Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 31/1994. (VI. 10.) sz. önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról * 

A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 7. § d) pontjában foglalt rendelkezésre, a kerületi képviselő-testületek többségének egyetértésével bevezetett idegenforgalmi adóval kapcsolatban - a helyi sajátosságokra is figyelemmel - a következő rendeletet alkotja. * 

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya

a) *  Budapest Főváros XVII., XVIII., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerületeinek közigazgatási területére, továbbá

b) külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területre

terjed ki.

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. § *  Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adómentesség

3. § *  Mentes a 2. § szerinti adókötelezettség alól

a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-ában felsoroltak köre,

b) a 70. életévét betöltött magánszemély.

Az adó alapja

4. § *  Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül) ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (például: üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (például: üzemeltetési költség).

Az adó mértéke

5. § *  Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett vendégéjszakára eső adóalap 4%-a.

Az adó beszedésére kötelezett

6. § *  A rendelet 2. §-a alapján fizetendő adót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározottak köre a 34. § (2) bekezdése szerint meghatározottak alapján szedi be.

Az adó befizetése

7. § *  Az idegenforgalmi adót a 6. § szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetni a beszedést követő hó 15. napjáig a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára.

Bevallási kötelezettség

8. § *  Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról tárgyhónapot követő hó 15. napjáig benyújtandó adóbevallást kell tennie.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

9. § (1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

Záró rendelkezések

10. § *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

11. § Ez a rendelet 1994. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az I., III., V., VI., VIII., XI., XII., XIV. kerületek közigazgatási területén 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

12. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére