Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Budapest közigazgatási területén

a) a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megrendelt személyszállítási szolgáltatás nyújtására szolgáló járművön és a megállóhelyeken (peronzáróvonallal rendelkező megállóhelyen a peronzáróvonalon belül),

b) a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás igénybevétele és nyújtása során,

c) az ügyfélforgalom számára nyitva álló, áru forgalmazására vagy szolgáltatás nyújtására használt helyiségben, valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek az ügyfélforgalom számára nyitva álló részében, feltéve, hogy az a szolgáltatás jellegével nem összeegyeztethetetlen,

d) a piacon, a vásáron és a bevásárlóközpontban,

e) *  a moziban, a színházban, a hangversenyen, a cirkuszi előadáson a közönség számára nyitva álló helyiségekben, valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek a közönség számára nyitva álló részében, az étel- vagy italfogyasztás, illetve az előadók kivételével,

f) *  a zárt térben tartott társasházi közgyűlésen

az ott tartózkodó, hat évnél idősebb személynek a száj- és az orrnyílását - különösen textil vagy papír maszkkal, sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel - teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmazni az olyan funkciójú helyiségre és épületrészre, amely esetében biztonsági előírás az arc eltakarását egyébként tiltja.

(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni arra a személyre, akit másoktól egyébként a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszköz választ el, vagy fizikai akadály biztosítja a másoktól való legalább kétméteres távolság megtartását.

(4) *  Nem kell alkalmazni az adott naptári héten az (1) bekezdést, ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a kormányzati honlapon közzétett adatok szerint a Magyarország területén SARS-CoV-2 vírusfertőzöttként újonnan azonosított személyek száma a megelőző naptári hét minden napján a megelőző 15 nap átlagában az ötven főt nem érte el. Ezen körülmény fennállásáról a főpolgármester a Fővárosi Közlönyben közleményt tesz közzé.

1/A. § * 

1/B. § *  Az 1. § szerinti kötelezettség teljesítésének előmozdítása érdekében a természetes személyek életének és testi épségének védelméért, illetve az ingatlan őrzéséért felelős személy a kötelezettséggel érintett helyen

a) az érintettet a száj- és az orrnyílás szabályszerű eltakarására felhívja,

b) ennek eredménytelensége esetén a jogos önhatalom keretei között az adott helyre való jogsértő belépést megakadályozhatja, illetve a jogsértően bent tartózkodót onnan eltávolíthatja.

1/C. § *  (1) Az 1. §-ban foglaltak a közösségi együttélés alapvető szabályainak minősülnek.

(2) Aki az 1. §-ban foglaltakat megsérti, ha szabálysértés vagy bűncselekmény nem valósul meg, nyolcezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy tizenötezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Helyszíni bírság akkor alkalmazható, ha az elkövető az 1. § szerinti kötelezettségét az arra való felhívást követően sem teljesíti.

(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogosult.

2. § (1) Ez a rendelet 2020. április 27-én lép hatályba.

(2) 2020. május 3-ig a jelen rendeletben foglaltak megsértőivel szemben - a jogkövető magatartás tanúsítására való felhíváson túl - hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére