7338. egyedi azonosító számú „ASP interfészek és kapcsolatok kialakítása” beruházási feladat engedélyokiratát

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásáról az előterjesztés 9-13. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Vízgazdálkodási és környezetvédelmi beruházási engedélyokmányok jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

325/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása” feladatot a hulladékgyűjtő edényzet 2016. évi hiányának pótlásával kibővített műszaki tartalommal, 8636 E Ft-tal megemelt, 17 023 E Ft-ra módosult összköltséggel valósítja meg.

A beszerzés nettó értékének fedezetét kártérítés címén az FKF NZrt. a 2015. január 6. napján kötött „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás alapján megtéríti. A beszerzés áfája levonható, a módosítás többletforrásigénnyel nem jár.

326/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A hulladékgazdálkodási eszközök 2016. évi hiánya pótlásának érdekében megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 6800 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1836 E Ft-tal „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása” feladathoz kapcsolódóan.

A feladat megemelt összköltsége 17 023 E Ft, 2016. december 31-ig tény 3532 E Ft, a 2017. évi előirányzata 13 491 E Ft-ra változik (önkormányzati beruházások 10 582 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 2857 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 52 E Ft (nettó 52 E Ft).

A levonhatóáfa-növekmény tervbe vétele érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát 1836 E Ft-tal.

Az FKF Nonprofit Zrt. által fizetendő kártérítés tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek előirányzatát 6800 E Ft-tal.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódó KEOP-támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében, valamint a „Csillaghegyi-öblözet védelme” feladathoz kapcsolódó áfa-előirányzatok rendezése érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” kiadási, azon belül a Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 44 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli az „Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre” kiadási előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 48 435 841 E Ft, 2016. december 31-i tény 40 830 059 E Ft, a 2017. évi előirányzat változatlanul 4 175 055 E Ft [önkormányzati beruházások összege változatlanul 2 667 820 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa változatlanul 54 000 E Ft, fordított áfa 1 137 516 E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 315 675 E Ft-ra változik (nettó 248 554 E Ft, áfa 67 121 E Ft), egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 44 E Ft-ra változik]. A 2018. évi ütem változatlanul 2 000 000 E Ft, a 2019. évi ütem változatlanul 1 430 727 E Ft.

A feladat forrásszerkezete változatlanul:

A feladat 2016. december 31-ig felmerült tényköltsége 40 830 059 E Ft (KEOP támogatás 22 377 799 E Ft, KEHOP támogatás 2 802 347 E Ft, önerő támogatás 4 236 506 E Ft, kerületi önkormányzatok 593 306 E Ft, Budaörs Város Önkormányzata 184 412 E Ft, saját forrás 10 635 689 E Ft), 2017. évi előirányzata 4 175 055 E Ft (KEHOP-támogatás 1 463 625 E Ft, kerületi önkormányzatok 1 430 745 E Ft, Budaörs Város Önkormányzata 1960 E Ft, saját forrás 1 278 725 E Ft), 2018. évi üteme 2 000 000 E Ft (önerő-támogatás 862 595 E Ft, saját forrás 1 137 405 E Ft), 2019. évi üteme 1 430 727 E Ft (saját forrás).

A „Csillaghegyi-öblözet védelme” feladathoz kapcsolódóan 4784 E Ft összeggel csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége változatlanul 12 700 000 E Ft, 2016. december 31-ig tény 101 465 E Ft, a 2017. évi előirányzata változatlanul 2 023 497 E Ft (önkormányzati beruházások változatlanul 1 439 304 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 28 767 E Ft-ra változik, fordított áfa 359 846 E Ft-ra változik, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával változatlanul 195 580 E Ft (nettó 154 000 E Ft, áfa 41 580 E Ft). A 2018. évi ütem változatlanul 8 575 038 E Ft, a 2019. évi ütem változatlanul 2 000 000 E Ft.

A feladat forrásszerkezete változatlanul:

A feladat 2016. december 31-ig felmerült tényköltsége 101 465 E Ft (saját forrás), 2017. évi előirányzata 2 023 497 E Ft (saját forrás), 2018. évi üteme 8 575 038 E Ft (KEHOP-támogatás 8 415 813 E Ft, saját forrás 159 225 E Ft), 2019. évi üteme 2 000 000 E Ft (KEHOP-támogatás 1 584 187 E Ft, saját forrás 415 813 E Ft).

327/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításáról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

328/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés melléklete „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

Vízgazdálkodási feladatok

0794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 17. sz. módosítását;

4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

6880. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, valamint a Környezetvédelmi feladatok

6812. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását;

7070. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratoknak az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal történő aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Közlekedési ágazatot érintő beruházási és felújítási engedélyokmányok jóváhagyása

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

329/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2016. évi pénzügyi zárás keretében elvégzett felülvizsgálat alapján a 7076. azonosító számú „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” és a 6820. azonosító számú „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladatok helyes tény-terv adatainak a 2017. évi költségvetésben való megjelenítése érdekében az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat tekintetében a 2016. december 31-ig felmerült tényköltséget megemeli 23 003 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a feladat 2017. évi előirányzatát. Ennek érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 18 112 E Ft-tal, valamint megemeli a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 264 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5155 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 680 500 E Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 613 176 E Ft-ra, 2017. évi előirányzata 67 324 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 52 593 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 264 E Ft, fordított áfa 13 936 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 531 E Ft (ebből nettó 418 E Ft, áfa 113 E Ft).

A „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladathoz kapcsolódóan a 2016. december 31-ig felmerült tényköltséget csökkenti 12 322 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladat 2017. évi előirányzatát. Ennek érdekében megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 9702 E Ft-tal, továbbá a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 2620 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 7 166 999 E Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 2 259 842 E Ft-ra, 2017. évi előirányzata 4 907 157 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 3 786 903 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 266 831 E Ft, fordított áfa 755 633 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 97 790 E Ft (ebből nettó 77 000 E Ft, áfa 20 790 E Ft).

A tárgyévi kiadási előirányzatok összességében 10 681 E Ft összegű csökkenése miatt azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Tervezési ágazati keret” önkormányzati beruházások előirányzatát.

Az alábbi feladatok módosított megnevezését, valamint a kezdési és befejezési időpontok változását átvezeti a költségvetési rendeleten:

- 6838 egyedi azonosító számú, „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” megnevezésű feladat helyett „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok”;

- 6673 egyedi azonosító számú, „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” megnevezésű feladathoz kapcsolódó kezdés-befejezés éve: 2016-2018 helyett 2011-2018.

330/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

331/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A „Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)” feladat tekintetben jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

- 7511. egyedi azonosító számú engedélyokiratot, és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat és a fejlesztési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

332/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „II. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

- 6841. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

- 7096. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

- 7094. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

- 7142. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

- 6673. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását;

- 6623. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását;

- 6838. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

- 7299. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a

- 6820. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

333/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „III. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

- 7293. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

334/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapesti Közlekedési Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „IV. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

- 7046. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

335/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Közút Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a becsült értéket meghaladó összegű ajánlatok miatt a „Forgalomtechnikai intézkedések” feladatot 325 000 E Ft-tal megemelt, 813 395 E Ft-ra módosult összköltséggel 2017. december 31-i befejezési határidővel valósítja meg, a Budapest Közút Zrt.-vel érvényben lévő megvalósítási megállapodás módosítása alapján.

336/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „V. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

- 6994. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó 1. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt megvalósítási megállapodást;

- 6849. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;

- 6704. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó 1. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt megvalósítási megállapodást,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok és a megvalósítási megállapodások aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

337/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az FPH028/23-3/2017. iktatószámú, az előterjesztés melléklete, Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok „II. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7076. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Kulturális, turisztikai, sport-, köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz kapcsolódó engedélyokmányok és megvalósítási megállapodások jóváhagyása

Előterjesztők: Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

338/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi feladatok módosított megnevezését, valamint a kezdési és befejezési időpontok változását átvezeti a költségvetési rendeleten:

- 7163. egyedi azonosító számú, „Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása” megnevezésű feladat helyett „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása”;

- 7493. egyedi azonosító számú, „FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések” megnevezésű feladathoz kapcsolódó kezdés-befejezés éve: 2016-2018 helyett 2017-2018.;

- 7453. egyedi azonosító számú, a „Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése” megnevezés helyett a „Mozaik Gazdasági Szervezet Eszköz beszerzés”;

- 7416. egyedi azonosító számú, a „Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése-festése” megnevezés helyett a „Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, „A” épületszárny belső részleges felújítása”;

- 7427. egyedi azonosító számú, a „Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás” megnevezés helyett a „Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás”;

- 7435. egyedi azonosító számú, a „Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás” megnevezés helyett a „Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás”;

- 7372. egyedi azonosító számú, „Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása” megnevezés helyett „BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása”;

- 7418. egyedi azonosító számú, „Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása” megnevezés helyett „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása”;

- 7371. egyedi azonosító számú, „Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása” megnevezés helyett „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely, Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása”.

339/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításokról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

340/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja az alábbi engedélyokiratokat:

- 7181. egyedi azonosító számú, BTM, Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció;

- 7303. egyedi azonosító számú, BTM, Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.;

- 7190. egyedi azonosító számú, Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése;

- 7174. egyedi azonosító számú, Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)

tárgyú beruházási feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok módosítását, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

341/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerinti jóváhagyja az alábbi engedélyokiratokat:

- 7468. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, ipari mosógép beszerzése;

- 7344. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Szombathely kiskastély épületben személyi felvonó építése;

- 7348. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése;

- 7364. egyedi azonosító számú, FSZEK, Budapesti Művelődési Központ bútorzatának, beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje;

- 7366. egyedi azonosító számú, FSZEK, Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje;

- 7390. egyedi azonosító számú, FÁNK, Elefántház rekonstrukció;

- 7397. egyedi azonosító számú, FÁNK, Nagyszikla héjazat rekonstrukció;

- 6719. egyedi azonosító számú, FÁNK, Pannon Park fejlesztése;

- 7493. egyedi azonosító számú, FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések;

- 7499. egyedi azonosító számú, Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem

tárgyú beruházási feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratokat, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

342/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 12. § (1) bek. c) pontjában, valamint 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja „Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem” feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

343/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja az alábbi engedélyokiratokat:

- 7163. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása;

- 7177. egyedi azonosító számú, Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása;

- 7199. egyedi azonosító számú, BTM, Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása

tárgyú felújítási feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok módosítását, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

344/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal

- a 7376. egyedi azonosító számú, BMSZKI, vizes helyiségek felújítása;

- a 7372. egyedi azonosító számú, BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása;

- a 7416. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő „A” épületszárny belső részleges felújítása;

- a 7418. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása;

- a 7371. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely, Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása;

- a 7501. egyedi azonosító számú, FSZEK, VIII. kerület, Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása;

- a 7408. egyedi azonosító számú, Budapest Főváros Levéltára, gépészeti rendszerek részleges felújítása;

- a 7405. egyedi azonosító számú, Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely;

- a 7485. egyedi azonosító számú, Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása;

- a 7420. egyedi azonosító számú, Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása;

- a 7476. egyedi azonosító számú, Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása;

- a 7467. egyedi azonosító számú, Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása;

- a 7389. egyedi azonosító számú, Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása

tárgyú felújítási feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratokat, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

345/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal

- a Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely;

- a Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása;

- a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad-padozat és kapcsolódó terek felújítása;

- a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása;

- a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása;

- a Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása

feladatokhoz kapcsolódó megvalósítási megállapodásokat, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

346/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja

- a 7453. egyedi azonosító számú, „Mozaik Gazdasági Szervezet eszközbeszerzés”

tárgyú beruházási engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az okirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

347/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja

- a 7424. egyedi azonosító számú, Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétikapálya felújítása tárgyú felújítási feladathoz kapcsolódó engedélyokiratot az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az okirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

348/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a főpolgármester döntési hatáskörét, és jóváhagyja

- a 7427. egyedi azonosító számú Mozaik Gazdasági Szervezet, Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás;

- a 7435. egyedi azonosító számú, Mozaik Gazdasági Szervezet, Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás

felújítási engedélyokiratokat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat 2016. évi „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

349/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. fejezet 9. pontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 E Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés 1. számú módosítását és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a Támogató aláírását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

350/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” című feladathoz kapcsolódóan az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 394 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 106 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a dologi kiadások (felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 500 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 500 000 E Ft, 2017. évi előirányzata változatlanul 500 000 E Ft, ebből önkormányzati felújítások 393 307 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 193 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 500 E Ft (ebből: dologi nettó 394 E Ft, dologi áfa 106 E Ft).

A feladathoz tartozó NFM/Belügyminisztérium-támogatás 500 000 E Ft, amelyből 2016. évben teljesült 250 000 E Ft, 2017. évi terv 250 000 E Ft).

351/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

352/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

353/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” program megvalósításában való közreműködésre irányuló kivitelezési együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő, valamint a független árelemzés rendelkezésre állását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

354/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

355/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” program megvalósításában való közreműködésre vonatkozó műszaki ellenőri szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés hatálybalépését, valamint a független árelemzés rendelkezésre állását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

356/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” feladattal összhangban a Fővárosi Önkormányzat a Széchenyi tér felújítását, valamint gyalogos- és kerékpárbarát átalakítását is valósítsa meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve a végrehajtáshoz szükséges előterjesztést a Közgyűlés következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Közgyűlés következő ülése

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

357/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” feladatot a 2017-2019. években 22 330 000 E Ft összköltséggel a BKK Zrt. útján megvalósítási megállapodás megkötésével valósítja meg.

358/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” című feladat 7507. azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

359/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” c. kivitelezési feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

360/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósítása érdekében:

A Margitszigeten jelenleg megtalálható vendéglátó-épületek elbontását, valamint a helyükre három új vendéglátó-épület fővárosi forrásból történő megépítését a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat helyett a „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” keretében valósítja meg.

A feladat összköltségét - a III. ütemre vonatkozó beszerzéssel kapcsolatban érkezett legmagasabb ajánlati árat figyelembe véve - bruttó 1 017 317 E Ft-tal szükséges megnövelni, amelynek fedezetét 127 000 E Ft összegben a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladatról, 20 400 E Ft összegben a „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladatról, 203 161 E Ft összegben a „FINA fejlesztések tartalékkerete” feladatról, továbbá 666 756 E Ft összegben a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladat tartalékkeretének támogatási összegéről történő átcsoportosítással valósítja meg.

Az átcsoportosítást követően a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat összköltsége 7 289 848 E Ft-ra, a „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladat összköltsége 11 000 E Ft-ra, a „FINA fejlesztések tartalékkerete” 600 707 E Ft-ra, a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladat összköltsége 5 713 744 E Ft-ra változik.

A fenti átcsoportosításokat követően „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” összköltsége 3 450 407 E Ft-ra változik.

A FINA VB-vel kapcsolatos fővárosi feladatokhoz tartozó műszaki tartalom, valamint a kiadás és az állami támogatás mértéke összességében nem változik.

361/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a margitszigeti vendéglátó-épületek „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” keretében történő elbontása és újjáépítése pénzügyi fedezetének megteremtése, valamint a III. ütem kertészeti, parkrendezési feladatainak határidőben történő megvalósításának érdekében:

A „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 275 830 E Ft-tal. Továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 148 830 E Ft-tal.

A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 13 669 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 3690 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 3041 E Ft-tal (nettó 2394 E Ft, áfa 647 E Ft).

A „FINA fejlesztések tartalékkerete”-hez kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 159 969 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 43 192 E Ft-tal.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 481 919 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 7247 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 54 738 E Ft-tal (nettó 43 102 E Ft, áfa 11 635 E Ft). Továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 122 852 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” feladat bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 801 037 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 216 280 E Ft-tal.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladatról „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok”-ra történő 666 756 E Ft összegű állami támogatás átcsoportosítása érdekében a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódó beruházási célú támogatási bevétel csökkenés összességében 666 756 E Ft. Ebből 2016. évi bevételcsökkenés 795 722 E Ft (4 754 456 E Ft összegű bevételi előirányzattal szemben 3 958 734 E Ft beruházási célú támogatás érkezett). A 2017. évi bevételi előirányzat 128 966 E Ft-tal emelkedik (684 401 E Ft-ról 813 367 E Ft-ra változik).

„A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” feladathoz kapcsolódó beruházási célú támogatási bevétel növekmény összességében 666 756 E Ft. Ebből 2016. évi bevételnövekmény 795 722 E Ft (2 063 045 E Ft összegű bevételi előirányzattal szemben 2 858 767 E Ft beruházási célú támogatás érkezett). A 2017. évi bevételi előirányzat 128 966 E Ft-tal csökken (296 974 E Ft-ról 168 008 E Ft-ra változik).

A „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések” feladat összköltsége 7 416 848 E Ft-ról 7 289 848 E Ft-ra változik. A 2016. évi tény változatlanul 2 528 205 E Ft, a 2017. évi előirányzat 4 748 943 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 3 539 189 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 693 E Ft, fordított áfa 1 162 192 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 30 869 E Ft (nettó 24 306 E Ft, áfa 6563 E Ft), a 2018. évi ütem változatlanul 12 700 E Ft.

A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladat összköltsége 31 400 E Ft-ról 11 000 E Ft-ra változik. 2016. évi tény változatlanul 4298 E Ft, a 2017. évi előirányzat 6702 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 5277 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1425 E Ft.

A „FINA fejlesztések tartalékkerete” előirányzat összköltsége, egyben a feladat 2017. évi előirányzata 803 868 E Ft-ról 600 707 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 472 997 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 127 710 E Ft.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladat összköltsége 6 380 500 E Ft-ról 5 713 744 E Ft-ra változik. 2016. évi tény változatlanul 368 869 E Ft, a 2017. évi előirányzat 5 344 875 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 4 094 073 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 69 412 E Ft, fordított áfa 1 105 787 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 75 603 E Ft (ebből nettó 59 530 E Ft, áfa 16 073 E Ft).

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 5 713 744 E Ft (ebből állami támogatás 4 890 744 E Ft, ebből működési célú 118 643 E Ft, fejlesztési célú 4 772 101 E Ft, fővárosi forrás 823 000 E Ft). 2016. évi tény 368 869 E Ft (ebből állami támogatás 4 022 931 E Ft, ebből működési célú 64 197 E Ft, fejlesztési célú 3 958 734 E Ft, fővárosi forrás -3 654 062 E Ft), 2017. évi előirányzat 5 344 875 E Ft (állami támogatás 867 813 E Ft, ebből működési célú 54 446 E Ft, fejlesztési célú 813 367 E Ft, fővárosi forrás 4 477 062 E Ft).

„A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” összköltsége 2 433 090 E Ft-ról 3 450 407 E Ft-ra változik. A 2016. évi tény változatlanul 96 665 E Ft, a 2017. évi előirányzat 3 353 742 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 2 612 742 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 705 440 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával változatlanul 35 560 E Ft (nettó 28 000 E Ft, áfa 7560 E Ft).

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 3 450 407 E Ft (állami támogatás 3 078 256 E Ft, ebből működési célú 51 481 E Ft, fejlesztési célú 3 026 775 E Ft, fővárosi forrás 372 151 E Ft), 2016. évi tény 96 665 E Ft (állami támogatás 2 886 623 E Ft, ebből működési célú 27 856 E Ft, fejlesztési célú 2 858 767 E Ft, fővárosi forrás -2 789 958 E Ft), 2017. évi előirányzat 3 353 742 E Ft (állami támogatás 191 633 E Ft, ebből működési célú 23 625 E Ft, fejlesztési célú 168 008 E Ft, fővárosi forrás 3 162 109 E Ft).

362/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításáról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

363/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése” projekt tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításának aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

364/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések feladat” beruházási engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

365/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti „A Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásbővítésének megvalósítására” elnevezésű megvalósítási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és teljes körű elszámolásáról szóló megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

366/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja a 7202. „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

367/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

368/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés részét képező Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése projekt 1. szakasza projektelem megvalósíthatósága érdekében, a finanszírozási kérdések tisztázása céljából kezdeményezzen tárgyalásokat a nemzeti fejlesztési miniszterrel. A tárgyalások eredményét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

369/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladat 7079. azonosító számú engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

370/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a BP2017 Világbajnokságot Lebonyolító Nonprofit Kft. közötti, a „Megállapodás a 2017. évi FINA világbajnokság versenyhelyszínének biztosítása tárgyában a Városligeti Műjégpályára vonatkozóan” c. megállapodást az előterjesztői kiegészítés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 27. pontja: Javaslat a 2014-2020-as uniós programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Monitoring Bizottságába delegált tag személyének cseréjére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 274/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Monitoring Bizottságába Szalay-Bobrovniczky Alexandra helyett dr. Szeneczey Balázst delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését Riz Levente látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosításának megindítására, illetve elutasítására a XXIII. kerület egyes területeire vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

372/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 54. § (3) bekezdése alapján az SZMSZ 7. melléklet 2.3 pontja szerint a főpolgármesterre átruházott hatáskört.

373/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Megindítja az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítását a XXIII. kerületi területekre vonatkozóan az előterjesztés 1-2. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

374/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Elutasítja az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosításának kérelmét a XXIII. kerületi területekre vonatkozóan az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

375/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 372-374/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatok megküldéséről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata polgármesterének.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Műemléki Keret 2016” pályázat elbírálására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

376/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Műemléki célú támogatásra a 2017. évben 192 600 E Ft többlet fedezetet biztosít. A feladat 1 236 800 E Ft összköltséggel valósul meg. A 2016. évi tény költség 97 600 E Ft, a 2017. évi előirányzat 1 139 200 E Ft Ezen összegből a „Műemléki Keret 2016” pályázatot 392 600 E Ft összköltséggel valósítja meg.

377/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2016” pályázat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános Tartalék „cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 192 600 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „846902 Műemléki célú támogatás” cím előirányzatát (egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 146 400 E Ft, egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 46 200 E Ft).

378/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

379/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 844/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati felhívásban meghirdetett „Műemléki Keret 2016” pályázati támogatásokat az alábbiak szerint ítéli oda:

Sorsz. Cím Pályázó Támogatási
igény (Ft)
Támogatási
javaslat (Ft)
1. Budapest I. kerület, Attila út 19. Társasház 3 000 000 3 000 000
2. Budapest I. kerület, Attila út 41. Társasház 18 233 000 18 200 000
3. Budapest I. kerület, Dísz tér 8. Társasház 40 000 000 0
4. Budapest I. kerület, Lánchíd utca 13. Társasház 12 000 000 4 800 000
5. Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1. Társasház 18 000 000 17 000 000
6. Budapest I. kerület, Toldy Ferenc utca 50. Társasház 1 500 000 1 500 000
7. Budapest I. kerület, Vám utca 2. Társasház 8 760 810 4 500 000
8. Budapest I. kerület, Várkert rakpart 17. Társasház 5 300 000 5 300 000
9. Budapest II. kerület, Budakeszi út 73/C N. Zs. 5 000 000 5 000 000
10. Budapest II. kerület, Felvinci út 2. Haris György -
Haris Park Kft.
10 000 000 10 000 000
11. Budapest II. kerület, Garas utca 8-10. Társasház 50 973 932 45 000 000
12. Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 42. Társasház 2 690 000 0
13. Budapest II. kerület, Margit körút 15-17. Társasház 7 900 000 4 900 000
14. Budapest II. kerület, Margit körút 41. Társasház 4 166 000 3 000 000
15. Budapest II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. Társasház 800 000 800 000
16. Budapest III. kerület, Ezüsthegy utca 76. Kövér Zoltán ügyvezető - Ezüsthegy 2007 Kft. 800 000 800 000
17. Budapest III. kerület, Kálvin köz 4. Budapest-Óbudai Református Egyházközség 13 000 000 2 000 000
18. Budapest III. kerület, Lajos utca 168. Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia 10 000 000 4 000 000
19. Budapest III. kerület, Mókus utca 24. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat
3 239 250 1 200 000
20. Budapest V. kerület, Arany János utca 15. Társasház 889 000 0
21. Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7-8. Társasház 35 000 000 30 000 000
22. Budapest V. kerület, Ferenciek tere 10. Párizs Property Kft. 15 000 000 0
23. Budapest V. kerület, Papnövelde utca 1. Társasház 10 000 000 10 000 000
24. Budapest V. kerület, Régiposta utca 15. Társasház 4 300 000 4 300 000
25. Budapest V. kerület, Szalay utca 5/A Társasház 3 149 537 3 000 000
26. Budapest V. kerület, Szép utca 6. Priszjazsnyuk Roman Nyikolajevics -
DIXSTRICT-2016 Kft.
39 333 000 15 000 000
27. Budapest V. kerület, Váci utca 47. Knáb Judit tartományfőnök -
Congregatio Jesu
10 000 000 2 000 000
28. Budapest VI. kerület, Andrássy út 15. Társasház 13 261 750 13 200 000
29. Budapest VI. kerület, Hajós utca 23. Társasház 12 092 871 2 000 000
30. Budapest VI. kerület, Hajós utca 41. Társasház 4 500 000 4 500 000
31. Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 2. Társasház 975 563 0
32. Budapest VI. kerület, Nagymező utca 19. Társasház 985 750 500 000
33. Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 38. Turgut Kabaca - AMX HS Real Estate Management Hungary Kft. 60 000 000 28 000 000
34. Budapest VII. kerület, Erzsébet körút 24. Társasház 4 378 939 4 300 000
35. Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. Társasház 35 000 000 32 000 000
36. Budapest VIII. kerület, Fiumei út 14. Társasház 26 137 703 6 500 000
37. Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 22. Társasház 5 529 384 5 500 000
38. Budapest VIII. kerület, Üllői út 24. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 2 910 925 2 900 000
39. Budapest IX. kerület, Ipar utca 15-21. Társasház 10 000 000 0
40. Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 13. Társasház 1 000 000 1 000 000
41. Budapest IX. kerület, Ráday utca 26. Társasház 12 000 000 7 500 000
42. Budapest IX. kerület, Üllői út 59. Társasház 5 936 702 0
43. Budapest IX. kerület, Vámház körút 9. Társasház 1 450 000 1 400 000
44. Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4. Barta-Eke Gyula kancellár - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 5 953 858 3 000 000
45. Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. Társasház 2 000 000 2 000 000
46. Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57. Társasház 2 000 000 1 500 000
47. Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. Társasház 2 000 000 1 500 000
48. Budapest XII. kerület, Remete út 14. Társasház 3 890 250 0
49. Budapest XIII. kerület, Pannónia utca 8. Társasház 3 250 000 1 000 000
50. Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 44-46. Társasház 45 798 757 18 000 000
51. Budapest XIII. kerület, Tátra utca 5/C Társasház 2 600 000 2 600 000
52. Budapest XIII. kerület, Tátra utca 26. Társasház 3 500 000 3 500 000
53. Budapest XIV. kerület, Hermina út 47. Dr. Nagy Sándor elnök - Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 8 000 000 8 000 000
54. Budapest XIV. kerület, Jávor utca 11/A Társasház 19 098 146 0
55. Budapest XIV. kerület, Róna utca 117. V. T. 2 000 000 2 000 000
56. Budapest XIV. kerület, Telepes utca 32. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 37 780 030 37 000 000
57. Budapest XIV. kerület, Thököly út 56. Nagy Károly plébános - Rózsafüzér Királynéja Plébánia 2 628 900 2 600 000
58. Budapest XVIII. kerület, Margó Tivadar utca
116-118.
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata
5 000 000 5 000 000
59. Budapest XIX. kerület, Esze Tamás utca 34. Társasház 3 500 000 0
60. Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 4. Társasház 700 000 300 000
Összesen: 678 894 057 392 600 000

380/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a megállapodásokat a pályázati felhívásban szereplő „Megállapodás minta” szerint meghatározott feltételekkel az előterjesztés 1.3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására, továbbá a pályázatot benyújtók írásban történő értesítésére.

Határidő: az értesítésre: 60 nap; a megállapodás megkötésére: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

381/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczy Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

382/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az olimpiai feladatok okafogyottá válásából adódóan a támogatás elmaradása miatt csökkenti 100 450 E Ft-tal a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát, 50 000 E Ft-tal a „847002 Városrendezési és Városépítési feladatok kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát, valamint 50 450 E Ft-tal a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

383/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

384/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 35. pontja: Javaslat üzembentartói jog átruházására irányuló szerződés megkötésére az egyes Tankerületi Központokkal a köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló járművekre vonatkozóan

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

385/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

386/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

387/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

388/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

389/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Közép-Pesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

390/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Külső-Pesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei költségvetési szerv alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

391/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat kulturális és turisztikai ágazathoz tartozó szervezetekkel történő éves közszolgáltatási szerződések és támogatási megállapodások megkötésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

392/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Jazzart Közcélú Alapítvánnyal kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

393/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

394/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

395/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata mint szerződést kötő fél és mint a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja, megköti a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő 2017. évi finanszírozási megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

396/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata mint szerződést kötő fél és mint a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja, megköti a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel kötendő 2017. évi finanszírozási megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

397/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata mint szerződést kötő fél és mint a Budapest Film Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja, megköti a Budapest Film Zrt.-vel kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

398/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Pro Cultura Urbis Közalapítvánnyal kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

399/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesülettel kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

400/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Budapest Film Zrt. Művész Mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése” feladat előirányzatát 60 000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 47 244 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 756 E Ft), és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, ezen belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az új, „Budapest Film Zrt. Művész Mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan.

401/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata mint szerződést kötő fél és mint a Budapest Film Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja, megköti a Budapest Film Zrt.-vel kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

402/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat-módosítási javaslatot terjessze a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat sport- és szociálpolitikai szervezetek szerződéseinek jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

403/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 2017. évi közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

404/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 2017. évi közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

405/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület számára 2017. április 1-jétől 2018. március 31-ig terjedő időszakra 79 356 E Ft (ebből: 2017. évi költségvetés terhére 56 417 E Ft, a 2018. évi költségvetés terhére 22 939 E Ft) támogatást biztosít a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott feladatok megvalósításának támogatásához.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

406/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. mellékletének 6.9 pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

407/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Menhely Alapítvány számára 2017. április 1-jétől 2018. március 31-ig terjedő időszakra 191 553 E Ft (ebből: 2017. évi költségvetés terhére 136 665 E Ft, a 2018. évi költségvetés terhére 54 888 E Ft) támogatást biztosít a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott feladatok megvalósításának támogatásához.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

408/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Menhely Alapítvány között az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

409/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a „Motiváció” Mozgássérülteket Segítő Alapítvány között az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények 2016. évi maradványának elfogadására, valamint záróbeszámoló elkészítéséhez szükséges fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

410/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Kollégiumok Gazdasági Szervezete és a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 2016. éves költségvetési beszámolóját.

411/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja a 2016. évi költségvetési beszámoló alapján a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványát, melynek összege 250 306 E Ft.

412/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 250 306 E Ft összegű, 2016. évi maradványából a 2016. évről áthúzódó kötelezettségekre 70 881 E Ft-ot biztosít. A fennmaradó 179 425 E Ft-ot elvonja az intézménytől.

413/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványa tervbe vétele érdekében megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 250 306 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatát (a kiadásból személyi juttatások 1000 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 220 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 65 000 E Ft, egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 4435 E Ft, intézményi beruházások 178 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 48 E Ft, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 179 425 E Ft.

414/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja a 2016. évi költségvetési beszámoló alapján a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványát, melynek összege 93 432 E Ft.

415/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 93 432 E Ft összegű, 2016. évi maradványából a 2016. évről áthúzódó kötelezettségekre 58 440 E Ft-ot biztosít. A fennmaradó 34 992 E Ft-ot elvonja az intézménytől.

416/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Kollégiumok Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványa tervbe vétele érdekében megemeli a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 93 432 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások 2000 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 440 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 56 000 E Ft, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 34 992 E Ft.)

417/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja a 2016. évi költségvetési beszámoló alapján a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványát, melynek összege 157 130 E Ft.

418/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 157 130 E Ft összegű, 2016. évi maradványából a 2016. évről áthúzódó kötelezettségekre 83 440 E Ft-ot biztosít A fennmaradó 73 690 E Ft-ot elvonja az intézménytől.

419/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványa tervbe vétele érdekében megemeli a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 157 130 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások 2000 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 440 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 81 000 E Ft, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 73 690 E Ft.)

420/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításokról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat az „Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése” beruházási feladathoz kapcsolódó selejtezés jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

421/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés bb) pontjában foglalt hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező selejtezési jegyzőkönyvben szereplő tárgyi eszközök selejtezését, és a bontás után keletkező 50 db szék megsemmisítését, továbbá a haszonanyagként értékesíthető 350 db bontott szék értékesítését. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti selejtezési jegyzőkönyv záradékolására, továbbá arra, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegéből a selejtezési jegyzőkönyvben feltüntetett hatállyal (könyv szerinti értéken összesen 10 152 902 Ft bruttó, 10 152 902 Ft elszámolt értékcsökkenés mellett 0 Ft nettó összegben) történő kivezetéséről.

Határidő: 2017. április 15.

Felelős: Tarlós István

422/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. részére történő összesen 350 db szék kedvezményes értékesítését 100 000 Ft + áfa, bruttó 127 000 Ft, azaz egyszázhuszonhétezer forint értékben. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a kapcsolódó adásvételi szerződést, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve a csótánymentesség fenntartása a 2018-2022. évekre vonatkozóan”, továbbá a „Fővárosi Csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén 2018-2022. évekre vonatkozóan”, tárgyú közbeszerzési eljárások fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

423/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő egyes szociális intézményekben végzendő csótányirtás fedezetének biztosítására 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán a következők szerint:

- 2018. évre vonatkozóan nettó 7850 E Ft-ig;

- 2019. évre vonatkozóan nettó 8086 E Ft-ig;

- 2020. évre vonatkozóan nettó 8579 E Ft-ig;

- 2021. évre vonatkozóan nettó 8837 E Ft-ig;

- 2022. évre vonatkozóan nettó 9102 E Ft-ig;

- 2018-2022. évekre vonatkozóan a szerződés teljes időtartamára összesen maximálisan nettó 42 454 E Ft összegig, mely a KSH által közzétett (az előzetesen kalkulált 3%-on felüli) fogyasztói árindexszel és az érvényes áfakulccsal évente növekszik.

Határidő: a 2018., 2019., 2020., 2021. és 2022. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

424/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén feladat fedezetének biztosítására 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán a következők szerint:

- 2018. évre vonatkozóan nettó 43 200 E Ft-ig;

- 2019. évre vonatkozóan nettó 44 496 E Ft-ig;

- 2020. évre vonatkozóan nettó 45 831 E Ft-ig;

- 2021. évre vonatkozóan nettó 47 206 E Ft-ig;

- 2022. évre vonatkozóan nettó 48 622 E Ft-ig;

- 2018-2022. évekre vonatkozóan a szerződés teljes időtartamára összesen maximálisan nettó 229 355 E Ft összegig, mely a KSH által közzétett (az előzetesen kalkulált 3%-on felüli) fogyasztói árindexszel és az érvényes áfakulccsal évente növekszik.

Határidő: a 2018., 2019., 2020., 2021. és 2022. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítési projekt kivitelezői közbeszerzési pályázata kapcsán meghozandó döntésre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

425/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a FŐGÁZ Zrt. igazgatóságának döntése alapján:

Tudomásul veszi a FŐGÁZ Zrt.-nek mint ajánlatkérőnek „Az egykori Óbudai Gázgyár területének kármentesítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló döntését.

426/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A FŐGÁZ Zrt. igazgatóságának döntése alapján:

Tudomásul veszi, hogy a FŐGÁZ Zrt. eljár a becsült érték felülvizsgálata céljából, melynek eredményeként gondoskodik az új közbeszerzési eljárás előkészítéséről.

427/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés fenti döntéseiről a FŐGÁZ Zrt.-t értesítse azzal, hogy a FŐGÁZ Zrt. Igazgatósága minden szükséges intézkedést tegyen meg a kármentesítési munkák határidőben történő elvégzése céljából.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Lukács György-szoborral kapcsolatban

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

428/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy átadja a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat részére a lebontásra kerülő Varga Imre által tervezett Lukács György-szobrot annak érdekében, hogy a műalkotás a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen kerüljön elhelyezésre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István.”

A napirend 44. pontja: Javaslat hibrid buszok beszerzésével kapcsolatban

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

429/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen jelentést a Fővárosi Közgyűlés részére a Budapesti Közlekedési Zrt. használt hibrid buszok beszerzésének tárgyában. A jelentés terjedjen ki arra vonatkozóan is, hogy mi indokolta a gazdaságtalanul üzemeltethető használt hibrid buszok beszerzését, miért részesítették előnyben a hibrid buszok beszerzését az új, olcsóbb fenntartású dízelüzemű buszok helyett. A jelentés térjen ki arra is, hogy történt-e visszaélés a buszbeszerzés során, és ha igen, mekkora kár érte a fővárost, illetve a tulajdonában lévő BKV Zrt.-t.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Döntés Bárczy István Díj adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

430/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 3/G. §-a, valamint a 4/A. § (3) bekezdése alapján Bárczy István Díjat adományoz:

1. Berndtné Szelőczey Szilvia

2. Biró Rita Zsófia

3. Bodzsár Istvánné

4. Brachna Zsuzsanna

5. Dió Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium nevelőtestülete

6. dr. Fehérvizi Judit

7. Feltserné Hegedűs Klára

8. Garancz Anasztázia

9. dr. Horányi Györgyné

10. Hovanyecz Katalin Magdolna

11. Juhász Ferenc

12. Kavalecz Angéla

13. Koromné Beck Zsuzsanna

14. Kovács Ildikó

15. Locsmándi Alajos

16. Némethné Láng Zsuzsanna

17. dr. Pereszlényiné Kocsis Éva

18. Pintér Éva

19. Pósch Mária

20. Rakó József

21. Sziklavári Szilvia Beáta

22. Ternesz Ferencné

23. Tóth Jánosné

24. Vékásné Dobos Zsuzsanna

részére.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

431/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART II. Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését az ügyvezető „Kodály Zoltán - Paulini Béla és Harsányi Zsolt: Háry János” c. színdarab rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Döntés díszpolgári cím adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

432/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

díszpolgári címet adományoz:

1. Bács Ferenc

2. Bereményi Géza

3. dr. Fenyvesi Máté

4. Hosszú Katinka

5. dr. Klinghammer István

6. Szinetár Miklós

7. László János (posztumusz)

8. dr. Olofsson Károly Placid (posztumusz)

részére.

Határidő: 2017. június 19.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 48. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működési feltételeit érintő döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

433/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójaként eljárva egyetért azzal, hogy a Társaság az előterjesztésben bemutatott helyzetére és megfogalmazott javaslatokra tekintettel 2017. I. félévre vonatkozó üzleti tervét 2017. április 30. napjáig, 2017. II. félévi üzleti tervét 2017. június 30. napjáig nyújtsa be.

Határidő: a Társaság 2017. I. félévre vonatkozó üzleti terve vonatkozásában 2017. április 30., 2017. II. félévi üzleti terve vonatkozásában 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

434/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az integrált közbeszerzési modellnek, ezen belül a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának az előterjesztésben vázolt szempontok szerinti vizsgálatáról, és annak eredménye alapján tegyen javaslatot a Társaság tevékenységének szükséges mértékű korrekciójára, továbbá gondoskodjon a vonatkozó jogi szabályozók ennek megfelelő módosításának előkészítéséről.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2017. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

435/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően az FKF Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja az FKF Nonprofit Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a Budapest VI. ker. 28278 helyrajzi szám alatt ingatlan-nyilvántartásba vett, természetben a Bp. VI. ker., Rippl Rónai u. 34. szám alatt található ingatlan értékesítésére és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az FKF Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

436/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐKERT Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a két értékesíteni kívánt ingatlan eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

437/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐTÁV Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a FŐTÁV Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐTÁV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

438/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Gyógyfürdői Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a Budapest IV. ker. 71509 helyrajzi számon ingatlan-nyilvántartásba vett, természetben a Bp. IV. ker., Király u. 47. szám alatt található Újpesti Gyógyfürdő és Uszoda ingatlanának értékesítésére és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Gyógyfürdői Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

439/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐKÉTÜSZ Kft. legfőbb szerveként jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Kft. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐKÉTÜSZ Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

440/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletei, valamint 2017. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BVH Zrt. köteles 2017. június 30-i fordulónapra évközi beszámolót készíteni és 2017. augusztus végéig köteles a 2017. évi első féléves tényadatok alapján bemutatni a 2017. éves várható adatokat.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázatra benyújtott kerületi önkormányzati városrehabilitációs munkák támogatására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

441/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a kerületi önkormányzatok számára 2016. május 11-én meghirdetett TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és a benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 2. számú mellékletében javasolt vissza nem térítendő fővárosi támogatásokat megítéli.

442/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő önkormányzatokkal az együttműködési megállapodásokat készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti 2017. évi szerződések megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

443/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 2017. évi közlekedésszervezői éves mellékletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

444/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2017. évi éves szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

445/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) - megismerve a BKV Zrt. 2017. évi üzletiterv-változatait - elfogadja a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, melyben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 77 642 078 E Ft. A BKK Zrt. ezen üzleti tervében a BKÜ Zrt. üzleti terve nem került elkülönítetten bemutatásra, ezért felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. azon, a BKÜ Zrt. üzleti tervét önállóan bemutató 2017. évi módosított üzleti tervének elkészítéséről és Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztéséről azzal, hogy a BKK Zrt. - a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 31.1 pontja szerinti - 2017. II. negyedéves jelentésében és előzetes elszámolásában a BKÜ Zrt. közreműködői tevékenységének tényleges megkezdése időpontjától a beszámolóval érintett időszak végéig történő finanszírozása elkülönítetten is bemutatásra kerüljön a Közgyűlés részére.

Határidő: azonnal; a BKK módosított üzleti tervére vonatkozóan a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

446/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) elfogadja a 103 793 000 E Ft finanszírozási lehetőség alapján összeállított, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervét, mely a 2017. évi kompenzáción keresztül a kisértékű beszerzésekkel együttesen 1 663 000 E Ft beruházással számol - és észszerű nyereséget nem tartalmaz.

447/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a veszteséges üzleti tervére tekintettel a BKV Zrt. biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében az 1795/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján 2017. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint a 2017. évi első féléves tényadatok alapján a 2017. éves várható adatok bemutatását - az üzleti terv részletezettségében és formájában -, és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója

448/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. április 7-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

449/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő 2017. április 7-ei rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

1. napirendi pont: a Társaság számviteli politikájának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

2. napirendi pont: A bérleti és üzemeltetési szerződés (BÜSZ) és a bérleti és üzemeltetési keretszerződés (BÜKSZ) mellékleteinek technikai módosítása napirend vonatkozásában a Társaság közgyűlésének napirendjéről való levételét az előzetes döntés hiánya miatt.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2017. április 7. (megismétlés esetén április 13.)

Felelős: Tarlós István

450/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2017. április 7. (megismétlés esetén április 13.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a BTI Zrt.-vel kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

451/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a 2017. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

452/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között 2016. március 30-án kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésében foglaltakkal. Jóváhagyja és megköti a 2017. évi éves szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés megkötése

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

453/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat „Építészeti örökségvédelem alatt álló épületek állagmegóvási munkáinak támogatása” című pályázat elbírálására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

454/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 811/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírásban meghirdetett „Építészeti örökségvédelem alatt álló épületek állagmegóvási munkáinak támogatása” című pályázaton elnyerhető támogatást az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő táblázat szerint ítéli oda.

455/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a megállapodásokat a pályázati felhívásban szereplő „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel, és felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására, továbbá a pályázatot benyújtók írásban történő értesítésére.

Határidő: az értesítésre: 60 nap; a megállapodás megkötésére: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésére a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

456/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1760/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatot.

457/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a Budavári Palota és a Várkert Bazár dísz- és közvilágításának üzemeltetésére vonatkozó díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

458/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1759/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatot.

459/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával a „Megállapodás a közfeladat ellátásának átadásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről” tárgyú szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat Horizont 2020 Cities4People (Városok az emberekért) című projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

460/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy megvalósítja az új „Városok az emberekért (Cities4People)” feladatot 2017-2020. években, 163 994 EUR (312 Ft/EUR-árfolyam alapján 51 166 E Ft) összegben, 100% uniós utófinanszírozással.

461/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a „Városok az emberekért (Cities4People)” projekt partnerei között kötendő konzorciumi megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a partnerek felé történő megküldéséről.

Határidő: 2017. április 9.

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Nemzetközi Migrációs Szervezettel kötött Partnerségi megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

462/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt partnerségi megállapodás 1. számú módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2017. április 5.

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, szennyvíziszap kezelésére, környezetvédelmi monitoring-gépjármű üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek 2017. évi díjtételeinek elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

463/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2017. április 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a kulturális, turisztikai, sport- és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2017. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

464/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

465/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

466/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

467/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

468/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

469/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a Madách Színház Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2017. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet, és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra számára.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2017. április 30., a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi benyújtása esetében 2017. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

470/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

471/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

472/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

473/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

474/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

475/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

476/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

477/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

478/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a Budapest Film Zrt. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2017. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet, és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra számára.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2017. április 30., a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi benyújtása esetében 2017. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

479/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

480/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

481/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat tankerületi központ által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó vélemény kiadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

482/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Pesti Tankerületi Központ átszervezési szándékát, a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) szakiskolai nevelés-oktatás alapfeladatának bővítését a konyhai kisegítő (21 811 01) és a sütőipari és gyorspékségi munkás (21 541 02) szakképesítésekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

483/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Pesti Tankerületi Központ átszervezési szándékát, hogy a Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi u. 19.) alapdokumentumának 7.2.5. pontját módosítsa, miszerint a Budapest XIV. kerület 32068/7 helyrajzi szám alatt felvett, 1734 m2 területű, természetben a Budapest XIV., Mogyoródi út 21. szám alatt lévő, Budapest Főváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlant közösen használja a Közép-Pesti Tankerületi Központtal és a Zuglói Egészségügyi Szolgálattal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

484/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Pesti Tankerületi Központ átszervezési szándékát, miszerint a Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi u. 19.) maximális férőhelyeinek számát 288 főről 200 főre módosítsa. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

485/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Belső-Pesti Tankerületi Központ Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a kifutott és a helyette belépő képzési forma, annak követelményeinek megfeleltetésével kapcsolatos módosítások átvezetése a szakmai alapdokumentumban megtörténjen, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

486/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Belső-Pesti Tankerületi Központ Dió Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy alapfeladatként bekerüljön a készségfejlesztő iskola, ez az intézmény nevében megjelenjen, továbbá átvezetésre kerüljön a szakmai alapdokumentumban, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

487/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja az Észak-Pesti Tankerületi Központ Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a kifutott képzési forma, valamint a feladatellátást szolgáló vagyon pontosításával kapcsolatos módosítások átvezetése a szakmai alapdokumentumban megtörténjen, és felkéri a főpolgármestert, hogy az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

488/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 489-490/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

489/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A 2794/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2800/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1537/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 421/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1442/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

490/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A 3099/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;

- a 3717/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ra módosítja;

- a 680/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;

- a 156/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;

- a 2245/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;

- az 503/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;

- az 546/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;

- a 896/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;

- a 909/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;

- az 1761-1762/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester