Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése

az 1-14. §, a 16-34. § és a 36-37. §-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 35. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 93. § (2) bekezdésében és 232/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati kör 2019. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 284 795 007 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 421 819 246 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 137 024 239 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése

bevételi főösszegét 557 862 811 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 557 862 811 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdés szerinti -137 024 239 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 43 187 018 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,

b) 67 258 096 ezer Ft összeget a 2019-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,

c) 33 032 888 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;

d) 6 058 753 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira fordít;

e) 395 010 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban együtt: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek) és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2019. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100000-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat) sorszáma. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

(3) A költségvetésben megtervezett EU-s társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. mellékletben részletezettek, az EU-s és egyéb társfinanszírozással az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat 2019. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) A 4. melléklet „A) Önkormányzati felújítások, egyéb felújítási célú támogatások” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások és az egyéb felújítási célú támogatások tervezett kiadásait.

(2) A 4. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.

(3) A 4. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és 700000-es címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.

(4) A 4. melléklet „D) Intézményi és egyéb felújítások, felújítási célú támogatások” része tartalmazza - az 10000-50000-es címkód-csoportonként összesítve - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felújítási célú támogatások kiadásait.

(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) Az 5. melléklet „A) Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási kiadásokat és további beruházási célú támogatások kiadásait, feladatonkénti bontásban.

(2) Az 5. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.

(3) Az 5. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait, valamint további elkülönített kiadásokat.

(4) Az 5. melléklet „D) Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök” része tartalmazza 10000-50000 címkód csoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett beruházási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett beruházási célú támogatások kiadásait.

(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 6 101 354 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 4 392 258 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet, figyelemmel e rendelet 20. § (3) és 21. § (7) bekezdéseire. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2019. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - előzetes főpolgármesteri engedély alapján - a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-23. §-okban foglaltakra is - 2019. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2020. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat-felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 35. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 540101, 540111, 550101 címeken összesen 692 200 ezer Ft,

színházművészeti szervezetek támogatása a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 056 900 ezer Ft,

táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címeken összesen 60 000 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 154 980 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 7020 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 378 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;

b) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.

(3) A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel-keretének terhére a BKK köteles visszapótolni.

(4) A „892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfafinanszírozására” címen tervezett előirányzat a BKV-DBR 4-es metró beruházáshoz kapcsolódóan az év folyamán felmerülő fizetési kötelezettségek átmeneti fedezetét biztosítja. A kölcsönt a BKV Zrt. tárgyév december 31-ig köteles visszapótolni.

(5) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a támogatási szerződéssel összhangban, legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépését követően kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni.

(6) A „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira” cím a vitatott és peres ügyekre, a peren kívüli egyezség megkötésére, bírósági ítéletek végrehajtására, jogi képviseleti díjakra és minden egyéb jogi szakértői tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra biztosít fedezetet. A címkód felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, kivéve a bírósági ítéletek végrehajtásához kapcsolódó kifizetéseket, amelyeknél - tekintettel a rövid határidők szigorú betartására és a kifizetés kötelező jellegére - nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(7) A „840301 Önkormányzati beruházások” címen a Csillaghegyi öblözet védelméhez kapcsolódó összes feladat előirányzatai tekintetében feladatok közötti átcsoportosítás kizárólag a Fővárosi Közgyűlés külön döntésével lehetséges.

(8) *  A „815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete” cím felhasználása kizárólag ágazati szakmai felülvizsgálatot és főosztályi elbírálást követően utalható a társaság részére.

(9) *  A „849102 Krízisellátás biztosítása” cím a fővárosi hajléktalanellátásban felmerülő többletkiadások fedezetére, különösen a krízis időszakban éjjeli menedékhelyek élősködőmentesítésére (csótány- és poloskairtás), akadálymentesítésre, aktív lábadozó férőhelyszám bővítésére, alacsonyküszöbű férőhelyekhez kapcsolódó többletkiadásokra biztosít fedezetet. A keret felhasználása főpolgármesteri döntéshez kötött. A döntés alapján kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

A „849102 Krízisellátás biztosítása” címről az érintett szociális ágazati címekre történő átcsoportosítás e rendelet 20. § (16) bekezdése alapján főpolgármesteri hatáskörben történik.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek észszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során a Beruházási rendelet szerint kell eljárni.

(4) A 840700-es és 740400-es címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A 840900-es és 740500-es címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és a tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál, a bizottságok és tanácsnok döntését követően.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100000-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzése,

b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs kiadások,

d) kisösszegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

g) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradványelszámolás során felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

12. A maradványelszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2019. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:

a) készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) tulajdonosi bevételekből,

d) az egyéb működési bevételekből

realizált, e rendelet 23. § (6) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1. napjától 45 000 forintban állapítja meg.

(2) a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2019. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2019. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. Egyes feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszámkeretével ellátott - személyi juttatás és járulék soron tartós jelleggel tervezett - feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A korábban saját létszámkerettel ellátott és tartós jellegű személyi kiadással fedezett feladat vásárolt szolgáltatásként történő megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.

(6) Az egyéb, működési és szakmai feladatok vásárolt szolgáltatás útján történő ellátásához - amelyeknek fedezete a dologi kiadások vagy az egyszeri jelleggel tervezett személyi kiadások között szerepel - nem kell irányító szervi előzetes egyedi engedély.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.

Amennyiben a pályázati kiírások közzététele és a benyújtás határideje között nincs lehetőség közgyűlési döntés meghozatalára, akkor a „845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete” címen elkülönített érvényes előirányzat erejéig - a pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítási igényről szóló előzetes főpolgármesteri döntés alapján - nyújthatnak be a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek többlettámogatást igénylő szakmai pályázatokat.

A „845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete” címről az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján főpolgármesteri hatáskörben történik.

(2) A többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást.

(3) A Fővárosi Közgyűlést - a pályázati eredményhirdetést követő soron következő rendes ülésen - a szakmailag illetékes ágazatnak a főpolgármesteri előzetes jóváhagyással benyújtott pályázatokról tájékoztatni kell.

Sikertelen pályázat esetén az ágazatilag illetékes szakmai főosztály - a döntést követően haladéktalanul - köteles gondoskodni az előirányzat-visszacsoportosítás kezdeményezéséről főosztályi adatszolgáltatás alapján.

(4) A Fővárosi Önkormányzat által ágazati szakmai pályázatokon elnyert beruházási vagy felújítási célú támogatások esetében, a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okirat készítési kötelezettség.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20-23. §-aiban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2019. szeptemberi vagy a rákövetkező első közgyűlésen tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbe vételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, az első negyedév kivételével negyedévenként, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő feltöltését megelőző rendes ülésre.

c) E rendelet 20-22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. §-a szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére: minden költségvetésirendelet-módosítással egyidejűleg a költségvetésirendelet-módosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra vonatkozó szabályok

18. Az előirányzat-módosítások és átcsoportosítások általános szabályai

19. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt előirányzatok módosítása és átcsoportosítása, címeken belül és címek között előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, amennyiben e rendelet 20-23. §-ai másként nem rendelkeznek. A közgyűlési hatáskörű előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.

(2) * 

(3) A központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a májusi és októberi felmérések során módosíthatja. A módosítás következtében

- amennyiben valamely jogcímhez kapcsolódóan támogatáslemondásra kerül sor - és ezáltal az érintett intézmény(ek) költségvetésében betervezett támogatási és kiadási előirányzatok az adott feladatok ellátásához kapcsolódóan túlfinanszírozást mutatnak -, akkor a lemondásban szereplő támogatás az érintett intézmény(ek)től elvonható;

- amennyiben valamely jogcímhez kapcsolódóan támogatás pótigénylésére kerül sor - és a támogatáshoz kapcsolódó feladatra a fedezet a költségvetésben az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatain már rendelkezésre áll -, akkor a beérkezett pótelőirányzat az Általános tartalékba helyezhető.

(4) A tárgyévet követő utolsó tárgyévi rendeletmódosítás kizárólag

- az év végén beérkezett állami bevételek tervbe vételére,

- az év végi intézményi saját hatáskörben és főpolgármesteri átruházott hatáskörben végrehajtott döntések átvezetésére,

- a beszámolóval való egyezőség biztosítása érdekében szükséges számviteli jellegű előirányzat-rendezésekre, illetve

- egyéb - csak különösen indokolt engedélykéréshez kapcsolódó - előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra

szolgál.

19. Előirányzat-módosítások és átcsoportosítások főpolgármesteri hatáskörben

20. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás vagy átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

A főpolgármesteri átruházott hatáskör eseti jelleggel -közgyűlési határozat alapján - visszavonható.

(2) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000-800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a 800000-es címek esetében címen belül a kiemelt előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult - előzetes főpolgármesteri engedélyt követően -, figyelemmel e rendelet 23. §-ában foglaltakra.

Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulék költségek fedezetének hiányát.

Nem kell előzetes főpolgármesteri engedély az 5 millió forintot meg nem haladó, fejlesztési feladatokhoz nem kapcsolódó, működési kiadások közötti átcsoportosításoknál.

A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.

(3) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt - eseteként maximum 150 millió Ft erejéig, előzetes főpolgármesteri engedély alapján - a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a főpolgármester dönt, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

Áfabefizetési kötelezettség teljesítésére a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, valamint az „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” címre történő - értékhatár nélküli - átcsoportosítások esetében nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „913902 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek céltartaléka”,

c) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

d) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,

e) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,

f) „918202 Budapesti Sport Keret”,

g) „845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete”.

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

A céltartalékokból és keretekből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.

(5) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”, a „916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” címek előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt, melyhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

A Vis maior támogatás az 100100-570100 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek esetében külön utasításban meghatározottak szerint igényelhető.

A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban tekintettel a vis maior jellegből következő gyors kifizetési igényekre, nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

Jelen bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

Jelen bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához, továbbá a Magyar Államkincstárral történő havi elszámolásokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,

„848402 Likvid hitel törlesztése”,

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,

„856501 Állami támogatás forgótőke-elszámolás bevételei”

„845501 Állami támogatás forgótőke-elszámolás kiadásai”.

Jelen bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(10) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az alábbi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:

a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása, továbbá az aktiválható tételek dologi kiadáson megtervezett előirányzatáról történő visszarendezése kizárólag címen és feladaton belül.

b) Az önkormányzati és hivatali beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordítottáfa-kiadás átcsoportosítása önkormányzati feladatok esetén a „841101 Pénzügytechnikai feladatok”, illetve hivatali feladatok esetén a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekre, továbbá ezek visszarendezése, kizárólag feladaton belül. Az intézményi címeken tervezett céljelleggel támogatott beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó fordítottáfa-kiadás előirányzat-rendezése címen és feladaton belül.

c) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.

d) Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházási és felújítási támogatásokhoz, illetve kölcsönökhöz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások címen belül.

e) A „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel” feladat beruházási előirányzatai és a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel” cím többi dologi előirányzata közötti átcsoportosítás.

(11) * 

(12) Az intézményi beruházások/felújítások esetében - előirányzat-átcsoportosítást nem érintő - feladatok közötti átcsoportosítások előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötöttek. A módosítással érintett feladatokra a főpolgármesteri döntést követően vállalható kötelezettség.

A feladatok közötti módosítási igényt a felmerülését követő 30 napon belül a szakmailag illetékes ágazatnak kezdeményezni kell. A tárgyévi utolsó főpolgármesteri átruházott hatáskörben meghozott döntés után feladatok közötti átcsoportosításra nincs mód.

(13) *  Ágazati főosztályi adatszolgáltatások alapján, főpolgármesteri hatáskörben végrehajthatók:

a) a 710901, 710902, 711701, 712403, 886401, 888001 és 888002 címek esetében a címen belüli - figyelemmel a 23. § (2) és (3) bekezdésekben foglaltakra - és címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, valamint a

b) jogszabály alapján felhasználási kötöttséggel járó a központi költségvetésből biztosított többletbevételek

(bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék és kulturális illetmény pótlék) tervbevétele.

Jelen bekezdés szerinti előirányzat-módosításokhoz és átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(14) *  Főpolgármesteri hatáskörben végrehajthatók

a) a 70000-80000-es címek esetében, a fejlesztésekhez nem kapcsolódó működési kiadások tekintetében - egy adott címkódot érintő, mindösszesen - 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó, címek közötti átcsoportosítások;

b) az egyéb működési és felhalmozási célra a központi költségvetésből biztosított támogatások tervbe vétele és a kapcsolódó kiadási előirányzatok megemelése az adott támogatás kifizethetősége és a feladat időben történő végrehajtása érdekében;

c) az esetlegesen további fővárosi saját forrást igénylő, társfinanszírozással megvalósuló beruházások és felújítások esetén a központi költségvetésből biztosított támogatások tervbe vétele és kapcsolódó kiadási előirányzatok megemelése - a fővárosi szükséges saját forrás rendelkezésre állását követően - az adott támogatás kifizethetősége és a feladat időben történő végrehajtása érdekében.

Jelen bekezdés szerinti előirányzat-módosításokhoz és átcsoportosításokhoz ágazati szakmai indoklást tartalmazó előzetes főpolgármesteri engedély szükséges.

(15) *  A Budapesti Művelődési Központ új székhely tervezéséhez, a Budapesti Történeti Múzeum Aquincum Múzeum régi épület rekonstrukció tervezéséhez, a BTM Budapest Galéria költözéséhez és új kiállítóhely bérléséhez kapcsolódó kiadásokra, valamint az Idősotthonok új férőhelyek létrehozásának tervezésének fedezetére elkülönített „910801 Kulturális és szociális célú elkülönített kiadások kerete” cím felhasználásáról a főpolgármester dönt. A feladatok megvalósítása érdekében az intézményi címkódokra történő átcsoportosítás előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött.

(16) *  A „849102 Krízisellátás biztosítása” címről az érintett szociális ágazati címekre történő átcsoportosítás, valamint címen belül - a támogatási céloknak megfelelően - az előirányzati sorok közötti átcsoportosítás főpolgármesteri döntés alapján, átruházott hatáskörben történik.

Beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások -szociális ágazati intézményi címkódra történő átcsoportosítás esetében - a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban tekintettel a keret jellegéből következő gyors kifizetési igényekre, nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.

A kapcsolódó címek közötti és címen belüli előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

20. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, bizottsági javaslatok alapján

21. § (1) Az érintett bizottságok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(7) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás vagy -átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével - hozott bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-átcsoportosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(3) A „916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka” cím felhasználásáról az Emberi Erőforrások Bizottsága dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „841301 Sport célú támogatás” címre történő átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(4) *  A „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím felhasználásáról a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „847301 Környezetvédelmi Alap” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(5) *  A „844301 BDK közműkiváltások kerete” cím felhasználásáról a Tulajdonosi Bizottsága dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „847501 BDK közműkiváltások elszámolása” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(6) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználásáról az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(7) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt esetenként a 150 millió Ft-ot meghaladó kiadások tekintetében - éves szinten mindösszesen 2 milliárd Ft-ig - a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(8) A (2)-(7) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok, ill. keretek közötti átcsoportosításra.

(9) *  A „916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka” cím felhasználásáról - a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum javaslata alapján - a főpolgármester dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „844602 Drogprevenciós kiadások” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett szervezet javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(10) *  A „883701 Út-, hídfelújítás” címen tervezett feladatok közötti átcsoportosításról a „BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program” és a „Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program” feladatok tekintetében - a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság javaslata alapján - a főpolgármester dönt. Az átcsoportosítás ágazati szakmai előzetes engedélykéréshez kötött.

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. § (1) Az e rendelet 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(2) Az e rendelet 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2019. december 3-ig tehetik meg.

(3) Az e rendelet 20-21. §-aiban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

22. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

23. § (1) A bevételek tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a 100000-740300 címek esetében saját hatáskörben, adott címen belül, kiemelt előirányzaton belül az 1. mellékletben szereplő előirányzati sorok, valamint a rovatok között csoportosíthatnak át.

(2) A kiadások tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a 100000-740300 címek esetében saját hatáskörben, adott címen belül, kiemelt előirányzaton belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok, valamint a rovatok között csoportosíthatnak át.

A dologi kiadásokon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások sor nem emelhető/csökkenthető a többi dologi kiadási sorral szemben, mert az az adott feladat összköltségét módosítja.

(3) A működési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi zárlati kimutatásonként egy alkalommal - a hatályos költségvetési rendeletben szereplő címkód szerinti - kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulékköltségek fedezetének hiányát.

(4) A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódóan az adott feladaton belül az intézményi beruházások/felújítások és az intézményi beruházásokhoz/felújításokhoz kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások, valamint a fordított áfához kapcsolódó többi dologi kiadások közötti előirányzat-átcsoportosítások címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az intézményi beruházások/felújítások esetében a feladatok közötti átcsoportosítások saját hatáskörben nem végrehajthatók; ezek módosítására e rendelet 20. § (12) bekezdésében részletezettek alapján kerülhet sor.

(5) A működési és felhalmozási kiadási előirányzatok közötti - és minden egyéb, az (1), (2) (3) és (4) bekezdésekben nem érintett esetekben szükséges - címen belüli előirányzat-átcsoportosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételéről - az áht-n belülről és kívülről származó működési és felhalmozási célú támogatások, az áfa-visszatérítés és az egyéb működési bevételeken belül a biztosító által fizetett kártérítés kivételével, valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - köteles a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével egyidejűleg ágazati adatszolgáltatást benyújtani.

A többletbevételből finanszírozandó kiadási előirányzatok engedélyezése érdekében a felügyeletet ellátó szakmai főosztály köteles tárgyhót követő 20-áig - de legkésőbb a tárgyévben sorra kerülő utolsó költségvetésirendelet-módosítás adatszolgáltatási határidejéig - elindítani az előzetes főpolgármesteri engedélykérést.

A nem engedélyezett többletbevételek tervbe vétele érdekében az adott saját bevételi előirányzat növelésével egyidejűleg az irányító szervi támogatás lecsökkentésére kerül sor közgyűlési hatáskörben.

A tárgyévet követő, utolsó tárgyévi költségvetésirendelet-módosítás során - az engedélyhez kötött 2019. évre vonatkozó - többletbevételek tervbe vétele már nem teljesíthető.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az előzetes főpolgármesteri engedély alapján jóváhagyott többletbevételét - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően - közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről és kívülről, az áfa-visszatérítésből, illetve a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni a teljesülést, vagy az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

23. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak utalása

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi bontásban készített éves likviditási tervet kötelesek készíteni, és azt a főpolgármesternek beküldeni.

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

26. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

24. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, a megkötött szerződésekben, illetve közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat a megkötött szerződésekben, illetve közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2019. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet hatálybalépését követő legfeljebb 90 napig.

A gazdasági társaságok a 2. negyedéves teljesítési jelentés határidejével egyidejűleg kötelesek elszámolni a 2019. évi éves szerződésük elfogadását megelőző időszakról.

A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2019. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2019. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2019. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2019. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

25. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Beruházási rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadók.

26. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat

- a testületi működéshez kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja;

- a hagyományápoláshoz kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást a költségvetési rendelet hatálybalépését követően egy összegben utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok és egyéb rendelkezések

27. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

31. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

32. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

33. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.

28. Egyéb rendelkezések

34. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. látja el.

29. A Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je

35. § A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői (ideértve a közszolgálati ügykezelőket is) számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

30. Hatályba léptető rendelkezés

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

31. * 

37. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

1/a. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

1/b. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Az önkormányzati körben 2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1/c. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Az önkormányzati körben 2019-2022. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1/d. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2019. évben önkormányzati körben

1/e. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

2. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

2/a. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

3/a. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
a teljes futamidőre számítva

3/b. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Az önkormányzatnál 2019-2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

3/c. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

3/d. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

4/a. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

5/a. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése