Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

3/2019. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A részesedési arányok meghatározása

1. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető bevételekből 2019-ben

a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%,

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0%

részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások megosztása

2. § (1) A Fővárosi Közgyűlés az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat e rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 287 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból származó bevételből

a) az e rendelet 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza,

b) az e rendelet 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően az 1. melléklet 3. oszlopban ajánlott összegekben határozza meg,

c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 700 000 ezer Ft összegben tervezett bevételből 378 000 ezer Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, összesen 322 000 ezer Ft-ot pedig a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 1. melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg,

d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből részesülők viselik az 1. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. A helyi adókhoz kapcsolódó kiadásokból 146 149 ezer Ft-ot a kerületi önkormányzatoknál kell figyelembe venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások összegeit az 1. melléklet 5. oszlopa határozza meg,

e) a helyi iparűzési adó bevételből történő részesedéseknek a b)-d) pontok együttes összegeit - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait - az 1. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett tervszinten 13 000 ezer Ft összegű idegenforgalmi adóból származó bevételt 7020 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 5 980 ezer Ft összegben pedig a XVII-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 2. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

3. § Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2019-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből a bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően nem részesülnek.

3. Végrehajtási szabályok

4. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság címen 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparűzési adó bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket - a 2. § (2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira,

b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmiadó-beszedéssel kapcsolatos számlájára 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adó bevételre kell alkalmazni.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi adó bevétel arányos részét átutalnia a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerinti Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt bevételt.

4. A helyiadó-bevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje

5. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe, és annak levonását a 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2019. évi tényleges kiadások különbözetét a 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2019. január 31-én lép hatályba.

7. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 3/2019. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2019. évreÖnkormányzatok megnevezése

Részesedési arányok a törvény szerint

Részesedési arány szerinti helyi iparűzési adó

Részesedési arány szerinti pótlék, bírság
Részesedési arány szerint a kiadás miatti csökkentés összege
-
egyszeri levonás -
Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó megosztandó bevételek ajánlott tervszáma (3+4+5)
(%) (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft)
1 2 3 4 5 6
I. kerületi önkormányzat 1,54229750 2 036 141 4 966 -2 254 2 038 853
II. kerületi önkormányzat 5,07622909 6 701 638 16 345 -7 419 6 710 564
III. kerületi önkormányzat 7,22624018 9 540 082 23 268 -10 561 9 552 790
IV. kerületi önkormányzat 6,11004338 8 066 479 19 674 -8 930 8 077 224
V. kerületi önkormányzat 1,40816157 1 859 055 4 534 -2 058 1 861 531
VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 3 322 848 8 105 -3 678 3 327 274
VII. kerületi önkormányzat 3,31902329 4 381 775 10 687 -4 851 4 387 611
VIII. kerületi önkormányzat 3,80946081 5 029 250 12 266 -5 567 5 035 949
IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 4 778 672 11 655 -5 290 4 785 037
X. kerületi önkormányzat 4,71307384 6 222 200 15 176 -6 888 6 230 488
XI. kerületi önkormányzat 7,28511820 9 617 813 23 458 -10 647 9 630 624
XII. kerületi önkormányzat 2,98544811 3 941 389 9 613 -4 363 3 946 639
XIII. kerületi önkormányzat 6,06949128 8 012 942 19 544 -8 871 8 023 616
XIV. kerületi önkormányzat 7,04585324 9 301 935 22 688 -10 297 9 314 326
XV. kerületi önkormányzat 5,12986946 6 772 454 16 518 -7 497 6 781 475
XVI. kerületi önkormányzat 4,16786632 5 502 417 13 421 -6 091 5 509 746
XVII. kerületi önkormányzat 4,73956940 6 257 180 15 261 -6 927 6 265 514
XVIII. kerületi önkormányzat 6,59426818 8 705 753 21 234 -9 637 8 717 349
XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 4 591 774 11 199 -5 083 4 597 890
XX. kerületi önkormányzat 3,58665199 4 735 098 11 549 -5 242 4 741 405
XXI. kerületi önkormányzat 4,88600440 6 450 503 15 733 -7 141 6 459 095
XXII. kerületi önkormányzat 3,27164242 4 319 222 10 535 -4 781 4 324 976
XXIII. kerületi önkormányzat 1,41901236 1 873 380 4 569 -2 074 1 875 875
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 132 020 000 322 000 -146 149 132 195 851

2. melléklet a 3/2019. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma
2019. évreÖnkormányzatok megnevezése
Részesedések a törvény szerinti arányban
(100%-ra átszámítva)
Az idegenforgalmi adó megosztása a 2. oszlop szerinti arányban
(ajánlott tervszám)
(%) (E Ft)
1 2 3
I. kerületi önkormányzat
II. kerületi önkormányzat
III. kerületi önkormányzat
IV. kerületi önkormányzat
V. kerületi önkormányzat
VI. kerületi önkormányzat
VII. kerületi önkormányzat
VIII. kerületi önkormányzat
IX. kerületi önkormányzat
X. kerületi önkormányzat
XI. kerületi önkormányzat
XII. kerületi önkormányzat
XIII. kerületi önkormányzat
XIV. kerületi önkormányzat
XV. kerületi önkormányzat
XVI. kerületi önkormányzat
XVII. kerületi önkormányzat 16,94201613 1 013
XVIII. kerületi önkormányzat 23,57180336 1 410
XIX. kerületi önkormányzat 12,43274350 743
XX. kerületi önkormányzat 12,82080939 767
XXI. kerületi önkormányzat 17,46546118 1 044
XXII. kerületi önkormányzat 11,69477942 699
XXIII. kerületi önkormányzat 5,07238702 303
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 5 980

  Vissza az oldal tetejére