Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 87/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Az adókötelezettség és az adó alanya

1. § (1) A Fővárosi Önkormányzat bevezeti a helyi iparűzési adót.

(2) *  Adóköteles a Fővárosi Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(3) *  Az adó alanya a helyi adókról szóló törvényben a helyi iparűzési adó vonatkozásában meghatározott adóalany.

Adómentesség

2. § *  Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól

a) az a vállalkozó, akinek vagy amelynek a helyi adókról szóló törvény előírásai szerint számított (vállalkozási szintű) iparűzési adóalapja az adóévben az 1,5 millió forintot,

b) a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot

nem haladja meg.

Az adó alapja, mértéke

3. § (1) *  Az iparűzési tevékenység adóalapját a helyi adókról szóló törvény előírásai szerint kell megállapítani.

(2) *  Az adó évi mértéke megegyezik a helyi adókról szóló törvényben erre felső határként megállapított mindenkori mértékkel.

(3) * 

Záró rendelkezések

4. § (1) A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester