Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 37/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátásokról

Budapest Főváros Közgyűlése

az I. fejezet és a 12–13. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. és 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a II. fejezet tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 14–16. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 17–19. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1), (3) és (6)–(7) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 20–22. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények által biztosított ellátások

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátás igénybevétele

1. § Budapest Főváros Önkormányzata a személyes gondoskodást igénybe vevők számára a következő szociális ellátási formákat biztosítja:

a) idősek otthona,

b) időskorúak gondozóháza,

c) hajléktalan személyek átmeneti szállása és ehhez kapcsolódó külső férőhelyek,

d) éjjeli menedékhely,

e) nappali melegedő, és

f) utcai szociális munka.

2. § (1) Az idősek otthonába történő elhelyezési kérelmet a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjához kell benyújtani, amely a Budapest V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38. szám alatt működik. Az elhelyezési kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani

a) az 1. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött adatlapot,

b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 1. melléklete szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat és vagyonnyilatkozat hiánytalanul kitöltött formanyomtatványát, és

c) a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: SZMM rendelet) 3. melléklete szerinti értékelő adatlap hiánytalanul kitöltött formanyomtatványát.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti személyek esetében az idősek otthonába történő elhelyezési kérelemhez csatolni kell továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogát igazoló okirat másolatát is.

(3) Az (1) bekezdés szerinti Felvételt Előkészítő Csoport

a) tájékoztatást ad a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények formáiról, az intézmények által nyújtott szolgáltatásokról, a szociális intézményi elhelyezés igénybevételének feltételeiről, az elhelyezéssel kapcsolatos eljárásról;

b) nyilvántartásba veszi az ellátást igénylő kérelmét;

c) hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt vagy törvényes képviselőjét, amennyiben az elhelyezési kérelemhez csatolandó mellékletek nem teljeskörűen kerültek benyújtásra;

d) továbbítja a hiánytalan kérelmet az összes mellékleteivel együtt, annak beérkezésétől számított 3 munkanapon belül, az ellátást igénylő által megjelölt intézmény(ek) vezetőjéhez; és

e) felvilágosítást nyújt az ellátást igénylő más intézménybe történő elhelyezésének lehetőségéről.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, évente aktualizált, az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza.

(5) Az időskorúak gondozóházában való elhelyezést a Budapest XVII. kerület, Pesti út 117. szám alatti Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona vezetőjénél kell kérelmezni. A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani

a) az 1. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött adatlapot,

b) az SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat és vagyonnyilatkozat hiánytalanul kitöltött formanyomtatványát, és

c) az SZMM rendelet 3. melléklete szerinti értékelő adatlap hiánytalanul kitöltött formanyomtatványát.

3. § (1) Hajléktalan személyek átmeneti szállásán történő elhelyezés az ellátást igénylő szociális, egészségügyi, családi, lakhatási körülményeire, valamint az intézményben rendelkezésre álló férőhelyek és a várakozók számára is figyelemmel történik.

(2) Hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén az elhelyezés iránti kérelmet

a) az addikcióval (elsősorban alkoholaddikcióval) élő hajléktalan személy a Budapest X. kerület, Vaspálya utca 56. szám alatt működő Felvételt Előkészítő Teamhez,

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb hajléktalan személy a Budapest VIII. kerület, Kőbányai út 22. szám alatt működő Felvételt Előkészítő Teamhez

nyújtja be. A kérelem előterjesztésekor egyidejűleg be kell nyújtani a 2. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és az SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást.

(3) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán történő elhelyezés iránti kérelem előterjesztésekor az ellátást igénylőnek vagy a törvényes képviselőjének nyilatkoznia kell, hogy az ellátás keretében lakhatási szolgáltatást, vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát) igényel. A kérelmekről a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei intézményvezetője a kérelem beérkezését követő 15 napon belül dönt, és a felvételről vagy a férőhelyre várakozók közé történő felvételről a kérelmezőt vagy a törvényes képviselőjét írásban értesíti.

(4) Ha az ellátást igénylő számára az intézményvezető a hajléktalan személyek átmeneti szállásán történő elhelyezést nem tudja biztosítani, akkor erről a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül írásban értesíti az igénylőt vagy a törvényes képviselőjét. Az értesítés az elutasítás indoklását is tartalmazza.

(5) Az intézményvezető a megállapodásban rögzített határidő lejárta előtt 30 nappal értesíti a hajléktalan személyek átmeneti szállásán elhelyezett ellátottat vagy a törvényes képviselőjét az intézményi jogviszony megszűnéséről. Amennyiben a hajléktalan személyek átmeneti szállásán elhelyezett részére további ellátás szükséges, úgy az intézményi jogviszony megszűnéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül kérelemmel fordulhat az ellátott vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjéhez új intézményi jogviszony létesítése iránt. Az intézményvezető a kérelmet megvizsgálja, és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 napon belül az ellátottat vagy a törvényes képviselőjét a döntéséről írásban értesíti.

4. § (1) Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyének igénybevétele az intézményben rendelkezésre álló férőhelyek számára és az ellátást igénylő egészségügyi körülményeire figyelemmel történik.

(2) Az éjjeli menedékhely nyitvatartási időben történő személyes megjelenés útján vehető igénybe. Az intézményi ellátás időtartama határozott idejű, egy éjszakára szól, és legfeljebb az éjjeli menedékhely bezárásáig tart.

(3) Az éjjeli menedékhelyet a Szoc. tv. 3. § (4a) bekezdésében felsorolt személyek az idegenrendészeti vagy a menekültügyi hatóság által kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás vagy humanitárius tartózkodási engedély, és a Szoc. tv. 3. § (4a) bekezdésében foglalt feltételek fennállását tanúsító hatósági igazolás birtokában vehetik igénybe.

5. § (1) A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget.

(2) A nappali melegedő ellátás nyitvatartási időben történő személyes megjelenés útján vehető igénybe.

6. § Az idősek otthonában történő intézményi elhelyezés vagy a hajléktalanok átmeneti szállásának 30 napon túli igénybevétele esetén az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötött megállapodásnak – a Szoc. tv.-ben szabályozott kötelező tartalmon túl – tartalmaznia kell, hogy az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik az ellátott más intézményben történő elhelyezéséről.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátás megszüntetése, a külön eljárás nélkül biztosított, valamint a külön eljárás keretében biztosítható ellátások

7. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátás a Szoc. tv.-ben meghatározott esetekben és módon szüntethető meg.

8. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője külön eljárás keretében és külön eljárás nélkül sem biztosít ellátást.

II. Fejezet

A családok átmeneti otthona által biztosított ellátások

3. A családok átmeneti otthonának igénybevétele

9. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata az általa fenntartott családok átmeneti otthonaiban és az ahhoz kapcsolódó külső férőhelyeken biztosít személyes gondoskodás keretében gyermekvédelmi ellátást.

(2) A családok átmeneti otthona által biztosított ellátás igénybevétele kérelemre történik. Az elhelyezési kérelem a BMSZKI Rákosszeg park Családok Átmeneti Otthona I., II., III. telephelyén, a Budapest XIV. kerület, Rákosszeg park 4. szám alatt nyújtható be. A felvételi kérelem elbírálásáról, az ellátás megszüntetéséről vagy meghosszabbításáról az intézményvezető jogosult dönteni.

(3) A családok átmeneti otthonába való felvételi, valamint az elhelyezés meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása során az intézményvezető áttekinti a rendelkezésre álló férőhelyek és várakozók számát, mérlegeli a kérelmező családi, szociális, mentális, egészségügyi, lakhatási körülményeit. Az intézményvezető a kérelem beérkezését követő 15 napon belül dönt, és döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt.

(4) Az ellátásnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 37/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti megszűnéséről a megszűnést megelőzően, legalább 30 nappal korábban, az intézményvezető írásban értesíti az ellátottat.

(5) A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj megállapításához a kérelmező 30 napnál nem régebbi, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.

4. A családok átmeneti otthona által biztosított ellátás megszűnésének esetei és módja, valamint a külön eljárás nélkül biztosítható ellátások

10. § A családok átmeneti otthona által biztosított ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott eseteken túl az intézmény jogutód nélküli megszűnésével is megszűnik.

11. § A családok átmeneti otthonának intézményvezetője külön eljárás nélkül nem nyújt ellátást.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13–22. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 37/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 37/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

3–4. melléklet a 37/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez *