Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 7/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a sportról

Budapest Főváros Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a törvényi keretek között megállapítsa Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) sporttal kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, továbbá szabályozási keretet adjon a mindenkori költségvetésében a fővárosi szintű sport és szabadidősport támogatására meghatározott előirányzatok felhasználásának.

2. A Fővárosi Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

2. § A Fővárosi Önkormányzat a fővárosi szintű sporttal és szabadidősporttal kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

a) közreműködik a főváros területén működő sportszövetségek alapvető működési feltételeinek biztosításában;

b) a főváros területén működő sportszakemberképzéssel foglalkozó sportszövetségek és sportegyesületek segítségével közreműködik a fővárosi sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;

c) támogatást és szakmai segítséget nyújt a fővárosi sportági és iskolai versenyrendszerek kialakításához, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításához;

d) a hazai sportszövetségekkel és sportági szövetségekkel együttműködve részt vesz a fővárost érintő nemzetközi sportkapcsolatok kialakításában, és lehetőségeihez mérten segíti a fővárosban megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményeket;

e) a sportszövetségek és sportegyesületek segítségével közreműködik a sport és a mozgásgazdag életmód népszerűsítésében;

f) támogatás nyújtásával segíti a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosítását;

g) saját intézmények fenntartásával, illetve a főváros területén működő sportszervezetek támogatásával segíti a fővárosi szintű sportot és szabadidősportot.

3. A sporttal kapcsolatos feladatok finanszírozása

3. § A Fővárosi Önkormányzat a rendeletben foglalt sportfeladatait a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében saját sportlétesítményeinek, sportcélú ingatlanjainak működtetésével és fejlesztésével, valamint a főváros területén működő sportszervezetek sportcélú támogatásával látja el.

4. § (1) A sportcélú támogatás odaítéléséről a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül a Fővárosi Közgyűlés, vagy a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró szerve dönt.

(2) A sportcélú támogatást kérelmező szervezet kérelmének működési célú támogatás esetén tartalmaznia kell:

a) a kérelmező szervezet pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét, a kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét;

b) a kérelmező szervezet sportszakmai adatait;

c) az igényelt támogatás összegét és tervezett felhasználásának részletes leírását;

d) a kérelmező szervezet bankszámlaszámát, adószámát, a nyilvántartásba vételi okirat számát; és

e) a kérelmező szervezet köztartozás-mentességéről szóló nyilatkozatot.

(3) A sportcélú támogatást kérelmező szervezet kérelmének rendezvény támogatása esetén tartalmaznia kell:

a) a kérelmező szervezet pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét, a kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét;

b) a sportrendezvény időpontjának, helyének megjelölését;

c) az igényelt támogatás összegét, a sportrendezvény költségvetéstervezetét,

d) a sportrendezvényen résztvevők várható létszámát;

e) nyilatkozatot arról, érkeznek-e a sportrendezvényre külföldi vendégek, amely vendégek a várható teljes nézőszám hány százalékát teszik ki, illetve arról, hogy a sportrendezvényen részt vesz-e hivatásos vagy külföldi sportoló;

f) a sportrendezvény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy nevét, címét;

g) a kérelmező szervezet bankszámlaszámát, adószámát, a nyilvántartásba vételi okirat számát; és

h) a kérelmező szervezet köztartozás-mentességéről szóló nyilatkozatot.

(4) Az (1) bekezdés szerint megítélt támogatás kifizetésére akkor kerülhet sor, ha:

a) a támogatott szervezet a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést köt, és

b) a támogatás felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor.

(5) A sportcélú támogatás igénylésével kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkat (így különösen az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az érintett jogait, jogorvoslati lehetőségeit) egyedi adatkezelési tájékoztató, a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal ezzel összefüggő adatkezelésének általános szabályait pedig - a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok keretei között - a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal adatvédelméről, adatbiztonságáról és a közérdekű adatok szolgáltatásának rendjéről szóló normatív utasítás tartalmazza, amelyek a www.budapest.hu internetes oldalon bárki számára hozzáférhetők.

4. Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § * 

7. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére