A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 50/1998. (X. 30.) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről * 

A szükségleteket a lehető leggazdaságosabban kielégítő beruházási mód kiválasztása, az elhatározott beruházás gondos előkészítése, a beruházás jóváhagyás szerinti megvalósítása, a beruházás eredményeként az önkormányzati források hatékony felhasználásának biztosítása, a beruházások jogszabályok szerinti finanszírozása és elszámolása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros Önkormányzatára, továbbá mindazon szervekre (így különösen a Főpolgármesteri Hivatalra, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyéb költségvetési szervekre, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokra), amelyek – a beruházási, felújítási okmányban (valamint megállapodásban) foglaltak szerint – fővárosi beruházást vagy felújítást valósítanak meg.

(2) *  A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházási és felújítási tevékenységére terjed ki, ideértve a beruházási, felújítási okmány, a pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás, a megvalósítási megállapodás vagy fejlesztési megállapodás alapján megvalósításra kerülő beruházásokat, felújításokat; valamint a közös beruházásokat, felújításokat; továbbá a címzett és céltámogatott beruházásokat is.

(3) *  Ha nemzetközi szerződés, vagy nemzetközi hitelszerződés e rendeletben foglaltakhoz képest eltérő szabályokat állapít meg, úgy az ezen szerződésben meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben e rendelet előírásai szerint kell eljárni.

(4) *  Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházási tevékenysége az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő, vagy különleges biztonsági intézkedést igényelő beszerzésekre vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozik, avagy a Fővárosi Önkormányzat javára megvalósuló, de fővárosi költségvetési forrást nem igénylő beruházásra kerül sor, úgy az ilyen beruházások megvalósítása során – e rendelet szabályaitól eltérően – a nemzetbiztonsági beszerzésekre vonatkozó jogszabályi előírások, illetőleg a fővárosi költségvetési forrás igénybevételét nem igénylő beruházások esetén az adott beruházás megvalósítására vonatkozó egyedi megállapodásban, illetve a kapcsolódó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.

(5) *  A rendelet hatálya nem terjed ki a Fővárosi Közgyűlés bizottsága, képviselőcsoportja, illetve tanácsnoka részére biztosított előirányzat terhére történő tárgyieszköz-beszerzésre.

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez kapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. A beruházásként elszámolandó beszerzések értékhatárát a számviteli törvényben foglaltak szerint kell meghatározni.

2. Beruházás és felújítás költsége (értéke): a beruházási, felújítási okmányban szereplő tervezett költség (érték). A beruházás és felújítás költségének, illetve értékének megállapításakor az általános forgalmi adót is figyelembe kell venni. Az általános forgalmi adó visszaigénylésére, illetve levonására jogosult beruházó beruházásának és felújításának finanszírozása során a saját forrásai előirányzatát is figyelembe kell venni, legalább a beruházással és felújítással összefüggésben felmerült és levonható, illetve visszaigényelhető általános forgalmi adó erejéig.

3. Beruházási, felújítási okmány: a program-alapokmány, a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, a célokmány és az engedélyokirat.

4. Előkészítés folyamata: hatósági engedélyköteles munkák esetében a célokmány jóváhagyásával kezdődik, és az engedélyokirat elfogadásáig tart, hatósági engedélyhez nem kötött munkák esetén pedig az engedélyokirat jóváhagyásával kezdődik, és az engedélyokiratban szereplő előkészítési feladatok megvalósításáig tart.

5. Feladat megvalósításának folyamata: magába foglalja a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítés, az előkészítés, a kivitelezés, és a lezárás valamennyi folyamatát.

6. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termék minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

7. Fejlesztési Megállapodás (Fejlesztési célú támogatás): a részben vagy egészben a Fővárosi Önkormányzat forrásaiból megvalósuló fejlesztési feladat megvalósításáról szóló megállapodás, amelyben szereplő fejlesztés eredménye nem a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növeli.

8. Fővárosi beruházás vagy felújítás: a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében szereplő olyan fejlesztési feladat, amely a feladathoz rendelt költségvetési forrásból a Fővárosi Önkormányzat javára valósul meg. E rendelet szempontjából a Fővárosi Önkormányzat javára megvalósuló beruházás, felújítás alatt érteni kell a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében szereplő olyan fejlesztési feladatot, amely fejlesztés eredménye a Fővárosi Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő vagyonát növeli, továbbá, amelynek nem a Fővárosi Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő vagyonát növelő eredménye egyébként a Fővárosi Önkormányzat feladatellátását is szolgálja, vagy az eredmény a Fővárosi Önkormányzat érdekében kerül felhasználásra.

9. Kivitelezés folyamata: az engedélyokirat jóváhagyásától a műszaki átadás lezárásáig tart. A beruházás/felújítás lezárásának folyamata a műszaki átadás lezárásától az aktiválásig tart.

10. Megvalósíthatósági tanulmányterv készítésének folyamata: a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány kiadásától a célokmány elfogadásáig tart.

11. Privát érdek: az olyan anyagi, kapcsolati vagy más előny, amely vagy amelynek eredménye a személynél, szervezetnél, a szervezet vezető tisztségviselőinél, a személy vagy a szervezet vezető tisztségviselői hozzátartozóinál jelentkezik.

12. Privát érdekeltség: az a kapcsolatrendszer, amelyen keresztül a privát érdek megvalósul.

13. Program alapú fejlesztés: ágazati vagy térségi fejlesztési célt megvalósító fejlesztési terv, amely több egymással összefüggő beruházás vagy felújítás útján valósul meg, és egy programalapokmányban kerül felsorolásra.

3. § (1) A részben vagy egészben központi költségvetési juttatással megvalósuló – Budapest Főváros Önkormányzata vagyonát gyarapító – kormányzati beruházásokra és azok finanszírozási rendjére a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok az irányadóak, a nem szabályozott kérdésekben e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) * 

4. § (1) *  Az 1. §-ban meghatározott szervek fejlesztési tevékenységüket középtávú fejlesztési program alapján végzik. A középtávú fejlesztési program tartalmazza az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati fejlesztéseket, kivéve az egyéb költségvetési szervek kizárólag saját bevételéből finanszírozott fejlesztéseit.

(2) A tervezési időszaknak megfelelő érvényes középtávú fejlesztési programot Budapest Főváros Közgyűlése minden évben felülvizsgálja, és arról a költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg dönt.

(3) *  A hétéves fejlesztési terv koncepciójának felülvizsgálata előkészítése részeként minden év szeptember 30-ig

a) felül kell vizsgálni valamennyi folyamatban lévő beruházás/felújítás állását, a beruházási, felújítási okmányokban, fejlesztési megállapodásban tervezett megvalósítási folyamattal (ütemezéssel) való egyezőségét,

b) el kell készíteni a hétéves fejlesztési terv szerinti első három évben induló minden beruházási és felújítási feladathoz – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a feladat indításához szükséges beruházási, felújítási okmány, fejlesztési megállapodás tervezetet.

A középtávú fejlesztési program közgyűlési tárgyalásához tájékoztató anyagként be kell mutatni az azt megalapozó és a javaslattal egyező tartalmú új induló beruházási, felújítási okmány, fejlesztési megállapodás tervezeteket.

(4) *  A középtávú fejlesztési programban jóváhagyásra kerülő keretekhez, keret jellegű fejlesztésekhez és felújításokhoz, az ágazati fejlesztési koncepciókat megalapozó tervezési keretekhez, valamint az intézményhálózat szerkezetátalakítási kerethez nem kell mellékelni a beruházási, felújítási okmány, fejlesztési megállapodás tervezeteket.

(5) *  A középtávú fejlesztési programhoz készített ágazati fejlesztési javaslat elkészítése során először figyelembe kell venni a folyamatban lévő beruházások és felújítások évenkénti pénzeszköz szükségletét, majd az új induló beruházások és felújítások évenkénti pénzeszköz igényét. A hétéves fejlesztési terv ágazati pénzügyi lehetőségei figyelembevételével szükség szerint lehet javaslatot tenni átütemezésre.

(6) *  A középtávú fejlesztési programban nem szereplő, 15 millió forint értékhatárt meghaladó önkormányzati beruházás és felújítás e rendelet szabályai szerinti előkészítését csak Budapest Főváros Közgyűlése külön jóváhagyása birtokában lehet megkezdeni.

(7) *  Az egy beruházási vagy felújítási feladathoz tartozó részfeladatokat és költségeiket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni. Tilos e rendelet szabályainak megkerülése céljából a beruházást és felújítást részekre bontani.

5. § (1) *  Az 1. §-ban meghatározott szervek beruházásaikat, illetve felújításaikat csak a jelen rendelet szabályai szerint érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány, vagy engedélyokirat birtokában kezdhetik meg.

(2) *  Célokmányt csak hatósági engedélyhez kötött beruházásra vagy felújításra kell készíteni.

6. § *  (1) A rendelet hatálya alá tartozó beruházásoknál vagy felújításoknál az azok megvalósításával összefüggő feladatokat – a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel – a Főpolgármesteri Hivatal, vagy egyébként a beruházási, felújítási okmányok jóváhagyására jogosult testület vagy személy döntésével a beruházási, felújítási okmányban megjelölt más szervezet (a továbbiakban: beruházó) látja el. A beruházó a beruházási, felújítási okmány jóváhagyásával kerül kiválasztásra, melynek során a közbeszerzési törvény előírásaira is figyelemmel kell lenni.

(2) A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított egyéb költségvetési szervek felújítási tevékenységeinél a felújítási feladatok ellátása ezen szervek feladata.

Program alapú fejlesztések * 

6/A. § *  (1) A program alapú fejlesztések meghatározásáról, a programalapokmány jóváhagyásáról Budapest Főváros Közgyűlése dönt.

(2) A program alapú fejlesztések – a megvalósítás céljának, ütemének megfelelően – részfeladatokra bonthatók.

6/B. § *  (1) A program alapú fejlesztések megkezdéséhez programalapokmányt kell kiállítani az e rendelet 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal, az 5. számú melléklet szempontjai szerint.

(2) A döntést előkészítő előterjesztésben meg kell határozni annak

a) célját, részletes tartalmát, a kezdeti és a célállapotot úgy, hogy az a megvalósítás során folyamatosan mérhető és ellenőrizhető legyen,

b) megvalósítási időtartamát, határidejét,

c) a program önálló egységeként kezelt részfeladatait,

d) bekerülési költségét, pénzügyi forrásösszetételét éves ütemezésben, illetve nemzetközi szervezet támogatásával megvalósuló program esetén az egyes finanszírozók által biztosított források tervezett rendelkezésre bocsátásának időpontját,

e) a végrehajtásról készítendő időközi, illetve befejezéskori szakmai értékelés módját, valamint annak tartalmi és formai követelményeit,

f) a részt vevők feladatait és felelősségi körét.

(3) A program alapú fejlesztések minden egyes részfeladatára az e rendelet szerinti okiratok tervezetének elkészítéséről és jóváhagyásáról szóló szabályok szerint kell gondoskodni. Az alapokmányra kötelezettségvállalás és kifizetés nem eszközölhető.

(4) Az egyes részfeladatok előirányzatainak összege nem haladhatja meg a program-alapokmányban meghatározott összeget, annak módosítása nélkül.

6/C. § *  (1) *  Az éves költségvetés jóváhagyására irányuló előterjesztéssel egyidejűleg – és annak tárgyalása során hozott közgyűlési határozatokat figyelembe véve – kell benyújtani a középtávú tervben szereplő, tárgyévben induló, új beruházások és felújítások készültségi fokának megfelelő

a) megvalósíthatósági tanulmányterv-készítés engedélyokmányainak,

b) célokmányainak,

c) engedélyokiratainak,

d) pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásainak,

e) megvalósítási megállapodásainak,

f) fejlesztési megállapodásainak

elkészített tervezeteit.

(2) Az éves költségvetésben jóváhagyásra kerülő hatósági engedélyhez kötött új induló beruházásokhoz vagy felújításokhoz, amennyiben a megvalósíthatósági tanulmányterv készítése szükséges, úgy e rendelet 2. számú melléklete szerinti megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány-tervezetet kell kiállítani az 5. számú melléklet szempontjai szerint.

(3) Az éves költségvetésben jóváhagyásra kerülő hatósági engedélyhez kötött új induló beruházásokhoz vagy felújításokhoz, amennyiben a megvalósíthatósági tanulmányterv készítése nem szükséges úgy e rendelet 3. számú melléklete szerinti célokmánytervezetet kell kiállítani az 5. számú melléklet szempontjai szerint.

(4) Az éves költségvetésben jóváhagyásra kerülő hatósági engedélyhez nem kötött új induló beruházásokhoz és felújításokhoz, e rendelet 4. számú melléklete szerinti engedélyokirat tervezetet kell kiállítani az 5. számú melléklet szempontjai szerint.

(5) *  Amennyiben az éves költségvetésben jóváhagyásra kerülő megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány vagy engedélyokirat megvalósításához pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás vagy megvalósítási megállapodás kapcsolódik, úgy a tervezett új induló beruházásokhoz és felújításokhoz a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás vagy a megvalósítási megállapodás tervezetét is elő kell elkészíteni.

(6) *  Az éves költségvetés jóváhagyására, valamint annak teljesítését bemutató féléves és éves költségvetési beszámoló elfogadására irányuló előterjesztéssel egyidejűleg e rendelet 7. sz. melléklete szerinti formában kell a Fővárosi Közgyűlést tájékoztatni az intézményi saját bevételből tervezett beruházási feladatokról. Ennek érdekében a Fővárosi Önkormányzat egyéb költségvetési szervei e rendelet 7. sz. melléklete szerint kötelesek a mindenkori éves költségvetési javaslataikkal egyidejűleg tájékoztatást adni az intézményi saját bevételükből tervezett beruházási és felújítási feladataikról, ezt követően pedig a féléves és éves beszámolójukkal egy időben e rendelet 7. sz. melléklete szerinti formában a saját bevételükből megvalósított beruházási és felújítási feladataik teljesítéséről.

Fejlesztési keretek, keretjellegű előirányzatok felosztási rendje * 

6/D. § *  (1) Az éves költségvetésben jóváhagyásra kerülő keretekben, keret jellegű előirányzatokban – kivéve az intézményhálózat szerkezetátalakítási keret – megtervezett beruházási és felújítási feladatok célokmánytervezeteit vagy engedélyokirat-tervezeteit a költségvetés jóváhagyását követő két hónapon belül kell elkészíteni és az illetékes testület elé terjeszteni.

(2) *  A keretek felosztásának jóváhagyására Budapest Főváros Közgyűlése jogosult.

Megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány * 

6/E. § *  (1) Megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányt csak azokra a hatósági engedélyhez kötött beruházásokra vagy felújításokra kell kiállítani, amelyeknél tanulmányterv készítése szükséges.

(2) A megvalósíthatósági tanulmányterv-készítés feladata a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készíttetése (megvalósítás alternatív lehetőségeinek feltárása, a leggazdaságosabb megoldás kiválasztása, vagy a részletek tisztázása).

(3) A megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány tartalmi követelményeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(4) *  A megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány jóváhagyására a célokmány jóváhagyására vonatkozó szabályok irányadóak.

(5) Az éves ágazati tervezési keretek terhére kell biztosítani a következő évi, illetve az év közben induló beruházási/felújítási feladatok tervezési költségét.

II. fejezet

A beruházás előkészítése

A beruházási és felújítási célokmány * 

7. § (1) *  Valamennyi hatósági engedélyhez kötött beruházásra vagy felújításra célokmányt kell készíteni, kivéve, ha a szükséges hatósági engedély külön beruházási vagy felújítási okirat alapján elvégzett feladat eredményeként már rendelkezésre áll. Azoknál a beruházásoknál és felújításoknál, ahol megvalósíthatósági tanulmányterv készült, csak az előzetes tervkészítési folyamat lezárásakor, önálló napirend keretében lehet javaslatot tenni a célokmány elfogadására.

(2) *  A célokmány jóváhagyását megalapozó önálló előterjesztéssel szemben olyan követelményeket (a beruházás műszaki-gazdasági, ágazati-szakmai mutatói, az ellátottság, szanálási-kisajátítási igény, üzemeltetési költség, a létesítmény élettartama, környezetvédelmi, esztétikai szempontok, szakmai, szociológiai, lakossági elvárások stb.) kell támasztani, amelyek alapján az optimális beruházási, illetve felújítási cél megfogalmazható és eldönthető. A célokmány jóváhagyását megalapozó előterjesztésnek tartalmaznia kell a tervezett beruházás vagy felújítás

a) szükségességének indokolását, a jelenlegi ellátottság bemutatását;

b) az összes reális helyettesítő megoldás leírását, ezek hiányában e körülmény rögzítését és indokát;

c) a környezetre és az érintett emberek egészségi állapotára gyakorolt várható hatását (társadalmi, természeti, gazdasági és műszaki környezetre);

d) mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek az ügy megítéléséhez, a megalapozott döntéshozatalhoz szükségesek.

(3) Az előterjesztést a (2) bekezdésben foglalt tartalommal kell elkészíteni úgy, hogy az abban foglaltak a megalapozott döntéshez szükséges információkat tartalmazzák. Az előterjesztés elkészítésében nem vehet részt olyan személy vagy szervezet, amelynek közvetlen vagy közvetett módon privát érdeke fűződik a tervezett beruházáshoz.

(4) *  A jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti célokmány tervezetét az önálló előterjesztéshez mellékletként csatolni kell.

(5) *  A beruházás vagy felújítás előkészítésének feladatai között kell figyelembe venni a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzését, a szükséges tervek (településrendezési terv, építési engedélyezési terv, tender terv vagy kiviteli terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv stb.) elkészíttetését, valamint a beruházás vagy felújítás előkészítése érdekében szükséges építési vagy bontási tevékenységet, beszerzést és ezek költségeit. Indokolt esetben a beruházás/felújítás kivitelezésének lebonyolítója is kiválasztható. Ez esetben a lebonyolítói szerződés pénzügyi ütemezésének és a kifizethetőség feltételeinek követnie kell a beruházási/felújítási feladat megvalósításának tervezett, illetve tényleges ütemét.

(6) *  A célokmányban részletesen kell megadni, hogy az (5) bekezdésben meghatározott előkészítési feladatok közül melyek elvégzésére ad az okirat felhatalmazást.

8. § (1) * 

(2) * 

(3) *  Az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásainál vagy felújításainál a célokmány jóváhagyására a költségvetési szerv vezetője jogosult, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára. A kiállított célokmányt meg kell küldeni a Főpolgármesteri Hivatalnak. Amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel, úgy a célokmány intézményi jóváhagyásához a Fővárosi Önkormányzat egyetértése is szükséges.

(4) *  A jóváhagyásban részt vevő személyek az ügyre vonatkozó esetleges privát érdekeltségüket a szavazás előtt írásban kötelesek bejelenteni közgyűlési tárgyalás esetén a főpolgármestereknek, vagy bizottsági tárgyalás esetén az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökének, aki azt a szavazás előtt ismerteti, illetve annak ismertetéséről gondoskodik. Ha az ügyre vonatkozó privát érdekeltség az egyéb költségvetési szerv vezetője tekintetében merül fel, a Fővárosi Önkormányzat beruházására vagy felújítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) *  A beruházás vagy felújítás előkészítése jóváhagyásának dokumentuma e rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kiállított és a jóváhagyásra jogosultak által aláírt célokmány.

(6) *  A beruházás vagy felújítás előkészítési feladataira kötelezettséget vállalni, az előkészítés költségeit – ide nem értve a célokmány előkészítésének költségeit – felhasználni csak jóváhagyott célokmány birtokában lehet. Ha az előkészítés feladataira a célokmányban jóváhagyott keret nem nyújt fedezetet és a szükséges költségek a célokmányban az előkészítés feladataira rögzített költséget 10%-nál nagyobb mértékben meghaladják, úgy kezdeményezni kell a beruházási vagy felújítási célokmány módosítását.

(7) *  A beruházási vagy felújítási célokmány módosítására az (1)–(2) bekezdések rendelkezései az irányadóak. Beruházási vagy felújítási célokmány módosítására csak a beruházási vagy felújítási engedélyokirat jóváhagyását megelőzően van lehetőség.

A beruházási vagy felújítási engedélyokirat * 

9. § (1) *  Minden beruházás vagy felújítás esetében e rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalommal engedély-okiratot kell készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni.

Célokmányköteles beruházások vagy felújítások engedélyokirat jóváhagyásra csak a célokmányban meghatározott előkészítési feladatok megvalósítását követően terjeszthető elő.

Nem célokmányköteles beruházás vagy felújítás esetén a feladat megvalósításához szükséges előkészítési feladatokat is az engedélyokirat tartalmazza, és a kivitelezés csak az ott felsorolt előkészítési feladatok befejezése után kezdhető meg.

(2) *  A beruházások és felújítások engedélyokiratainak jóváhagyásra történő önálló előterjesztésének tartalmaznia kell:

a) a tényleges előkészítettséget (például: megalapozott tanulmánytervek,) és azok költségeit tényszerűen;

b) a szükséges hatósági engedélyek megnevezését és számát;

c) a beruházás várható élettartamát, felújítási gyakoriságát, egyéb fontos körülményeket;

d) alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére;

e) a beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltségét, illetve költség-megtakarítását;

f) mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást befolyásolhatják.

(3) *  Célokmányköteles beruházás vagy felújítás esetén előkészítési feladatok kivételesen – különösen fontos önkormányzati érdekből, a beruházás vagy felújítás, illetve azok megvalósítási rendjének speciális jellegére tekintettel – nem csak a célokmány, hanem az engedélyokirat erre irányuló rendelkezései alapján is végezhetők. Ilyen esetben az engedélyokirat szöveges indokolásában az egyes részfeladatokat is ismertetni kell. Az egyes részfeladatok kivitelezése csak a hozzájuk tartozó előkészítés befejezése után kezdhető meg, de a különböző részfeladatok megvalósítása párhuzamosan is folyhat.

10. § (1) *  A beruházási vagy felújítási engedélyokiratot az egyes tevékenységekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, szabványok és előírások figyelembevételével kell elkészíteni úgy, hogy az abban foglaltak a megalapozott döntéshez szükséges információkat tartalmazzák.

(2) *  Hatósági engedélyhez kötött beruházás, illetve felújítás esetén a beruházó az engedélyezési tervet köteles egyeztetni minden érintett szervvel, így különösen a hatósági engedélyeket kiadó hatóságokkal, a megvalósításban közreműködő más szervekkel, a használóval (üzemeltetővel) és mindazokkal, akik a területfelhasználási, építési, használatbavételi, üzembe helyezési eljárással kapcsolatban észrevételt tehetnek, vagy akikkel az egyeztetést jogszabály előírja.

(3) *  Budapest Főváros Önkormányzata beruházásában készülő és fővárosi tulajdonban, résztulajdonban vagy használatban lévő ingatlanok esetében az építési engedély köteles tevékenység esetében az engedélyes tervet legkésőbb az engedélykérelem benyújtása előtt a hatályos jogszabályban előírtak szerinti illetékes tervtanácshoz be kell nyújtani, továbbá a fővárosi főépítész szakmai véleményét meg kell kérni.

(4) *  A hatósági engedélyek megszerzése – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a beruházónak vagy megbízottjának kötelessége. Engedélyköteles beruházás vagy felújítás engedélyokiratát csak érvényes engedély és – ha a célokmány másként nem rendelkezik – árazott kiviteli terv birtokában lehet jóváhagyásra előterjeszteni.

11. § (1) *  A beruházás vagy felújítás költség-előirányzatait a beruházás vagy felújítás megkezdésének várható időpontjában annak tárgyáért általában kért, illetve kínált legmagasabb összegű ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségek között az általános forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni. A beruházás megvalósítási időtartamától, valamint a bizonytalansági tényezőktől függően szükség esetén a költségeket tartalékkal növelten is meg lehet tervezni. A 100 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházásoknál vagy felújításoknál a költségeket 10%-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal növelten kell megtervezni.

(2) * 

Az engedélyokirat jóváhagyása * 

12. § (1) * 

(2) * 

(3) *  A tárgyévi költségvetési rendeletben a költségvetési szerv számára a »Tárgyi eszköz beszerzés« vagy az »Intézményi felújítási keret« feladat keretében biztosított szabad előirányzat terhére megvalósuló, illetve a költségvetési szerv kizárólag intézményi saját bevételéből finanszírozott 1 millió Ft értékhatárt meg nem haladó értékű beruházásai vagy felújításai vonatkozásában az engedélyokirat jóváhagyására vagy módosítására az egyéb költségvetési szerv vezetője jogosult, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára. A kiállított, illetve módosított engedélyokiratot meg kell küldeni a Főpolgármesteri Hivatalnak. Amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel, úgy az engedélyokirat intézményi jóváhagyásához a Fővárosi Önkormányzat egyetértése is szükséges.

(4) *  A jóváhagyásban részt vevő személyek az ügyre vonatkozó esetleges privát érdekeltségüket a szavazás előtt írásban kötelesek bejelenteni közgyűlési tárgyalás esetén a főpolgármestereknek, vagy bizottsági tárgyalás esetén az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökének, aki azt a szavazás előtt ismerteti, illetve annak ismertetéséről gondoskodik. Ha az ügyre vonatkozó privát érdekeltség az egyéb költségvetési szerv vezetője tekintetében merül fel, a Fővárosi Önkormányzat beruházására vagy felújítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) *  A beruházás vagy felújítás jóváhagyására javaslatot tevő előterjesztéshez csatolni kell az e rendelet 4. számú melléklete szerinti engedélyokirat tervezetét.

13. § (1) *  A beruházás vagy felújítás jóváhagyásának dokumentuma az e rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalommal kiállított és a jóváhagyásra jogosultak által aláírt érvényes engedélyokirat.

(2) *  A beruházás vagy felújítás érvényes engedélyokiratában jóváhagyott költségeinek előirányzatát Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésében szerepeltetni kell.

(3) * 

14. § (1) *  A 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött beruházásokra vagy felújításokra engedélyokiratot kell kiállítani a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. Nem kell engedélyokiratot kiállítani a kétszázezer forintot meg nem haladó értékű tárgyieszköz-beszerzéshez.

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) *  Ha az ügyre vonatkozó privát érdekeltség a főpolgármester tekintetében merül fel, az engedélyokirat jóváhagyására a Fővárosi Önkormányzat saját beruházására vagy felújítására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

(6) *  A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, a megvalósítási megállapodás, az építési vagy szolgáltatási koncesszió tartalmára és jóváhagyására az engedélyokiratok tartalmára és jóváhagyására vonatkozó szabályok az irányadók.

(7) *  A fejlesztési megállapodás tartalmára az engedélyokirat, valamint a más jogszabályokból a támogatási szerződés tartalmára vonatkozó szabályok megfelelően irányadók, jóváhagyására az engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó szabályok az irányadók.

A jóváhagyott engedélyokirat módosítása * 

15. § (1) *  A beruházási vagy felújítási engedélyokiratot (és az azzal összefüggő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, megvalósítási megállapodást) vagy fejlesztési megállapodást módosítani kell, ha

a) a jóváhagyott funkció változik, vagy a jóváhagyásban szereplő alapvető naturáliákban (kapacitásban) várhatóan 5%-nál nagyobb mértékű változás következik be.

b) a jóváhagyott teljes költségelőirányzatot (tartalékkal és áfával) a beruházó várhatóan túllépi. Nem kell az engedélyokiratot módosítani abban az esetben, ha az EIB-hitellel megvalósuló beruházás előirányzata kizárólag a tényleges EIB-hitelgarancia költségének összegével lépi túl a teljes költség-előirányzatot.

c) a beruházás vagy felújítás befejezése a jóváhagyott határidőhöz képest várhatóan hat hónapot meghaladó mértékű késedelmet szenved. Nem kell az engedélyokiratot módosítani abban az esetben, ha kizárólag a jóteljesítési garancia visszafizetési kötelezettsége miatt következik be a befejezési határidő túllépése.

(2) *  A jóváhagyott engedélyokiratot akkor is módosítani kell, ha az abban forrásként megjelölt cél vagy címzett támogatás az Országgyűlés döntésével, illetve pályázati vagy támogatási megállapodásokkal (EU-támogatás, -hitel stb.) nem áll összhangban.

(3) *  A beruházási vagy felújítási engedélyokirat módosítására az engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó szabályok irányadóak azzal, hogy az előterjesztésnek tartalmaznia kell a módosítás okainak részletes elemzését is.

(4) * 

(5) * 

III. fejezet

A beruházás vagy felújítás megvalósítása

Kivitelezés, üzembe helyezés

16. § *  (1) Amennyiben az adott beruházás vagy felújítás megvalósításával összefüggő feladatokat nem a Főpolgármesteri Hivatal, vagy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egyéb költségvetési szerv látja el, úgy a beruházás vagy felújítás megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata az államháztartási körbe tartozó szervvel pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, az államháztartási körön kívüli egyéb szervvel pedig megvalósítási megállapodást, vagy fejlesztési megállapodást köt.

(2) A beruházás vagy felújítás megvalósítására (kivitelezésre, beszerzésre stb.) irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak érvényes beruházási, felújítási okmány és pénzügyi fedezet (ide nem értve a külső szervtől pályázat útján előirányzott fedezetet) birtokában lehet. A kivitelezésre, beszerzésre, szolgáltatás megrendelésére szerződést kötni azonban csak akkor lehet, ha a pályázat alapján betervezett fedezetrész is rendelkezésre áll.

17. § *  Ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás vagy fejlesztési megállapodás útján az abban szabályozott módon történik, úgy – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban, a megvalósítási megállapodásban, vagy a fejlesztési megállapodásban az e rendelet 18–21. §-aiban foglaltak megfelelő alkalmazásának, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerinti eljárásnak a kötelezettségét rögzíteni kell. Amennyiben a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a megvalósítási megállapodás, vagy a fejlesztési megállapodás tervezete nem az éves költségvetésről szóló előterjesztéssel egy időben került a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra, úgy annak jóváhagyására, megkötésére – átruházott hatáskörben – az adott beruházás, felújítás jóváhagyására egyébként hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogosult a jóváhagyott költségvetési előirányzat erejéig.

18. § (1) Az egy időben azonos tárgyi eszközön végzett beruházás és felújítás költségét egymástól el kell választani.

(2) Amennyiben a beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználódott tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.

19. § (1) A megvalósult beruházást vagy felújítást a vagyonkezelő költségvetési szervnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban vagy felújításban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog-bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról – jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a beruházó köteles gondoskodni.

(2) A beruházásra vagy felújításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi.

A beruházás vagy felújítás megvalósításának pénzügyi feltételei

20. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési rendeletében csak jóváhagyott beruházási vagy felújítási engedélyokirattal rendelkező beruházás vagy felújítás megvalósítási költségét lehet előirányozni, kivéve a 15 millió Ft értékhatárt el nem érő, valamint a kizárólag tárgyi eszköz beszerzésével, illetve immateriális javak megszerzésével megvalósuló beruházásokat.

(2) *  Az éves költségvetésben jóváhagyásra kerülő keretek, keret jellegű, vagy az intézményhálózat szerkezetátalakítási keret előirányzatokat mindaddig céltartalékon kell tervezni, amíg érvényes beruházási, felújítási okmányuk nincs.

(3) *  Az érvényes célokmánnyal rendelkező beruházás megvalósítási költségeit – ide nem értve az előkészítés költségeit – céltartalékon kell tervezni mindaddig, amíg érvényes engedélyokirata nincs. Az érvényes célokmánnyal rendelkező beruházás céltartalékon szereplő előirányzata terhére az előkészítés költségeire az előirányzat átcsoportosítását követően teljesíthető kifizetés.

(4) Az érvényes engedélyokirattal rendelkező (megvalósítás alatt álló) beruházások vagy felújítások éves pénzügyi szükségletét (szerződéses és egyéb kötelezettségeket) Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési rendeletében feladatonként kell szerepeltetni.

(5) *  A beruházás vagy felújítás megvalósítására irányuló szerződést kötni, egyéb szerződéses kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni csak az érvényes engedélyokirat, vagy fejlesztési megállapodás, valamint a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet birtokában és erejéig lehet. A beruházás vagy felújítás megvalósításával kapcsolatos kifizetések csak Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési rendelete, e rendelet szabályai, valamint az érvényes beruházási, felújítási okmány, vagy fejlesztési megállapodás szerint teljesíthetők.

(6) Budapest Főváros Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számláját kezelő pénzintézettel kötött bankszámlaszerződésben a beruházásoknak e rendeletben foglaltak szerinti finanszírozását rögzíteni kell.

(7) *  Az érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmánnyal rendelkező beruházás megvalósítási költségeit – ide nem értve a tanulmányterv-készítés költségeit – céltartalékon kell tervezni mindaddig, amíg érvényes célokmánya-, vagy engedélyokirata nincs.

A beruházások és felújítások lezárása

21. § (1) E rendelet alkalmazásában a beruházás vagy felújítás akkor befejezett, ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták. Ha egy számla kiegyenlítésére jogerős ítélettel le nem zárt peres eljárás következtében nem került sor, a (2) bekezdés szerinti határidőt e tény figyelmen kívül hagyásával kell teljesíteni.

(2) *  Jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmánnyal, célokmánnyal vagy engedélyokirattal rendelkező, folyamatban lévő feladatok leállítását – a felmerült költségek elszámolásával egyidejűleg – a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A leállítással egyidejűleg az érintett beruházási, felújítási okmányok hatályukat vesztik.

(3) *  Amennyiben a beruházás vagy felújítás előkészítésére vonatkozóan külön, önálló engedélyezési okirat került kiadásra, az így felmerült költségeket a tervezett beruházás vagy felújítás megvalósítása esetén annak költségei között kell elszámolni. Az engedélyezési okmány lezárását és a beruházás vagy felújítás előkészítési feladatai közé történő elszámolását Budapest Főváros Közgyűlése hagyja jóvá.

IV. fejezet * 

Beruházási és felújítási feladatok felülvizsgálata * 

21/A. § *  (1) Minden év augusztus 31-ig tételesen felül kell vizsgálni az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányait, célokmányait és engedélyokiratait az elvégzett feladatok tekintetében.

(2) A felülvizsgálat során azoknál a feladatoknál, ahol a megvalósítás eltér a tervezett ütemezéstől, vagy a feladat megvalósítása akadályba ütközik, javaslatot kell tenni a feladat átütemezésére, vagy esetleges törlésére. Törlési javaslat esetén az addig felmerült költségek elszámolását is mellékelni kell.

(3) A felülvizsgálat eredményéről szóló javaslatokról a féléves beszámoló elfogadását követő soros ülésén – költségvetési rendelet-módosítás elfogadásával – dönt a Budapest Főváros Közgyűlése.

V. fejezet * 

Vegyes és záró rendelkezések

22. § (1) *  Ha a beruházás vagy felújítás megvalósításához ingó (ideértve az immateriális javakat is) vagy ingatlan vagyon megszerzése szükséges, a vagyonszerzésre Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet szabályait is alkalmazni kell.

(2) Ha a beruházás vagy felújítás megvalósításához Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló önkormányzati lakás bérletére, használatára vonatkozó jog megszerzése szükséges, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló rendelet szabályait is alkalmazni kell.

23. § *  (1) A beruházással vagy felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet vagy az arra vonatkozó biztosíték, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet a beruházó rendelkezésére áll, az érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány vagy engedélyokirat, valamint az ezek alapján megkötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás, vagy fejlesztési megállapodás.

(2) A közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötni, egyéb kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni csak az érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány vagy engedélyokirat vagy fejlesztési megállapodás erejéig és ütemezésének megfelelően lehet akkor, ha az érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányban, célokmányban vagy engedélyokiratban, feljesztési megállapodásban adott évre vonatkozóan szereplő forrás a költségvetési rendeletben is szerepel.

24. § *  Ha beruházás vagy felújítás értéke nem éri el a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti értékhatárt, a megvalósításra vonatkozó szerződés megkötése előtt legalább három ajánlatot kell a beruházónak beszereznie az adott beruházás vagy felújítás tárgyában referenciával rendelkező gazdálkodó szervezettől. Ha nem érkezett be legalább három ajánlat, újabb ajánlatokat kell bekérni. Amennyiben ismételten nem áll rendelkezésre legalább három ajánlat, a beérkezett ajánlat, vagy ajánlatok alapján lehet választani a kiválasztáshoz előre meghatározott szempontrendszer szerint.

24/A. § (1) *  Javított megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányt, célokmányt vagy engedélyokiratot kell kiállítani, amennyiben a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányban, célokmányban vagy engedélyokiratban név-, és olyan szám-, számítási hiba vagy más hasonló elírás szerepel, amely a feladatra biztosított főösszeget nem érinti.

(2) *  A javított megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány vagy engedélyokirat kiadására az eredeti beruházási, felújítási okmányt aláírók jogosultak.

(3) *  A főpolgármester vagy a bizottság elnöke a javított megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány vagy engedélyokirat kiállításáról a jóváhagyásra jogosult szervet annak legközelebbi ülésén köteles tájékoztatni.

25. § Hadiállapot, rendkívüli állapot, szükségállapot idején, illetve az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot idején, illetve az állampolgárok életét vagy egészségét, a lakosság jelentős dologi értékeit, alapvető ellátását, avagy a környezetet veszélyeztető vagy károsító állapot idején e rendelet szabályaitól eltérően a főpolgármester jogosult dönteni a szükséges beruházási vagy felújítási munkálatok elvégzéséről azzal, hogy ezen állapot elmúltát követően tevékenységéről köteles beszámolni Budapest Főváros Közgyűlésének.

26. § (1) E rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel – a hatálybalépése után induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet 21. §-ának rendelkezéseit az e rendelet hatályba lépésekor még le nem zárt beruházások és felújítások esetében is alkalmazni kell.

(3) E rendelet 4. §-ának rendelkezéseit Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Főpolgármesteri Hivatal beruházásai és felújításai vonatkozásában 2000. január 1. napjától kell alkalmazni.

(4) * 

(5) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 12/1992. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet, a módosítására kiadott 43/1994. (VII. 8.) Főv. Kgy. rendelet, a 67/1994. (XI. 14.) Főv. Kgy. rendelet 31. §-a, a 65/1995. (XI. 1.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a, a 63/1997. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-a, a fővárosi intézményfelújítások előkészítésének, engedélyezésének rendjéről szóló 13/1992. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a módosítására kiadott 65/1995. (XI. 1.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-a és a 63/1997. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a hatályát veszti.

27. § *  E rendeletnek – Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 103/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet) 1. §-ával megállapított – 1. § (1), (2) bekezdését a Módosító rendelet hatálybalépése előtt indult és még folyamatban lévő beruházási, felújítási feladatokra is alkalmazni kell.

1. számú melléklet az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Ágazat Egyedi azonosítási szám
Jóváhagyó határozat száma, kelte

Programalapokmány

adatokat M Ft-ban kell megadni
A program : ................................................................................ A program Beruházás
megnevezése ................................................................................ jellege: Felújítás
A program – hivatal ........................................................................................................................................
megvalósításáért felelős: – intézmény ..................................................................................................................................
– pénzeszközátadás esetén ...........................................................................................................
A program
teljes költsége:
A program tervezett kezelési és befejezési időpontja:

A program rövid leírása, az elérni kívánt cél ismertetése:

A program önálló részfeladatai
Sor-
szám
részfeladat
megnevezése
részfeladat
teljes költsége
részfeladat tervezett kezdési és
befejezési időpontja
a részfeladat
végrehajtásáért felelős
szervezet
1.
2.
3.
Összesen

A program tervezett költségei és éves ütemezésük

A megvalósítás főbb feladatai A feladat végrehajtásának és a pénzügyi ráfordításoknak évenkénti
ütemezése
Részfeladatok megnevezése 200.. év
dec. 31-
ig ráf.
össz.
200..
év
200..
év
200..
év
200..
év
200..
év
200..
év
200..
év
To-
vábbi
évek
össz.
Mind-
össze-
sen
1. sz.
2. sz.
3. sz.
Ráfordítások összesen:

A program teljes költségének forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 200.. év
dec.
31-ig
tény

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv
To-
vábbi
évek
össz.

Össze-
sen
a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi költségvetési források összesen
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás
egyéb állami támogatás
d) EU-támogatás
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
ebből: visszaigényelhető áfa

Az egyes részfeladatok adatainak bemutatása:

1. számú részfeladat rövid ismertetése, jellemző műszaki adatainak bemutatása:

Az 1. számú részfeladat forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 200.. év
dec.
31-ig
tény

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv
To-
vábbi
évek
össz.

Össze-
sen
a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi költségvetési források összesen
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás
egyéb állami támogatás
d) EU-támogatás
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
ebből: visszaigényelhető áfa

2. számú részfeladat rövid ismertetése, jellemző műszaki adatainak bemutatása:

A 2. számú részfeladat forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 200.. év
dec.
31-ig
tény

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv
To-
vábbi
évek
össz.

Össze-
sen
a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi költségvetési források összesen
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás
egyéb állami támogatás
d) EU-támogatás
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
ebből: visszaigényelhető áfa

3. számú részfeladat rövid ismertetése, jellemző műszaki adatainak bemutatása:

A 3. számú részfeladat forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 200.. év
dec.
31-ig
tény

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv
To-
vábbi
évek
össz.

Össze-
sen
a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi költségvetési források összesen
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás
egyéb állami támogatás
d) EU-támogatás
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
ebből: visszaigényelhető áfa

Egyéb rendelkezések:

Dátum:

Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében:
.................................................................. ..................................................................
főjegyző
vagy az általa megbízott személy
főpolgármester
vagy az általa megbízott személy

2. számú melléklet az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Ágazat Egyedi azonosítási szám
Jóváhagyó határozat száma, kelte

Megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány

adatokat M Ft-ban kell megadni
A feladat ................................................................................ A feladat Beruházás
megnevezése: ................................................................................ jellege: Felújítás
Címe: .................................................................................................................................
A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT
A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ TANULMÁNYTERV KÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES
A feladat megvalósítója: – hivatal ..............................................................................................................................
– intézmény ..........................................................................................................................
A feladat tervezett
előirányzata
A feladat tervezett
kezdési és befejezési időpontja:
A feladat adatai:
megvalósításának módja ......................................................................................................................
költségtervezés módja ......................................................................................................................
műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói ......................................................................................................................
A beruházás/felújítás telepítési helye
Sor-
szám
Megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi Az ingatlan megszerzés
módja
használója/üzemeltetője tulajdonosa
1.
2.
3.

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

A megvalósítás főbb feladatai A feladat végrehajtásának és a pénzügyi ráfordításoknak évenkénti ütemezése
200.. év
dec. 31-
ig ráf.
össz.

200..
év

200..
év

200..
év

200..
év

200..
év

200..
év

200..
év
To-
vábbi
évek
össz.
Mind-
össze-
sen
I. Megvalósíthatósági tanulmányterv készítés
a) Megvalósíthatósági tanulmányterv készítés
b) további ráfordítások
Ráfordítások összesen:

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 200.. év
dec.
31-ig
tény

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv
To-
vábbi
évek
össz.

Össze-
sen
a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi költségvetési források összesen
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás
egyéb állami támogatás
d) EU-támogatás
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
ebből: visszaigényelhető áfa

A megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány szöveges indokolása:

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

2. Az engedélyező hatóság(ok) megnevezése.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4. A megvalósításra javasolt feladat elvárt műszaki jellemzői, mennyiségi mutatóit.

5. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

6. A megvalósításra javasolt feladat tulajdonosának, üzemeltetőjének megjelölését, amennyiben az nem a javaslatot tevő szervezet tulajdonába kerül.

7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

8. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Egyéb rendelkezések:

Dátum:

Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében:
........................................................... ...........................................................
főjegyző
vagy az általa megbízott személy,
illetve az egyéb költségvetési szerv
ellenjegyzésre jogosult dolgozója
főpolgármester
vagy az általa megbízott személy,
illetve bizottság(ok) elnöke(i), illetve
az egyéb költségvetési szerv vezetője

3. számú melléklet az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Ágazat Egyedi azonosítási szám
Jóváhagyó határozat száma, kelte

CÉLOKMÁNY

adatokat M Ft-ban kell megadni
A feladat ................................................................................ A feladat Beruházás
megnevezése: ................................................................................ jellege: Felújítás
Címe: .................................................................................................................................
A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT
A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ TANULMÁNYTERV KÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT
NEM KÉSZÜLT
A feladat megvalósítója: – hivatal ..............................................................................................................................
– intézmény ..........................................................................................................................
A feladat teljes költsége: A feladat tervezett
kezdési és befejezési időpontja:
A feladat adatai:
A jóváhagyott megvalósíthatósági
tanulmányterv-készítési
engedélyokmány száma és kelte:
Megvalósításának módja .............................................................................................
Az előkészítés kezdési időpontja: ......................... év ............................. hónap
Az előkészítés befejezésének időpontja: ......................... év ............................. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja: ......................... év
A kiv. befejezésének tervezett időpontja: ......................... év
Költségtervezés módja .............................................................................................
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói .............................................................................................
A beruházás/felújítás telepítési helye
Sorszám Megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi Az ingatlan megszerzés
módja
használója/üzemeltetője tulajdonosa
1.
2.
3.

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Költségek megnevezése 200.. év
dec.
31-ig
tény

.....
terv

.....
terv

.....
terv

.....
terv

.....
terv

.....
terv

.....
terv
To-
vábbi
évek
össz.

Össze-
sen
előkészítés nettó költségei:
a) megvalósíthatósági tanulmányterv készítés
b) telepítési hely, ingatlan megszerzés nettó költsége
c) ingatlan kármentesítésének költsége
d) építés, bontás
e) megalapozó, előkészítő tanulmányok, vizsgálatok
f) műszaki-gazdasági tervezés
g) lebonyolítás
h) egyéb
I. előkészítés nettó költsége összesen
II. előkészítést terhelő áfa összege
III. előkészítés teljes (bruttó) költsége összesen (I–II.)
IV. kivitelezés várható nettó költsége az előkészítés költségei nélkül
V. a kivitelezés várható áfa összege
VI. a feladat várható teljes költsége összesen (III.+IV.+V.)

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 200.. év
dec.
31-ig
tény

.....
terv

.....
terv

.....
terv

.....
terv

.....
terv

.....
terv

.....
terv
To-
vábbi
évek
össz.

Össze-
sen
a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi költségvetési források összesen
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás
egyéb állami támogatás
d) EU-támogatás
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
ebből: visszaigényelhető áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve

A megvalósítás
főbb feladatai
A
meg-
bízott
ki-
vá-
lasz-
tásá-
nak
mód-
ja
A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése
Kbt.
vo-
nat-
kozó
§-a beírá-
sával
A
fela-
dat
meg-
kez-
désé-
nek
éve.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év
a) Megvalósíthatósági tanulmányterv készítés
b) telepítési hely, ingatlan megszerzés
c) ingatlan kármentesítése
d) építés, bontás
e) megalapozó, előkészítő tanulmányok, vizsgálatok
f) műszaki-gazdasági tervezés
g) lebonyolítás
h) egyéb
Kivitelezés folyamata

A feladat szöveges indokolása:

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

2. A szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5. A megvalósításra javasolt feladat tulajdonosának, üzemeltetőjének megjelölését, amennyiben az nem a javaslatot tevő szervezet tulajdonába kerül.

6. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

8. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Egyéb rendelkezések:

Dátum:

Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében:
.......................................................... ..........................................................
főjegyző
vagy az általa megbízott személy, illetve az egyéb költségvetési szerv ellenjegyzésre jogosult dolgozója
főpolgármester
vagy az általa megbízott személy, illetve bizottság(ok) elnöke(i), illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője

4. számú melléklet az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Ágazat Egyedi azonosítási szám
Jóváhagyó határozat száma, kelte

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat M Ft-ban kell megadni
A feladat ................................................................................ A feladat Beruházás
megnevezése: ................................................................................ jellege: Felújítás
Címe: .................................................................................................................................
A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT
NEM KÖTÖTT
A beruházó/felújító megnevezése: ..........................................................................................................................................
címe: ..........................................................................................................................................
A feladat teljes költsége: A feladat tervezett
kezdési és befejezési időpontja:
A feladat adatai:
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány száma és kelte: .............................................................................................
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
megvalósításának módja ......................... év ............................. hónap
Az előkészítés kezdési időpontja: ......................... év ............................. hónap
Az előkészítés befejezésének időpontja: ......................... év ............................. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja: ......................... év ............................. hónap
A kiv. befejezésének tervezett időpontja:
Költségtervezés módja .............................................................................................
Teljes bekerülési összege (áfával) .............................................................................................
A megvalósult feladat tulajdonosa: .............................................................................................
üzemeltetője: .............................................................................................
Tervezett éves fenntartási költség műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói
.............................................................................................
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
igen részben nem
A beruházás/felújítás telepítési helye
Sorszám Megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi Az ingatlan megszerzés
módja
használója/üzemeltetője tulajdonosa
1.
2.
3.

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük


Költségek megnevezése
200.. év
dec.
31-ig
tény

........
terv

........
terv

........
terv

........
terv

........
terv

........
terv

........
terv

Össze-
sen
feladat ráfordításai (áfa nélkül):
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
b) építés, bontás
c) gép, jármű
d) ingatlan kárment. költsége:
e) műszaki-gazdasági tervezés
f) lebonyolítás
g) egyéb
Ebből: hitelkamat
telepítési hely, ingatlan megszerzés
immateriális javak vásárlása
első készletbeszerzés
h) tartalék
I. A feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
II. Általános forgalmi adó
III. végleges pénzeszközátadás
IV. A feladat teljes költsége összesen

A feladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 200.. év
dec.
31-ig
tény

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

Össze-
sen
a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi költségvetési források összesen
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás
egyéb állami támogatás
d) EU-támogatás
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
ebből: visszaigényelhető áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve

A megvalósítás
főbb feladatai
A
meg-
bízott
ki-
vá-
lasz-
tásá-
nak
mód-
ja
A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése
Kbt.
vo-
nat-
kozó
§-a beírá-
sával
A
fela-
dat
meg-
kez-
désé-
nek
éve.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év.....
év
a) előkészítés tényleges időtartama
b) építés, bontás
c) gép, jármű
d) ingatlan kárment.
e) műszaki-gazdasági tervezés
f) lebonyolítás
g) egyéb
Ebből: telepítési hely, ingatlan megszerzés
immateriális javak vásárlása
első készletbeszerzés
beüzemelés (próbaüzem)

A feladat szöveges indokolása:

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás és felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8. A megvalósításának az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

Dátum:

Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében:
................................................................... ...................................................................
főjegyző
vagy az általa megbízott személy,
illetve az egyéb költségvetési szerv
ellenjegyzésre jogosult dolgozója
főpolgármester
vagy az általa megbízott személy,
illetve bizottság(ok) elnöke(i),
illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője

5. számú melléklet az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Kitöltési útmutató a Programalapokmányhoz

Az egyes résztáblázatok kitöltése:

Egyedi azonosító szám: A beruházási megfigyelési rendszer által kiállított szám.

I. táblázat

A program megnevezése: az a rövid meghatározás legyen, amely jóváhagyás esetén a fejlesztési tervben, illetve a költségvetésben a sor elnevezése lesz.

A program jellege: beruházás vagy felújítás. A nem kívánt rész törlendő. (Beruházásnál kell szerepeltetni a beszerzéseket és a rekonstrukciókat is.)

II. táblázat

A program megvalósításáért felelős: Hivatal esetén nem az ügyosztály megnevezését kell beírni, hanem a Főpolgármesteri Hivatal megnevezést. Intézmény esetében az intézmény, pénzeszközátadás esetén az átvevő szervezet nevét kell beírni a megfelelő rovatba.

III. táblázat

A program teljes költsége: A középtávú tervben meghatározott bruttó összeg, ha eddig a középtávú tervben nem szerepelt, kalkulált összeg.

A program tervezett kezdési és befejezési időpontja: csak évek megadása szükséges.

A program rövid leírása, az elérni kívánt cél ismertetése:

A teljes programra vonatkozó ismertetést kell megadni. Az egyes önálló részfeladatok részletes ismertetésére később kerül sor.

IV. táblázat

A programot alkotó önálló részfeladatok megnevezését, teljes költségének bruttó értékét. A részfeladat tervezett kezdési és befejezési határidejét években, az egyes részfeladat megvalósításáért felelős szervezet nevét kell megadni.

V. táblázat

A program tervezett költségei és éves ütemezésük.

A beírandó költségek nettó értékek legyenek.

VIII. táblázat

A program tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük.

A beírandó költségek bruttó összegek.

Egyéb állami támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

EU-támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Átadó szervenként részletezni szükséges, ha szükséges új sor beiktatásával.

Az egyes részfeladatok adatainak bemutatása:

Az egyes önálló részfeladatokat részletesen kell ismertetni, az elvárt műszaki adatok bemutatásával.

A részfeladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

A beírandó költségek bruttó összegek.

Egyéb állami támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

EU-támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Átadó szervenként részletezni szükséges, ha szükséges új sor beiktatásával.

Kitöltési útmutató a Megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányhoz

Az egyes résztáblázatok kitöltése:

Egyedi azonosító szám: A beruházási megfigyelési rendszer által kiállított szám.

I. táblázat

A feladat megnevezése: az a rövid meghatározás legyen, amely jóváhagyás esetén a fejlesztési tervben, illetve a költségvetésben a sor elnevezése lesz.

A feladat jellege: beruházás, vagy felújítás. A nem kívánt rész törlendő. (Beruházásnál kell szerepeltetni a beszerzéseket és a rekonstrukciókat is.)

Címe: A feladat megvalósítási helyét kell beírni.

II. táblázat

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött.

A feladat megvalósításához tanulmányterv készítése szükséges.

Nem szükséges változtatni az eredeti nyomtatványon.

III. táblázat

A feladat megvalósítója: Hivatal esetén nem az Ügyosztály megnevezését kell beírni, hanem a Főpolgármesteri Hivatal megnevezést. Intézmény esetében az intézmény nevét kell beírni a megfelelő rovatba.

IV. táblázat

Feladat tervezett előirányzata: A középtávú tervben meghatározott bruttó összeg; ha eddig a középtávú tervben nem szerepelt, kalkulált összeg.

A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: csak évek megadása szükséges.

V. táblázat

A feladat megvalósításának módja: Felújításoknál teljes, vagy részleges szöveg írandó be. Beruházásoknál: Új építés, átalakítás, rekonstrukció, vásárlás, vagy az előzőek együttes alkalmazása szövegek alkalmazandók.

Költségtervezés módja: Árazott költségvetés, katalógus ár, becslés.

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Bruttó alapterület m2, fm, db stb.

VI. táblázat

A beruházás/felújítás telepítési helye: hosszabb vonalas létesítményeknél elegendő az utca (szakasz) megjelölése

Az ingatlan megszerzésének módja: Felújításoknál üresen marad. Beruházásoknál vásárlás, kisajátítás, bérleti jog megszerzése stb. (Nem kell kitölteni, ha a tanulmány egyik feladata a telepítési hely kiválasztása.)

VII. táblázat

A beírandó költségek bruttó összegek.

Az 1. sorba a tanulmányterv-készítés összegét kell beírni.

A 2. sorba a feladat megvalósításának további költségeit beírni a középtávú tervben jóváhagyott ütemezésben.

VIII. táblázat

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük.

A beírandó költségek bruttó összegek.

Egyéb állami támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

EU-támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Átadó szervenként részletezni szükséges, ha szükséges új sor beiktatásával.

A megvalósítási tanulmányterv engedély szöveges indokolása

Az okiraton megadott szempontokat kell figyelembe venni az indokoláskor.

Egyéb rendelkezések

Itt kell megadni a tanulmányterv(ek) készítőinek kiválasztásának módját.

Kitöltési útmutató a Célokmányhoz

Az egyes résztáblázatok kitöltése:

Egyedi azonosító szám: A beruházási megfigyelési rendszer által kiállított szám.

I. táblázat

A feladat megnevezése: az a rövid meghatározás legyen, amely jóváhagyás esetén a fejlesztési tervben, illetve a költségvetésben a sor elnevezése lesz.

A feladat jellege: beruházás vagy felújítás. A nem kívánt rész törlendő. (Beruházásnál kell szerepeltetni a beszerzéseket és a rekonstrukciókat is.)

Címe: A feladat megvalósítási helyét kell beírni.

II. táblázat

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött.

A feladat megvalósításához tanulmányterv készült, vagy nem készült. A nem kívánt rész törlendő.

III. táblázat

A feladat megvalósítója: Hivatal esetén nem az Ügyosztály megnevezését kell beírni, hanem a Főpolgármesteri Hivatal megnevezést. Intézmény esetében az intézmény nevét kell beírni a megfelelő rovatba.

IV. táblázat

Feladat teljes költsége: A középtávú tervben meghatározott bruttó összeg, ha eddig a középtávú tervben nem szerepelt, kalkulált összeg.

A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: csak évek megadása szükséges.

V. táblázat

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány száma és kelte: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a feladatnak volt megvalósíthatósági tanulmányterv engedélye.

A feladat megvalósításának módja: Felújításoknál teljes, vagy részleges szöveg írandó be. Beruházásoknál: Új építés, átalakítás, rekonstrukció, vásárlás, vagy az előzőek együttes alkalmazása szövegek alkalmazandók.

Költségtervezés módja: Árazott költségvetés, katalógus ár, becslés.

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Bruttó alapterület m2, fm, db stb.

VI. táblázat: A beruházás/felújítás telepítési helye

Az ingatlan megszerzésének módja: Felújításoknál üresen marad. Beruházásoknál vásárlás, kisajátítás, bérleti jog megszerzése, stb.

VII. táblázat: A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

A beírandó költségek nettó értékek legyenek.

Egyéb költségek: Ide tartozik: bankgarancia, eljárási díjak, üzembe helyezésig felmerülő tőketörlesztések, az ehhez tartozó díjak, kamatok, járulékok, hatósági díjak, vámköltségek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, közbeszerzési eljárások költségei, fásítás stb.

Első készletbeszerzés: Csak új építés esetén fordulhat elő.

VIII. táblázat: A feladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

A beírandó költségek bruttó összegek.

Egyéb állami támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

EU-támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Átadó szervenként részletezni szükséges, ha szükséges új sor beiktatásával.

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve

Az előkészítés különböző feladatainak tervezett végrehajtását kell bemutatni a vonalas ütemtervi részben.

A célokmány szöveges indokolása

Az okiraton megadott szempontokat kell figyelembe venni az indokoláskor.

Egyéb rendelkezések

Ismertetni kell, hogy a célokmány kiadása mely előkészítő feladatok végrehajtására ad felhatalmazást. (Milyen tervfajták készülnek, milyen egyéb előkészítési feladat végrehajtására kerül sor.)

Itt kell megadni az okmányban kapott felhatalmazás alapján megbízásra kerülő szolgáltatók, kivitelezők kiválasztásának módját.

Kitöltési útmutató az Engedélyokirathoz

Az egyes résztáblázatok kitöltése:

Egyedi azonosító szám: A beruházási megfigyelési rendszer által kiállított szám.

I. táblázat

A feladat megnevezése: az a rövid meghatározás legyen, amely jóváhagyás esetén a fejlesztési tervben, illetve a költségvetésben a sor elnevezése lesz.

A feladat jellege: beruházás, vagy felújítás. A nem kívánt rész törlendő. (Beruházásnál kell szerepeltetni a beszerzéseket és a rekonstrukciókat is.)

Címe: A feladat megvalósítási helyét kell beírni.

II. táblázat

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött, vagy nem. A nem kívánt rész törlendő.

III. táblázat

A feladat megvalósítója: Hivatal esetén nem az Ügyosztály megnevezését kell beírni, hanem a Főpolgármesteri Hivatal megnevezést. Intézmény esetében az intézmény nevét kell beírni a megfelelő rovatba.

IV. táblázat

Feladat teljes költsége: A középtávú tervben meghatározott bruttó összeg, ha eddig a középtávú tervben nem szerepelt, kalkulált összeg.

A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: csak évek megadása szükséges.

V. táblázat

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány száma és kelte: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a feladatnak volt megvalósíthatósági tanulmányterv engedélye.

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a feladatnak volt célokmánya.

A feladat megvalósításának módja: Felújításoknál teljes, vagy részleges szöveg írandó be. Beruházásoknál: Új építés, átalakítás, rekonstrukció, vásárlás, vagy az előzőek együttes alkalmazása szövegek alkalmazandók.

Költségtervezés módja: Árazott költségvetés, katalógus ár, becslés.

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Bruttó alapterület m2, fm, db stb.

VI. táblázat

A beruházás/felújítás telepítési helye.

Az ingatlan megszerzésének módja: Felújításoknál üresen marad. Beruházásoknál vásárlás, kisajátítás, bérleti jog megszerzése stb.

VI. táblázat

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük.

A beírandó költségek nettó értékek legyenek.

Egyéb költségek: Ide tartozik: Bankgarancia, eljárási díjak, üzembe helyezésig felmerülő tőketörlesztések, az ehhez tartozó díjak, kamatok, járulékok, hatósági díjak, vámköltségek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, közbeszerzési eljárások költségei, fásítás stb.

Első készletbeszerzés: Csak új építés esetén fordulhat elő.

VII. táblázat A feladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

A beírandó költségek bruttó összegek.

Egyéb állami támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

EU támogatás: Külön kell megadni – új sor megadásával – a visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatás összegét.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Átadó szervenként részletezni szükséges, ha szükséges új sor beiktatásával.

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve

A megvalósítás különböző feladatainak tervezett végrehajtását kell bemutatni a vonalas ütemtervi részben.

Az engedélyokirat szöveges indokolása

Az okiraton megadott szempontokat kell figyelembe venni az indokoláskor.

Egyéb rendelkezések

Itt kell megadni az okmányban kapott felhatalmazás alapján megbízásra kerülő szolgáltatók, kivitelezők kiválasztásának módját.

6. számú melléklet az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei

Az ágazati tevékenységet meghatározó jogszabályi előírások és szakmai tartalom mellett a következő általános követelményeknek kell megfelelni:

1. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza, hogy a tervezett beruházás, az arra irányuló megoldás

a) szakmai, műszaki és pénzügyi szempontból megvalósítható,

b) gazdaságos,

c) az adott fejlesztéssel összefüggő megoldási lehetőségekre figyelemmel a beruházási cél megvalósulásának legelőnyösebb módját.

2. Mutassa be a beruházás szakmai indokoltságát, az ellátandó feladatot, a meglévő állapotot, az igények várható alakulását, területi eloszlását, a beruházással elérni kívánt ellátottsági szint alapján.

3. A műszaki szempontok vizsgálata térjen ki a meglévő, illetve a megszüntetendő építmények állagának, az alkalmazott technológiák, berendezések műszaki színvonalának bemutatására, a bővítési lehetőségekre, valamint az új építmény építésére, a tulajdoni viszonyok, a tervezett anyagok, technológiák, a környezeti hatások elemzésére, a területfejlesztési koncepcióba, a területfejlesztési programba és területrendezési tervbe, az érintett önkormányzat hatályos rendezési tervébe, valamint az egyéb fejlesztési koncepciókhoz történő illeszkedésre, a beruházás társulással történő megvalósítására.

4. A beruházás gazdaságosságának vizsgálatakor a megvalósíthatósági tanulmány mutassa be és elemezze a becsült beruházási költségeket, kitérve a járulékos költségekre, a beruházási költségek évenkénti alakulására és a beszerzési lehetőségek vizsgálatára.

5. A beruházás forrás-összetételét a következő bontásban mutassa be:

a) az önkormányzati saját forrást,

b) beruházási hitel

c) központi költségvetési források összesen

ebből: céltámogatás v. címzett támogatás

egyéb állami támogatás

d) EU-támogatás

e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz

f) intézményi ktv. előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig

6. Az üzemeltetés feltételeinek vizsgálata a beruházás üzembe helyezése után várható üzemeltetési költségekre terjedjen ki.

7. A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott változatok összehasonlító táblázata

A változat B változat
Rövid műszaki tartalom, kapacitás
Beruházási költségek (M Ft)
ebből:
építés
gép, berendezés, felszerelés
egyéb, járulékos költségek
áfa
Üzemeltetési költségek (ezer Ft/év)

8. A teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 200.. év
dec.
31-ig
tény

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv

.........
terv
Továb-
bi évek
össze-
sen

Össze-
sen
a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi költségvetési források összesen
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás
egyéb állami támogatás
d) EU-támogatás
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
ebből: visszaigényelhető áfa

9. A változatok elemzése, az összességében legelőnyösebb megoldásra vonatkozó állásfoglalás:

7. számú melléklet az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Intézményi beruházások/felújítások saját bevételből
20... ...... .év/ félév

Intézmény neve, címkódja: Adatok: beruházások esetén M Ft-ban
felújítások esetén E Ft-ban
20........... Célokmány / engedélyokirat4


Sor-
számFeladat megnevezése

Forrásul szolgáló saját bevétel típusa1


Eredeti elő-
irányzat

Módo-
sított elő-
irányzatTény


Feladat szükséges-
sége

Feladat rövid műszaki tartalma
Üzemel-
tetési többlet-
költségek, ill. megtaka-
rítás
A Főváros költségve-
tésében szereplő mely feladathoz kapcso-
lódik2


Szerződés-
kötés módja3


Jóvá-
hagyásra megküldés dátuma


Vélemé-
nyező határozat száma


Jóváhagyó határozat száma
a) Immateriális javak vásárlása
1.
2.
Összesen:
b) Ingatlanok építési jellegű beruházása/felújítása
1.
2.
Összesen:
c) Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése/ felújítása
1.
2.
Összesen:
d) Járművek beszerzése/felújítása
1.
2.
Összesen:
e) Még fel nem osztott keret (tartalék)
f) Beruházások/felújítások áfája
Mindösszesen:
A táblázat sorainak száma szükség szerint bővíthető
1 A C) önkormányzati intézményi elemi költségvetés 07, 08 űrlapjainak soraira hivatkozva (pl. 07/09)
2 A költségvetési rendelet 5. számú táblázatában szereplő feladatot beazonosítható módon megjelölve (címkód, feladat azonosító...)
3 Közbeszerzési eljárás vagy Ber. rendelet 24. § alapján
4 Működési többletköltség felmerülése esetén töltendő ki.
Nyilatkozom, hogy a táblázatban szereplő feladatok tervezése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/C. §-nak megfelelően történt.
........................, 20.......... év ........................ hó ......... nap
..........................................................
költségvetési szerv vezetője