Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

a fővárosi lakásrezsi-támogatásról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet határozza meg a közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott egyes közszolgáltatásokat igénybe vevő rászoruló fővárosi személyeknek nyújtott rendszeres díjtámogatás (a továbbiakban: díjtámogatás), valamint eseti támogatás (a továbbiakban együtt: lakásrezsi-támogatás) szabályait.

2. Díjtámogatás

2. § (1) A fővárosi lakásrezsi-támogatás keretében díjtámogatásban részesülő személy a (3) bekezdés szerinti közszolgáltatás után fizetendő díjból meghatározott pénzösszeg megfizetése alól mentesül olyan módon, hogy a szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő díjnak csak a támogatási összeggel csökkentett részét köteles a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint megfizetni, a díj fennmaradó részét mint támogatási összeget pedig a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatásból a HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) fizeti meg a szolgáltató részére.

(2) Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki

a) *  Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (a továbbiakban: fogyasztási hely) tekintetében a (3) bekezdés szerinti közszolgáltatások valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi,

b) *  a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díj viselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

c) *  megfelel a 3. §-ban, vagy a 3/A. §-ban meghatározott feltételeknek.

(3) *  Díjtámogatással támogatható

a) a távhőszolgáltatás,

b) az ivóvíz-szolgáltatás,

c) a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás,

d) a szemétszállítási szolgáltatás,

e) a gázszolgáltatás, és

f) a villamosenergia-szolgáltatás

díjának a megfizetése.

(4) *  A díjtámogatás egyes alábbi típusai

a) távhődíj-támogatásként havonta 2000 Ft;

b) víz-, csatorna- és szemétszállításidíj-támogatásként együttesen havonta 2000 Ft erejéig úgy, hogy az a (3) bekezdés

ba) b) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában havonta 750 Ft,

bb) c) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában havonta 750 Ft,

bc) d) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában havonta 500 Ft;

c) gázenergiadíj-támogatásként havonta 2000 Ft;

d) villamosenergiadíj-támogatásként havonta 2000 Ft

összegben vehető igénybe.

(5) Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.

3. § *  (1) A fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) időskorúak járadékában részesül,

ab) aktív korúak ellátására jogosult,

ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

ad) ápolási díjban részesül,

ae) gyermekek otthongondozási díjában részesül,

af) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban részesül, vagy

ag) tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül;

b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti

ba) álláskeresési járadékban, vagy

bb) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben

részesül;

c) a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesül;

d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti

da) fogyatékossági támogatásban, vagy

db) vakok személyi járadékában

részesül;

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti

ea) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

eb) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

ec) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket;

f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatott;

g) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: NEPtv.) szerinti Lebonyolítóval a NEPtv. szerinti bérleti jogviszonyban áll;

h) az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül; vagy

i) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben felsorolt, és az e bekezdés a), d)–e) és g) pontjában nem szereplő egyéb védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

3/A. § *  A 3. §-ban foglaltakon túl igénybe veheti a fővárosi lakásrezsi-támogatást az is, aki a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben szabályozottak szerinti öregségi nyugdíjban (ideértve a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is),

b) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényben szabályozottak szerinti korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben szabályozottak szerinti rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban (ideértve a kivételes rokkantsági ellátást is),

d) a rokkantsági járadékról szóló minisztertanácsi rendeletben szabályozottak szerinti rokkantsági járadékban,

e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben szabályozottak szerinti baleseti járadékban,

f) az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendeletben szabályozottak szerinti bányászok egészségkárosodási járadékában,

g) a bányászatról szóló törvényben szabályozottak szerinti átmeneti bányászjáradékban, vagy

h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben szabályozottak szerinti táncművészeti életjáradékban

részesülő személy, és az a)–h) pont szerinti ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 214 ezer forint. * 

3/B. § *  (1) A 3. § szerinti igénylő legfeljebb két típusú díjtámogatásra jogosult

a) a 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja,

b) a 2. § (4) bekezdés b) és c) pontja, vagy

c) a 2. § (4) bekezdés b) és d) pontja

szerinti díjtámogatások párosításával, összesen havi 4000 Ft összegben.

(2) A 3/A. § szerinti igénylő legfeljebb két típusú díjtámogatásra jogosult

a) a 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja,

b) a 2. § (4) bekezdés b) és c) pontja, vagy

c) a 2. § (4) bekezdés b) és d) pontja

szerinti díjtámogatások párosításával, összesen havi 4000 Ft összegben, ha a 3/A. §-ban felsoroltak szerinti ellátásának havonta folyósított összege a 125 ezer forintot nem haladja meg. * 

(3) *  A 3/A. § szerinti igénylő legfeljebb egy típusú díjtámogatásra jogosult összesen havi 2000 Ft összegben, ha a 3/A. §-ban felsoroltak szerinti ellátásának havonta folyósított összege a 125 ezer forintot meghaladja.

4. § (1) *  A díjtámogatásra jogosult az igénylését az Alapítvány által külön erre rendszeresített és az Alapítvány honlapján is közzétett igénylőlapon nyújthatja be. A 2. § (2) bekezdés szerinti jogosultsági, és a 3. § szerinti igénybevételi feltételek fennállásáról az igénylőnek csatolnia kell az előírt dokumentumokat, valamint nyilatkozni köteles, megjelölve * 

a) a fogyasztási helyet,

b) *  ha nem maga áll közvetlenül szerződésben az adott szolgáltatóval, úgy a szolgáltatónál díjfizetőként nyilvántartott személyt,

c) *  a 3. § szerinti feltétel fennállásáról szóló határozat számát, a határozatot kiadó szervezet nevét, valamint a feltétel fennállásának kezdő és végső időpontját, továbbá

d) *  a 3/A. § szerinti feltétel fennállásának és havi összegének igazolása céljából az ellátás folyósítására vonatkozó legutolsó bizonylatot.

(1a) *  A 3. § (1) bekezdésben felsorolt valamely igénybevételi feltétel fennállását a védendő fogyasztó, védendő felhasználó státusszal is rendelkező igénylők magával a védendő fogyasztó, védendő felhasználó státuszuk igazolásával is igazolhatják.

(2) Az Alapítvány az igénylés benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, hogy az megfelel-e a feltételeknek.

(3) * 

(4) *  Az Alapítvány a benyújtott kérelmek alapján a díjtámogatás összegét a jogosult nevére szólóan, közvetlenül a szolgáltató részére utalja át, vagy gondoskodik a díjtámogatás összegének előre fizetős mérő feltöltése útján történő folyósításáról.

(5) *  A szolgáltató a támogatás összegét számlajóváírás formájában érvényesíti.

5. § (1) *  A díjtámogatást az Alapítvány a díjtámogatással érintett közszolgáltatást nyújtó részére a díjtámogatásban részesülő személy után közvetlenül fizeti meg az adott fogyasztási hely vonatkozásában. A díjtámogatás folyósításának feltétele, hogy annak forrása az Alapítványnál rendelkezésre álljon.

(2) *  A díjtámogatás az első számlajóváírástól, illetve az előre fizetős mérő első feltöltésétől kezdődően 12 hónapon keresztül jár.

(3) *  Ha a havi díjtámogatás a jogosult részére azért nem írható jóvá a tárgyhavi számlán, mert a díjtámogatás összege magasabb, mint a számla összege, akkor az így fennmaradó díjtámogatás a (2) bekezdés szerinti 12. hónapot követően is jóváírható.

(4) A jogosult a díjtámogatás alapjául szolgáló fogyasztási helyet az Alapítványnak tett nyilatkozatával évente legfeljebb két alkalommal megváltoztathatja.

6. § (1) * 

(2) *  A díjtámogatásban részesülő személy által jogosulatlanul igénybe vett lakásrezsi-támogatás összege az Alapítványnak visszajár. Ezt az igényét az Alapítvány a szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

3. Eseti támogatás

7. § (1) *  A 8. § (5) bekezdése szerinti elszámolás alapján a tárgyévi támogatásból díjtámogatásra fel nem használt összeg erejéig az Alapítvány a lakásfenntartási költségek kiegyenlítésével hátralékban maradt fővárosi rászoruló személyek megsegítésére eseti támogatást nyújthat, a Fővárosi Önkormányzattal kötött adott évi támogatási szerződésben meghatározott esetekben és módon.

(2) Az eseti támogatás:

a) hátralékkiegyenlítő támogatás a távhőszolgáltatási, víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtartozás kiegyenlítésére,

b) krízistámogatás: közüzemi szolgáltatás igénybevétele vagy lakhatási lehetőség elvesztésének megelőzésére szolgáló támogatás, vagy

c) rendkívüli támogatás: különös méltánylást igénylő kivételes esetben nyújtott támogatás.

(3) Eseti támogatás ugyanazon személy tekintetében három évente egy alkalommal adható.

(4) A hátralékkiegyenlítő támogatás feltételeként az Alapítvány önrész befizetését írhatja elő.

(5) A támogatás folyósítására az Alapítvány támogatási szabályzatában további részletes szabályokat állapíthat meg. Az Alapítvány a szabályzat elfogadása előtt köteles kikérni a Fővárosi Önkormányzat véleményét.

4. A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás finanszírozása, az Alapítvány általi lebonyolítás

8. § (1) A Fővárosi Önkormányzat által díjtámogatás nyújtásának céljára az Alapítvány részére juttatandó támogatás éves összegét a Budapest Főváros Önkormányzata adott évre vonatkozó évi összevont költségvetéséről szóló rendelet határozza meg.

(2) A Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján az Alapítvány feladata az e rendelet szerinti lakásrezsi-támogatásokra való jogosultság megállapítása és folyósítása, a lakásrezsi-támogatással kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatok ellátása.

(3) A Fővárosi Önkormányzat által az (1) bekezdés szerint juttatott támogatási összeg – a 7. § (1) bekezdése szerinti kivétellel – kizárólag a 2. § szerinti díjtámogatás céljára használható fel, az Alapítványnak a díjtámogatás nyújtásával összefüggő semmilyen költsége abból nem fedezhető.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti tárgyévi fővárosi önkormányzati támogatást a Fővárosi Önkormányzattal kötött adott évi támogatási szerződésben rögzítettek szerint kell az Alapítványnak átadni.

(5) *  Az Alapítvány a tárgyévi támogatás összegével a Fővárosi Önkormányzattal kötött adott évi támogatási szerződésben rögzített időpontban elszámol.

5. Záró rendelkezések

9. § * 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10/A. § *  A fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor már folyósított támogatás azzal egyidejűleg megszűnik, hogy ugyanazon személy részére a 3/B. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti két típusú újabb díjtámogatás kerül megítélésre.

11. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester