Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 41/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Idősügyi Tanácsról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) az idősek önszerveződéseit képviselő szervezetekkel és az időseket érintő ügyekkel foglalkozó szakértőkkel közösen az egymás közti folyamatos konzultációk és tárgyalások érdekében Fővárosi Idősügyi Tanács (a továbbiakban: FIT) néven egyeztető fórumot működtet.

2. § (1) A FIT feladata az időseket érintő ügyekben:

a) az idősek önszerveződéseit képviselő szervezetek, valamint a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, intézkedések megvalósítása;

b) a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő ügyekben a kialakuló konfliktusok megelőzése, rendezése; valamint

c) információcsere, javaslatok, döntési alternatívák vizsgálata.

(2) A FIT az (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva:

a) véleményezi a munka világának időseket érintő szegmenseit, a nyugdíjpolitikát, a fővárosi közgyűlési és bizottsági, valamint főpolgármesteri döntések tervezetét;

b) nyomon követi és elemzi Budapest idősügyi helyzetét, a fővárosi nyugdíjasok életkörülményeit, lehetőségeit, az idősotthonok helyzetét, viszonyait; továbbá

c) megvitatja a nyugdíjas- és idősügyi, a jövedelemelosztást és a társadalom széles körét érintő fővárosi önkormányzati stratégiákat, koncepciókat, illetve a gazdasággal, a társadalompolitikával, az idősek életminőségével összefüggő alapvető kérdéseket.

(3) A FIT bármely kerületi önkormányzattal egyeztetve keretet biztosíthat a FIT tagjai és az adott kerületi önkormányzat közti fővárosi szintű egyeztetés lefolytatására is.

3. § (1) A FIT önkormányzati oldalának tagja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A FIT civil oldalának tagja lehet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint létrejött olyan szervezet, amely

a) az idősek önszerveződéseit képviseli,

b) legalább a kerületi önkormányzatok ötödében működik,

c) igazolt tagsággal rendelkezik, és

d) tagság legalább negyedévente találkozik a szervezet vezetőivel.

(3) A Fővárosi Önkormányzat képviselője a FIT-ben a főpolgármester vagy az általa kijelölt főpolgármester-helyettes.

(4) A FIT munkájában tanácskozási joggal részt vesz:

a) a fővárosi főjegyző vagy megbízottja,

b) a Fővárosi Önkormányzat irányítása alatt vagy tulajdonában álló, a tárgyalt napirend szerint feladatkörrel rendelkező szervezet vezetője vagy megbízottja,

c) a tárgyalásra kerülő témák, napirendek elismert szakértői, valamint

d) a Fővárosi Közgyűlés által a főpolgármester javaslata alapján megválasztott öt személy.

(5) A (2) bekezdés szerinti szervezet a tagság feltételeinek igazolásával bármikor bejelentheti a FIT-ben való részvételi szándékát a főpolgármesternek, aki - ha a jelentkező a feltételeknek megfelel - erről értesíti a FIT többi tagját. A FIT-tagság a FIT soron következő ülésétől hatályos.

(6) A FIT alakuló ülése előtt az (5) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tagnak jelentkező szervezetnek a részvételi szándékát a FIT alakuló üléséig kell jeleznie, és a feltételeknek megfelelő jelentkező tagokról a főpolgármester - az alakuló ülés összehívásával egyidejűleg - tájékoztatja a tagokat.

4. § A FIT civil oldalának tagjai kérésére a Fővárosi Önkormányzat és az irányítása alatt, vagy tulajdonában álló szervezetek - a hatályos jogszabályok keretei között - tájékoztatást adnak minden olyan költségvetési, idősügyi, illetve nyugdíjjal kapcsolatos kérdésben, amelyek a tagok által képviseltek érdekeit jelentősen érinthetik.

5. § (1) A FIT-ben a tagok rendelkeznek nyilatkozattételi, illetve döntéshozatalnál szavazási, valamint megállapodási joggal.

(2) A FIT döntéséhez a tagok egyszerű szavazattöbbsége, a FIT-en belüli tagok közti megállapodás megkötéséhez a tagok egybehangzó nyilatkozata szükséges.

6. § (1) A FIT munkáját plenáris ülésen végzi, munkavégzése elősegítése érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A működés részletszabályait a FIT saját maga által megalkotott ügyrendje tartalmazza.

(2) A FIT ülését a főpolgármester, vagy az általa megbízott főpolgármester-helyettes hívja össze és vezeti.

(3) A FIT munkáját titkárság segíti. A Főpolgármesteri Hivatal gondoskodik a titkárság működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

7. § A rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester