Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 28/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata az 1. melléklet szerinti térképen megjelölt területre (a Duna folyam – Pünkösdfürdő utca – Királyok útja – Nánási út – Aranyhegyi patak által határolt területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/B. §-ában foglalt ingatlanokra) a Duna-parti építési szabályzat V. ütem II. szakasz készítésének időszakára annak hatálybalépéséig – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – változtatási tilalmat rendel el.

(2) A változtatási tilalom nem terjed ki a tilalommal érintett terület közterületein a szükségessé váló térszín alatti közműmunkálatok elvégzésére, valamint a zöldfelület-építés és -fejlesztés keretében végzendő munkákra.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 28/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez *