Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 12/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek együttműködéséről

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1–10. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében,

a 10/A–10/B. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el: * 

1. § Ez a rendelet határozza meg a főváros területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet (a továbbiakban: civil szervezet) és Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) közötti együttműködés tartalmi és formai kereteit annak érdekében, hogy a civil szervezetek véleménye a Fővárosi Önkormányzat döntéseinek előkészítése során megjelenhessen.

1. Munkacsoportok

2. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a civil szervezetekkel történő szakmai együttműködés előmozdítása, hatékonyságának növelése, az egymás közti folyamatos konzultáció és tárgyalások biztosítása érdekében

a) a klíma- és zöldpolitikával, az épített és természeti értékek megőrzésével és teremtésével foglalkozó „Zöld Budapest” munkacsoportot,

b) az esélyegyenlőséggel, esélyteremtéssel, az egészséggel és a lakhatással foglalkozó „Esélyteremtő Budapest” munkacsoportot,

c) *  az állampolgári részvétellel, az átláthatósággal, az egyetemes, az európai, a közép-európai és a nemzeti kultúra értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, valamint az innovációval foglalkozó „Nyitott Budapest” munkacsoportot,

d) *  a budapesti fiatalok helyzetével, ifjúságpolitikai kérdésekkel és ifjúsági részvétellel foglalkozó „Fiatal Budapest” munkacsoportot és

e) *  a budapesti sport- és szabadidősport fejlesztési lehetőségeivel, sporthoz kapcsolódó gyermekvédelemmel, idősek sportjával, fogyatékkal élők sportolásával, ifjúsági- és diáksporttal, valamint az egészséges életmód előmozdításával foglalkozó „Aktív Budapest” munkacsoportot

működtet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkacsoportok a Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alkalmazásában a Fővárosi Közgyűlés által létrehozott véleményező és javaslattevő fórumnak minősülnek.

(3) *  A munkacsoportban tagként részt vevő civil szervezetek a Főváros Önkormányzat kezdeményezésére vagy önszerveződésük keretében az (1) bekezdésben meghatározott területeken belüli valamely részterülettel részletesebben, illetve nagyobb gyakorisággal foglalkozó eseti vagy állandó csoportot (a továbbiakban: témacsoport) hozhatnak létre. A témacsoporthoz csatlakozás lehetősége a munkacsoport tagjain túl a Budapesti Civil Adatbázisban regisztrált szervezetek számára is nyitott. A témacsoport tevékenysége nem érinti a munkacsoport (2) bekezdésben és 3. §-ban meghatározott feladatköreit, a témacsoport a javaslatait a munkacsoportnak küldi meg és tevékenységéről rendszeresen beszámol a munkacsoportnak.

3. § A 2. § szerinti munkacsoport tagjai a feladatkörüket érintően

a) megvitatják a legfontosabb aktuális fővárosi eseményeket és kérdéseket, azokkal kapcsolatban szabályozási vagy cselekvési tervre irányuló javaslatot készíthetnek, intézkedéseket javasolhatnak;

b) nyomon követik és elemzik a Fővárosi Közgyűlés által megalkotott rendeleteknek és a Fővárosi Közgyűlés döntéshozó szervei által elfogadott határozatoknak a gyakorlati alkalmazását és érvényesülését;

c) véleményezik a Fővárosi Közgyűlés éves munkatervét, a Fővárosi Önkormányzat tevékenységét, stratégiáját, valamint a döntéseinek tervezetét.

4. § (1) A munkacsoportban tagként részt vehet minden olyan civil szervezet, amelynek székhelye vagy tényleges működési területe Budapest területén van, létesítő okiratában meghatározott célja az adott munkacsoport feladatköréhez kapcsolódik, és törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy legalább egy éve civil szervezetként igazolhatóan tényleges tevékenységet fejt ki.

(2) *  A civil szervezet a tagság (1) bekezdés szerinti feltételeinek igazolásával bármikor bejelentheti a munkacsoporthoz való csatlakozási szándékát a munkacsoport titkárságának, amely – ha a jelentkező megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek – erről értesíti a civil szervezetet és a munkacsoport többi tagját. A munkacsoporti tagság az értesítéstől hatályos.

(3) A munkacsoport alakuló ülése előtt a (2) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az alakuló ülés összehívásának feltétele, hogy legalább tíz, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet a csatlakozási szándékát bejelentse.

(4) A Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselője a munkacsoport megalakulásáról haladéktalanul tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés valamennyi olyan bizottságát, amelynek feladatkörét a munkacsoport működése érintheti.

(5) *  A civil szervezet munkacsoporti tagsága a törvényes képviselő erre irányuló, a munkacsoport titkárságához eljuttatott nyilatkozatával megszűnik.

(6) Ha a munkacsoport működése során az abban résztvevő civil szervezetek száma a (3) bekezdésben meghatározott szám alá csökken, a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselője mindaddig nem hívhatja össze a munkacsoport ülését, amíg a munkacsoportban részt vevő civil szervezetek száma ismételten el nem éri a (3) bekezdésben meghatározott számot.

(7) A munkacsoport munkájában a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselőjének meghívása alapján részt vehet az (1) bekezdés szerinti feltételeknek meg nem felelő civil szervezet vagy civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezet is, feltéve, hogy a szervezet a munkacsoport feladatkörébe tartozó területen releváns eredményeket ért el, valamint kellő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. A jelen bekezdés szerint meghívott tag jogállása az (1) bekezdés szerinti tag jogállásával egyezik meg.

(8) *  A „Fiatal Budapest” munkacsoport munkájában tanácskozási joggal részt vehet – a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselőjének meghívása alapján – a budapesti kerületi önkormányzat által delegált, ifjúságpolitikával foglalkozó szakember.

5. § (1) A Fővárosi Önkormányzatot a munkacsoport ülésén a főpolgármester vagy az általa megbízott főpolgármester-helyettes képviseli.

(2) A munkacsoportok munkáját titkárság segíti. A Főpolgármesteri Hivatal – a hivatali tevékenységgel és munkarenddel összhangban, a rendes hivatali működéssel összeegyeztethető mértékig, a munkacsoport tevékenységének szervezésére és adminisztratív támogatására kiterjedően – gondoskodik a titkárság működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

(3) A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti képviselője a munkacsoport ülésére további személyeket hívhat meg.

6. § (1) A munkacsoport szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Más munkacsoport tevékenységét érintő tárgykörben a munkacsoportok együttesen is tarthatnak ülést.

(2) A munkacsoport ülését a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdés szerinti képviselője hívja össze és vezeti.

(3) Az ülés személyes jelenléttel, illetve kép- és hangátvitel valós idejű biztosítására alkalmas módon elektronikus hírközlő eszköz útján tartható. Elektronikus hírközlő eszköz útján történő csatlakozás lehetősége esetén a csatlakozás feltételeiről és módjáról a budapest.hu honlapon a meghívó közzétételével egyidejűleg tájékoztatást kell adni.

(4) A munkacsoport ülése nyilvános.

7. § (1) *  A munkacsoport ülésének időpontját és helyszínét, valamint tervezett napirendjét a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdés szerinti képviselője legkésőbb az ülés napját megelőző huszadik napon teszi közzé a budapest.hu honlapon.

(2) *  A munkacsoport tagjai az ülés napját megelőző tizedik napig nyújthatják be a tervezett napirendet érintő módosítási – köztük új napirendi pont felvételére irányuló – javaslataikat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőben beérkezett javaslatok alapján a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselője legkésőbb az ülést megelőző harmadik napon közzéteszi a budapest.hu honlapon a végleges napirendet tartalmazó meghívót.

(4) A munkacsoport titkársága a munkacsoport tagjait az (1) és (3) bekezdés szerinti közzétételről annak az általuk megadott elektronikus levelezési címre történő megküldésével tájékoztatja, egyúttal megküldi részükre a napirendi pontokhoz kapcsolódó munkaanyagokat is.

(5) A munkacsoport titkársága az ülést követő tizenöt napon belül gondoskodik az ülésről készített emlékeztetőnek a budapest.hu honlapon történő közzétételéről.

8. § (1) A munkacsoport ülésén a munkacsoport tagjai által a munkacsoport tevékenységével összefüggésben felvetett észrevételekre, kérdésekre, javaslatokra – ha az az ülésen nem lehetséges – a Fővárosi Önkormányzat az ülést követő 30 napon belül írásban, a munkacsoport minden tagja számára megismerhető módon, elektronikus levél útján válaszol.

(2) A főpolgármester vagy a megbízása alapján a feladatkörrel rendelkező főpolgármester-helyettes a civil szervezetekkel való együttműködés tapasztalatairól és az önkormányzati-civil partnerség helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről évente tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést.

2. Budapesti Civil Adatbázis

9. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a civil szervezetek aktív részvétele elősegítésének, illetve az egymással történő kapcsolatfelvétel megkönnyítésének céljából elektronikus nyilvántartó rendszert (a továbbiakban: Budapesti Civil Adatbázis) működtet.

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat a civil szervezet munkacsoporti tagságáról szóló 4. § (2) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg a civil szervezetet regisztrálja a Budapesti Civil Adatbázisba és a munkacsoporti tagságának megszűnésével egyidejűleg törli a Budapesti Civil Adatbázisból. A Budapesti Civil Adatbázisba olyan civil szervezet is regisztrálhat, amely nem tagja munkacsoportnak, azonban a székhelye vagy tényleges működési területe Budapest területén van, és törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy legalább egy éve civil szervezetként tényleges tevékenységet fejt ki; az ilyen civil szervezet regisztrációja a Budapesti Civil Adatbázisból való törlés kérésével szűnik meg.

(3) *  A civil szervezet a munkacsoportba jelentkezés és a Budapesti Civil Adatbázisba regisztráció során kiválasztja a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott területek közül azt az egy vagy több területet, amelyben szakmailag releváns tapasztalattal rendelkezik. Egy civil szervezet – amennyiben több területen is szakmailag releváns tapasztalattal rendelkezik – több területet is megjelölhet.

(4) A Budapesti Civil Adatbázisban a civil szervezetnek legalább a következő alapadatait kell szerepeltetni: a szervezet neve, képviselője, elérhetőségei, bírósági nyilvántartási száma.

(5) A Budapesti Civil Adatbázisban a civil szervezet által megjelölt terület nyilvános és kereshető, elősegítve ezzel a civil szervezetek közötti kapcsolatok kialakulását és az önszerveződést.

(6) A Fővárosi Önkormányzat a civil szervezet által megjelölt területre tartozó ügyben készült átfogó javaslatot, rendelet- és koncepciótervezeteket konzultációs célból közvetlenül is megküldi a civil szervezetnek.

(7) *  A Fővárosi Önkormányzat személyes egyeztetést kezdeményezhet és készíthet elő az azonos területre regisztrált civil szervezetek számára a témacsoportba szerveződésük elősegítése érdekében.

(8) A Budapesti Civil Adatbázissal kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkat (így különösen az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az érintett jogait, jogorvoslati lehetőségeit) egyedi adatkezelési tájékoztató, a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal ezzel összefüggő adatkezelésének általános szabályait pedig – az európai uniós és magyar jogszabályok keretei között – a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal adatvédelméről, adatbiztonságáról és a közérdekű adatok szolgáltatásának rendjéről szóló normatív utasítás tartalmazza, amelyek a budapest.hu honlapon bárki számára hozzáférhetők.

(9) *  A Budapesti Civil Adatbázisban regisztrált civil szervezetektől – kivéve azon civil szervezetet, amely a nyilatkozattételi felhívást megelőző 12 hónapban valamely munkacsoport vagy valamely témacsoport ülésén részt vett – a Főpolgármesteri Hivatal évente legfeljebb egyszer a Civil Adatbázisban megadott kapcsolattartási elérhetőségen elektronikus levélben, harminc napos határidővel nyilatkozatot kérhet a regisztráció fenntartásáról. A nyilatkozat megtételének hiányában a civil szervezetet két hónap elteltével ismételten fel kell hívni a nyilatkozattételre. A nyilatkozat megtételének hiányában az érintett civil szervezetet a Budapesti Civil Adatbázisból és – amennyiben tagja – a munkacsoportból törölni kell.

3. Társadalmi egyeztetés a jogalkotás és az utólagos hatásvizsgálat során

10. § (1) *  A Fővárosi Önkormányzat a jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetése során valamennyi önkormányzati rendeletalkotásra irányuló közgyűlési előterjesztés tervezetét megfelelő határidővel véleményezésre megküldi a szabályozás tárgya szerint érintett területre a Budapesti Civil Adatbázisban regisztrált civil szervezetnek, ezzel egyidejűleg a budapest.hu honlapon hírként a véleményezésre irányuló általános felhívást tesz közzé.

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a tervezet előkészítője mérlegeli, és az észrevételekről, valamint a figyelembe nem vett észrevételek esetében ennek okairól összefoglalót készít, melyet a budapest.hu honlapon a véleményezési határidőt követően, megfelelő határidőn belül közzétesz.

(3) A Fővárosi Önkormányzat összevont költségvetéséről szóló rendelet és annak nagyobb terjedelmű, érdemi módosítása, valamint a Fővárosi Önkormányzat összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet társadalmi egyeztetése az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a fővárosi szintű érdekegyeztetésről szóló 47/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelettel létrehozott Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsban történik.

(4) A Fővárosi Önkormányzat összevont költségvetéséről szóló rendelet és annak nagyobb terjedelmű, érdemi módosításának tervezetével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat tájékoztatót tart a civil szervezetek számára, amelynek meghívóját a munkacsoportok tagjai és a Budapesti Civil Adatbázisban regisztrált civil szervezetek részére külön is meg kell küldeni.

(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a jogszabály tervezetét, ha

a) az csekély társadalmi jelentőségű,

b) annak tartalma magasabb szintű jogszabály által meghatározott,

c) a Fővárosi Önkormányzat összevont költségvetéséről szóló rendelet olyan módosításáról szól, amely a Fővárosi Közgyűlés, illetve a főpolgármester, költségvetési szerv korábbi döntésének átvezetésére irányul, vagy

d) annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.

(6) Az önkormányzati rendeletek gyakorlati érvényesülésével összefüggő utólagos hatásvizsgálat során a Fővárosi Önkormányzat megfelelő határidővel megkeresheti a szabályozás tárgya szerint érintett területre a Budapesti Civil Adatbázisban regisztrált civil szervezetet, hogy a jogalkalmazás során felmerült tapasztalataikkal, észrevételeikkel segítsék összehangolni a Fővárosi Önkormányzat jogalkotását címzettek elvárásaival.

3/A. *  „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” cím adományozása

10/A. § *  (1) Budapest Főváros Közgyűlése – „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” elnevezéssel – elismerő címet alapít.

(2) „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” elismerő cím annak a civil szervezetnek adományozható, amely huzamosabb ideig, de legalább egy évig kiemelkedő munkát végzett a fővárosért, és tevékenységével hozzájárult Budapest lakosságának jólétéhez, a főváros fejlődéséhez és élhetőségéhez.

(3) Az elismeréssel oklevél, 1 000 000 Ft pénzjutalom, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal (Városháza) képzőművészeti kivitelezésű szimbolikus kulcsa jár. A kulcs treff-keresztet formázó, háromágú áttört kulcsfejben és az oldalain homorú ívekkel, a végén domború ívvel határolt, áttört kulcstollú, egytollas kulcsszárban végződő finoman megmunkált rézöntvény. A kulcs vándordíj, azt az elismerésben részesített civil szervezet a (6) bekezdés szerinti időpontban veszi át, azt legkésőbb a következő év azonos időpontjáig őrzi.

(4) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét és az oklevél sorszámát tartalmazza, az oklevelet a főpolgármester írja alá.

(5) Az elismerésben részesített az elismerés átadását követően egy évig jogosult „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” cím használatára hivatalos kommunikációjában és médiamegjelenéseiben, valamint a cím tájékoztató és reklámanyagain való feltüntetésére.

(6) „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” címből évente egy adományozható, átadására február 1-je, a Civilek Napja alkalmából kerül sor.

(7) Az átadást követően a Fővárosi Önkormányzat képviseletében a főpolgármester az elismerésben részesített civil szervezet részére fogadást tart.

(8) Az elismerés átadását követő hatodik és tizenkettedik hónapban a Fővárosi Önkormányzat tájékoztatja a fővárosi lakosságot az elismerésben részesített civil szervezet tevékenységéről.

10/B. § *  (1) „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” címet a Fővárosi Önkormányzat pályázat útján adományozza.

(2) „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” cím adományozására kiírt pályázat nyilvános, azon az a szervezet vehet részt:

a) amelynek székhelye és tényleges működési területe Budapest területén van,

b) amely legalább egy éve működik,

c) amellyel szemben a (3) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn,

d) amely nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és

e) amelynek a pályázatában bemutatott tevékenysége a Fővárosi Önkormányzat által az adott évre megjelölt, kiemelt jelentőségű tevékenységi területre esik.

(3) A pályázaton nem vehet részt az a szervezet:

a) amely a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül már részesült „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” elismerésben,

b) amelynek 60 napnál régebben lejárt adók módjára behajtandó köztartozása van,

c) amelynek céljai vagy tevékenysége Magyarország alkotmányos rendjével, alkotmányos értékeivel, továbbá az Európai Unióról Szóló Szerződés 2. cikkében vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékekkel nem összeegyeztethető, különösen amely szervezet tevékenysége mások emberi méltóságának megsértésére, vagy egyének meghatározott csoportjában félelem keltésére irányul, vagy

d) amely a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerinti alapítvány és az olyan szervezet, amely párttól vagy pártalapítványtól a pályázat benyújtását megelőző 5 lezárt adóévben az adott évre vonatkozó költségvetésének 30 százalékát meghaladó mértékben támogatást vagy adományt kapott.

(4) A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a pályázati kiírás tartalmazza, amelyet a Fővárosi Önkormányzat évente tesz közzé. A pályázati kiírás a részvételi feltételeket a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknál szűkebben nem határozhatja meg. A (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységi területet a Fővárosi Önkormányzat bármely 5 egybefüggő évet tartalmazó időszakban legfeljebb 3 alkalommal határozhat meg; tevékenységi terület meghatározása hiányában bármely, az egyéb feltételeknek megfelelő civil szervezet pályázatot nyújthat be.

(5) A pályázatok a pályázati kiírás szerinti – de legalább 15 napos – határidőben nyújthatók be.

(6) A beérkezett pályázatok érvényességéről való döntést követően a Fővárosi Önkormányzat az érvényes pályázatokat véleményezésre és rangsorolási javaslatra megküldi a Budapesti Civil Adatbázisban szereplő – adott évben pályázatot be nem nyújtó – civil szervezeteknek (a továbbiakban: véleményező szervezetek), amelyre legalább 15 napot biztosít. A véleményezés és rangsorolás úgy történik, hogy minden véleményező szervezet összesen 10 pontot oszthat szét a pályázatok között úgy, hogy egy pályázat egész számú, legalább 1, legfeljebb 10 pontot kaphat. A rangsor kialakításakor az egyes pályázatokra érkezett pontszámok összegét kell figyelembe venni. A Fővárosi Önkormányzat a pályázatok véleményezők előtti bemutatására személyes találkozót biztosíthat.

(7) A (6) bekezdés szerinti véleményét és rangsorolását figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat az általa 10 legjobbnak ítélt pályázatot legalább 30 napra online szavazásra bocsátja.

(8) Az online szavazáson valamennyi tizennegyedik életévét betöltött budapesti illetőségű személy előzetes regisztrációt követően részt vehet, minden résztvevő csak egy pályázatra adhatja le a szavazatát. Budapesti illetőségű a budapesti lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy munkahellyel rendelkező, vagy budapesti oktatási intézményben tanuló személy.

(9) A szavazásra bocsátott pályázatokat a Fővárosi Önkormányzat bírálja el, és az online szavazás eredményére is tekintettel dönt „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” cím adományozásáról.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

(2) A 2–3. alcím 2021. július 1. napján lép hatályba.

(3) * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester