Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1–2. §, a 3. § (4)–(6) bekezdése és az 5–32. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § (1)–(3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és 232/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Budapest Főváros Önkormányzat által ellátott – fővárosi önkormányzati költségvetési szervekhez nem sorolt – egyes feladatcsoportok 2022. évi költségvetése

I. Fejezet

Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Budapest Főváros Önkormányzat által ellátott – fővárosi önkormányzati költségvetési szervekhez nem sorolt – egyes feladatcsoportok 2022. évi költségvetése, kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § *  (1) Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

a) költségvetési működési bevételeit 278 603 910 ezer Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 332 657 084 ezer Ft-ban,

c) költségvetési működési egyenlegét –54 053 174 ezer Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 30 958 082 ezer Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 103 241 428 ezer Ft-ban,

f) költségvetési felhalmozási egyenlegét –72 283 346 ezer Ft-ban,

g) költségvetési bevételeit 309 561 992 ezer Ft-ban,

h) költségvetési kiadásait 435 898 512 ezer Ft-ban,

i) költségvetési egyenlegét –126 336 520 ezer Ft-ban,

j) finanszírozási bevételeit 265 197 622 ezer Ft-ban,

k) finanszírozási kiadásait 138 861 102 ezer Ft-ban,

l) finanszírozási egyenlegét 126 336 520 ezer Ft-ban,

m) bevételi főösszegét 574 759 614 ezer Ft-ban,

n) kiadási főösszegét 574 759 614 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, amely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 23 588 087 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével kell finanszírozni,

b) 53 243 537 ezer Ft összeget betétek bevételeiből kell finanszírozni,

c) 32 422 773 ezer Ft összeget a 2022-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján kell finanszírozni,

d) 23 176 160 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből kell finanszírozni,

e) 6 094 037 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira kell fordítani.

(3) Az 1. § (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrését 49 261 561 ezer Ft összegben.

2. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és engedélyezett létszámkeretek

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés m) és n) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegeknek fejezetek, címek, feladatok szerinti részletezését és Budapest Főváros Önkormányzata és annak irányítása alá tartozó költségvetési intézmények (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények) és a Főpolgármesteri Hivatal (a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal a továbbiakban együtt: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek) engedélyezett létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Fővárosi Önkormányzat 2022. évi és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Az illetményalapra és a jutalmazásra, az önkormányzati tanácsadói munkakörbe kinevezett köztisztviselőkre vagy munkavállalókra, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napjára vonatkozó szabályok

3. Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás, valamint az önkormányzati tanácsadói munkakörbe kinevezett köztisztviselő vagy munkavállaló illetmény- és munkabérszabályai

3. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1. napjától 55 ezer Ft.

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatottak részére 2022. évben tervezhető, a feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző foglalkoztatott részére adható jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 8%-a azzal, hogy az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben szintén történhet jutalmazási célú kifizetés.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2022. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) érettségi végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

(4) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 85. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatottak illetménye, illetve munkabére képviselőcsoportonként átlagosan 750 ezer Ft, a valamely képviselőcsoporthoz tartozó, az SZMSZ 76. § (8) bekezdése szerinti képviselő feladatainak ellátásához kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló foglalkoztatottak illetménye, illetve munkabére pedig képviselőcsoportonként átlagosan 408 ezer Ft lehet azzal, hogy a foglalkoztatott személyére, valamint az illetmény, illetve munkabér összegére az adott képviselőcsoport vezetője tesz javaslatot, amelynek során az átlag el nem érése esetén a különbözetként jelentkező bértömeg az e bekezdés szerinti más foglalkoztatottak illetményére, illetve munkabérére tett javaslat során számításba vehető, ennek hiányában az adott képviselőcsoport e § (2) bekezdése szerinti szakértői keretét növeli.

(5) Az SZMSZ 76. § (8) bekezdése szerinti, képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő feladatainak ellátásához kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló foglalkoztatott illetménye, illetve munkabére 408 ezer Ft lehet.

(6) Az SZMSZ 75. § (2) bekezdése szerinti, adminisztratív feladatokat ellátó foglalkoztatott illetménye, illetve munkabére legfeljebb 408 ezer Ft, az SZMSZ 75. § (2) bekezdése szerinti önkormányzati tanácsadó illetménye pedig legfeljebb 750 ezer Ft lehet.

4. Közszolgálati Tisztviselők Napja

4. § A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői (ideértve a közszolgálati ügykezelőket is) számára 2022-ben a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

III. Fejezet

Budapest Főváros Önkormányzat 2022. évi költségvetésének címrendje

5. A költségvetés címrendje

5. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat az 1. melléklet szerint, a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre, valamint Budapest Főváros Önkormányzat által ellátott – fővárosi önkormányzati költségvetési szervekhez nem sorolt – egyes feladatcsoportokra tagoltan 1–25-ig számozott költségvetési fejezetekre, az egyes fejezeteken belül költségvetési címekre, a címeken belül kiemelt előirányzatokra tagoltan, a felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások) és egyes működési kiadások esetén a kiemelt előirányzatokat a címen belül feladatonként csoportosítva tartalmazza.

(2) A költségvetési fejezeteken belül a költségvetési címek megjelölése 6 jegyű címkódból és megnevezésből áll. A címkód képzése a következő:

a) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címkódjának

aa) 1–4. számjegye az intézmény azonosító száma,

ab) 5. számjegye „0”,

ac) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli;

b) a gazdasági szervezettel nem rendelkező fővárosi költségvetési intézmények, valamint a fővárosi költségvetési intézmény által megvalósított elkülönített nyilvántartású kiemelt projektek címkódjának

ba) 1–4. számjegye annak a fővárosi költségvetési intézménynek az a) pont aa) alpont szerinti azonosító száma, amely a költségvetési szerv tekintetében a gazdasági szervezet feladatait ellátja,

bb) 5. számjegye a cím sorszáma,

bc) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli;

c) a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat esetén a címkód

ca) 1–4. számjegye az adott cím azonosító száma,

cb) 5. számjegye „0”,

cc) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a Fővárosi Önkormányzat Óvodájára a 390411, a Cseppkő Óvodára a 390421, a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Házra a 390431, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériára pedig a 390441 címkód alkalmazandó.

(4) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti azonosító számok első számjegye

a) a fővárosi költségvetési intézményekhez tartozó címek esetén az intézmény ágazati besorolásától függően

aa) „1” a védelem,

ab) „2” a szociálpolitika,

ac) „3” a köznevelés,

ad) „5” a kultúra

ágazatba tartozó intézményeknél;

b) a Főpolgármesteri Hivatalhoz tartozó címek esetén „7”;

c) a Fővárosi Önkormányzati feladatellátáshoz tartozó címek esetén

ca) „8” a nem tartalék jellegű előirányzatoknál,

cb) „9” a tartalék jellegű előirányzatoknál.

(5) A (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, b) pont bc) alpontja és c) pont cc) alpontja szerinti jelölés

a) „1” a kötelező feladatok,

b) „2” az önként vállalt feladatok és

c) „3” az államigazgatási feladatok

esetén.

(6) A felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatok esetében az 1. mellékletben a feladatokhoz kapcsolódó „engedélyokirat vagy célokmány állapota” megjelölés, a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: beruházási rendelet) szerinti engedélyokirat (a továbbiakban: engedélyokirat) vagy a beruházási rendelet szerinti célokmány (a továbbiakban: célokmány) (az engedélyokirat és a célokmány a továbbiakban együtt: okirat) állapotát határozza meg az alábbiak szerint:

a) „Hatályos (A)”: a hatályos okirattal rendelkező önkormányzati beruházások, illetve felújítások és egyéb beruházási, illetve felújítási célú támogatások esetében,

b) „Nem releváns (A)”: az okiratkészítési kötelezettség alá nem eső önkormányzati beruházások, illetve felújítások és egyéb beruházási, illetve felújítási célú támogatások esetében,

c) „Hatályos (B)”: a hatályos okirattal rendelkező, céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások, illetve felújítások esetében,

d) „Nem releváns (B)”: az okirati kötelezettséget nem érintő, céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások, illetve felújítások esetében,

e) „Előkészítés alatt (C)”: valamennyi, hatályos okirattal még nem rendelkező feladat esetében,

f) „Nem releváns (C)”: az okirati kötelezettséget nem érintő, keretjellegű feladatok esetében, továbbá

g) „Nem releváns (D)”: az okirati kötelezettséget nem érintő egyéb tételek esetében.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

IV. Fejezet

Budapest Főváros Önkormányzat által ellátott – fővárosi önkormányzati költségvetési szervekhez nem sorolt – feladatcsoportokra (önkormányzati címekre) vonatkozó rendelkezések

6. A költségvetés általános tartaléka

6. § (1) A „930001 Általános tartalék” cím az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra biztosít fedezetet. Ha az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag más forrásból származó fedezet érkezik, akkor az utólagos fedezet beérkezésekor annak összegével az általános tartalék összegét ki kell egészíteni.

(2) A 2021. évre vonatkozó maradványelszámolás eredményeképpen megállapításra és a zárszámadással elfogadásra kerülő szabad maradványt a „930001 Általános tartalék” cím emelésére kell fordítani.

7. Egyes céljellegű elkülönített kiadási és bevételi előirányzatok felhasználásának szabályai

7. § (1) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlan vásárlására,

b) az önkormányzati értékpapír-üzletrész gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (így különösen közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költségeire, pályáztatási költségekre)

fordítható.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím terhére a beruházási rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

(3) *  A „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásai” cím a vitatott és peres ügyekre, a peren kívüli egyezség megkötésére, bírósági ítéletek végrehajtására, jogi képviseleti díjakra, jogi képviseleti tevékenységhez szükséges jogi és egyéb szakértői tevékenységhez, valamint bírósági ülnökválasztáshoz kapcsolódó kiadásokra biztosít fedezetet. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött, kivéve a jogerős bírósági ítéletek végrehajtásához kapcsolódó kifizetéseket.

(4) A „891201 Forgótőke ÁFA-finanszírozásra” cím a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: BKK) átmenetileg finanszírozandó áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a Fővárosi Önkormányzat és a BKK közötti külön megállapodás határozza meg. Az előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a kölcsönt a BKK a tárgyév december 31-éig akkor is köteles visszapótolni, ha a BKK által annak terhére finanszírozott áfakötelezettséget addig a BKK máshonnan nem tudta megfinanszírozni. Az előirányzathoz tartozó fedezetet a Fővárosi Önkormányzat külön alszámláján kell nyilvántartani.

(5) A „892401 BKV–DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására” cím a BKV–DBR 4-es metró beruházáshoz kapcsolódóan az év folyamán felmerülő áfafizetési kötelezettségek átmeneti fedezetét biztosítja. Az ezen előirányzat terhére kölcsönként rendelkezésre bocsátott összegeket a Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: BKV Zrt.) tárgyév december 31-ig köteles visszapótolni.

8. § (1) A „895602 Részvételi költségvetési projektek” cím a társadalmi egyeztetések alapján fontosnak ítélt budapesti fejlesztések megvalósításának fedezetére szolgál. A cím felhasználásáról az érintett polgárok lehető legszélesebb körével folytatott konzultáció alapján, a konzultáció eredményeképpen kialakuló megalapozott fejlesztési igényeket a lehető legmesszebb menő mértékig figyelembe véve a főpolgármester dönt, aki a döntéséről és az azt megalapozó módszertanról beszámol a Közgyűlésnek.

(2) A „896102 Közösségi gyűlések és Nyitott Budapest kiadások” cím az egyes stratégiai kérdésekben a budapesti polgárokkal való strukturált, sajátos módszertan szerinti párbeszéd folytatásából adódó intézkedések meghatározásához szükséges társadalmi egyeztetésekkel (így különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való mintavételezés alapján budapesti polgárok számára kiküldésre kerülő kérdőívek előkészítésével és feldolgozásával) kapcsolatos adminisztratív és lebonyolítási feladatok költségeinek fedezetére, a részt vevő állampolgárok juttatásaira és a rendezvény során biztosított étkezésre, valamint a részvételiséggel és társadalmasítással összefüggő tevékenységhez kötődő, társadalmi tájékoztatással és bevonással összefüggő kiadásokra szolgál, ideértve az e tevékenységekben közreműködő nonprofit szervezetek támogatását is. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött.

(3) A (2) bekezdés szerinti társadalmi egyeztetésekkel összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat által az abban részt vevő polgároknak biztosított pénzbeli juttatás mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 28. § (1) bekezdése szerinti egyéb jövedelem kifizetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

(4) A „897502 Trambulin tanulmányi ösztöndíj program” cím a középfokú oktatásban részt vevő rászoruló budapesti tanulók részére tanulmányi eredményük elismerésére, valamint tanulmányaik ösztönzésére és támogatására irányuló pályázat fedezetére szolgál. A cím felhasználása külön rendeletben meghatározottak alapján történik.

9. § (1) A Fővárosi Közgyűlés bizottságainak költségvetési kereteit meghatározó címein tervezett működési kiadási előirányzat az SZMSZ 75. § (1) bekezdése szerinti kiadások közterhekkel növelt összegének és a főpolgármester előzetes engedélyéhez kötötten az SZMSZ 75. § (4) bekezdése szerinti szakértői megbízások közterhekkel növelt összegének fedezetére szolgál. Az előirányzatok felhasználása során a bizottság elnöke vállal kötelezettséget, illetve igazolja az ezen előirányzatból fedezett felhasználást, szerződésszerű teljesítést.

(2) A Fővárosi Közgyűlés képviselőcsoportjainak költségvetési kereteit meghatározó címein tervezett működési kiadási előirányzat az SZMSZ 84. §-a szerinti kiadások közterhekkel növelt összegének és az SZMSZ 86. §-a szerinti szakértői megbízások közterhekkel növelt összegének fedezetére szolgál. Az előirányzatok felhasználása során a képviselőcsoport vezetője vállal kötelezettséget, illetve igazolja az ezen előirányzatból fedezett felhasználást, szerződésszerű teljesítést.

(3) A Fővárosi Közgyűlés által megválasztott tanácsnok költségvetési kereteit meghatározó címen tervezett működési kiadási előirányzat az SZMSZ 90. § (1) bekezdése szerinti kiadások közterhekkel növelt összegének fedezetére szolgál. Az előirányzatok felhasználása során a tanácsnok vállal kötelezettséget, illetve igazolja az ezen előirányzatból fedezett felhasználást, szerződésszerű teljesítést.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában az SZMSZ 75. § (1) bekezdése, 84. §-a és 90. § (1) bekezdése szerinti kiadás a bizottság, a képviselőcsoport, illetve a tanácsnok tevékenységével összefüggő hivatali, szakmai vagy városdiplomáciai, illetve képviselőcsoport és bizottság esetében a saját működéssel összefüggő egyeztetés, rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, nemzeti vagy fővárosi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az egyeztetéshez, rendezvényhez, eseményhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás díja, protokolleseményhez okszerűen kapcsolódó áru vagy szolgáltatás beszerzése, európai, nemzeti vagy budapesti jelképet megjelenítő áru beszerzése, valamint sajtótermék, illetve konyhai és elektronikus hírközlési eszköz vásárlása.

10. § (1) A „856801 Veszélyhelyzet – közérdekű célú adományok bevétele” cím bevételi előirányzatán kell tervbe venni az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS–CoV–2 koronavírus világjárvánnyal (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) összefüggésben a kapcsolódó elkülönített önkormányzati alszámlára beérkező veszélyhelyzet miatti többletkiadások fedezetéül szolgáló közérdekű célú adományokat. A beérkező adományokat teljes egészében a koronavírus-világjárvánnyal vagy egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben felmerülő többletkiadásokra kell felhasználni.

(2) A „856901 Kötelező közfeladatok ellátására és az ehhez közvetlenül kapcsolódó beruházási és felújítási feladatok támogatására nyújtott adományok” cím bevételi előirányzatán kell tervbe venni a kapcsolódó elkülönített önkormányzati alszámlára beérkező közérdekű célú adományokat. A beérkező adományokat teljes egészében a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátására kell felhasználni.

(3) *  A „892602 Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adományok és kiadások” cím bevételi és kiadási előirányzatán kell tervbe venni a kapcsolódó elkülönített önkormányzati alszámlára beérkező közérdekű célú adományokat. A beérkező adományokat teljes egészében az Ukrajnában kialakult háborús konfliktus következtében előállt többletfeladatok közvetlen finanszírozására kell felhasználni. Az adományokból, illetve az erre a célra kapott központi költségvetési támogatásból, valamint a fővárosi saját forrásból erre a célra a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére nyújtott beruházási és felújítási célú támogatások esetén – a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül – történhet felhalmozási célú előirányzat-átcsoportosítás.

11. § (1) A „911802 Ifjúsági ügyek támogatása” cím gyermekek, diákok, családjuk és pedagógusok, valamint a nemzetközi kapcsolatok keretében részt vevő diákok és kísérőik számára szervezett szabadidős programok (táborozás, városismereti programok, sportprogramok, művészeti programok, projektek, ünnepségek, megemlékezések, versenyek) szervezésére, azokon történő részvételre, továbbá egyéb, fővárosi ifjúságsegítő tevékenység (pályázatok, programok) megvalósítására nyújt fedezetet.

(2) A „915801 Diákolimpiai versenyrendszer támogatása” cím a tárgyévi diákolimpiai versenyrendszer működtetésének támogatására, hatékonyságának növelésére, továbbá a Budapesten tanuló diákok fizikai aktivitásának fokozására biztosít fedezetet.

(3) A „916201 Drogprevenciós Keret céltartaléka” cím a drogprevenciós tevékenységek ellátására támogatási kérelmet benyújtó civil és egyéb szervezetek részére nyújtandó támogatások fedezetére, valamint a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által készítendő Stratégia megvalósításához kapcsolódó – szakmai szervezetek bevonásával megvalósuló – kutatási feladatokra szolgál.

(4) A „916401 Budapesti Színházi Keret” cím elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek színházba jutásának, a határon túli színházak vendégjátékának, a Budapest tematikájú kortárs előadások, az új kortárs magyar drámák színrevitelének, a színházi beavató programok, a vidéki és független színházi társulatokkal történő koprodukciók, a nemzetközi színházi projektek, tematikus színházi fesztiválok megvalósításának, a gyerek- és ifjúsági programokkal történő repertoárbővítésnek, valamint a fogyatékkal élők számára esélyegyenlőségi program megvalósításának támogatására biztosít fedezetet.

(5) A „916701 Vis maior tartalék” cím terhére a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő ingatlant és ingóvagyont érintő, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetve a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó halaszthatatlan többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására – a biztosításból vagy egyéb módon (pl. decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével – igényelhetnek rendkívüli támogatást külön normatív utasításban meghatározottak szerint. A keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére nyújtott beruházási és felújítási célú támogatások esetén – a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül – történhet felhalmozási célú előirányzat-átcsoportosítás.

(6) A „910902 Budapest 150” cím a városegyesítés 2023-ban esedékes 150. évfordulójának megünnepléséhez kapcsolódó kiemelt kulturális programsorozat előkészületi munkáira használható fel, mely programsorozat megvalósítása részben fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és társaságok, részben a város egyéb kulturális szervezeteinek közreműködésével valósulhat meg.

(7) A „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím fedezetét a Fővárosi Önkormányzat hatósági jogkörében kiszabott és befolyó természetvédelmi bírságok összege adja, mely előirányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdés b) pontja alapján környezetvédelmi célokra, így a Környezetvédelmi Alap terhére kiírandó környezetvédelmi pályázatra használható fel.

(8) A „915401 Kulturális támogatási keret” és a „915901 Sport támogatási keret” címek felhasználása külön rendeletben meghatározottak alapján történik

(9) *  A „911101 Energia- és Gazdasági Válság Elleni Alap” cím – a költségvetési lehetőségek függvényében – a közvilágítással, intézményi rezsikiadások emelkedésével, kamatkiadásokkal, közösségi közlekedéssel, továbbá a hátrányos helyzetű budapesti lakosok rezsitámogatásával kapcsolatos többletigények fedezetének biztosítására használható fel. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött.

8. Beruházások, felújítások szabályai

12. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére – a jogszabályból fakadó előlegfizetési kötelezettségen túl – különösen indokolt esetben

a) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv jóváhagyott engedélyokiratában szereplő feladat maximum 30%-áig a költségvetési szerv saját hatáskörében,

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv jóváhagyott engedélyokiratában szereplő feladat 30%-át meghaladó esetben főpolgármesteri engedély alapján,

c) önkormányzati felhalmozási feladat esetében főpolgármesteri engedély alapján

kerülhet sor. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a kifizetett előlegekről havi adatszolgáltatás keretében köteles adatot szolgáltatni.

(2) A beruházási vagy felújítási címeken megtervezett feladatok esetében kötelezettségvállalás vagy kifizetés csak a kapcsolódó engedélyokiratnak vagy célokmánynak a „Hatályos (A)” vagy „Hatályos (B)” állapota, valamint – okiratkészítési kötelezettséggel nem járó esetben – a „Nem releváns (A)”, „Nem releváns (B)” vagy „Nem releváns (D)” állapota esetében történhet.

(3) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál. A fedezet felhasználását a bizottság elnökének, a képviselőcsoport vezetőjének, illetve a tanácsnoknak a kezdeményezése alapján a főpolgármester hagyja jóvá.

(4) A 895501 címen az „Intézményi kisértékű tárgyi eszköz beszerzés kerete” a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél jelentkező kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre fordítható. A keretből az intézmények részére nyújtott felhalmozási célú előirányzatok átcsoportosítása „Tárgyi eszköz beszerzés” vagy „Intézményi felújítási keret” megnevezésű feladatokra történhet.

(5) A beruházási rendelet 15. § (1) bekezdésétől eltérve a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a „Tárgyi eszköz beszerzés” feladatra meghatározott beruházási, illetve az „Intézményi felújítási keret” feladatra meghatározott felújítási kiemelt előirányzatából megvalósított – az egyes naturáliák tervezett költségét is tartalmazó módon megtervezett – feladatai tekintetében az engedélyokirat és az azzal összefüggő megállapodás módosítása nem szükséges, ha a jóváhagyásban szereplő adott feladat teljes (áfával növelt) bekerülési összegének változása várhatóan nem haladja meg a 20%-os mértéket azzal, hogy a módosítással a feladatellátás érdekében szükségessé váló új naturáliák is beemelhetőek.

V. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

9. Általános szabályok

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a tárgyévi költségvetési rendeletben a rájuk vonatkozó fejezetben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv tervezett bevételének elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv kiadási előirányzatból kifizetést csak annyiban teljesíthet, amennyiben az annak fedezésére szolgáló bevételi előirányzat teljesülése azt fedezi.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, ha más készpénzkímélő módon a kifizetés nem teljesíthető:

a) készlet, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzése,

b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások kifizetése,

c) reprezentációs kiadások kifizetése,

d) kis összegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások kifizetése,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése,

f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítéseinek kifizetése,

g) a foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásainak kifizetése, vagy

h) illetményelőleg, valamint a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szervet irányító szerv a maradványelszámolás során felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv – ha a Fővárosi Közgyűlés vagy a 19. § (6) bekezdés b) pontja alapján a főpolgármester eltérően nem rendelkezik – más szervezetnek nem nyújthat támogatást, adományt, és más javára nem vállalhat ellenérték nélküli kötelezettséget, ilyen célból kifizetést nem teljesíthet. Ez a tilalom nem vonatkozik a költségvetési szerv foglalkoztatottjai számára jogszabály alapján nyújtható munkáltatói kölcsönökre, támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jóléti célú – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységet végző szervezetének juttatott támogatásokra.

