Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Budapest Főváros Közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A partnerségi egyeztetés esetei, a partnerek köre

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata helyi partnerségi egyeztetést folytat le

a) Budapest Főváros településfejlesztési tervének és településrendezési tervének (a továbbiakban együtt: településterv),

b) Budapest Főváros településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv), és

c) Budapest Főváros településképi rendeletének (a továbbiakban: településképi rendelet)

készítése vagy módosítása során.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerségi egyeztetés e rendeletben foglalt szabályain túl a jogszabály-tervezetnek a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek együttműködéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti társadalmi egyeztetését is le kell folytatni.

2. § A helyi partnerségi egyeztetésben partnerként részt vehet a Budapest közigazgatási területén

a) állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy;

b) székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet;

c) működő vallási közösség;

d) működő fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat;

e) működő olyan bejelentett érdekképviseleti vagy civil szervezet, amelynek az alapító okirata, alapszabálya szerinti tevékenységi köre kiterjed a településtervvel, a kézikönyvvel, vagy a településképi rendelettel kapcsolatos ügyekre, kérdésekre, szabályozási területekre.

2. A partnerek tájékoztatásának módja

3. § (1) Új településterv vagy kézikönyv készítése esetén az elkészült új településterv, kézikönyv tervezetéről szóló közlemény a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal megelőzően kerül közzétételre Budapest Főváros Önkormányzata hivatalos honlapján és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában. Az elkészült tervezet megtekinthető továbbá a lakossági fórum napján a lakossági fórum helyszínén is.

(2) Településterv vagy kézikönyv módosítása esetén a partnerek véleményezési lehetőségét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti E-TÉR-ben történő egyeztetés biztosítja. Az erről szóló közlemény legkésőbb az E-TÉR-be történő feltöltéssel egyidejűleg közzétételre kerül Budapest Főváros Önkormányzata hivatalos honlapján és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

4. § (1) Településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén, amennyiben a rendelet építmények fővárosi helyi védelem alá helyezését is tartalmazza, az elkészült településképi rendelet, rendeletmódosítás tervezetéről szóló közlemény a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal megelőzően kerül közzétételre Budapest Főváros Önkormányzata hivatalos honlapján és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában. Az elkészült tervezet megtekinthető a lakossági fórum napján a lakossági fórum helyszínén is.

(2) Településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén, amennyiben a rendelet építmények fővárosi helyi védelem alá helyezését nem tartalmazza, a partnerek véleményezési lehetőségét a Kr. szerinti E-TÉR-ben történő egyeztetés biztosítja. Az erről szóló közlemény legkésőbb az E-TÉR-be történő feltöltéssel egyidejűleg közzétételre kerül Budapest Főváros Önkormányzata hivatalos honlapján és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

3. A partneri vélemény beküldésének és nyilvántartásának módja

5. § (1) A partner a 3. § (1) bekezdésben és a 4. § (1) bekezdésben foglalt esetekben a véleményét megadhatja

a) a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül elektronikus úton

aa) elektronikus levélben a közleményben meghatározott e-mail-címre történő megküldéssel, vagy

ab) hivatali kapun keresztül a közleményben meghatározott címre való feltöltéssel; továbbá

b) a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül papír alapon

ba) postai küldeményben a Főpolgármesteri Hivatal közleményben meghatározott címére küldve, vagy

bb) személyesen leadva a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján; valamint

c) a lakossági fórumon szóban, amelyről jegyzőkönyv készül.

(2) A partner a 3. § (2) bekezdésben és a 4. § (2) bekezdésben foglalt esetekben a véleményét a Kr. szerinti E-TÉR felületén adhatja meg.

6. § A lakossági fórumról készült jegyzőkönyv a lakossági fórumot követő 10 munkanapon belül közzétételre kerül Budapest Főváros Önkormányzata hivatalos honlapján.

7. § (1) A partneri véleményeket a Főpolgármesteri Hivatal kezeli és összesíti a partnerségi egyeztetés közleményében meghatározott határidő lejártát követő 10 munkanapon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerint összesített partneri vélemények feltöltésre kerülnek a Kr. szerinti E-TÉR egyeztetési felületére, a feltöltéssel a helyi partnerségi egyeztetés lezárásra kerül.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

9. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester