Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

46/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet

a 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből

1. § (1) A 2019. évi idegenforgalmi adóból, a helyi iparűzési adóból, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból a kerületeket osztottan megillető bevételek megosztásának és utalásának rendjére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletben (továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szabályozottak az irányadóak.

(2) Amennyiben 2019. január 31-ig a 2019. évi forrásmegosztási rendelet nem lép hatályba, a Fővárosi Önkormányzathoz befolyt (1) bekezdés szerinti bevételből a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető részt a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3-4. §-a szerinti hányad alapján kell megállapítani, és az 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira átutalni.

2. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a Fővárosi Önkormányzatnál

2. § (1) A Fővárosi Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások teljesítésére a 2018. évi módosított költségvetési előirányzatok időarányos szintjén.

(2) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés 2018. évben és azt megelőző években szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a döntés alapján a 2019. január 1. és a 2019. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti gazdálkodás időszakában (továbbiakban: 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszaka) kötelezettség vállalható, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(3) A 2018. december 31-ig megkötött, érvényes szerződésekben meghatározott módon és ütemezés szerint kifizetés teljesíthető.

(4) Kifizetés teljesíthető a Fővárosi Közgyűlés által a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában vállalt kötelezettségekre.

(5) A Főpolgármesteri keret céltartaléka terhére a főpolgármester által 2018. évben hozott döntések alapján kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a 2018. évi fel nem használt előirányzat mértékéig.

(6) Kifizetés teljesíthető a bizottságok átruházott hatáskörben a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában hozott döntéseikhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra a 2018. évi költségvetési rendeletben biztosított előirányzat terhére és annak mértékéig.

(7) A bizottságok által kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a működésükhöz szükséges kiadásokra a 2018. évi költségvetési rendeletben biztosított, fel nem használt előirányzat, továbbá a 2018. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig.

3. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak utalása

3. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: költségvetési szervek) folyó működési kiadásaira, legfeljebb az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2018. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig, az elfogadott likviditási tervben meghatározott keretszámok alapján biztosítja a támogatást a kis kincstári rendszer keretében. A 2018. évi módosított előirányzat időarányos mértékét meghaladó többletfeladatokra és eseti működési többletkiadásokra vonatkozó támogatás a likviditási tervhez csatolt külön kimutatás és indoklás alapján, kizárólag előzetes főpolgármesteri döntést követően igényelhető.

(2) Kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek által a 2018. évi költségvetési rendeletben biztosított előirányzat terhére és annak mértékéig vállalt, 2018. december 31-ig pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalásokra. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek esetében a 2018. évi fel nem használt előirányzat terhére vállalt kötelezettségekre a kifizetés legfeljebb 2019. június 30-ig teljesíthető.

4. § Kifizetés teljesíthető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet alapján az önkormányzati ellátások finanszírozásához szükséges határozatokban megállapított összegben.

5. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az Szt. alapján korábban kifizetett, a hajléktalan személyek ellátásai visszafizetéséből eredő és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett pénzösszeg.

6. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként, a főjegyző által a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) alapján kiszabott és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett bírság összege.

7. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére a kereskedelmi hatóságként, a főjegyző által a Szolgtv. alapján kiszabott és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett bírság összege.

8. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az elektronikus hatósági ügyintézés során az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján megállapított és beszedett illeték.

9. § (1) Kifizetés teljesíthető a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény-, illetve munkabér-kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2019. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra, valamint a 2019. január 1-jétől hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján.

(2) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapja a 2018. évi költségvetési rendeletben elfogadott mértéknek megfelelően 45 000 Ft.

(3) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének, illetve munkabérének és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban: Kttv.) meghatározott egyéb személyi juttatásoknak - így különösen a jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, nőnapi ajándék, egyéb más jogszabály által meghatározott juttatások és költségtérítések - időarányos teljesítése érdekében.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére cafetéria- és béren kívüli juttatásként kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Kttv. 151. §-ának rendelkezése szerinti jogszabályi kötelezettségek teljesítésére.

10. § Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

4. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

11. § A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére az átmeneti időszakban tárgyhó 5-éig, havonta utalható a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatás, a 2018. évi költségvetési rendeletben szereplő módosított előirányzat időarányos mértékéig.

5. Egyéb szervezetek, önkormányzati gazdasági társaságok részére megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján teljesíthető kifizetések

12. § (1) Kifizetés teljesíthető, támogatás utalható a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel ellátó gazdasági társaságok, a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok, valamint az önkormányzattal egyéb szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaságok részére az érvényben lévő feladatellátási és közszolgáltatási keretszerződéssel, illetve éves feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel összhangban, az abban meghatározott módon, likviditási terv alapján, legfeljebb a 2018. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig, illetve egyedi igénylés esetén, kizárólag előzetes főpolgármesteri döntést követően.

(2) Támogatás utalható havonta, tárgyhó 5-éig, igénylés alapján a szociálpolitikai alapfeladatot 2019. évre is érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott összeg időarányos mértékéig.

(3) Havonta, tárgyhót követő hónapban, támogatás utalható a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően, a feladatot végző gazdasági társaság részére.

(4) A 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában a Fővárosi Önkormányzatnál és a Főpolgármesteri Hivatalnál váratlanul, eseti jelleggel felmerülő, a Magyar Állammal szembeni befizetési vagy visszafizetési kötelezettségek teljesíthetők. Az így teljesített kifizetésekre a 2019. évi költségvetésben a fedezetet biztosítani kell.

(5) A Fővárosi Közgyűlés, a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében felhatalmazza a főpolgármestert, hogy - a pénzügyi főpolgármester-helyettes javaslatának kikérésével - a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában felmerülő váratlan kiadásokra indokolt esetben, összesen maximum 1 milliárd Ft-ot felhasználjon. A felhasználást a 2019. évi költségvetési rendelet előterjesztésekor be kell mutatni.

6. Állami támogatások utalása

13. § A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint átvett pénzeszköz az összeg címzettjének bankszámlájára - beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is -, a Fővárosi Önkormányzat bankszámlájára történő beérkezést követően továbbutalható.

7. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása, kifizetések teljesítése

14. § (1) A 2018. évi döntéssel jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok esetén az alábbi, (2)-(5) bekezdésekben szabályozott módon kell eljárni.

(2) A költségvetési szervnél megvalósuló, 2018. december 31-ig közgyűlési döntéssel jóváhagyott, aláírt engedélyezési okmánnyal rendelkező intézményi beruházási, felújítási feladat esetén kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra, legfeljebb a 2018. évi fel nem használt előirányzat erejéig.

(3) A 2018. évi közgyűlési döntéssel jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódóan az érvényes, aláírt engedélyezési okmányok és lezárt közbeszerzési eljárások alapján, legfeljebb a 2018. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, illetve a szerződésekben foglalt feltételek szerint vállalható kötelezettség. A 2018. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, valamint a 2019. évi ütem terhére a szerződésekben foglaltak szerint teljesíthető kifizetés. A fentieken túlmenően 2019. évet érintően új kötelezettség nem vállalható.

(4) A 2018. évi közgyűlési döntéssel jóváhagyott, engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházások és felújítások esetében a lezárt közbeszerzési eljárások alapján, legfeljebb a 2018. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, illetve a szerződésekben foglalt feltételek szerint vállalható kötelezettség. A 2018. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, valamint a 2019. évi ütem terhére a szerződésekben foglaltak szerint teljesíthető kifizetés. A fentieken túlmenően 2019. évet érintően új kötelezettség nem vállalható. A Fejlesztési Megállapodással és Megvalósítási Megállapodással megvalósuló feladatok esetében a szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.

(5) Azon uniós társfinanszírozással, központi költségvetési, illetve egyéb államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok esetében, amelyeknél a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában támogatási szerződés megkötésére kerül sor, kötelezettség vállalható a támogatási szerződésben rögzített ütemek terhére, valamint kifizetés teljesíthető a 2019. évi támogatási ütem terhére.

8. A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

15. § Lehívhatók a 2014-ben és 2015-ben megkötött hitel- és kölcsönszerződések keretmaradványai.

16. § Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztőrészletei, rendelkezésre tartási jutaléka és kamatai.

17. § A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír- és kötvényvásárlással kihelyezhetők, betétként leköthetők.

9. Vegyes és záró rendelkezések

18. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készletek, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése,

b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs kiadások,

d) kisösszegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

g) az alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

19. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére