Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 38/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok ellenérték fejében hasznosított szerződéseinek veszélyhelyzettel összefüggő alkalmazásáról

A Fővárosi Közgyűlés

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 7. pontjában, valamint 107. §-ban meghatározott feladatkörében,

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Budapest Főváros Önkormányzata mint bérbeadó által bérleti vagy más ellenértéket tartalmazó szerződés (továbbiakban együtt: bérleti szerződés) útján hasznosított, nem lakás célú helyiségekre és helyiségnek nem minősülő nem lakás célú ingatlanokra terjed ki.

2. § (1) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozás, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet és a szakszervezet bérleti szerződés szerinti díja 2020. március 1. és 2020. június 30. közötti időszakra (továbbiakban: kedvezményes időszak) 25%-kal csökken. A kedvezmény nem vonatkozik a bérleti szerződésben a bérlőre áthárított társasházi közös költségre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérlő 2020. július 31-ig írásban előterjesztett kérelme alapján, a bérbeadóval történő megállapodás szerint a kedvezményes időszakra szóló bérleti díj az árbevétel-csökkenéssel arányosan, de legfeljebb 90%-kal csökkenthető, ha

a) a bérlő hitelt érdemlően igazolja, hogy a kedvezményes időszakban elért árbevétele a megelőző év azonos naptári hónapjaiban elért árbevételhez képest 25%-nál nagyobb mértékben csökkent, és

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kisvállalkozásnak minősülő bérlő esetén az átlagos statisztikai létszáma 2020. június 30-án legfeljebb 10%-kal alacsonyabb, mint 2020. február 29. napján volt.

3. § A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint középvállalkozásnak minősülő vállalkozás 2020. július 31-ig írásban előterjesztett kérelme alapján, a bérbeadóval történő megállapodás szerint a kedvezményes időszakra szóló bérleti díj az árbevétel-csökkenéssel arányosan, de legfeljebb 90%-kal csökkenthető, ha

a) a bérlő hitelt érdemlően igazolja, hogy a kedvezményes időszakban elért árbevétele a megelőző év azonos naptári hónapjaiban elért árbevételhez képest 33%-nál nagyobb mértékben csökkent, és

b) a bérlő átlagos statisztikai létszáma 2020. június 30-án legfeljebb 10%-kal alacsonyabb, mint 2020. február 29. napján volt.

4. § A 2-3. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a bérlő olyan jogalany, aki a teljes bérleti díja vonatkozásában működési célú támogatást kap az államtól vagy helyi önkormányzattól.

5. § A 2-3. § szerinti bérlő - a 4. §-ban meghatározott bérlő kivételével - a 2020. július 31-ig írásban előterjesztett kérelme alapján a kedvezményes időszakra a bérleti díjat tizenkét havi kamatmentes részletben fizetheti meg.

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére