Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § q) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros közigazgatási területén található helyi közutakon, a fővárosi és a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kialakított várakozási célú területekre, kivéve a taxiállomásokat, amelyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

2. § *  E rendelet alkalmazásában

a) kizárólagos használatú várakozóhely: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan terület, ahol a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán lévő felirat jelzi, hogy a várakozási tilalom a járművek meghatározott körére nem terjed ki;

b) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásának elbírálásával, cseréjével és módosításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségek kérelmező által megfizetett része;

c) *  őrzött, fizető P+R várakozóhely: a KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt jelzőtáblával és „P+R” kiegészítő táblával, vagy a KRESZ 2. számú függelék v) pontjában meghatározott módon kijelölt, a tömegközlekedési járművek megállóhelye vagy végállomása közelében létesített, napi 24 órában működő, olyan bekerített és őrzött (élőerős jelenléttel vagy átnézeti kamerákkal megfigyelt) terület, ahol az ilyen őrzés a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti őrzési díj díjfizetéséhez kötött;

d) parkolás-üzemeltető: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott szolgáltató;

e) sportszövetség: a sportról szóló törvényben meghatározott társadalmi szervezet;

f) sportszervezet: a sportról szóló törvényben meghatározott társadalmi szervezet vagy gazdasági társaság;

g) üzembentartó: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti üzembentartó;

h) üzemképtelen jármű: a KRESZ 56. § (1) bekezdése szerinti műszaki hibás jármű, vagy az a jármű, amelynek a hatósági jelzése hiányzik vagy engedélye lejárt;

i) *  várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, és jelen rendelet 1. mellékletével megállapított, olyan körülhatárolt terület, amely a rendeletben meghatározottak szerint, díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 vagy 4 óra időtartamig, vagy időtartam-korlátozás nélkül használható várakozásra;

j) várakozási övezeten kívül eső fizető várakozóhely: a várakozási övezeteken és védett övezeteken kívül, a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan közúti várakozóhely, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött;

k) védett övezet: a KRESZ 14. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott módon kijelölt, és jelen rendelet 3. mellékletével megállapított olyan terület, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás feltételekhez kötött;

l) zárt rendszerű várakozási övezet: olyan várakozási övezet, amelybe a behajtás és az onnan történő kihajtás ellenőrzött módon történik;

m) regisztrációs költség: a gépjármű adatainak rögzítésével, azonosításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségek kérelmező által megfizetett része;

n) mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer: a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény és a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott nemzeti mobil fizetési rendszer.

2/A. § *  Jelen rendeletben meghatározott díjak és költségek – a 44. § kivételével – tartalmazzák az általános forgalmi adót. A 44. §-ban meghatározott díjak és költségek nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

II. FEJEZET

Várakozási övezetek

3. § (1) A várakozási övezetek területén a tulajdonos önkormányzatok jelen rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén parkolásüzemeltetési rendszert építenek ki.

(1a) * 

(2) *  A várakozási övezetek területén várakozási díj csak a parkolásüzemeltetési rendszer felállítását követően és annak folyamatos üzemeltetése mellett szedhető. A parkolásüzemeltetési rendszer felállításának és üzemeltetésének feltételeit jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) *  A várakozási övezetek kategóriái:

a) „A” várakozási övezet,

b) „B” várakozási övezet,

c) „C” várakozási övezet, és

d) „D” várakozási övezet.

(4) *  A várakozási övezetek (3) bekezdés szerinti kategóriáknak megfelelő besorolását az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A várakozási övezeteknél elhelyezett jelzőtábla alatti kiegészítő táblán a díjfizetési kötelezettség mellett utalni kell a kötelezettség időbeli hatályára és a megengedett maximális várakozási időtartamra.

(2) * 

(3) Külön szöveges táblán, vagy jegykiadó automata működése esetén a jegykiadó automatán kell feltüntetni a parkolásüzemeltető nevét, címét, telefonszámát, a várakozási díj és a pótdíj összegét, illetve azt a területet, amelyre az automatából parkolójegy váltható.

(4) *  A várakozási övezetek létesítésekor a parkolásüzemeltetőnek érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervvel kell rendelkeznie. A parkolás-üzemeltető köteles a várakozási övezetek üzemeltetésének megkezdésétől számított kétévenként a forgalomtechnikai kezelő által igazolt forgalomtechnikai állapottervet készíteni (papír alapon és a forgalomtechnikai kezelő által meghatározott digitális formátumban).

5. § *  (1) Díjköteles a várakozás – a rendeletben foglaltak kivételével – munkanapokon az „A” várakozási övezetekben a 8.00 óra és 22.00 óra közötti, a „B” várakozási övezetekben a 8.00 óra és 20.00 óra közötti, a „C” várakozási övezetekben és a „D” várakozási övezetekben pedig a 8.00 óra és 18.00 óra közötti időszakban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjköteles várakozási időszakoktól eltérő időszakban díjköteles a várakozás az 5. melléklet 1.1. alpontjában kijelölt várakozási övezetekben.

(3) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérésként szombati munkavégzést ír elő, úgy ezeken a szombati napokon is az (1) bekezdésben meghatározott díjköteles várakozási időszakot kell alkalmazni.

(4) Nem kell várakozási díjat fizetni a várakozási övezetek területén minden év december 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1-jén üzemzárásig, az 5. melléklet 1.2. alpontjában kijelölt várakozási övezetek kivételével.

(5) Nem kell várakozási díjat fizetni az 5. melléklet 1.3. alpontjában kijelölt zárt rendszerű várakozási övezetek esetén az ott meghatározott időtartamig.

6. § A várakozási övezetek területén – a 7. §-ban meghatározott kivételekkel – kizárólag az alábbi esetekben lehet várakozni:

a) jelen rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében,

b) lakossági várakozási hozzájárulással,

c) gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a várakozási díj megfizetésével,

d) egészségügyi várakozási hozzájárulással,

e) városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

f) a kerületi közterület-felügyeletek részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással.

7. § (1) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a betegszállító jármű díjfizetés nélkül, külön jogszabályban meghatározott feltételekkel várakozhat.

(2) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a mozgásában korlátozott személyek számára kiadott parkolási igazolványok külön jogszabályban meghatározott kedvezményeit alkalmazni kell, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható.

(3) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű külön jogszabályban meghatározottak szerint várakozhat.

(4) *  A várakozási övezetekben, közúti várakozóhelyen a tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló, egy gépjárműre érvényes, a Fővárosi Önkormányzat által kiadott rakodótárcsa alkalmazása esetén, a 10.00 és 17.00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 20 perc időtartamban nem kell várakozási díjat fizetni. A várakozás megkezdésének időpontját a rakodótárcsával jelezni kell, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről teljes egészében jól látható módon kell elhelyezni. A rakodótárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(5) *  A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges – zöld alapszínű – rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

8. § (1) *  A várakozási övezet területén a járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás ellenszolgáltatásaként a várakozási díj megfizetése

a) normál várakozási övezet esetében a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül

aa) az abban a díjövezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál történő parkolójegy megváltásával és az így megváltott parkolójegy gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosító, teljes egészében látható, olvasható módon történő azonnali elhelyezésével együtt, vagy

ab) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az arra a díjövezetre érvényes kóddal történő megindításával és a vonatkozó jogszabályban meghatározott, sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolásának megérkezésével együtt;

b) zárt rendszerű várakozási övezet esetében * 

ba) az övezetbe történő behajtáskor kapott igazolás alapján az övezetből történő kihajtáskor a parkolójegy megváltásával, vagy

bb) az övezetbe történő behajtáskor kapott igazolás alapján az övezetből történő kihajtáskor a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az arra az övezetre érvényes kóddal történő megindításával és a vonatkozó jogszabályban meghatározott, sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolásának bemutatásával együtt;

c) *  közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsi esetén a rendeletben előírtak szerint utólagosan

történik.

(1a) *  A várakozási díj megfizetése az (1) bekezdés aa) pontjától eltérően már a parkolójegy megváltásával megtörténik, amennyiben az adott díjövezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatákon a gépjármű forgalmi rendszáma elektronikusan rögzítésre került és az adott díjövezetben működő parkolásüzemeltetési rendszer az így rögzített forgalmi rendszám alapján a várakozási díjfizetés ellenőrzésére alkalmas.

(2) A várakozás megkezdésekor a minimálisan fizetendő várakozási díjról külön jogszabály rendelkezik, az előírás azonban nem vonatkozik az előző napi díjköteles várakozási időszakot meghaladóan kifizetett, így a következő napi díjköteles várakozási időszakra vonatkozó időintervallumra.

(2a) *  A díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama az „A” várakozási övezetekben, a „B” várakozási övezetekben és „C” várakozási övezetekben – az 5. melléklet 1.6. pontjában kijelölt zárt rendszerű várakozási övezetek kivételével – 3 óra, a „D” várakozási övezetekben nincs időkorlátozás.

(3) *  Várakozási díjfizetés esetén legfeljebb a (2a) bekezdésben meghatározott időtartam-korlátozásnak megfelelő ideig lehet várakozni. Az övezetre meghatározott időtartam lejárta után a gépjárművel a várakozóhelyet el kell hagyni. A várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg.

(4) * 

(5) * 

9. § *  (1) A várakozási övezetekben fizetendő egyórai várakozási díj mértéke személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetében:

a) az „A” várakozási övezetekben 600 forint/óra,

b) a „B” várakozási övezetekben 450 forint/óra,

c) a „C” várakozási övezetekben 300 forint/óra,

d) a „D” várakozási övezetekben 200 forint/óra.

(2) Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi várakozási díja az (1) bekezdésben meghatározott várakozási díj háromszorosa.

10. § (1) *  Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van, az általa megjelölt egy darab

a) személygépkocsira, vagy

b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy

c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy

d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira,

ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy – ennek hiányában – ha azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a várakozási díj megfizetése,

c) * 

d) *  a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás,

e) *  a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(2a) * 

(3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki.

(4) *  A lakossági várakozási hozzájárulás az adott kerület – amennyiben a kerületi önkormányzat a várakozási övezetet zónákra osztotta, akkor az adott zóna – kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és az 5. melléklet 1.4. alpontjában kijelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni.

(5) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese. A kerületi önkormányzat kedvezményeket határozhat meg az alábbiak szerint: * 

a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke legfeljebb 100%,

b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke

ba) legfeljebb 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bb) legfeljebb 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bc) legfeljebb 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bd) legfeljebb 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen gáz vagy elektromos üzemű.

(5a) *  Ha a lakossági várakozási hozzájárulás kiadását megalapozó lakóhely olyan ingatlanban van, amelyben gépjármű elhelyezésének lehetősége gépjárműtárolóban vagy a telken belül kialakított várakozóhelyen biztosított, a kerületi önkormányzat

a) a lakossági várakozási hozzájárulás kiadását megtagadhatja, vagy

b) a lakossági várakozási hozzájárulás díját az (5) bekezdésben meghatározottnál magasabban is megállapíthatja.

(6) Év közben kiváltott hozzájárulás esetén időarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

11. § (1) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amelynek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a várakozási övezet területén van, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) *  a hozzájárulás kiadását megalapozó székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(2a) * 

(3) *  A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott kerület – amennyiben a kerületi önkormányzat a várakozási övezetet zónákra osztotta, akkor az adott zóna – kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és az 5. melléklet 1.6. alpontjában kijelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni.

(4) *  A kerületi önkormányzat legfeljebb 50%-os díjkedvezményt nyújthat.

(5) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a (3) bekezdés szerinti kedvezményeket a gazdálkodói parkolókártya vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja. A gazdálkodói parkolókártyával a parkolójegy kiadó automatánál parkolójegyet kell váltani, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan és olvasható módon kell elhelyezni.

12. § (1) Egészségügyi várakozási hozzájárulás – kérelemre – a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra.

(2) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:

ca) háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi egészségügyi szolgálat,

cb) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi védőnői szolgálat,

cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az egészségügyi szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat.

(2a)–(2b) * 

(3) *  Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az adott kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken időtartam-korlátozás és díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

(4) * 

12/A. § *  (1) Közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetőjének adható a közösségi autóbérleti rendszer keretében üzemeltetett, általa megjelölt személygépkocsikra.

(2) *  A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) *  a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a közösségi autóbérleti rendszer használatára vonatkozó, egy alkalommal legfeljebb 72 óra időtartamra szóló személygépkocsi-használatot megengedő szerződés megkötésére előre meg nem határozott személyek számára, nyilvánosan tesz ajánlatot,

b) * 

c) * 

d) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a 44. § (2) bekezdésében meghatározott összegű költségtérítést személygépkocsinként megfizette.

(2a) *  A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás kiadásának további feltétele, hogy a közösségi autóbérleti rendszer keretében üzemeltetett személygépkocsi

a) hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye legfeljebb 125 kW lehet, és

b) mindkét oldalán jól láthatóan fel kell tüntetni a közösségi autóbérleti rendszer logóját.

(3) *  A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező és 2025. december 31-ig forgalomba helyezett személygépkocsi esetében a várakozási díjat 2027. december 31-ig havi átalányként kell megfizetni, amelynek összege minden megkezdett naptári hónap után személygépkocsinként 22 000 Ft.

(4) *  A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás közúti várakozóhelyen – az 5. melléklet 1.7. pontjában kijelölt várakozóhelyek kivételével – időtartam-korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(5) *  A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsi után a várakozási díjat a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője havonta egyszer, a naptári hónapot követő hónap 15. napjáig, egy összegben fizeti meg a Fővárosi Önkormányzat részére azzal, hogy az így megfizetett díj a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a ténylegesen üzemeltetett várakozási övezetben található parkolóhelyek számának a napi üzemidő és a 9. § (1) bekezdése szerinti várakozási díj szorzatával súlyozott aránya szerint illeti meg.

(6) A Fővárosi Önkormányzat a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulást visszavonja, ha

a) *  a közösségi autóbérleti rendszer a (2) bekezdés a) pontjának nem felel meg,

b) *  a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a várakozási díjat az (5) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül sem fizeti meg

c) * 

(6a) *  A Fővárosi Önkormányzat a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulást az adott személygépkocsira nézve visszavonja, ha az a (2a) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott feltételnek nem felel meg.

(7) A Fővárosi Önkormányzat a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsik forgalmi rendszámát a parkolásüzemeltetőnek átadja.

13. § (1) *  A lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(1a) * 

(2) *  A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást és az egészségügyi várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat adja ki.

(3) * 

II/A. FEJEZET * 

Különleges várakozási övezetek * 

1. *  Budai Vár várakozási övezet

13/A. § *  (1) *  A Budai Vár várakozási övezet területe: Az I. kerületben a Dísz tér, Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza) és a Palota út (Dísz tér és Lovas utca közötti szakasza) területe.

(2) A Budai Vár várakozási övezetre e rendelet szabályait a jelen szakaszban található eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) *  A 6. §-ban foglaltaktól eltérően a Budai Vár várakozási övezetben autóbusz csak autóbusz várakozási hozzájárulással, 6.00 és 22.00 óra között várakozhat.

(3a) *  Az autóbusz várakozási hozzájárulással az adott naptári órában a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzatánál előzetesen elsőként regisztráló huszonnégy autóbusz várakozhat.

(4) *  Autóbusz várakozási hozzájárulást – kérelemre – a Budai Vár várakozási övezet területén a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást vagy különjárati személyszállítást végző gazdálkodó kaphat az általa megjelölt, teljesen gáz, elektromos vagy hibrid üzemű, illetve EURO 6 vagy annál jobb környezetvédelmi kategóriának megfelelő autóbuszokra.

(5) *  Az autóbusz várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a várakozási megváltási díj megfizetése, amelynek mértéke

a) napi autóbusz várakozási hozzájárulás esetén a Budai Vár várakozási övezetben az autóbuszokra a 9. § (2) bekezdése szerint megállapított egyórai várakozási díj ötszöröse,

b) heti autóbusz várakozási hozzájárulás esetén a Budai Vár várakozási övezetben az autóbuszokra a 9. § (2) bekezdése szerint megállapított egyórai várakozási díj huszonötszöröse,

c) éves autóbusz várakozási hozzájárulás esetén a Budai Vár várakozási övezetben az autóbuszokra a 9. § (2) bekezdése szerint megállapított egyórai várakozási díj ötszázszorosa.

(6) *  Az autóbusz várakozási hozzájárulás a Budai Vár várakozási övezetben a behajtás és a kihajtás időpontja között legfeljebb 15 percig díjmentes várakozásra jogosít. A 15 perces időtartam túllépése esetén jelen rendeletben meghatározott várakozási díjat kell fizetni.

(7) *  Az autóbusz várakozási hozzájárulás

a) napi autóbusz várakozási hozzájárulás esetén a hozzájáruláson megjelölt nap,

b) heti autóbusz várakozási hozzájárulás esetén az érvényességi időszak kezdő napjától az azt követő 6 napig,

c) éves autóbusz várakozási hozzájárulás az érvényességi időszak kezdő napjától az azt követő 364 napig

érvényes azzal, hogy a heti és az éves autóbusz várakozási hozzájárulás tekintetében az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulás esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

(8) Az autóbusz várakozási hozzájárulást a közterületek tulajdonosaként Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata adja ki.

2. * 

13/B. § * 

3. * 

13/C. § * 

4. * 

13/D. § * 

III. FEJEZET

Védett övezetek

14. § (1) A védett övezetekbe – a 15. §-ban, és a IV. fejezetben meghatározott kivételekkel – kizárólag a jelen szakaszban foglaltak szerint lehet behajtani, illetve behajtani és ott várakozni.

(2) Védett övezetbe behajtani

a) lakossági behajtási hozzájárulással,

b) *  gazdálkodói behajtási hozzájárulással,

c) *  városrendészeti behajtási hozzájárulással lehet.

(3) Védett övezetbe behajtani és ott várakozni

a) lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással,

b) gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulással,

c) egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulással,

d) áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,

e) közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,

f) szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulással,

g) eseti behajtási-várakozási hozzájárulással,

h) sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

i) városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

j) a kerületi közterület-felügyeletek részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással

lehet.

(4) *  A védett övezetként való kijelölésre

a) a 3. mellékletben foglalt térképen „A) Budai Vár”, „D) Szent István Bazilika környéke” és „G) Óbudai Fő tér környéke” jelöléssel ellátott területek esetében örökségvédelmi okból,

b) a 3. mellékletben foglalt térképen „B) Gellérthegy”, „F) Margitsziget”, „H) Római part”, „I) Óbudai-sziget”, „J) Népliget”, „K) Normafa környéke” és „L) Városliget” jelöléssel ellátott területek esetében természetvédelmi okból,

c) az a)–b) pontban nem szereplő egyéb jelöléshez tartozó területek esetében pedig forgalomszervezési, forgalomcsillapítási okból

került sor.

(5) * 

15. § (1) A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat

a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott jármű,

b) a közforgalmú közlekedés keretében végzett, menetrendszerinti, helyi személyszállító autóbusz, trolibusz és az ezek közlekedtetéséhez szükséges kiszolgáló jármű,

de a munka végeztével a védett övezetet haladéktalanul el kell hagyni.

(2) A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott időtartam korlátozás nélkül várakozhat

a) a KRESZ 14. § (13) bekezdésében meghatározott, a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, amennyiben úti célja a védett övezet területén van vagy csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható;

b) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,

c) *  a KRESZ 50. § (1) bekezdés a), c), i) és j) pontjában meghatározott tevékenységek végzése során a figyelmeztető jelzést adó berendezését működtető jármű.

(3) *  Naponta 7 és 10 óra között az 5. melléklet 2.1. alpontjában kijelölt védett övezetekbe hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani és ott várakozni, de az időszak végéig a védett övezetet el kell hagyni.

(4) *  Hozzájárulás nélkül behajthat a taxi – a 31. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – az 5. melléklet 2.2. alpontjában kijelölt védett övezetbe, illetve az 5E vagy 5N környezetvédelmi osztályba sorolt taxi a Margitsziget védett övezetébe.

16. § (1) Lakossági behajtási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, a védett övezet területén, közterületen kívüli várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt gépjárművekre.

(2) A lakossági behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése.

(3) A lakossági behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

17. § (1) *  Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén, vagy az azt határoló útvonalon van, és a határoló útvonal esetén az állandó lakóhely szerinti ingatlan homlokzata előtt nincs kijelölt várakozóhely, az általa megjelölt egy darab

a) személygépkocsira, vagy

b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy

c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy

d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira,

ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy ha – ennek hiá-nyában – azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

(2) *  A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a várakozási díj megfizetése, kivéve a kétkerekű motorkerékpárt,

c) * 

d) *  a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás,

e) *  a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki.

(4) *  A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott, valamint az 5. melléklet 2.3. alpontjában kijelölt közterületek közúti várakozóhelyein való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

18. § (1) *  Gazdálkodói behajtási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén, közterületen kívüli várakozóhellyel vagy közterületi kizárólagos várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra, két-, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra.

(1a) *  A gazdálkodó számára legfeljebb annyi járműre adható gazdálkodói behajtási hozzájárulás, hogy a gazdálkodónak kiadott, egy időben érvényes gazdálkodói behajtási hozzájárulások száma ne haladja meg a gazdálkodó rendelkezésére álló, a védett övezetben található, közterületen kívüli várakozóhelyek és közterületi kizárólagos várakozóhelyek számának 1,2-szeresét, azzal, hogy ha egy várakozóhellyel való rendelkezésre több gazdálkodó is jogosult, azt közöttük egyenlő arányban kell számításba venni.

(2) *  A gazdálkodói behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és 2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.

(3) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

19. § (1) *  Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra, két-, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója.

(2) *  A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a várakozási díj megfizetése, kivéve a kétkerekű motorkerékpárt,

c) * 

d) *  a hozzájárulás kiadását megalapozó székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(3) A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

20. § (1) Egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra.

(2) Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:

ca) háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat,

cb) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat,

cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi Szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat.

(3) *  Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartam-korlátozás és díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

21. § (1) Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást – kérelemre – az kaphat, aki a védett övezetben rendszeres áruszállítási tevékenységet végez.

(2) Közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben romlandó élelmiszerszállítási tevékenységet rendszeresen végez.

(3) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás és a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a várakozási díj megfizetése,

c) *  2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.

(4) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás a 18.00 óra és 10.00 óra közötti időtartamon belül, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás a 18.00 óra és 10.00 óra, illetve a 13.00 óra és 15.00 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott azonos helyen, legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött kívülről teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

22. § (1) Szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást – kérelemre – az kaphat, aki a védett övezetben hibaelhárítást végez.

(2) A szervizszolgáltatás behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a várakozási díj megfizetése,

c) *  2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.

(3) A szervizszolgáltatási behajtási hozzájárulás a 18 óra és 12 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott azonos helyen legfeljebb 1 óra időtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

23. § (1) Eseti behajtási-várakozási hozzájárulást – kérelemre – az kaphat, akinek úti célja a védett övezetben van.

(2) *  Az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a várakozási díj megfizetése, kivéve a kétkerekű motorkerékpárt,

c) *  2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.

(3) Az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

24. § (1) Sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – a Margitsziget védett övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, vagy az övezet területén található sportlétesítménnyel kötött megállapodással, bérleti szerződéssel rendelkező sportszövetség és sportszervezet kaphat, az általa megjelölt személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra vagy autóbuszokra.

(2) A sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a várakozási díj megfizetése,

c) * 

d) *  2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.

(3) A sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás a Margitsziget védett övezetébe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(4) * 

25. § (1) A védett övezetek díjtételeinél a következő területi felosztást kell alkalmazni:

a) 1. díjtételű,

b) 2. díjtételű,

c) 3. díjtételű

területek. A védett övezetek fenti díjtételekbe való besorolását a 3. melléklet tartalmazza. * 

(2) *  A különböző díjtételű területeken, a különböző járműfajták alapdíját (a továbbiakban: védett övezeti alapdíj) 400 forint és a következő számok szorzatával kell megállapítani:

Szorzószámok a
Járműfajták 1. 2. 3.
díjtételű területeken
személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi, autóbusz 1,5 1,25 1
3501 kilogramm és 12?000 kilogramm közötti megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi 3 2,5 2
12?000 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi 4,5 3,75 3
Járműszerelvény 9 7,5 6

(3) A védett övezetekbe érvényes hozzájárulások – ide nem értve a közösségi autóbérleti behajtási-várakozási hozzájárulásokat – után fizetendő éves várakozási díjak: * 

a) a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj kétszázötvenszerese,

b) a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj ezerötszázszorosa,

c) az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás és a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj négyszáznyolcvanszorosa,

d) a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj ötszázhetvenhatszorosa,

e) az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj háromezer-hatszázötvenszerese,

f) a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás esetén a védett övezeti alapdíj hétszázötvenszerese.

(4) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából a kerületi önkormányzat kedvezményeket határozhat meg az alábbi keretek között: * 

a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke legfeljebb 100%,

b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke

ba) legfeljebb 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bb) legfeljebb 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bc) legfeljebb 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bd) legfeljebb 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen gáz vagy elektromos üzemű.

(5) *  Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás valamint a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából kedvezmény illeti meg, illetve felár fizetésére kötelezett a kérelmező az alábbiak szerint:

a) ha a kérelmezett gépjármű

aa) *  teljesen gáz vagy elektromos üzemű, akkor a kedvezmény mértéke 100%,

ab) az EURO 5 vagy annál nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 30%,

b) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a felár mértéke 10%,

c) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 2 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a felár mértéke 20%.

(6) *  Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díja különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján korlátlanul csökkenthető. A várakozási díj csökkentéséről és annak mértékéről a Fővárosi Önkormányzat dönt.

(7) A (3) bekezdésben meghatározott időtartamra szóló hozzájárulások mellett, azoktól eltérő idejű hozzájárulások is kérelmezhetők, mely esetben időarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

25/A. § * 

26. § *  (1) A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájáruláson feltüntetett érvényességi időszakban, de legfeljebb az érvényességi időszak kezdő napját követő 1 évig érvényes.

27. § (1) *  A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat adja ki.

(2) *  A gazdálkodói behajtási hozzájárulást, a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást a Fővárosi Önkormányzat adja ki.

(3) *  A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 3. melléklet szerinti Normafa környéke védett övezetbe a gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat adja ki.

IV. FEJEZET

Budai Vár védett övezet

28. § (1) A Budai Vár védett övezetre a védett övezetekre vonatkozó szabályokat jelen fejezetben található eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Budai Vár védett övezete részben a várakozási övezeten keresztül közelíthető meg.

29. § (1) A Budai Vár védett övezetébe személygépkocsival hozzájárulás nélkül behajthat, és időtartam korlátozással várakozhat, akinek úti célja a Budai Vár védett övezet területén van.

(2) Amennyiben a hozzájárulás nélküli behajtás a várakozási övezet Hunyadi János úti és a Palota úti behajtási pontján történik, abban az esetben a hozzájárulás nélküli kihajtás csak a Palota úti kihajtási ponton történhet. Amennyiben a hozzájárulás nélküli behajtás a védett övezet Bécsi kapu téri behajtási pontján történik, abban az esetben a hozzájárulás nélküli kihajtás csak a Bécsi kapu téri kihajtási ponton történhet.

(3) *  A behajtás és a kihajtás közti időtartam legfeljebb 15 perc lehet.

(4) *  A 15 perces időtartamot túllépő gépjármű üzembentartójának várakozási díjat kell fizetnie az alábbiak szerint: * 

a) 1 óránál rövidebb idejű időtúllépés esetén a védett övezeti alapdíjnak megfelelő összeget,

b) *  1 óra vagy annál hosszabb idejű időtúllépés esetén megkezdett óránként a védett övezeti alapdíj 1,5-szörösének megfelelő összeget.

30. § *  (1) *  A Budai Vár védett övezetébe személygépkocsival hozzájárulás nélkül behajthat és időtartam-korlátozás nélkül várakozhat, akinek úti célja jelen rendelet 5. melléklet 2.4. alpontjában meghatározott kedvezményezett szervezeteknél van.

(2) A kedvezményezett szervezetekhez történő hozzájárulás nélküli behajtás mindhárom behajtási ponton, kihajtás a kedvezményezett szervezet által kiadott eseti igazolás alapján mindkét kihajtási ponton történhet. Az igazolás a kiállítástól számított 15 percig érvényes, ezen időtartamon belül jogosít a kihajtásra.

(3) A kedvezményezett szervezet által kiadott eseti igazolás alapján – a közterületen kívüli várakozóhelyeken, valamint a közterületi kizárólagos várakozóhelyeken történő várakozás kivételével – az első, díjmentes 15 percet követően várakozási díjat kell fizetni az alábbiak szerint: * 

a) a kedvezményezett szervezetek látogatói esetén megkezdett óránként a védett övezeti alapdíjnak megfelelő összeget, amelyet a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzattal megkötött megállapodás alapján a kedvezményezett szervezet a megállapodásban meghatározottak szerint, vagy a gépjármű üzembentartója a kihajtáskor fizeti meg; vagy

b) a szállodákba és a rendezvényekre érkező vendégek esetén megkezdett 24 óránként a védett övezeti alapdíj négyszeresének megfelelő összeget, amelyet a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzattal megkötött megállapodás alapján a kedvezményezett szervezet a megállapodásban meghatározottak szerint fizet meg.

(4) *  Az igazolás kiállításától számított 15 percen túli kilépés esetén várakozási díjat kell fizetni, amelynek mértéke megkezdett óránként a védett övezeti alapdíj 1,5-szörösének megfelelő összeg.

31. § *  (1) A Budai Vár védett övezetébe érvényes, a 27. § (2) bekezdésében meghatározott hozzájárulások csak a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat véleményezését követően adhatóak ki azzal, hogy:

a) gazdálkodói behajtási hozzájárulás, áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás és szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás a 12 000 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművekre nem adható ki,

b) eseti behajtási-várakozási hozzájárulás a 12 000 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművekre csak útvonaltervvel együtt adható ki.

(2) A Budai Vár védett övezetébe érvényes, a 27. § (2) bekezdésében meghatározott hozzájárulások kiadása – hiánytalan kérelem esetén – Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat véleményének beérkezésétől számított 1 munkanapon belül történik meg.

(3) Amennyiben a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat véleménye a megküldéstől számított 1 munkanapon belül nem érkezik meg, úgy a véleményt megadottnak kell tekintetni.

(4) *  A Budai Vár védett övezetébe való behajtást biztosító rendszert üzemeltető a szabályszegést megállapító határozat véglegessé válását követő hat hónapig megtagadhatja annak a taxinak a védett övezetbe való behajtását, amellyel a védett övezet területén közlekedési szabályszegést követtek el.

V. FEJEZET

Várakozási övezeten kívül eső fizető várakozóhelyek

32. § (1) A fizető várakozóhelyeknél elhelyezett jelzőtábla alatti kiegészítő táblán a díjfizetési kötelezettség mellett utalni kell a kötelezettség időbeli hatályára és a megengedett maximális várakozási időtartamra.

(2) Külön szöveges táblán, vagy jegykiadó automata működése esetén a jegykiadó automatán kell feltüntetni a parkolásüzemeltető nevét, címét, telefonszámát, a várakozási díj és a pótdíj összegét.

(3) A fizető várakozóhelyek létesítésekor a parkolásüzemeltetőnek érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervvel kell rendelkeznie.

33. § *  (1) A fizető várakozóhelyeken a járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás ellenszolgáltatásaként – a (2)–(5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – kizárólag a várakozási díj jelen rendeletben meghatározott módon történő megfizetése ellenében lehet várakozni, kedvezményre jogosító várakozási hozzájárulás nem adható ki.

(2) A fizető várakozóhelyen a betegszállító jármű díjfizetés nélkül, külön jogszabályban meghatározott feltételekkel várakozhat.

(3) A fizető várakozóhelyen a mozgásában korlátozott személyek számára kiadott parkolási igazolványok külön jogszabályban meghatározott kedvezményeit alkalmazni kell, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható.

(4) A fizető várakozóhelyen a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű külön jogszabályban meghatározottak szerint várakozhat.

(5) A fizető várakozóhelyen a környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges – zöld alapszínű – rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

(6) A fizető várakozóhelyeken a várakozási díj megfizetése a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül

a) a parkolójegy-kiadó automatánál történő parkolójegy megváltásával és az így megváltott parkolójegy gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosító, teljes egészében láthatóan, olvasható módon történő elhelyezésével együtt, vagy

b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az arra a díjövezetre érvényes kóddal történő megindításával és a vonatkozó jogszabályban meghatározott, sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolásának megérkezésével együtt, vagy

c) kézi beszedésű parkolójegy megváltásával

történik.

(6a) *  A várakozási díj megfizetése a (6) bekezdés a) pontjától eltérően már a parkolójegy megváltásával megtörténik, amennyiben az adott fizető-várakozóhelyen elhelyezett parkolójegy-kiadó automatákon a gépjármű forgalmi rendszáma elektronikusan rögzítésre került és az adott fizető-várakozóhelyen működő parkolásüzemeltetési rendszer az így rögzített forgalmi rendszám alapján a várakozási díjfizetés ellenőrzésére alkalmas.

(7) *  A fizető várakozóhelyeken fizetendő egyórai várakozási díj mértéke személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetében 200 forint/óra.

(8) *  Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi várakozási díja a (7) bekezdésben meghatározott várakozási díj háromszorosa.

VI. FEJEZET

Őrzött, fizető P+R várakozóhelyek

34. § (1) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeknél a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán utalni kell a díjfizetési kötelezettségre.

(2) Külön szöveges táblán fel kell tüntetni a parkolásüzemeltető nevét, címét, telefonszámát, az őrzési díj összegét.

(3) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyek létesítésekor a parkolásüzemeltetőnek érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervvel kell rendelkeznie.

35. § *  (1) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken kizárólag személygépkocsival, motorkerékpárral, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsival lehet várakozni.

(1a) *  Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken kizárólag olyan gépjárművel lehet várakozni, amely megfelel a közúti forgalomban való részvétel jogszabályi feltételeinek.

(1b) *  Az (1)–(1a) bekezdésnek meg nem felelő járművet a parkolásüzemeltető jogosult a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonása mellett az üzembentartó költségére elszállíttatni.

(2) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken fizetendő őrzési díjak:

a) *  Nappali díj: 6.00 óra és 22.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül 350 forint.

b) *  Éjszakai díj: 22.00 óra és 6.00 óra között az óránkénti várakozási díj 105 forint.

c) *  Öt munkanapos bérlet: tíz egymást követő naptári napon belül felhasználható, öt munkanapon 6.00 óra és 22.00 óra között, a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 1540 forint.

d) *  Heti éjszakai bérlet: hét egymást követő naptári napra szóló, 22.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 1330 forint.

e) *  Kombinált heti bérlet: hét egymást követő naptári napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 3570 forint.

f) *  Húsz munkanapos bérlet: harminc egymást követő naptári napon belül felhasználható, húsz munkanapon 6.00 óra és 22.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra szóló bérlet ára 5600 forint.

g) *  Havi éjszakai bérlet: egy naptári hónapra szóló, 22.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 4900 forint.

h) *  Kombinált havi bérlet: egy naptári hónapra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 9800 forint.

(2a) *  A (2) bekezdés c)–h) pontjaiban meghatározott bérletek nem érvényesek a Kelenföldi pályaudvar környezetében kijelölt őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken.

(3) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyek be- és kiléptetőrendszere zárt rendszerű.

(4) Amennyiben az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeket igénybe vevő a be- és kilépéshez adott igazolást elveszti, úgy kilépéskor egynapi őrzési díjat köteles fizetni. Amennyiben a várakozás időtartama az egy naptári napot meghaladja, akkor kilépéskor a várakozás megkezdésétől számított minden naptári nap után kell őrzési díjat fizetni.

VII. FEJEZET

Kizárólagos használatú várakozóhelyek

36. § (1) Kizárólagos használatú várakozóhelyek kérelemre külön jogszabályban meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok homlokzatának hosszában jelölhetőek ki.

(2) A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulajdonos önkormányzat egyetértése alapján az út forgalomtechnikai kezelője adja ki.

37. § (1) *  A védett övezetben és a várakozási övezetben létesített kizárólagos használatú várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulajdonos önkormányzat részére – az (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – várakozási megváltási díjat köteles fizetni az alábbiak szerint:

a) a védett övezetekben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként a védett övezeti alapdíj kettőezerötszázszorosa;

b) a várakozási övezetben a kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként az adott területre érvényes egyórai várakozási díj és a kizárólagos használatú várakozóhely napi üzemidő szorzatának kettőszázötvenszerese.

(2) Év közbeni létesítés esetén időarányos várakozási megváltási díjat kell fizetni. Év közbeni megszüntetés esetén az időarányos várakozási megváltási díjat a tulajdonos önkormányzat köteles visszafizetni

(3) Amennyiben a kedvezményezett a várakozási megváltási díjat az előírt határidőig a tulajdonos önkormányzat vagy a parkolásüzemeltető részére nem fizeti meg, úgy őt a várakozási megváltási díj megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszólítást követő 30. napon is fennáll, a tulajdonos önkormányzat kezdeményezi a kizárólagos használatú várakozóhelyek megszüntetését.

(4) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártalanítási kötelezettség keletkezése nélkül a szükséges mértékig korlátozható.

(5) *  A humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek közül azon fekvőbeteg-ellátó intézmények, amelyeknek csak egy utcai fontra nyíló bejárata van és gépjármű-várakozásra alkalmas közterületen kívüli területtel egyébként nem rendelkeznek, legfeljebb 4 darab kizárólagos használatú várakozóhelyet díjmentes használatba kaphatnak. A diplomáciai testületek legfeljebb a diplomáciai testületek épületei homlokzatának hosszában kijelölhető darabszámú kizárólagos használatú várakozóhelyet – a diplomáciai viszonosság figyelembe vételével – díjmentes használatba kaphatnak. A díjmentes használatról a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetén a kerületi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetén a Fővárosi Önkormányzat dönt.

38. § A kedvezményezett járműve a védett övezetekben és a várakozási övezetekben csak a számára kijelölt kizárólagos használatú várakozóhelyeken várakozhat díjfizetés nélkül. A kedvezményezett köteles az ott jogszerűen várakozó jármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és olvasható módon, a kizárólagos használatú várakozóhelyen történő várakozásra jogosító igazolást teljes egészében látható módon elhelyezni.

VII/A. FEJEZET * 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló mélygarázsok és parkolóházak * 

38/A. § *  (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek és közforgalom elől el nem zárt magánterületek alatt létesített mélygarázsokban és az azokon létesített parkolóházakban kizárólag jelen rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében és jelen rendeletben meghatározott feltételekkel lehet várakozni.

(2) A mélygarázsok és parkolóházak területi felsorolását, a várakozási üzemidőt, a fizetendő várakozási és pótdíjakat, az adható egyéb kedvezményeket, valamint a várakozás egyéb feltételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) *  A mélygarázsokba és parkolóházakba behajtani és ott várakozni kizárólag személygépkocsival, motorkerékpárral, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsival lehet.

(4) A mélygarázsok és parkolóházak bejáratainál fel kell tüntetni a parkolás-üzemeltető nevét, címét, telefonszámát, a díjfizetési kötelezettséget, a fizetendő várakozási díj és pótdíj összegét és a magasságkorlátozást.

(5) A mélygarázsok és parkolóházak be- és kiléptető rendszere zárt rendszerű.

(6) Amennyiben a mélygarázsokat és parkolóházakat igénybevevő a be- és kilépéshez adott igazolást elveszti, úgy kilépéskor pótdíjat köteles fizetni. Amennyiben a várakozás időtartama az egy naptári napot meghaladja, akkor kilépéskor a várakozás megkezdésétől számított minden naptári nap után kell pótdíjat fizetni.

VIII. FEJEZET

Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás

39. § (1) *  A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre –

a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó belügyi szervek,

b) a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szervezetek,

c) az Információs Hivatal,

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

e) a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság,

f) a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége,

g) a Főpolgármesteri Hivatal,

h) *  a Fővárosi Nyomozó Ügyészség,

i) *  valamely állami vagy önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelező közfeladatot Budapest közigazgatási területén ellátó állatvédelmi szervezet,

j) *  a Köztársasági Elnöki Hivatal,

k) *  a Miniszterelnöki Kabinetiroda,

l) *  az Országgyűlés Hivatala

használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, valamint 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.

(2) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulása a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(4) *  A kiadható összes hozzájárulás száma 700 darab, amelyet a Fővárosi Önkormányzat ad ki.

40. § *  A kerületi önkormányzat a kerületi önkormányzati fenntartású vagy üzemeltetésű közterület-felügyelet részére legfeljebb 10 darab behajtási-várakozási hozzájárulást adhat ki, amely a közterület-felügyelet működési területén a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam-korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam-korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

VIII/A. FEJEZET * 

Városrendészeti behajtási hozzájárulás * 

40/A. § *  (1) A városrendészeti behajtási hozzájárulás – kérelemre – a 39. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, valamint a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.

(2) A városrendészeti behajtási hozzájárulás a védett övezetekbe való behajtásra jogosít.

(3) A városrendészeti behajtási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(4) *  A kiadható összes hozzájárulás száma 1000 darab, amelyet a Fővárosi Önkormányzat ad ki.

IX. FEJEZET

Eljárási szabályok

41. § A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa kiadásának feltétele:

a) a tehergépjármű eredeti forgalmi engedélyének vagy másolatának bemutatása,

b) a rakodótárcsa költségének megfizetése.

42. § (1) *  Jelen rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott hozzájárulások kiadása iránti kérelmet e szakasz szabályai szerint kell írásban benyújtani. A kérelem benyújtása online vagy elektronikus formában is történhet.

(2) *  A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, személyi igazolvány számát, lakcímét,

b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a képviselő nevét és elérhetőségét,

c) szükség szerint a szerződéses partner adatait,

d) a jármű forgalmi rendszámát, gyártmányának, típusának megnevezését, jármű-kategóriáját, megengedett legnagyobb össztömegét, környezetvédelmi kategóriáját, jármű tárolóhelyét,

e) szükség szerint a jármű forgalmi engedélyében szereplő egyéb adatokat,

f) az övezet, vagy övezetek megnevezését,

g) a kért érvényességi időtartamot,

h) a kérelem indokait,

i) a kérelmet alátámasztó szállítási címet, vagy címeket,

j) a költségtérítés befizetésének igazolását,

k) *  a regisztrációs költség befizetésének igazolását.

(3) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni. Online vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni.

(4) *  A kérelmet a kiadó szerv megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel és a benyújtott kérelem hiánytalan, a kérelmet a beérkezésétől számított 2 munkanapon belül elbírálja.

(5) *  A kiadó szerv az egy kérelmező részére kiadható hozzájárulások számát írásbeli indokolás mellett korlátozhatja, valamint előírhatja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell.

(6) *  A hiánytalan kérelem beérkezését követően a hozzájárulások kiadása normál igény esetén 2 munkanapon belül, sürgősségi igény esetén pedig 6 munkaórán belül megtörténik.

(7) * 

(8) *  A hozzájárulást a kiadó szerv a behajtási díj maradéktalan megfizetésével egyidejűleg elektronikus úton érvényesíti. A hozzájáruláson szereplő adatokról a hozzájárulást kiadó szerv a kérelmező kérésére írásos tájékoztatást ad, mely az ellenőrzés során a jelen rendeletben meghatározott jogosultságok igazolására nem jogosít.

43. § *  (1) *  A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás és a városrendészeti behajtási hozzájárulás iránti kérelmet a kiadó szervhez e szakasz szabályai szerint kell írásban benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét,

b) *  a jármű forgalmi rendszámát,

c) a forgalmi engedély másolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy a jármű a kérelmező szerv használatában van, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsi vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi,

d) a kérelem indokait.

(3) *  A kérelmet a kiadó szerv megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a kérelmező részére a hozzájárulást 15 munkanapon belül kiadja.

44. § *  (1) A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa költsége 1600 forint + áfa.

(2) *  Jelen rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott hozzájárulások költségtérítése normál ügyintézés esetén 2000 forint + áfa, sürgősségi ügyintézés esetén pedig 3000 forint + áfa.

(3) *  A regisztrációs költség összege

a) online regisztráció esetén 2000 forint + áfa,

b) egyéb esetben (személyes, fax, elektronikus úton) 3000 forint + áfa.

(4) *  A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásért és a városrendészeti behajtási hozzájárulásért nem kell költségtérítést és regisztrációs költséget fizetni.

45. § (1) A hozzájárulásnak (vagy a hozzájárulást igazoló matricának) tartalmaznia kell különösen:

a) a hozzájárulás számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) az övezet megnevezését,

d) az érvényességi időtartamot,

e) a hozzájárulás típusát.

(2) *  Amennyiben a hozzájárulás kiadása papír alapon történik, úgy az eredeti hozzájárulást (vagy a hozzájárulást igazoló matricát) a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen, és teljes egészében olvasható módon kell elhelyezni.

(3) * 

46. § (1) A rakodótárcsa eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott rakodótárcsát – annak leadásával egyidejűleg – jelen rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a rakodótárcsát kiadó kérelemre kicseréli.

(2) A rakodótárcsa elvesztését, ellopását, megsemmisülését a rakodótárcsát kiadó szervnél be kell jelenteni és a rakodótárcsa iránt ismételt kérelmet kell benyújtani. A rakodótárcsát kiadó jelen rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a rakodótárcsa kiadására irányadó szabályok szerint adja ki az új rakodótárcsát.

(3) A hozzájárulás eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott hozzájárulást vagy a hozzájárulást igazoló matricát – annak leadásával egyidejűleg – jelen rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulást kiadó kérelemre kicseréli.

(4) A hozzájárulás, vagy a hozzájárulást igazoló matrica elvesztését, ellopását, megsemmisülését a hozzájárulást kiadó szervnél 3 munkanapon belül be kell jelenteni és a hozzájárulás iránt ismételt kérelmet kell benyújtani. A hozzájárulást kiadó jelen rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulás kiadására irányadó szabályok szerint adja ki az új hozzájárulást.

(5) Amennyiben a hozzájárulással rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, a hozzájárulást és a hozzájárulást igazoló matricát vissza kell szolgáltatni.

47. § *  (1) A várakozási övezetek várakozási rendjének, valamint a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő – amennyiben a hozzájárulás kiadása papír alapon történt – elveszi és a kiadó szervnek visszajuttatja azt a hozzájárulást,

a) amelyet nem az arra jogosult használ,

b) amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme megszűnt, vagy nem arra a célra használják,

c) amely hamis, vagy meghamisították,

d) amellyel bármely más módon visszaéltek.

(2) A közterület-felügyelő által elvett és a hozzájárulást kiadó szervnek visszajuttatott hozzájárulást a hozzájárulást kiadó szerv köteles visszavonni és azt a kiadás évében nem pótolhatja. A visszavonástól számított 5 munkanapon belül a hozzájárulást kiadó szerv az érintettet értesíti.

(3) Amennyiben a hozzájárulást kiadó szerv észleli, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek egyike sem áll fenn, köteles a hozzájárulást a jogosult részére az észleléstől számított 5 munkanapon belül visszajuttatni.

(4) A várakozási övezetek várakozási rendjének, valamint a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő – amennyiben a hozzájárulás kiadása elektronikus úton történt – haladéktalanul jelzi a hozzájárulást kiadó szervnek, amennyiben

a) a hozzájárulást nem az arra jogosult használja,

b) a hozzájárulás használatának jogcíme megszűnt, vagy nem arra a célra használják,

c) a hozzájárulással bármely más módon visszaéltek.

(5) Az ellenőrzést végző szerv által jelzett hozzájárulást a hozzájárulást kiadó szerv köteles érvényteleníteni és azt a kiadás évében nem pótolhatja. Az érvénytelenítéstől számított 5 munkanapon belül a hozzájárulást kiadó szerv az érintettet értesíti.

(6) Amennyiben a (5) bekezdés alapján érvénytelenített hozzájárulással kapcsolatban a hozzájárulást kiadó szerv észleli, hogy az ellenőrzést végző szerv a (4) bekezdésben szabályozott módon való hozzájárulás jogtalanságának jelzésénél tévedett, és egyébként a (4) bekezdésben szabályozott más érvénytelenítési ok nem áll fenn, akkor köteles a jogosult részére az észleléstől számított 5 munkanapon belül újra érvényesíteni.

X. FEJEZET

Ellenőrzés, szankciók

48. § (1) A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelyeken, illetve a várakozási övezeteken kívül eső, fizető várakozóhelyeken a parkolásüzemeltető jogosult jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.

(2) *  A díjfizetés nélkül várakozó gépjármű üzemben tartójával szembeni szankciókról külön jogszabályok rendelkeznek a (3)-(3a) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.

(3) *  A gépjármű üzemben tartója mentesül a külön jogszabályban meghatározott egyórai várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha

a) *  a várakozási díjat e rendelet szabályai szerint megfizette, de az ellenőrzés időpontja és a várakozási díj felszámítása kezdő időpontja (érvényességi idő kezdete) között nem telt el

aa) parkolójeggyel történő díjfizetés esetén 10 percnél,

ab) mobiltelefonos parkolásidíj-fizetés esetén 5 percnél

hosszabb idő, vagy

b) a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezte el,

és az a) vagy a b) pontban előírt feltételek teljesülése a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés megtörténtét igazolható sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolás, vagy az ellenőrzéskor regisztrált mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványának a bemutatásával igazolta.

(3a) *  Nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak, ha a gépjármű két szomszédos kerületi önkormányzat közigazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig várakozik és

a) a parkolójegyet a szomszédos kerületi önkormányzat területén, azonos díjövezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál váltották meg, vagy

b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert a szomszédos kerületi önkormányzat területén azonos díjövezetre érvényes kóddal indították el.

(4) *  A (3) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen fel kell tüntetni.

(5) *  Ha a zárt rendszerű várakozási övezetet igénybe vevő a behajtáskor kapott igazolást a kihajtáskor nem tudja felmutatni, úgy a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott várakozási díjat és pótdíjat köteles fizetni.

(6) *  A kerékbilincs alkalmazására, illetve a gépjármű elszállítására külön jogszabályok szerint kerül sor.

XI. FEJEZET

Üzemképtelen gépjárművek tárolása

49. § (1) Az üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem tárolhatók. A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről.

(2) Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni.

(3) A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű üzemben tartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti.

(4) A közterület-használati hozzájárulás főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre – legfeljebb 90 napra – a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó rendeletei szerint, díj ellenében adható ki.

(5) A gépjármű üzemben tartója üzemképtelen járművek esetében köteles a közterület-használati hozzájárulás számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.

(6) *  A jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen járművek elszállítására külön jogszabályok szerint kerül sor.

(7)–(10) * 

XII. FEJEZET

Átmeneti és vegyes rendelkezések

50. § *  2014. január 1-jétől az EURO 0 és EURO 1 környezetvédelmi kategóriának megfelelő járművek részére gazdálkodói behajtási hozzájárulás, áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, eseti behajtási-várakozási hozzájárulás és sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás nem adható ki.

50/A. § *  A Budai Vár várakozási övezet területére érvényes autóbusz várakozási hozzájárulás 2023. december 31-ig a 13/A. § (4) bekezdésében meghatározottól eltérő környezetvédelmi kategóriának megfelelő autóbuszra is kiadható.

50/B. § *  A 3. mellékletben „B)” megjelöléssel feltüntetett területre a védett övezetre vonatkozó szabályok helyett e rendeletnek a „B” várakozási övezetre vonatkozó szabályait kell alkalmazni 2024. december 31-ig.

50/C. § *  (1) A 12/A. § (2a) bekezdését az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának hatálybalépésekor érvényes közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulásokra is alkalmazni kell.

(2) A közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának hatálybalépését követő nyolc napon belül nyilatkozik arról, hogy a kiadott, érvényes közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással érintett, a közösségi autóbérleti rendszer keretében üzemeltetett személygépkocsi a 12/A. § (2a) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelel.

Záró rendelkezések

51. § (1) A rendelet az Országgyűlés által 2010. június 1-jén elfogadott, a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 43/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet, 66/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet, 79/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet és 105/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet.

(3) A 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet alapján kiadott hozzájárulások a hozzájárulásokon feltüntetett feltételekkel és időpontig érvényesek.

Európai Unió jogának való megfelelés

52. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez * 

2. számú melléklet a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelethez * 

3. melléklet a 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez * 

4. számú melléklet a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelethez * 

5. melléklet a 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez * 

Egyedi szabályokhoz kapcsolódó területi kijelölések

1. Különleges területi kijelölések a várakozási övezetekben

1.1. Várakozási övezetek, amelyekben az általánostól eltérő, alábbi időszakban díjköteles a várakozás:

1.1.1. az I. kerületben a Dísz téren, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakaszán és a Palota út Dísz tér és Lovas utca közötti szakaszán minden nap 0 órától 24 óráig díjköteles a várakozás.

1.1.2. a Margitszigeten az északi parkolóban és a szállodák várakozóhelyein minden nap 0 órától 24 óráig díjköteles a várakozás.

1.2. Várakozási övezetek, amelyekben minden év december 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1-ig is díjköteles a várakozás:

1.2.1. az I. kerületben a Dísz téren, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakaszán és a Palota út Dísz tér és Lovas utca közötti szakaszán.

1.2.2. a Margitszigeten az északi parkolóban és a szállodák várakozóhelyein.

1.3. Zárt rendszerű várakozási övezetek, amelyekben a várakozás megkezdésekor az alábbi időtartamig nem kell várakozási díjat fizetni:

1.3.1. az I. kerületben a Dísz tér, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakaszának és a Palota út Dísz tér és Lovas utca közötti szakaszának várakozóhelyein 10 percig, a 10 perc lejártát követően annak időtartama beleszámít a várakozás időtartamába.

1.3.2. a Margitszigeten az északi parkolóban és a szállodák várakozóhelyein 10 percig, a 10 perc lejártát követően annak időtartama beleszámít a várakozás időtartamába.

1.4. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló azon közterületek, ahol érvényesek a lakossági várakozási hozzájárulások:

1.4.1. az I. kerületben az Attila út, a Bem rakpart, a Dózsa György tér, a Fő utca, a Lánchíd utca, a Krisztina körút Mikó utca és Orvos utca közötti szakasza és a Szarvas tér.

1.4.2. a II. kerületben a Bem József utca, a Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér és Pázsit utca közötti szakasza és a Tölgyfa utca.

1.4.3. a IV. kerületben az Árpád út, az István út, a Pozsonyi út és a Tanoda tér.

1.4.4. az V. kerületben az Alkotmány utca, az id. Antall József rakpart, a Jane Haining rakpart, Erzsébet tér, Jászai Mari tér, Fővám tér, Kossuth tér, Széchenyi István tér és a Március 15. tér.

1.4.5. a VI. kerületben az Andrássy út Oktogon és Dózsa György út közötti szakasza, a Kodály körönd és a Városligeti fasor.

1.4.6. a VIII. kerületben a II. János Pál pápa tér, a Baross utca, a Fiumei út, a Harminckettesek tere, a Ludovika tér, Luther utca 4., az Orczy út és az Üllői út.

1.4.7. a IX. kerületben a Mester utca, Soroksári út és az Üllői út.

1.4.8. a XI. kerületben az Andor utca, a Bartók Béla út, a Bocskai út, a Bogdánfy utca, a Budaörsi út, az Etele tér, a Fehérvári út, a Galvani utca, a Hegyalja út, az Irinyi József utca, a Karolina út, a Nagyszőlős utca, az Október huszonharmadika utca, a Somogyi utca és a Villányi út.

1.4.9. a XII. kerületben az Istenhegyi út.

1.4.10. a XIII. kerületben a Carl Lutz rakpart, a Dráva utca és a Váci út Gogol utca és Szekszárdi út közötti szakasza.

1.4.11. a XIV. kerületben a Hungária körút.

1.5. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek, ahol érvényesek a gazdálkodói várakozási hozzájárulások:

1.5.1. az V. kerületben az Alkotmány utca, az id. Antall József rakpart és a Jane Haining rakpart.

1.6. *  A díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama az alábbi zárt rendszerű várakozási övezetekben 3 óra helyett időkorlátozás nélküli:

1.6.1. az I. kerületben a Dísz tér, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakaszának, és a Palota út Dísz tér és Lovas utca közötti szakaszának várakozóhelyein.

1.6.2. a Margitszigeten az északi parkoló és a szállodák várakozóhelyein.

1.7. *  A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás az alábbi várakozási övezetekben nem érvényes:

1.7.1. a Margitszigeten az északi parkoló és a szállodák várakozóhelyein.

2. Különleges területi kijelölések a védett övezetekben

2.1. Behajtási hozzájárulás nélkül a hét minden napján 7 és 10 óra között az alábbi védett övezetekbe lehet behajtani:

2.1.1. Szent István Bazilika környéke.

2.2. Behajtási hozzájárulás nélkül taxik az alábbi védett övezetekbe hajthatnak be:

2.2.1. Budai Vár.

2.2.2. Gellérthegy.

2.2.3. Óbudai Fő tér környéke.

2.2.4. V. kerület belső harmada.

2.2.5. Magyar Állami Operaház környéke.

2.3. Eltérő területi érvényességű lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások:

2.3.1. az V. kerület belső harmadába érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca parkolóház kijárata és Türr István utca közötti szakasza, a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca szálloda kijárata és Széchenyi István tér közötti szakasza, a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér szálloda parkolója előtti területe, a Szende Pál utca Belgrád rakpart és Apáczai Csere János utca közötti szakasza, a Szervita tér, a Türr István utca és a Vigadó tér közúti várakozóhelyein is érvényesek.

2.4. A Budai Vár védett övezetében igazolás kiadására jogosult kedvezményezett szervezetek:

2.4.1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Kapisztrán tér 1.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 35.

2.4.2. Németország Nagykövetsége (Úri utca 64–66.), kizárólagos használatú várakozóhelyek száma: 4.

2.4.3. Budapest Hilton Szálloda (Hess András tér 1–2.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 55.

2.4.4. Buda Castle Hotel (Úri utca 39.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.

2.4.5. Hapimag Hotel (Fortuna utca 18.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.

2.4.6. Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Kapisztrán tér 2–4.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 20.

2.4.7. Magyar Országos Levéltár (Bécsi kapu tér 4.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.

2.4.8. Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal (Úri utca 62.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 5.

2.4.9. Budapesti Evangélikus Templom és Gyülekezet (Táncsics Mihály utca 28.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.

2.4.10. Budavári Nagyboldogasszony Plébánia Incoronata (Országház utca 14.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.

2.4.11. Szuverén Máltai Lovagrend Nagykövetsége (Fortuna utca 10.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 2.

6. számú melléklet a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A parkolásüzemeltetési rendszer feltételei

I. Területi feltételek:

a) az adott övezeten belül lévő valamennyi fővárosi és kerületi közutat és közúti várakozóhelyet magába foglalja;

b) az övezetet a KRESZ 17. § (1) bekezdés e/2) pontjában meghatározott módon jelölték ki;

c) az övezetben a várakozás módja – a szegéllyel párhuzamos várakozást [KRESZ 40. § (1) bekezdés] kivéve – KRESZ táblával vagy útburkolati jellel jelezve van;

II. Jogi és pénzügyi feltételek:

a) a parkolási díjfizetés jegykiadó automaták használatával és mobiltelefonos parkolási fizetési rendszer útján történik, mind a normál felhasználók, mind a területen lévő gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkezők esetében;

b) a parkolásüzemeltető köteles:

ba) tevékenységét annak megkezdésével egyidejűleg írásban a főjegyzőnek bejelenteni;

bb) *  hétfői, keddi és csütörtöki munkanapokon 9.00 órától 17.00 óráig, szerdai munkanapokon 9.00 órától 18.00 óráig, pénteki munkanapokon 9.00 órától 16.00 óráig nyitva tartó ügyfélszolgálati irodát üzemeltetni, valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltetővel kapcsolatos panaszt felvenni;

bc) fogadni és felhasználni az önkormányzatok által heti frissítéssel átadott hozzájárulások alapadatait;

bd) az egységes nyilvántartás végett a pótdíjfizetési felszólításokat hordozható számítógép és nyomtató segítségével kiadni, amely követhető és ellenőrizhető módon egy irodai számítógéprendszerbe kerül;

be) a terület-tulajdonos önkormányzattal kötött szerződés szerint pénzügyi, könyvelési adatszolgáltatást végezni;

bf) *  a parkolással kapcsolatos forgalomtechnikai eszközöket [„Várakozási övezet (zóna)” jelzőtáblák a hozzá tartozó kiegészítő táblákkal, „Várakozási övezet (zóna) vége” jelzőtáblák, „Várakozóhely” jelzőtáblák a hozzá tartozó kiegészítő táblákkal, várakozás határát jelző útburkolati jelek] üzemeltetni.

III. Technikai feltételek:

1. Jegykiadó automaták:

a) *  a várakozóhelyek 80%-ától legfeljebb 250 méteren belül kell elérhetőnek lenniük, úgy, hogy a várakozóhelyek 80%-ától legfeljebb 75 méteren belül olyan információs táblákat kell elhelyezni, amelyek tájékoztatást adnak a legközelebbi jegykiadó automata elérhetőségéről, valamint a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az adott övezetre érvényes kódjáról;

b) napi 24 órában biztosítják a jegyvásárlás lehetőségét;

c) *  az 5 forintos és ennél nagyobb névértékű valamennyi pénzérmét elfogadják, vagy lehetőséget biztosítanak a bankkártyás fizetésre;

d) * 

e) megfelelő módon rögzítik a pénzügyi adatokat, amelyek a pénzügyi elszámoláshoz szükségesek;

f) a jegykiadó automatákon feltüntetésre kerül a parkolásüzemeltető neve, címe, telefonszáma, a várakozási díj és pótdíj összege, a pótdíj mértékének változása, az a terület, amelyre az automatából parkolójegy váltható, illetve a hatályos rendelet megjelölése,

2. * 

3. *  Kiegészítő táblák:

A „Várakozási övezet (zóna)” jelzőtáblák alatt az alábbi formátumú táblák elhelyezésével kell tájékoztatást adni a várakozási övezet kategóriájáról, a díjköteles időszakról, a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamáról, a 9. § (1) bekezdése szerinti, óránkénti várakozási díjról és a mobiltelefonos parkolási díjfizetéshez szükséges telefonszám meghatározásához szükséges adatokról:

7. számú melléklet a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, felszín alatti és felszín feletti várakozóhelyek

1. VIII. kerület, Rákóczi tér és a vásárcsarnok alatt létesített mélygarázs

1.1. Várakozási üzemidő: 0.00 órától 24.00 óráig

1.2. Fizetendő várakozási díjak:

a) *  Nappali díj: 6.00 óra és 20.00 óra között az óránkénti várakozási díj motorkerékpár esetében 360 forint, egyéb esetekben 600 forint;

b) *  Éjszakai díj: 20.00 óra és 6.00 óra között az óránkénti várakozási díj motorkerékpár esetében 180 forint, egyéb esetekben 300 forint;

c) *  Havi nappali bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 6.00 óra és 20.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára motorkerékpár esetében 13 000 forint, egyéb esetekben 28 000 forint;

d) *  Havi éjszakai bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 17.00 óra és 8.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára motorkerékpár esetében 10 000 forint, egyéb esetekben 23 000 forint;

e) *  Havi kombinált bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára motorkerékpár esetében 18 000 forint, egyéb esetekben 40 000 forint;

f) *  Havi dolgozói bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 3.00 óra és 20.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 16 000 forint.

1.3. *  Fizetendő pótdíj: 12 300 forint/nap.

1.4. Kedvezmények:

a) *  Amennyiben legalább 50 óra nappali várakozási díj egy összegben megfizetésre kerül, úgy a várakozási díj kedvezménye a megfizetett időszakra 10%, amely a megfizetés napjától számított 1 éven belül használható fel.

b) *  Amennyiben legalább 100 óra nappali várakozási díj egy összegben megfizetésre kerül, úgy a várakozási díj kedvezménye a megfizetett időszakra 20%, amely a megfizetés napjától számított 1 éven belül használható fel.

1.5. A várakozás egyéb feltételei:

a) A havi nappali bérlet, a havi éjszakai bérlet, a havi kombinált bérlet és a havi dolgozói bérlet a várakozási díjból kedvezményt ad és a fizetést egyszerűsíti, azonban szabad várakozóhelyet nem biztosít.

b) *  A havi dolgozói bérletet a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. igazolása alapján a Rákóczi téri vásárcsarnokban dolgozók vásárolhatnak, egyszerre legfeljebb 15 darab havi dolgozói bérlet lehet érvényben.

c) *  A mélygarázsban a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, az egészségügyi várakozási hozzájárulás, a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás és a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás nem érvényes.