Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályaival együtt kell alkalmazni.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekre, valamint a családok átmeneti otthonaira és ezen intézményekben ellátásban részesülő személyekre terjed ki.

II. Fejezet

Térítési díj

3. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a családok átmeneti otthona térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) Budapest Főváros Közgyűlése évente állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható.

(2) Az idősek otthonai, és a hajléktalanok átmeneti szállásai intézményi térítési díjainak összegét intézményenként, telephelyenként, épületenként az 1. melléklet, az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító idős otthonokét a 2. melléklet, a családok átmeneti otthonai intézményi térítési díját telephelyenként a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat (a továbbiakban: személyi térítési díjat) kell fizetni.

(2) *  A személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A családok átmeneti otthonaiban az intézményvezető legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a kötelezettet a személyi térítési díj összegéről.

(3) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg

a) az ellátott havi jövedelmének 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított szociális intézmények esetén;

b) 50%-át a családok átmeneti otthona esetében.

(4) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át a tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

(5) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

(6) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

(7) *  Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

(8) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(9) *  Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben az Szt. 116. § (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(10) A családok átmeneti otthona esetén a kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell a Gyvt. 150. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.

(11) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben nem kell a Gyvt. 150. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.

(12) Az idősek otthonaiban a személyi térítési díj megállapítására a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a 2008. január 1-jén idősotthoni ellátásban részesülő személyre -, ha az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §-ának (6) vagy (10) bekezdése szerint 2008. október 31-ig nem kérik a jövedelemvizsgálatot -, a térítési díj megállapítása során a jövedelmi helyzet vizsgálatára, a térítési díj alapjául figyelembe vehető jövedelemre, vagyonra, illetve ezek körére továbbra is a 2007. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(13) *  Idősek otthonában gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell alkalmazni az Szt. 68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, 115. § (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. § (6) bekezdése, a 117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §, valamint a 119/C. § szerinti szabályokat, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(14) E rendelet 2. mellékletében felsorolt, az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító intézményekben az ellátásért az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy a mindenkori intézményi térítési díjjal - kivétel az egyszeri hozzájárulás megfizetésére kötelezettek - azonos összegű személyi térítési díjat köteles megfizetni. Amennyiben a mindenkori intézményi térítés díj összegének a befizetését az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy nem teljesíti, úgy az intézmény vezetője az ellátottat átlagos feltételeket biztosító intézményi férőhelyre helyezi át.

5. § (1) *  Ha a kötelezett az e rendelet 1. melléklete, valamint 3. melléklete figyelembevételével megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését, vagy elengedését kéri, úgy - a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül - kérelemmel a fenntartóhoz fordulhat. A kérelemben meg kell nevezni minden olyan tényt, indokot, amely a kérelmet alátámasztja, valamint tartalmaznia kell a kérelmező javaslatát a napi személyi térítési díj összegére. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó minden dokumentumot, így különösen a jövedelemigazolást, a jövedelemből történő rendszeres levonás esetén ennek igazolását, a személyi térítési díjat megállapító értesítést, az érvényes jövedelem- és vagyonnyilatkozatot, valamint nyilatkozatot a tartásra képes és kötelezhető hozzátartozóról. A kérelem elbírálásához a fenntartó bekéri az intézményvezető kérelemmel kapcsolatos véleményét.

(1a) *  Ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai indokolják, az e rendelet 1. melléklet 11. pontjában megállapított személyi térítési díj összege az intézményvezető döntése alapján csökkenthető vagy elengedhető. Az intézményvezető e döntéséről minden harmadik hónap utolsó napjáig tájékoztatást nyújt a fenntartó részére.

(2) * 

(3) Nem kell személyi térítési díjat fizetni:

a) a hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben a gondozás első 30 napjára,

b) hajléktalanok éjjeli menedékhelyein és az egészségügyi részlegek férőhelyein,

c) * 

(4) A főjegyző ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és idős otthoni ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

(5) *  A családok átmeneti otthonában az intézményvezető ingyenes ellátásban részesíti a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

(6) *  A személyi térítési díjat

a) a hajléktalanok átmeneti szállásain, valamint a családok átmeneti otthonaiban tárgyhónap utolsó napjáig,

b) a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményeknél havonta utólag

kell megfizetni.

(7) *  A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban részesülő az elhelyezés 31-60. napjára a személyi térítési díj 50%-át, a 61-90. napjára a személyi térítési díj 75%-át köteles megfizetni, ha

a) felvételét megelőzően életvitelszerűen

aa) közterületen élt és ezt a körülményt az utcai szociális szolgálatok, vagy

ab) éjjeli menedékhelyen élt és ezt a körülményt az éjjeli menedékhelyek

8 napnál nem régebbi írásbeli igazolásával bizonyítja, vagy

b) hajléktalanok átmeneti szállására jelentkezéskor a 25. életévét még nem töltötte be.

(8) *  A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban részesülő az elhelyezés 31. napjától a személyi térítési díj 30%-át fizeti az Szt. 99/B-99/E. § szerinti fejlesztő foglalkoztatásban való részvétel ideje alatt.

6. § (1) *  Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható meg, a térítési díj megállapítására jogosult térítési díj előleg fizetését kérheti.

(2) *  A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az (1) bekezdés szerinti előleg, vagy az előleg fizetésének időszakára jutó személyi térítési díj különbözet kiegyenlítése megtörténjen.

7. § (1) *  A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. Ezen kívül a személyi térítési díj mértéke akkor vizsgálható felül és változtatható meg, ha

a) a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni,

b) a kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben emelkedett, vagy

c) a hajléktalanok átmeneti szállásán az ellátásszer-vezési intézkedések következtében az ellátott személy elhelyezési körülményei jelentősen megváltoznak, vagy ha a hajléktalanok átmeneti szállásán ellátott személy vagyoni és jövedelmi viszonyai ezt indokolják.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a személyi térítési díj felülvizsgálatát a kötelezett, vagy az intézmény vezetője kezdeményezheti, és a felülvizsgálat alapján az intézmény vezetője dönt a személyi térítési díj megváltoztatásáról.

(3) * 

(3a) *  A személyi térítési díj 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felülvizsgálata során az 5. § (1a) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) *  A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díjat a kötelezett első alkalommal - ha törvény eltérően nem rendelkezik - annak megállapítását követő hónaptól az 5. § (6) bekezdésben foglaltak szerint fizeti meg.

II/A. Fejezet * 

Belépési hozzájárulás * 

7/A. § *  (1) Az idősek otthonába belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek számát, valamint a fizetendő belépési hozzájárulás összegeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg.

(3) A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő, vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.

(4) Ha a gondozás az intézménybe történő elhelyezést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének.

(5) A belépési hozzájárulás fizetésére kijelölt férőhelyeknél a rendelet 2 mellékletében szereplő, az intézmény telephelyén adott férőhelyre vonatkozó intézményi térítési díjat kell megfizetni személyi térítési díjként.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

9-10. § * 

11. § *  Az e rendelet 1-3. mellékletének a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezései a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdés hatályvesztéséig úgy alkalmazandók, hogy az ellátásért fizetendő díj egyébként nem lehet magasabb a 2021. január 1-jén hatályos és alkalmazandó térítési díjnál.

12. § *  Az e rendelet 1-3. mellékletének a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezései a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel úgy alkalmazandók, hogy az ellátásért fizetendő díj egyébként nem lehet magasabb a 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó díj mértékénél.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Az idősek otthonaiban és a hajléktalanok átmeneti szállásain fizetendő intézményi térítési díjak összege

A B C

Intézmény neve, címe

Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap)
A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj napi összege (Ft/nap)
1. VI., Rózsa u. 67.
1.1. VI., Rózsa u. 67.
1.1.1. gondozás 13 794 2 585
1.1.2. demens 14 256 2 620
1.2. IX., Knézich u. 14.
1.2.1. gondozás 13 974 2 865
1.2.2. demens 14 214 2 940
1.3. VII., Dózsa György út 82/B
1.3.1. gondozás 13 181 2 460
1.3.2. demens 13 453 2 815
1.4. IV., Baross u. 100.
1.4.1. gondozás
1.4.1.1. kétágyas elhelyezés 17 205 3 610
1.4.1.2. három-négyágyas elhelyezés 14 372 3 370
1.4.2. demens
1.4.2.1. kétágyas elhelyezés 19 283 3 640
1.4.2.2. három-négyágyas elhelyezés 18 102 3 425
2. XVIII., Alacskai út 22.
2.1. XVIII., Alacskai út 22.
2.1.1. gondozás 19 860 3 900
2.1.2. demens 15 207 4 000
2.2. XX., Virág Benedek u. 36. „A” épület
2.2.1. gondozás 15 486 3 600
2.2.2. demens 14 357 3 700
2.3. XX., Virág Benedek u. 36. „B” épület
2.3.1. gondozás 13 821 3 300
2.3.2. demens 21 102 3 400
2.4. XIX., Mészáros L. u. 26.
2.4.1. gondozás 11 503 3 300
2.4.2. demens 16 918 3 400
3. X., Halom u. 31.
3.1. X., Halom u. 31.
3.1.1. gondozás 13 593 3 500
3.1.2. demens 14 303 4 000
3.2. X., Óhegy u. 48. „A” épület
3.2.1. gondozás 9 916 2 780
3.2.2. demens 11 034 2 860
3.3. X., Óhegy u. 48. „B” épület
3.3.1. gondozás 12 262 3 300
3.3.2. demens 13 368 3 400
3.4. XXI., Tapló u. 1.
3.4.1. gondozás 11 488 3 290
3.4.2. demens 12 890 3 390
3.5. X., Gergely u. 85.
3.5.1. gondozás három- és négyágyas elhelyezés 14 443 3 700
3.5.2. demens egy- és kétágyas elhelyezés 17 738 4 300
3.5.3. demens három- és négyágyas elhelyezés 15 231 3 900
3.5.4. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 17 584 4 000
3.5.5. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 16 195 3 800
4. XI., Kamaraerdei út 16.
4.1. XI., Kamaraerdei út 16. „A” épület
4.1.1. gondozás 10 352 3 300
4.2. „B” épület
4.2.1. gondozás 9 339 3 300
4.2.2. demens 12 379 3 540
4.3. „C” épület
4.3.1. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 14 811 4 700
4.3.2. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 13 595 4 140
4.4. XI., Rupphegyi út 7.
4.4.1. gondozás négyágyas elhelyezés 11 569 3 300
4.4.2. demens 13 798 3 540
4.5. XI., Bánk bán u. 12-20.
4.5.1. gondozás 10 894 3 300
4.5.2. demens 13 022 3 540
5. XII., Kútvölgyi út 20-22.
5.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
5.1.1. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 12 734 4 380
5.1.2. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 12 491 4 020
5.1.3. gondozás többágyas elhelyezés 11 788 3 750
5.1.4. demens egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 13 416 4 380
5.1.5. demens többágyas elhelyezés 12 389 3 750
5.2. III., Ányos u. 3.
5.2.1. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 12 568 4 090
5.2.2. gondozás többágyas elhelyezés 11 648 3 600
5.2.3. demens kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 12 877 4 090
5.2.4. demens többágyas elhelyezés 12 197 3 600
5.3. XII., Mártonhegyi út 53.
5.3.1. gondozás 10 606 2 990
5.3.2. demens 11 744 3 050
5.4. XII., Zugligeti út 58.
5.4.1. gondozás 10 673 2 990
5.4.2. demens 11 698 3 050
6. XVII., Pesti út 117.
6.1. gondozás 9 947 3 110
6.2. Semmelweis gondozási egység 10 541 3 770
6.3. demens 11 707 3 380
6.4. Gondozóház 10 339 3 180
7. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
7.1. „A” épület gondozás 11 035 3 200
7.2. „B” épület gondozás 10 095 2 450
7.3. „Új” épület gondozás 10 483 3 400
7.4. Ozory ház demens 10 341 3 200
7.5. IV., Csokonai u. 38.
7.5.1. gondozás 13 458 2 945
7.5.2. demens 16 284 2 975
7.6. IV., Béla u. 18.
7.6.1. gondozás 12 195 2 840
7.6.2. demens 14 104 2 895
8. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
8.1. gondozás 8 852 2 370
8.2. demens 10 197 2 500
9. 9700 Szombathely VI., Bogáti út 72.
9.1. „Nagykastély” épület
9.1.1. gondozás ÚJ egyágyas elhelyezés fürdőszobával 11 295 5 000
9.1.2. gondozás ÚJ kétágyas elhelyezés fürdőszobával 11 090 4 000
9.1.3. gondozás ÚJ háromágyas elhelyezés fürdőszobával 10 885 3 500
9.1.4. gondozás ÚJ négyágyas elhelyezés fürdőszobával 10 782 3 335
9.1.5. gondozás három- és többágyas elhelyezés 10 269 3 165
9.1.6. demens 11 658 3 200
9.2. „Kiskastély” épület
9.2.1. gondozás egyágyas elhelyezés 11 062 3 900
9.2.2. gondozás kétágyas elhelyezés 10 698 3 400
9.2.3. gondozás három- és többágyas elhelyezés 10 097 2 800
9.2.4. demens 11 210 2 800
9.3. „Pavilon épület”
9.3.1. gondozás egyágyas elhelyezés 11 157 3 900
9.3.2. gondozás kétágyas elhelyezés 10 737 3 400
9.3.3. gondozás három- és többágyas elhelyezés 10 291 3 165
9.3.4. demens 11 434 3 200
9.4. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
9.4.1. gondozás egyágyas elhelyezés 12 787 3 900
9.4.2. gondozás két- és többágyas elhelyezés 11 418 3 400
9.4.3. demens 12 902 3 200
10. 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.
10.1. „A” épület
10.1.1. gondozás 10 119 3 015
10.1.2. demens 10 526 3 170
10.2. „B” épület
10.2.1. gondozás 10 119 2 800
10.2.2. demens 10 526 3 005
10.3. „C” épület
10.3.1. gondozás 10 119 2 550
10.3.2. demens 10 526 2 660
10.4. 2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.
10.4.1. „A” „B” „C” épület 10 119 2 235
11. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Hajléktalanok átmeneti szállásai
11.1. Bp. XIII., Dózsa György út 152. 3 499 390
11.2. Bp. VIII., Alföldi u. 6-8.
11.2.1. elhelyezés 15-17 ágyas szobában, vagy felső ágyon 4 150 0
11.2.2. elhelyezés 7-14 ágyas szobában 4 150 180
11.3. Bp. VIII., Kálvária u. 23. 6 678 300
11.4. Bp. XI., Kocsis u. 5. 4 376 340
11.5. Bp. IX., Külső-Mester u. 84. 3 954 280
11.6. Bp. IX., Táblás u. 31. 5 279 270
11.7. Bp. X., Vaspálya u. 56. 5 011 280
11.8. Bp. IX., Gyáli út 33-35. 4 456 340
11.9. Bp. XV., Kőrakáspark u. 1-8. 4 575 370
11.10. Bp. XIII., Szabolcs u. 33-35. 3 899 290
Átmeneti szállás külső férőhelyek
11.11. Bp. X., Gyakorló u. 32. fszt. 1. 1 115 használat alapján fizetendő lakhatási költség
11.12. Bp. X., Kápolna u. 17. IV. 31. 1 002 használat alapján fizetendő lakhatási költség

2. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító tartós bentlakásos intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege

A B C

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap) A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj napi összege (Ft/nap)
1. X., Halom u. 31.
1.1. X., Gergely u. 85.
1.1.1. egyágyas 21 112 5 300
1.1.2. kétágyas 17 832 4 300
1.2. X., Halom u. 31.
1.2.1. kétágyas 15 039 4 000
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. „C” épület
2.1.1. egyágyas 14 811 4 970
2.1.2. kétágyas 13 595 4 140
2.2. XI., Rupphegyi út 7.
2.2.1. egyágyas 13 798 4 970
2.2.2. kétágyas 12 683 4 140
3. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1.1. egyágyas 12 888 5 600
3.1.2. kétágyas 12 735 4 960
3.2. III., Ányos u.
3.2.1. kétágyas 12 741 4 630

3. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összege


Intézmény neve, címe
Szolgáltatás
önköltsége
A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj
(Ft/fő/hónap) havi összeg
(Ft/hónap)
napi összeg
(Ft/nap)
A B C D
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1. Családok átmeneti otthonai
1.1. Bp. XIV., Rákosszeg park 4. I-II. 151 440 14 400 480
1.2. Bp. XIV., Rákosszeg park 4. III. 251 656 14 400 480
2. Családok átmeneti otthona külső férőhelyek
2.1. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. fszt. 1. 69 811 30 000 1 000
2.2. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. I. em./11. 69 811 30 000 1 000
2.3. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. II. em./21. 69 811 30 000 1 000
2.4. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. III. em./34. 73 091 30 000 1 000
2.5. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. IV. em./41. 67 959 30 000 1 000
2.6. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. IV. em./44. 67 959 30 000 1 000

4. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege


Intézmény neve, címe

Férőhelyek száma
Belépési hozzájárulás összege
(Ft/fő)
A B C
1. X., Halom u. 31.
1.1. X., Gergely u. 85.
1.1.1. egyágyas 42 2 500 000
1.1.2. kétágyas 56 800 000
1.2. X. Halom u. 31.
1.2.1. kétágyas 16 500 000
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. „C” épület
2.1.1. egyágyas 26 6 000 000
2.1.2. egyágyas, emeleti sarokszobák 6 4 500 000
2.1.3. kétágyas 68 2 000 000
2.2. XI., Rupphegyi út 7.
2.2.1. egyágyas 4 4 500 000
2.2.2. kétágyas 30 2 000 000
3. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1.1. egyágyas 18 2 700 000
3.1.2. kétágyas 35 1 980 000
3.2. III., Ányos u.
3.2.1. kétágyas 25 1 872 000

  Vissza az oldal tetejére