(5a) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az államháztartásról szóló törvény szerinti irányító szerv előzetes jóváhagyását követően

a) a behajthatatlan követeléséről a követelés elengedésével egyidejűleg lemondhat,

b) a behajthatatlannak nem minősülő követeléséről – teljes egészében vagy részben – a követelés egyidejű elengedésével lemondhat, ha a lemondáshoz a fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek igazolhatóan nagyobb érdeke fűződik, mint a teljesítés követeléséhez.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére irányítószervi támogatásként külön közgyűlési határozattal „Budapest pótlék” fedezetének biztosítására juttatott összegnek megfelelő összeget az érintett költségvetési szervnek a személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatain belül elkülönítetten kell kezelnie, és annak felhasználására a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) a támogatás kizárólag a foglalkoztatottak részére fizetendő bér- és járulékkiadások fedezetére fordítható,

b) a „Budapest pótlék” kulturális és szociálpolitikai intézmények esetében illetménykiegészítésként, köznevelési intézmények esetében pótlékként kerül számfejtésre a foglalkoztatottak részére,

c) „Budapest pótlék” mértékéről a szerv vezetője dönt, annak megállapítása határozatlan időre történik, figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél vagy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál eltöltött jogviszony összesített időtartamát,

d) a teljes munkaidőre átszámított alapbér szerint az intézményi átlagkeresettől legalább húsz százalékkal elmaradó alapbérre jogosult közalkalmazottak esetében a munkáltató minden esetben bértöbbletet biztosít a tárgyévre jóváhagyott keret felhasználásával,

e) a „Budapest pótlék”-ra biztosított fedezethez kapcsolódó bér- és járulékkiadási előirányzatok terhére átcsoportosítás nem hajtható végre,

f) a támogatás felhasználásáról a költségvetési szerv a tárgyévi költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjában elszámol,

g) a fel nem használt támogatást visszafizetési kötelezettség terheli.

10. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

14. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hónap 15-éig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

11. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

15. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervnél a szerv alapfeladata keretében szellemi tevékenység végzésére a szervvel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy (a továbbiakban: külső megbízott vagy vállalkozó) is igénybe vehető – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások előirányzata terhére.

(2) Külső megbízott vagy vállalkozó akkor vehető igénybe, ha

a) az alapfeladat mint közfeladat ellátása másként nem biztosítható, és

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy egyébként a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(3) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(4) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv és a külső megbízott vagy vállalkozó között megkötött, írásba foglalt szerződésben kell meghatározni.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki köteles a feladat ellátására,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését, és

g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését szolgáló kötelezettség vagy egyéb biztosíték kikötését.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

12. Egyes feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás) vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, tartós jelleggel saját szervezettel ellátott – a feladat ellátásához igénybe vett foglalkoztatottak illetményének, illetve munkabérének tekintetében a személyi juttatás és járulék kiemelt előirányzatból fedezett – feladat akkor rendelhető meg vásárolt szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vásárolt szolgáltatással történő feladatellátáshoz az irányító szerv előzetes egyedi engedélye szükséges. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az e feladatra rendelt álláshelyek számának módosítását és az ezzel összefüggő költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a feladat vásárolt szolgáltatás útján való ellátása esetén is a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet terheli.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy az irányító szerv engedélyével gondoskodni kell a feladat saját létszámkerettel való ellátásáról, és az ehhez szükséges körben az előirányzat és létszámkeret megfelelő rendezéséről.

(6) A (3) bekezdéstől eltérve, az olyan működési és szakmai feladatok vásárolt szolgáltatás útján történő ellátásához, amelyek fedezete a dologi kiadások vagy az egyszeri jelleggel tervezett személyi kiadások között szerepel, nem kell irányító szervi engedély.

13. A külső támogatási igényekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szakmai pályázatot vagy egyéb olyan kötelezettségvállalást, amelynek teljesítése a Fővárosi Önkormányzat részéről költségvetési többlettámogatást igényel (a továbbiakban: pályázat), akkor nyújthat be, illetve akkor vállalhat, ha azt a Fővárosi Önkormányzat – a főpolgármester előterjesztése alapján – előzetesen jóváhagyta.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a pályázat benyújtására és a kapcsolódó – az önrész biztosításához szükséges többletfedezet „930001 Általános tartalék” címről a 18. § (2) bekezdésben meghatározottak szerinti – előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó főpolgármesteri döntés alapján akkor is benyújthatja az (1) bekezdés szerinti pályázatot, ha a rendelkezésre álló idő rövidségére tekintettel a Fővárosi Önkormányzat más szerve döntésének bevárására nincs lehetőség.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv olyan pályázatának benyújtásához, amelynek teljesítése a Fővárosi Önkormányzat részéről költségvetési többlettámogatást sem a tárgyévben, sem azt követően nem igényel, a főpolgármester jóváhagyása szükséges.

(4) A Közgyűlést – a pályázati eredményhirdetést követően – a (2) bekezdés szerint benyújtott pályázatokról és azok eredményéről tájékoztatni kell. Sikertelen pályázat esetén a pályázat önrészének fedezeteként felszabadított összeget a „930001 Általános tartalék” címre kell visszapótolni.

(5) A Fővárosi Önkormányzat által elnyert, fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részére nyújtott beruházási vagy felújítási célú támogatást a céljelleggel támogatott intézményi beruházás, illetve felújítás vonatkozó előirányzatára kell – a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül – átcsoportosítani.

VI. Fejezet

Előirányzat-módosításra és -átcsoportosításra vonatkozó szabályok

14. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás általános szabályai

18. § (1) Év közben az e rendeletben szereplő előirányzat-módosításról és -átcsoportosításról a 19. §-ban és a 20. §-ban meghatározott esetekben és feltételek szerint a főpolgármester dönthet.

(2) Az e rendeletben szereplő előirányzat-módosításról és -átcsoportosításról a 21. §-ban és a 22. §-ban meghatározott esetekben és feltételek szerint év közben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv is dönthet saját hatáskörben.

15. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben

19. § (1) A főpolgármester előirányzat-módosítási vagy -átcsoportosítási döntése

a) nem irányulhat alapítványi forrás átvételére vagy átadására;

b) csak további támogatási igényt vagy éven túli kötelezettségvállalást nem eredményező előirányzat-átcsoportosításra korlátozódhat;

c) nem eredményezheti az adott fejezet engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulékköltségek fedezetének hiányát.

(2) A főpolgármester dönthet a központi költségvetésből biztosított és jogszabály, támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján felhasználási kötöttséggel járó működési és felhalmozási célú többletbevételek tervbe vételéről, valamint az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához, céladomány fogadásához kapcsolódóan a bevételi és azonos összegű kiadási előirányzat-módosításról vagy -átcsoportosításról.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv, illetve a Fővárosi Önkormányzat címein tervezett költségvetési kiadási – és a kapcsolódó központi, irányító szervi támogatási bevételi – előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult. A felhalmozási feladatok esetében a kapcsolódó áfa rendezése céljából a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címet érintően is történhet előirányzat-átcsoportosítás.

(4) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok fedezetének biztosítása érdekében – esetenként legfeljebb 150 millió Ft erejéig – a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a főpolgármester dönthet.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a főpolgármester értékhatárra tekintet nélkül dönthet az áfabefizetési kötelezettség teljesítésére a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekre, valamint a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” és a „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásai” címekre történő átcsoportosításról.

(6) A „930001 Általános tartalék” cím főpolgármesteri hatáskörben megemelhető

a) a 6. § (1) és (2) bekezdése, a 17. § (4) bekezdése és a 23. § (2) bekezdése szerinti előirányzat-visszapótlási kötelezettségek végrehajtásához,

b) a központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz biztosított támogatásoknak a májusi és októberi mutatószám felmérések alapján történő módosításaihoz kapcsolódóan a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére megelőlegezett támogatások előirányzat-rendezése érdekében, továbbá

c) a költségvetés egyensúlyának és az előre nem látható kiadások fedezetének biztosítása érdekében.

(7) Az előző évi költségvetésben megtervezett és kötelezettségvállalással terhelt, továbbá a Fővárosi Közgyűlés vagy szerve által meghozott döntésen vagy egyéb más fizetési kötelezettségen alapuló, de a tárgyévre áthúzódó kifizetéseket – ha nincs tárgyévi szabad előirányzat a megfelelő címkódon, illetve feladaton – elsősorban a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” címről vagy a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete” feladatról, másodsorban egyéb tartalékról, illetve keretről kell finanszírozni. A kapcsolódó felhasználási címre és feladatra, illetve új címre és új feladatra történő előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármester dönthet. A maradványelszámoláskor az előirányzat visszapótlását illetően a 23. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(8) *  A költségvetési rendeletben betervezett valamennyi cím esetében a működési és felhalmozási kiadások, valamint a kiadásokhoz kapcsolódó bevételek tekintetében egy adott címről, illetve egy adott címre 150 000 ezer Ft-ot meg nem haladó, címek közötti, illetve új címre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben végrehajtható.

(9) Az önkormányzati bevételi címkódok közötti előirányzat-módosítás főpolgármesteri hatáskörben végrehajtható.

(10) Az 1. mellékletben megtervezett beruházási, illetve felújítási feladatok esetében elfogadott célokmány, illetve engedélyokirat alapján a főpolgármester jogosult az engedélyokirat vagy célokmány „Előkészítés alatt (C)” állapotát „Hatályos (A)” vagy „Hatályos (B)” állapotra módosítani. Célokmány esetén ezzel egyidejűleg a feladat teljes költségét előkészítési és megvalósítási sorokra bontva kell megtervezni az okirat állapotának megfelelően.

(11) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv és a Fővárosi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatait tartalmazó adott kiemelt előirányzaton belüli és a felhalmozási feladatok esetében adott feladaton belüli címek közötti, valamint az 570101 és 570111 címek közötti azonos kiemelt előirányzatra történő átcsoportosításra a főpolgármester jogosult.

(12) *  A 11. § (1)–(7) és (9) bekezdésében nevesített céltartalékok, valamint a 12. § (4) bekezdésében nevesített keret felhasználásáról és a felhasználási címekre történő átcsoportosításról a főpolgármester dönthet.

(13) A 11. § (8) bekezdésében nevesített céltartalékok külön rendeletben meghatározottak szerinti felhasználásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönthet.

(14) A 710901, 710902, 711702, 712403, 714301, 714401, 714402, 714501, 714502, 714601, 714602, 886401, 886402, 888001 és 888002 címek esetében a főpolgármester dönthet a címen belüli előirányzat-átcsoportosításokról, illetve a címek közötti előirányzat-átcsoportosításokról.

(15) A főpolgármester dönthet a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez és vásárlásához, valamint betétek lekötéséhez és megszüntetéséhez, továbbá a Magyar Államkincstárral történő havi elszámolásokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat-módosításokról az alábbi címeken:

a) „855702 Likvid hitel felvétele”,

b) „848402 Likvid hitel törlesztése”,

c) „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

d) „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

e) „842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,

f) „856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei”,

g) „845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai”,

h) „848502 Betétlekötés”,

i) „855802 Betétek megszüntetése”.

(16) A Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet idején – halaszthatatlan esetben, az egészségügyi válsághelyzet elrendelésére okot adó körülmények enyhítése, illetve az azzal kapcsolatos védekezés és az abból eredő károk elhárítása érdekében, ezen célokkal arányosan – a főpolgármester az ebben az alcímben meghatározott eseteken túli esetekben is, az ebben az alcímben rögzített korlátokra tekintet nélkül dönthet

a) a bevételi, illetve kiadási előirányzat módosításáról vagy átcsoportosításáról,

b) kiadási előirányzat zárolásáról vagy annak feloldásáról, és

c) a szükséges körben a 13. § (5) bekezdése szerinti tilalomtól eltérve a fővárosi önkormányzati szerv által – közfeladatával összefüggésben – más javára biztosított támogatás vagy adomány nyújtásának engedélyezéséről.

(17) *  A 10. § (3) bekezdésben nevesített címen tervbe vett adományok összegét meghaladó, az Ukrajnában kialakult háborús konfliktus következtében előállt többletfeladatok finanszírozására a főpolgármester az ebben az alcímben meghatározott eseteken túli esetekben is, az ebben az alcímben rögzített korlátokra tekintet nélkül dönthet

a) a bevételi, illetve kiadási előirányzat módosításáról vagy átcsoportosításáról,

b) kiadási előirányzat zárolásáról vagy annak feloldásáról, és

c) a szükséges körben a 13. § (5) bekezdés szerinti tilalomtól eltérve a fővárosi önkormányzati szerv által – közfeladatával összefüggésben – más javára biztosított támogatás vagy adomány nyújtásának engedélyezéséről.

(18) *  Az alábbi bevételi címek érvényes bevételi előirányzatait meghaladóan teljesült többletbevételek tervbevételéről és egyidejűleg a „911101 Energia- és Gazdasági Válság Elleni Alap” cím kiadási előirányzatának módosításról a főpolgármester dönthet:

a) „850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei”,

b) „850301 Iparűzési adó”,

c) „850401 Idegenforgalmi adó”,

d) „850601 Egyéb közhatalmi bevételek”,

e) „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei” és

f) „855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás”.

16. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben bizottság vagy képviselőcsoport vezetőjének javaslata alapján

20. § (1) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról ingatlanvásárlással kapcsolatban bizottság hatáskörébe tartozó ingatlanvásárlás esetén a testületi döntést követően a szükséges előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

(2) *  A képviselőcsoport vezetőjének javaslata alapján a 9. § (2) bekezdése szerinti címek esetében az SZMSZ keretei között a dologi kiadások, valamint a személyi juttatások és ahhoz kapcsolódóan a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok közötti átcsoportosításról a főpolgármester dönthet azzal, hogy a képviselőcsoport vezetője javaslatának teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha annak teljesítése jogszabályba ütközne.

17. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

21. § (1) A bevételi előirányzatok tekintetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a bevételi előirányzatok esetében címen belül a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben is átcsoportosíthat az államháztartáson belülről és kívülről származó működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatait illetően.

(2) A kiadási előirányzatok tekintetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott címein szereplő működési kiadási előirányzatok esetében címen belül a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben is átcsoportosíthat a havi zárlati kimutatásai esetén egy alkalommal, a hatályos költségvetési rendeletben szereplő cím szerinti kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, valamint az államháztartáson belülről és kívülről származó működési és felhalmozási célú támogatások felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok között.

(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem eredményezheti az adott fejezet engedélyezett létszámkeretéhez kapcsolódó törvény szerinti személyi juttatások és járulékok költsége fedezetének hiányát.

(4) A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódóan a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben kizárólag a központi, irányító szervi támogatásból finanszírozott felhalmozási feladatokon kívüli feladatok tekintetében és csak az adott feladaton belüli kiemelt előirányzatok között csoportosíthat át.

(5) Kerekítésekből adódó előirányzat-rendezések érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben címen belül 1 ezer Ft összegben működési és felhalmozási kiemelt kiadási előirányzatok között is átcsoportosíthat.

22. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről, az áfa-visszatérítésből és a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt saját hatáskörben köteles előirányzatként tervbe venni a teljesülést vagy az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 30 napon belül a kapcsolódó kiadási előirányzatok módosításával egyidejűleg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek kivételével minden egyéb esetben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételéről köteles a Fővárosi Önkormányzatnak – a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével és a megemelni javasolt kiadási előirányzatok indoklásával egyidejűleg – ágazati adatszolgáltatást benyújtani.

(3) A (2) bekezdésben szereplő többletbevételből finanszírozandó kiadások engedélyezéséről a főpolgármester dönt a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat-módosítások jóváhagyásával egyidejűleg.

(4) A (3) bekezdésben nem engedélyezett többletbevételek tervbe vétele esetében a főpolgármester dönthet az adott saját bevételi előirányzat növelésével egyidejűleg az irányító szervi támogatás csökkentéséről.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott többletbevételét a főpolgármester által meghozott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

(6) Ha a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során olyan nettó finanszírozott beruházási, felújítási feladatot valósít meg, amelyhez áfa-visszatérítési jogosultsága kapcsolódik, úgy címen belül a támogatott cél megvalósítása időszakában az ehhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzat rendezését a felmerüléskor szükséges időben, folyamatosan, saját hatáskörben köteles végrehajtani.

18. A maradvány elszámolása

23. § (1) A Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt a maradvány felosztásáról, valamint a szabad maradvány elvonásáról.

(2) A 2021. évről áthúzódó kiadások 2022. évi fedezetére a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” címről vagy a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete” feladatról, illetve egyéb keretről vagy tartalékról átcsoportosított összeget a 2021. évi maradvány elszámolásakor a „930001 Általános tartalék” címre kell visszapótolni.

(3) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatásértékű bevételek 2022. évi elszámolásához kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a szabad maradványa, illetve a tárgyévi előirányzata terhére a Fővárosi Önkormányzat javára történő befizetésre kötelezhető.

(4) A működési bevételek közül:

a) készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) tulajdonosi bevételekből, és

d) az egyéb működési bevételekből

realizált, a 22. § szerint új vagy módosított előirányzatként nem tervbe vett többletbevételek terhére a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a Fővárosi Önkormányzat javára történő befizetésre kötelezhető.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettségről a zárszámadás elfogadásával együtt kell dönteni.

VII. Fejezet

Tájékoztatás és döntéselőkészítés

19. Tájékoztatási és döntés-előkészítési kötelezettségek

24. § (1) A főpolgármester a – költségvetési rendeletmódosítást nem tárgyaló – Közgyűlés rendes ülésén:

a) írásban tételesen beszámol arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata, illetve valamely fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részére,

b) beszámol a 18–20. §-ban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörében az előző rendes ülés óta hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, valamint a Budapest Főváros Önkormányzat által ellátott – fővárosi önkormányzati költségvetési szervekhez nem sorolt – egyes feladatcsoportok szerint költségvetési címek I. félévi teljesítési adatainak bemutatásáról 2022. szeptemberi vagy a rá következő első rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlést.

(3) A főpolgármester a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását, ha:

a) az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, úgy annak kihirdetését követően haladéktalanul;

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat vagy egyéb önkormányzati többletbevétel tervbe vétele, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetése, illetve valamely egyéb feladat végrehajtása érdekében szükséges, úgy tervezetten negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe történő feltöltését megelőző rendes ülésen;

c) a 18–20. § szerint főpolgármester által vagy a 21–22. § szerint fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére van szükség, úgy a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a költségvetési rendelet módosításának elfogadásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

(4) Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében meghozandó döntéshez kapcsolódóan szükséges előirányzat-módosítás vagy -átcsoportosítás, arról – az adott közgyűlési előterjesztés keretében – a Fővárosi Közgyűlés dönt.

VIII. Fejezet

A támogatások utalásának szabályai

20. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak utalása

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlája.

(3) Az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv havi bontású éves likviditási tervet készít, és azt a főpolgármesternek megküldi.

26. § A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a megnyitott bankszámláról a főpolgármestert a számla megnyitását követő 10 napon belül tájékoztatja.

21. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata a közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaság részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási vagy egyéb szerződések szerint utalja át.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó nem fővárosi önkormányzati intézmény, gazdasági társaság, civil szervezet és egyéb szervezet részére támogatás megkötött támogatási szerződésben vagy közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint folyósítható.

(3) Alapítvány részére támogatás megkötött támogatási szerződésben vagy közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint folyósítható.

(4) Azon gazdasági társaság esetében, amelynek van hatályos közszolgáltatási keretszerződése, de nincs még jóváhagyott 2022. évi közszolgáltatási szerződése, a közszolgáltatási keretszerződés alapján

a) a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig,

b) a költségvetési rendelet hatálybalépését követő legfeljebb 90 napig,

c) kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására, az ott meghatározott feltételek szerint, és

d) a társaság likviditása fenntartásához szükséges mértékben

utalható támogatás (kompenzáció).

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a gazdasági társaság a 2. negyedéves teljesítési jelentés határidejével egyidejűleg köteles elszámolni a 2022. évi éves közszolgáltatási szerződése elfogadását megelőző időszakról.

(6) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2022. évben nem kerül sor éves közszolgáltatási szerződés megkötésére, az érintett gazdasági társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2022. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval), és ennek keretében tételesen és részletesen köteles indokolni, hogy milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

(7) Annál a hatályos közszolgáltatási keretszerződéssel rendelkező gazdasági társaságnál, amelynél a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet idején a rendes feladatellátástól lényegesen eltérő működési feltételek miatt nincs lehetőség a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a 2022. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére, az érintett gazdasági társaság írásbeli, részletes indokolást és egész évre vonatkozó mennyiségi és minőségi szolgáltatási mutatókkal alátámasztott kalkulációs kitekintést is tartalmazó kezdeményezése alapján a gazdasági társaság működőképességének és feladatellátásának folyamatos biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat és a gazdasági társaság a (8) bekezdésben meghatározottak szerint megkötött szerződésben a (4)–(5) bekezdés előírásaitól eltérően is megállapodhat.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a Fővárosi Önkormányzat az érintett gazdasági társasággal a veszélyhelyzet fennállásáig, de legkésőbb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra szóló szerződést köthet. A szerződés alapján a gazdasági társaság működése és feladatellátása legfeljebb a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig, a Fővárosi Önkormányzattal havonta egyeztetendő likviditási terv alapján – figyelemmel a 2022. II. félévi feladatellátási kötelezettségre is – likviditási alapon finanszírozható, a veszélyhelyzetből eredő feladatváltozással összefüggő költségek, bevételek kimutatása és az azokkal történő elszámolási kötelezettség előírása mellett

a) a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig,

b) a költségvetési rendelet hatálybalépését követő legfeljebb 90 napig,

c) kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására, az ott meghatározott feltételek szerint, és

d) a társaság likviditása fenntartásához szükséges mértékben

utalható támogatás (kompenzáció).

28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-éig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről a támogatási összeg kedvezményezettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzathoz történő beérkezést követően utalható.

22. A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati források utalása

29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan, a beruházás, illetve a felújításhoz szükséges munkálatok elvégzése, a szerződés teljesítésének mértékéhez, a szerződésből fakadó fizetési kötelezettségek felmerüléséhez igazodóan utalja.

(2) A beruházási rendelet hatálya alá tartozó felhalmozási kiadások esetében a feladatokra a kifizetéseket a kijelölt gazdasági társaság részére pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás vagy megvalósítási megállapodás alapján, teljesítményarányosan teljesíti a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházásra önálló címen jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társasággal, önkormányzattal, költségvetési szervvel vagy más gazdálkodó szervezetekkel megkötött fejlesztési és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

23. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat számlájára a Fővárosi Önkormányzat az SZMSZ 4. § (1) bekezdése szerinti, a testületi működéshez kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást a 2022. évi költségvetési rendeletben a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított, azok költségvetési kereteit meghatározó címen tervezett működési kiadási előirányzat terhére időarányosan, havonta tárgyhó 5-éig utalja.

(2) Ha valamely fővárosi nemzetiségi önkormányzat kéri, akkor a testületi működéshez kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az erre meghatározott időarányos költségvetési keret mértékéig, a testületi működés személyi feltételei esetében a Főpolgármesteri Hivatal által természetben, az egyéb tárgyi feltételek esetében pedig a szállítói számlák közvetlen átutalásával, szállítói finanszírozás alkalmazásával is biztosíthatja a Fővárosi Önkormányzat.

IX. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, hitelfelvétellel és adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

24. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, hitelfelvétellel és adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

31. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásával, beváltásával kapcsolatosan a (2) bekezdés szerint a főpolgármester dönt.

(2) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(3) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

25. Hatálybalépés

32. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 3/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez *