Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata e rendelet megalkotásával méltó kíván lenni a magyar nemzet fővárosa - 1873. november 17-én Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest, az ország gazdasági, politikai és kulturális központja - történelmi múltjához, és élve az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított jogaival, széles körű nyilvánosságot teremtve, önállóan és demokratikus módon jár el a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben; az összfővárosi érdekek, valamint a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepkörének szem előtt tartásával gondoskodik a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásáról, és a budapesti polgárok érdekeit szolgáló hatékony, átlátható önkormányzati, közigazgatási munka feltételeinek megteremtéséről.

(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Székhelye: Budapest V., Városház u. 9-11.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete: Budapest Főváros Közgyűlése (Fővárosi Közgyűlés - a továbbiakban: Közgyűlés).

(4) A Közgyűlés tagjai a 32 fővárosi képviselő és a főpolgármester. Fővárosi képviselő a 23 fővárosi kerületi polgármester és a fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző 9 képviselő.

(5) Az önkormányzati hatáskörök - a törvényben meghatározott kivételekkel - a Közgyűlést illetik meg. A Közgyűlés által a bizottságra átruházott hatáskörben, vagy közvetlen törvényi rendelkezésből eredő bizottsági hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot - a főpolgármester által adott meghatalmazás alapján - a döntést hozó bizottság elnöke, tagja vagy más személy képviseli, pénzügyi kötelezettségvállalás esetén pénzügyi ellenjegyzés mellett.

(6) Az önkormányzati feladatokat a Közgyűlés és szervei: a Közgyűlés bizottságai, a főpolgármester, a főjegyző, a társulás, valamint a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Főpolgármesteri Hivatal) látja el.

(7) A Közgyűlés egyes hatásköreit rendeletében - az Mötv. 41. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint - átruházhatja. E hatáskört eseti jelleggel visszavonhatja. Az átruházott hatáskör eseti jellegű visszavonásáról a Közgyűlés minősített többséggel dönt.

2. § Az önkormányzat jelképe: a címer és a zászló, amelyekről, valamint használatuk rendjéről a Közgyűlés külön rendeletet alkot.

II. FEJEZET

A KÖZGYŰLÉS

3. § (1) A Közgyűlés az Mötv.-ben meghatározottak szerint ellátja a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladat- és hatásköröket.

(2) A Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

1. Munkaterv

4. § (1) A Közgyűlés éves munkaterv alapján dolgozik.

(2) A Közgyűlés az éves munkatervét - a főpolgármester előterjesztése alapján - a tárgyévet megelőző utolsó rendes ülésén fogadja el.

5. § (1) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a Közgyűlés által meghatározott éves feladatokat és a végrehajtásukkal összefüggő tennivalókat,

b) a jogszabály által kötelezően előírt napirendek címét,

c) az előterjesztő megnevezését, az előkészítésért felelős szervezeti egység megjelölését,

d) a Közgyűlés összehívásának várható időpontját és

e) a közmeghallgatás várható időpontját.

(2) A munkaterv összeállításához javaslatot tehet:

a) a Közgyűlés tagja,

b) a Közgyűlés bizottsága,

c) a tanácsnok,

d) a főpolgármester-helyettes,

e) * 

f) a főjegyző,

g) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat,

h) a fővárosi rendőrfőkapitány és

i) az e rendelet 11. mellékletében meghatározott szervezet vezetője.

(3) A főjegyző a tárgyévet megelőző év november 15-ig írásban keresi meg a javaslattételre jogosult személyeket és szervezeteket azzal, hogy javaslataikat december 1-ig írásban tehetik meg a főpolgármesternél. A határidő eltelte után érkezett javaslatokat az előterjesztő a munkaterv összeállításakor nem köteles figyelembe venni.

(4) A munkaterv előterjesztésekor a Közgyűlést tájékoztatni kell a munkatervbe fel nem vett - határidőben, írásban előterjesztett - javaslatokról és azok mellőzésének indokairól.

2. Az előterjesztések rendje

6. § A közgyűlési előterjesztés a főpolgármesternél írásban nyújtható be.

7. § A Közgyűlés elé előterjesztést tehet:

a) a főpolgármester és a főpolgármester-helyettes,

b) a képviselő és a tanácsnok,

c) * 

d) a Közgyűlés bizottsága,

e) a főjegyző és

f) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az őt közvetlenül érintő ügyben.

7/A. § *  Az Mötv. 67. § (2) bekezdésben meghatározott ügyeken túl

a) *  a Budapesti Városüzemeltetési Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének egyes - a Budapesti Városüzemeltetési Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont - hatáskörei közül a leányvállalatok felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról,

b) *  a Budapesti Városüzemeltetési Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének - a Budapesti Városüzemeltetési Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont - hatáskörei közül az a) pontba foglaltakon kívüli egyéb kérdésekben a tulajdonos társaság (Budapesti Városüzemeltetési Zrt., BKK Zrt., BKV Zrt.) igazgatóságának előkészítése mellett

c) *  a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról szóló kormányhatározatban foglaltak szerinti ügyekben a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntését követően

kizárólag a főpolgármester előterjesztése alapján dönt a Közgyűlés.

8. § (1) A Közgyűlés ülésén napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek.

(2) Az előterjesztések előkészítésének rendjét és általános követelményeit e rendelet 2. melléklete határozza meg.

3. A Közgyűlés ülései

9. § (1) A Közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

(2) Az ülést több egymást követő ülésnapra is össze lehet hívni.

10. § (1) A Közgyűlés az általa elfogadott éves munkatervben meghatározott számú - de legalább évi hat - rendes ülést tart.

(2) A Közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli üléseit a főpolgármester hívja össze és vezeti.

(3) A főpolgármesteri és a főpolgármester-helyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a Közgyűlés összehívásával és vezetésével kapcsolatos főpolgármesteri feladatokat a legidősebb képviselő (korelnök), a korelnök akadályoztatása esetén pedig a soron következő nem akadályoztatott legidősebb képviselő látja el.

11. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44. §-ában szabályozott eseteken kívül, ha az ülés összehívását halaszthatatlan körülmény indokolja, vagy ha a Közgyűlés döntésének hiányában az önkormányzatot súlyos hátrány vagy kár érné.

(2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indokolt indítványt - a tervezett napirend megjelölésével - a főpolgármesternél kell előterjeszteni a tervezett napirendi javaslatok (előterjesztések, kérdések, tájékoztatók, egyéb anyagok) írásos anyagaival együtt.

4. A Közgyűlés összehívásának szabályai

12. § (1) A Közgyűlést a főpolgármester írásbeli meghívóval hívja össze. Írásbeli meghívónak tekintendő a papír alapon küldött levélen kívül az elektronikus levélben, valamint a digitális adathordozón továbbított meghívó is, amennyiben ahhoz az elektronikus rendszeren keresztül történő hozzáférés biztosított.

(2) A meghívót a tervezett napirendi javaslatok (előterjesztések, tájékoztatók, egyéb anyagok) írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és az egyéb meghívottak az ülés előtt legalább 4 - rendkívüli ülés esetén 3 - munkanappal korábban megkapják. A főpolgármester a meghívóval együtt kézbesíti azokat az egyéni képviselők által tett napirendi javaslatokat is, amelyeket a képviselők a Közgyűlést megelőzően legalább 14 nappal a főpolgármesterhez írásban eljuttattak. A főpolgármester a meghívóval egyidejűleg kézbesített egyéni képviselői előterjesztés vonatkozásában jelzi, hogy annak napirendre vételét javasolja-e. Az egyéni képviselői előterjesztésekre e rendelet 8. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az előterjesztésekre a főjegyző észrevételeket tehet.

(3) Azoknak a napirendeknek az írásos anyagát, amelyek korábban már kézbesítésre kerültek, nem kell ismételten megküldeni, de a meghívóban a napirendi pontnál erre utalni kell.

(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a kezdés időpontját, a tervezett napirendek címét, az előterjesztőt és a napirendhez tanácskozási joggal meghívottak körét, továbbá utalást arra, hogy az rendes vagy rendkívüli ülés.

(5) A sürgősségi indítványokat, bizottsági véleményeket és egyéb, a napirendi javaslatban nem közölt anyagokat legkésőbb az ülést megelőző napon, a hivatali munkaidő végéig kell az interneten az (1) bekezdésben szabályozott módon hozzáférhetővé tenni. Az interneten elhelyezett ilyen utólagos anyagokról a képviselőket elektronikus levélben és SMS útján értesíteni kell.

(6) *  Sürgősségi indítványt írásban terjeszthet elő a főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek, a főjegyző, a bizottságok, a tanácsnok, valamint együttesen öt képviselő. A nem a főpolgármester által előterjesztett sürgősségi indítványt a főpolgármesternél - az indokok megjelölésével - az ülést megelőző második napon 12 óráig lehet előterjeszteni.

(7) *  A Közgyűlés elé önkormányzati rendelettervezetet sürgősségi indítvánnyal csak a főpolgármester terjeszthet elő. Egyebekben a sürgősségi indítványra is alkalmazni kell a 8. §-ban foglaltakat.

(8) A sürgősségi indítvány napirendre vételéről a Közgyűlés vita nélkül, minősített többséggel határoz.

13. § A Közgyűlés összehívásáról, annak időpontjáról és napirendjéről a főváros lakosságát

a) a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és sajtóközlemény útján, vagy

b) a Fővárosi Önkormányzat honlapján történő közzététellel

kell értesíteni.

14. § (1) A Közgyűlés ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a nem képviselő főpolgármester-helyettest,

b) * 

c) a főjegyzőt,

d) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,

e) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi és

f) tevékenységi körükben az e rendelet 11. mellékletében felsorolt szervezetek képviselőit.

(2) A Közgyűlés ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatók azok, akiknek jelenlétét a főpolgármester az adott napirendi pontnál indokoltnak tartja.

(3) Az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak közül:

a) az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározottak részére a meghívóval együtt valamennyi napirendi javaslatot,

b) az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározottak részére a meghívóval együtt a zárt ülés anyagának kivételével valamennyi napirendi javaslatot meg kell küldeni.

(4) Az esetenkénti tanácskozási joggal meghívottak részére és az (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak részére csak az őket érintő napirendi javaslatokat kell megküldeni.

5. Az ülések nyilvánossága

15. § (1) A Közgyűlés ülései - a zárt ülés kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, de az ülés menetét nem zavarhatja, és a napirend tárgyalásakor csak abban az esetben szólalhat fel, ha erre az ülésvezető engedélyt ad. Az ülésterem tanácskozás céljára kijelölt részén a Közgyűlés tagjain és a 14. § (1)-(2) bekezdésében felsoroltakon kívül a Főpolgármesteri Hivatal dolgozói, a szakértők és az adott döntéshozatallal közvetlenül érintettek tartózkodnak, míg az egyéb látogatók (a továbbiakban: a hallgatóság) az ülésterem karzatán foglalnak helyet.

(2) A Közgyűlés zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(3) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására speciális nyilvánossági (titoktartási, összeférhetetlenségi) szabályokat ír elő, úgy ezen szabályok betartását a meghívó kézbesítésénél és a Közgyűlés ülésein is megfelelően - szükség esetén zárt ülés elrendelésével is - biztosítani kell.

(4) Zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

(5) Kötelező az érintett meghívása törvényben meghatározott esetben.

6. A Közgyűlés napirendjének elfogadása

16. § (1) A Közgyűlés ülésének napirendjére a főpolgármester tesz javaslatot.

(2) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

(3) A meghívóban szereplő, de a főpolgármester által napirendre venni nem javasolt napirendi javaslatok (előterjesztések, tájékoztatók, egyéb anyagok) napirendre vételéről a Közgyűlés külön, az egyszerű többség szabályai szerint határoz.

(4) A meghívóban nem szereplő napirendi javaslat minősített többséggel vehető napirendre.

(5) *  Rendeletalkotási javaslatokat tartalmazó előterjesztés - a főpolgármester által sürgősségi indítvány kivételével - kizárólag a meghívóval együtt kézbesíthető, ha az megfelel az e rendelet 8. §-a szerint a közgyűlési előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek.

(6) A (4) bekezdés szerinti napirendre vétel feltétele, hogy az írásos napirendi javaslatot a főpolgármester legkésőbb az ülés megkezdését két órával megelőzően kézhez vegye, és - előterjesztést tartalmazó napirendi javaslat esetén - az előterjesztés egyébként megfeleljen az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek (8. §).

(7) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

a) rendeletalkotási javaslatokat tartalmazó előterjesztések,

b) csak határozati javaslatokat tartalmazó, ezen belül először a beszámoló jellegű, ezt követően az egyéb természetű előterjesztések,

c) tájékoztatók, bejelentések.

(8) A napirendi pontot az előterjesztő legkésőbb a napirendi pont tárgyalásáig, előterjesztés esetén pedig legkésőbb a vita lezárásáig visszavonhatja.

7. A Közgyűlés ülésvezetésének és az ülések rendjének szabályai

17. § (1) A Közgyűlést a főpolgármester vagy az általa felkért főpolgármester-helyettes mint az ülés elnöke vezeti, akinek a munkáját a főjegyző segíti.

(2) Az ülést az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a jelen lévő képviselők számát és az ülés határozatképességét. Az ülés időtartama alatt a jelenlévők száma szempontjából az „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatok összesített száma az irányadó.

(3) A Közgyűlés ülésén részt vevő képviselők, továbbá minden jelen lévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. Az ülésteremben nem megengedett különösen:

a) az étel- és italfogyasztás, kivéve a palackosvíz- és üdítőital-fogyasztást,

b) a mobiltelefon és egyéb elektronikus kommunikációs eszköz - kivéve az előterjesztések elektronikus megjelenítésére alkalmas eszköz - használata,

c) a napirendhez nem tartozó sajtótermékek, egyéb nyomtatványok olvasása,

d) az ülés rendjét zavaró magánbeszélgetések folytatása.

(4) Az ülés elnöke gondoskodik a közgyűlési ülés rendjének fenntartásáról.

(5) Az ülés rendjének megtartása és a tanácskozás zavartalansága érdekében az ülés elnöke:

a) a tárgytól eltérő, a felszólalásra megengedett időt túllépő, továbbá az e rendelet szabályait megsértő vagy az ülést egyéb módon zavaró felszólalót figyelmezteti, súlyos esetben megvonja tőle a szót. Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását súlyosan nehezíti vagy lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja vagy felszólíthatja a rendzavarót - a képviselő kivételével - az ülésterem elhagyására,

b) rendre utasítja azt a képviselőt, aki a Közgyűlés tekintélyét sértő kifejezést használ vagy magatartást tanúsít; súlyos esetben jegyzőkönyvi megrovásban részesítheti.

(6) Az ülés elnökének a rendfenntartás érdekében tett - e rendeletben szabályozott - intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

(7) Az ülés elnöke szünetet rendelhet el, a szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés folytatásának időpontját.

18. § (1) A Közgyűlés nyilvános ülésén megjelenő hallgatóság a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet.

(2) A megjelent hallgatóságot az ülés rendjének bármilyen módon, így különösen a 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti magatartás tanúsításával történő megzavarása esetén az ülés elnöke rendreutasíthatja, ismétlődő rendzavarás esetén felszólíthatja a rendzavarókat az ülésterem elhagyására, indokolt esetben a rendzavarókat kivezettetheti.

8. A kérdések és felszólalások szabályai

19. § A képviselő napirendi pontonként egy-egy alkalommal, legfeljebb 2 perces felszólalási időtartamban az érdemi vitát megelőzően a témához kapcsolódóan kérdést intézhet a napirendi pont előadójához. A napirendi pont előadója a napirendi pont előterjesztője vagy az általa megbízott személy. Az összes kérdés elhangzása után azokra - az érdemi vita megnyitása előtt - a napirendi pont előadója válaszol legfeljebb tíz perc időtartamban. Az előadó a válaszok megadásánál igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező szakértők segítségét is. A válaszra észrevételeket tenni csak az érdemi vita során, a napirendhez kapcsolódó felszólalások során lehet.

20. § (1) Az ülés elnöke minden napirendi pont felett vitát nyit. Nem nyithat vitát a tájékoztató jellegű napirendek esetében.

(2) A Közgyűlés ülésén napirendenként, a következő sorrendben

a) az adott napirendi pont előadóját,

b) a bizottság elnökét vagy a bizottság által kijelölt személyt,

c) a tanácsnokot,

d) a képviselőt és

e) a tanácskozási joggal megjelenteket

illeti meg a szó.

(3) A napirendi pont előadóját a vita lezárását követően a zárszó joga is megilleti, maximum 3 percben.

21. § Az ülés elnöke felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottnak is.

22. § (1) Ügyrendi kérdésben a képviselő napirendi pontonként egy alkalommal az e rendelet által szabályozott keretek között soron kívül szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a Közgyűlés vita nélkül határoz.

(2) A felszólalásnak az ügyrendi javaslat megfogalmazásával kell kezdődnie, azt követheti annak indokolása, együttesen 1 perc időtartamban. Az ügyrendi kérdésben szót kérő képviselőnek az elnök felhívására meg kell jelölnie e rendelet azon szabályát, amelyre hivatkozik, ennek hiányában az elnök elutasíthatja a kérést.

(3) Amennyiben az ülés elnöke megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi felszólalás, a hozzászóló képviselőtől megvonhatja a szót, mely intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.

(4) Ügyrendi javaslat a Közgyűlés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

23. § (1) A képviselők és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendi ponthoz való hozzászólási szándékukat az ülés elnökének jelzik. A felszólalásra a jelentkezés sorrendjében az elnök adja meg a szót.

(2) A napirendi pont előadójának felszólalási ideje maximum 5 perc.

(3) A képviselők napirendi ponthoz való hozzászólásának ideje maximum 4 perc, további egy alkalommal pedig még maximum 2 perc.

(4) A napirendi pont előadója, a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek, valamint törvényességi észrevétel esetén a főjegyző a vitában soron kívül több alkalommal is felszólalhatnak.

(5) Amennyiben a felszólalás az előterjesztést érintő módosításra, kiegészítésre, pontosításra irányul (módosító indítvány), az erre vonatkozó írásbeli javaslatot a vita lezárásáig az elnöknél és sokszorosítás igényének felmerülése esetén a főjegyzőnél kell benyújtani. Módosító indítványt kizárólag a képviselő, a bizottság, a főjegyző, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat elnöke nyújthat be.

24. § A vita lezárását követően ügyrendi javaslatot csak a szavazás módja tekintetében lehet benyújtani. Erre minden napirendi pont tekintetében a képviselő legfeljebb egy alkalommal tehet javaslatot, melyről a Közgyűlés vita nélkül, azonnal dönt. Az ülés elnökéhez a szavazás elrendelését követően ügyrendi javaslatot előterjeszteni nem lehet.

9. A kérdés

25. § (1) A képviselő a Közgyűlés ülésén a főpolgármesterhez, a főpolgármester-helyetteshez, a főjegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, a tanácsnokhoz önkormányzati ügyekben kérdést intézhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 30 napon belül - írásban érdemi választ kell adni.

(2) A kérdéseket a Közgyűlés ülésének kezdetéig a főpolgármesternél írásban kell benyújtani. A Közgyűlés a válasz elfogadásáról nem szavaz.

(3) Az ülés elnöke minden ülés elején a Közgyűlésnek bejelenti a beterjesztett kérdéseket.

10. A döntéshozatal szabályai

26. § (1) A Közgyűlés döntéshozatalából történő kizárásra vonatkozó szabályokat az Mötv. 49. §-a határozza meg.

(2) A képviselő köteles a szavazást megelőzően jelezni, ha vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. Közbeszerzési eljárást érintő döntés meghozatalában nem vehet részt, akivel szemben a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.

27. § A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a Közgyűlés tagjainak több mint a fele - azaz legalább 17 fő - jelen van. Ha az ülés kezdetekor az ülés elnöke megállapítja a határozatképtelenséget, akkor az ülést nem nyitja meg; ha az ülés folyamán bármikor, vagy a szünet után az elnök határozatképtelenséget állapít meg, akkor az ülést bezárja vagy elnapolja. A határozatképtelenség megállapítása névsorolvasás és a jelenlévők nevének rögzítése útján történik.

11. A szavazás módja

28. § (1) Szavazni személyesen kell, a szavazás nyíltan vagy titkosan történhet, a nyílt szavazás név szerinti is lehet.

(2) Nyílt szavazás esetén az ülés helyszínén jelen lévő képviselő a szavazatszámláló gép alkalmazásával tartott szavazás esetén a rendelkezésére bocsátott szavazógépet saját maga működteti, kézfelemeléssel tartott szavazás során a kezét felemeli, név szerinti szavazás esetén pedig nyilatkozik. Titkos szavazás esetén az ülés helyszínén jelen lévő képviselő a szavazatszámláló gép alkalmazásával tartott szavazás esetén a rendelkezésére bocsátott szavazógépet saját maga működteti, szavazólapos szavazás esetén az ülés vagy a szavazás helyszínén jelen lévő képviselő a szavazólapot saját kezűleg kitölti. A jelen lévő, de a személyes szavazásban egészségügyi okok miatt fizikailag akadályoztatott képviselő a szavazáshoz más jelen lévő segítő személy közreműködését is igénybe veheti, amennyiben erről a szavazást megelőzően a Közgyűlést tájékoztatja.

(3) A döntési javaslatról a jogszabályokban meghatározott szavazati aránnyal kell szavazni.

(4) Minősített többség szükséges az Mötv.-ben vagy más jogszabályban előírtakon túl az e rendelet 3. mellékletében meghatározott döntéshez.

(5) A több pontból álló döntési javaslatról együttesen kell szavazni. A képviselő indítványára a Közgyűlés dönt az adott napirendi pont vonatkozásában a legfeljebb pontonkénti szavazásról, az e kérdésben tett képviselői indítványról a Közgyűlés felszólalás és vita nélkül határoz.

(6) Ha a döntési javaslat adott pontjához írásban módosító javaslatot nyújtottak be, akkor először a módosító javaslatról - több módosító javaslat esetén az elnök által meghatározott sorrendben - kell szavazni. A módosító javaslat elfogadásához a jogszabályokban előírt szavazati arány szükséges. Ha a módosító javaslatot az előterjesztő befogadja, akkor a befogadott módosító javaslatról (több pontból álló döntési javaslat esetén az eredeti döntési javaslat módosító javaslattal nem érintett többi pontjaival együtt) kell szavazni, a szavazásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.

(7) A szavazás számszerű eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a döntést.

(8) A szavazás számszerű eredményének megállapítása és a döntés kihirdetése után a Közgyűlés ugyanazon ülésén ugyanazon napirendi pont tárgyában ismételt szavazásra az Mötv. 48. § (5) bekezdésében meghatározottakon túl kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) a szavazógép bizonyított hibája,

b) ha a korábbi szavazás eredményeként elmaradt döntés miatti késedelem a Fővárosi Önkormányzat tekintetében közvetlenül megfogalmazható jogvesztéssel vagy gazdasági hátránnyal jár,

c) ha a szavazás kézfelemeléssel történt, a szavazatok összeszámlálását követően kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni, vagy

d) törvényességi okból a főjegyző javaslatára.

(9) Ismételt szavazásra minden napirendi pont tekintetében összesen egyetlen alkalommal lehet javaslatot tenni, a javaslat megtételére annak indokai megjelölésével együtt bármelyik képviselő vagy az előterjesztő jogosult. A javaslatról a Közgyűlés - ha e rendelet másként nem rendelkezik - vita nélkül, azonnal dönt.

12. A nyílt szavazás

29. § (1) A nyílt szavazás a levezető elnök által elrendeltek szerint kézfelemeléssel vagy szavazatszámláló gép alkalmazásával vagy név szerint történik.

(2) Ha a szavazás kézfelemeléssel történt, az elnök köteles a szavazatokat megszámláltatni. Kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni.

(3) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett és a javaslat ellen szavazók, valamint a szavazástól tartózkodók számát, továbbá hogy rendelkezésre áll-e a főváros lakosságszámának együttesen több mint a felét kitevő lakosságszámú fővárosi kerületi polgármesterek „igen” szavazata. Ezek alapján az elnök kihirdeti a szavazás eredményét.

(4) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására - pl. az átlátható felelősség elvének megfelelően a közbeszerzési eljárásban - a szavazások eredményének személyenkénti (név szerinti) beazonosíthatóságát írja elő, úgy ilyen ügyekben a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint is szereplő eredményt a jegyzőkönyvben név szerint kell rögzíteni.

30. § (1) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozottakon kívül, a jelen lévő képviselők egyötödének írásban tett kérelme alapján név szerinti szavazást kell tartani.

(3) A név szerinti szavazás esetén a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint is szereplő eredményt a szavazási névsorral együtt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(4) Nem lehet név szerinti szavazást tartani, ha jogszabály titkos szavazást ír elő.

(5) Ha jogszabály kötelezővé teszi, a név szerinti szavazást el kell rendelni.

13. A titkos szavazás

31. § (1) A titkos szavazás lebonyolítása szavazatszámláló gép alkalmazásával, a szavazatszámláló gép meghibásodása esetén pedig kézi szavazatszámlálással történik.

(2) Szavazatszámláló gép alkalmazásával történő titkos szavazás lebonyolítása esetén a szavazatok leadásának rendje megegyezik a szavazatszámláló gép alkalmazásával történő nyílt szavazások menetével, a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(3) Titkos szavazás esetén a szavazógombok feletti lámpák sötéten maradnak. A kijelző táblákon, az elnöki monitorokon és a számítógépes jegyzőkönyvben csak a képviselői szavazatok összesített eredménye jelenik meg. A lakosságarányú szavazatok értékelését a szavazatszámláló gép a háttérben, titkosítva elvégzi, és - az Mötv. 47. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - „a szükséges többséggel elfogadva”, vagy „a szükséges többség hiányában elutasítva” eredményt adja meg. Ezáltal biztosított, hogy a polgármesterek által leadott titkos szavazatok a lakosságarányok visszaszámolásával ne legyenek visszakereshetők.

(4) Kézi szavazatszámlálással történő titkos szavazás lebonyolítására a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot választ a képviselők közül, egyúttal a Közgyűlés megválasztja a szavazatszámláló bizottság elnökét is. Egyebekben a kézi szavazatszámlálással történő titkos szavazás az (5)-(12) bekezdésben foglaltak szerint történik.

(5) A titkos szavazás szavazólappal történik.

(6) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a Főpolgármesteri Hivatal biztosítja.

(7) A titkos szavazásnál két boríték kerül átadásra a képviselők részére a szavazás előtt. A kerületi polgármester képviselők egy nagyméretű borítékot kapnak a szavazólappal és egy kisebb zárt borítékot, amelyen feltüntetésre kerül, hogy a szavazathoz lakosságszám kapcsolódik és a kisebb zárt borítékban elhelyezésre kerülnek az adott kerületi önkormányzatnak megfelelő 20 000, 10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 10, 5, 2, valamint az 1 lakossági lélekszámot feltüntető kártyák (a kártyákon feltüntetett számok összessége kiadja a kerület teljes lakosságszámát). A nem kerületi polgármester képviselők egy nagyméretű borítékot kapnak a szavazólappal és egy külön kisméretű lapot, amelyen az kerül feltüntetésre, hogy a szavazathoz nem kapcsolódik lakosságszám.

(8) A nagyméretű borítékok (bennük a szavazólappal és a kisebb méretű borítékkal, vagy a külön lappal) lezárt állapotban kerülnek összegyűjtésre. A szavazás eredményének megállapításához a szavazólapok „igen”, „nem” és tartózkodom” szavazatok szerint, valamint - érvénytelen szavazat esetén - érvénytelen szavazat kategóriája szerint kerülnek szétválasztásra, egyidejűleg az egyes szavazólapok mellett lévő kisebb borítékokban lévő kártyák is az „igen”, „nem” és „tartózkodom” szavazatok szerint, valamint - érvénytelen szavazat esetén - érvénytelen szavazat kategóriája szerint szétválasztva külön-külön kerülnek összevegyítésre.

(9) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat és az „igen”, „nem” és „tartózkodom” szavazatok, valamint az érvénytelen szavazatok kategóriához tartozó kártyákon szereplő lakosságszámot, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, összesíti a szavazás eredményét, és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.

(10) A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve tartalmazza:

a) a szavazás helyét és napját,

b) a szavazás kezdetét és végét,

c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét,

d) a szavazás során felmerült körülményeket,

e) a szavazás során tett megállapításokat és a hozott határozatokat, és

f) a szavazás eredményét.

(11) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyzőkönyv vezetője írják alá.

(12) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a Közgyűlésnek jelentést tesz a 29. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően.

14. A Közgyűlés döntései

32. § A Közgyűlés rendelet- és határozattervezeteinek előkészítésére az előterjesztések előkészítésének rendjét és általános követelményeit szabályozó, e rendelet 2. mellékletének előírásait kell alkalmazni.

15. A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyve

33. § (1) A Közgyűlés ülésén elhangzottakat hangfelvételen is rögzíteni kell.

(2) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében előírtakon túl tartalmazza:

a) az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét,

b) az ülés megnyitásának időpontját,

c) napirendi pontonként az előadó és a felszólaló nevét, továbbá az elhangzottakat szó szerint,

d) a 29. § (4) bekezdésében foglalt esetben a szavazás számszerű eredményét (név szerint is) és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véleményt,

e) név szerinti szavazás esetén a képviselő nevét és leadott szavazatát,

f) az elnök esetleges intézkedéseit,

g) a Közgyűlés ülésén történt fontosabb eseményeket,

h) az ülés bezárásának idejét és

i) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés időpontját és a jelen lévő képviselők névsorát.

34. § (1) Az ülésről rögzített hangfelvétel jegyzőkönyvnek minősül, azt az általános szabályok szerint kell tárolni és megőrizni.

(2) A Közgyűlés üléséről szó szerinti jegyzőkönyv készül.

(3) A jegyzőkönyv, valamint az ülésről készült hangfelvétel egy példányát a Főpolgármesteri Hivatal irattárában kell elhelyezni.

(4) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Fővárosi Levéltárban kell elhelyezni (a továbbiakban: levéltári példány). A levéltári példány mellékletei:

a) a meghívó,

b) az írásos előterjesztések,

c) a jelenléti ív,

d) kézzel történő titkos szavazás esetén a jegyzőkönyv egy példánya,

e) az írásban benyújtott hozzászólás, határozati javaslat, valamint kérés alapján rögzített vélemény,

f) a főjegyző törvényességi észrevétele,

g) a név szerinti szavazásról készült névsor,

h) a kérdésre utólag adott válasz és

i) az egyidejű nyílt szavazás számítógépes adatainak a határozatokhoz rendelt listája.

16. A jegyzőkönyvbe betekintés szabályai

35. § A választópolgárok részére az Mötv. 52. § (3) bekezdésében biztosított jegyzőkönyvbe való betekintés feltételeit a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Fővárosi Önkormányzat (Főpolgármesteri Hivatal) honlapján kell biztosítani.

III. FEJEZET

A KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

36. § (1) A képviselőt az e rendeletben és az egyéb jogszabályokban meghatározott jogok illetik meg és terhelik a kötelezettségek.

(2) A képviselő közérdekű ügyben kezdeményezheti a főpolgármesternél a Főpolgármesteri Hivatal intézkedését, de a képviselő utasítást a Hivatal dolgozóinak nem adhat.

17. A képviselő kötelezettségei

37. § (1) A képviselő a törvényben foglaltakon túl köteles:

a) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni a főpolgármesternek, ha a Közgyűlés, vagy a bizottság elnökének, ha a bizottság ülésén való részvételben akadályoztatva van,

b) a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni és

c) a Közgyűlés által adott egyedi képviseleti megbízatásának teljesítéséről (meghatalmazása körében tett cselekményeiről) beszámolni a Közgyűlésnek.

(2) Az a képviselő, aki a szabályszerűen kiküldött meghívóban megjelölt időpontban a Közgyűlés üléséről vagy annak egy részéről távol marad, és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, igazolatlanul távol lévőnek minősül. Az indok alaposságának megítéléséről a Közgyűlés dönt.

18. A képviselő díjazása

38. § (1) A Közgyűlés fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző 9 képviselő tagját, valamint a bizottság nem képviselő tagját megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

(2) *  A fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző 9 képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) a főpolgármester részére megállapított illetmény 25%-a.

(3) *  A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja a főpolgármester részére megállapított illetmény 12,5%-a.

(4) Ha a fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző 9 képviselő valamely bizottság tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 10%-ával növekszik. Ha a fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző 9 képviselő valamely bizottság elnöke, úgy a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 10%-ával növekszik.

(5) A fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző 9 képviselő és a bizottság nem képviselő tagja - megbízatása idejére - természetbeni juttatásként igénybe veheti a Főpolgármesteri Hivatal által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, valamint a részére használatra térítésmentesen átadott, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező hordozható számítógépet, annak tartozékait és a működéséhez szükséges szoftvereket.

(6) A fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző 9 képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját - megbízatása idejére - természetbeni juttatásként az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet illeti meg.

(7) A fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző 9 képviselő és a bizottság nem képviselő tagjának költségei az Mötv. 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megtéríthetők.

(8) A kötelezettségeit megszegő (így pl. a tárgyhónapban a Közgyűléseken történő szavazások több mint 25%-ában igazolatlanul részt nem vevő) képviselő megállapított tiszteletdíja legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenthető a Közgyűlés eseti döntésével. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(9) Amennyiben a képviselő személyes érintettsége esetén a törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor erre irányuló indítványra a Közgyűlés soron következő ülésén dönt a képviselő tiszteletdíjának legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra történő csökkentéséről.

18/A. *  A képviselőcsoport

38/A. § *  (1) A képviselők a képviselői tevékenységük összehangolására legalább két tagból álló képviselőcsoportot alakíthatnak.

(2) Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet a tagja.

(3) A képviselőcsoport a működési rendjét maga alakítja ki, vezetőjét a tagjai közül választja meg.

(4) A képviselőcsoport megszűnik, ha a tagjainak a száma harminc napot meghaladóan két fő alá csökken.

(5) A képviselőcsoport megalakulását, az adatokban bekövetkezett változást, továbbá a képviselőcsoport megszűnését a képviselőcsoport vezetője a megalakulástól, a megszűnéstől vagy a változás bekövetkezésétől számított öt napon belül a főpolgármesternek írásban bejelenti.

(6) A képviselőcsoportot a jogai gyakorlásában a képviselőcsoport vezetője képviseli.

(7) A képviselőcsoport működéséhez a feltételeket a költségvetési keretéből kell biztosítani. A képviselőcsoport költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret egytizenketted része.

IV. FEJEZET

A TANÁCSNOK

39. § (1) *  A Közgyűlés a képviselők közül - a 4. mellékletben meghatározott önkormányzati feladatkörök felügyeletének ellátására - tanácsnokot választ.

(2) A tanácsnok megbízatása megszűnik:

a) képviselői mandátuma megszűnésével,

b) határozott időre történő választás esetén a határozott idő elteltével,

c) meghatározott feladat ellátására történő választás esetén feladatának elvégzésével és az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásával,

d) felmentéssel vagy

e) lemondással.

(3) A tanácsnok köteles feladatai ellátása során együttműködni a főpolgármesterrel és a bizottságokkal.

(4) A tanácsnok működéséhez a feltételeket a költségvetési keretéből kell biztosítani. A tanácsnok költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed része. A tanácsnok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás körét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

V. FEJEZET

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI

40. § (1) A Közgyűlés az Mötv.-ben szabályozottakon túl a döntései végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére állandó bizottságokat, valamint ideiglenes bizottságokat hozhat létre e rendelet megfelelő módosításával.

(2) *  A bizottságok belső működésük szabályait az Mötv. 60. §-a és e rendelet keretei között maguk határozzák meg. A bizottságok e fejezetben nem szabályozott működésére egyebekben a rendelet Közgyűlésre vonatkozó előírásait kell - ideértve e rendelet 2. mellékletében foglaltakat is - megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a Tulajdonosi Bizottság összehívásakor a meghívót a tervezett napirendi javaslatok (előterjesztések, tájékoztatók, egyéb anyagok) írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és az egyéb meghívottak az ülés előtt legalább 4 - rendkívüli ülés esetén 3 - naptári nappal korábban megkapják.

(3) Az állandó és ideiglenes bizottságok felsorolását, és a bizottságok létszámát e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az állandó bizottság ellátja az Mötv.-ben meghatározott feladatait, gyakorolja jogait. Ezeken belül

a) a Közgyűlés döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben, a közgyűlési előterjesztéseket véleményezi,

b) közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében,

c) ellenőrzi a Főpolgármesteri Hivatal döntés-előkészítő és végrehajtásra irányuló munkáját és

d) javaslatot tesz a Közgyűlés hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben.

(5) A bizottság elnökét, alelnökeit (általános alelnököt és alelnököt) és tagjait az Mötv.-ben és az e rendeletben szabályozottak szerint a Közgyűlés választja meg. A bizottságok elnöke, alelnökei és tagjai névjegyzékének naprakész nyilvántartásáról a főjegyző gondoskodik.

(6) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a bizottságokra ruházza. A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 6. melléklete, míg a Közgyűlés által egyéb önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A Közgyűlés saját hatásköréből a bizottságra átruházott hatáskört minősített többséggel hozott döntésével esetileg magához vonhatja.

(8) Ha e rendelet vagy egyéb fővárosi közgyűlési rendelet hatáskör-átruházásról szóló rendelkezése alapján az előterjesztés valamely bizottság állásfoglalásával (véleményével) nyújtható be, a bizottságnak az állásfoglalását meg kell adnia az előterjesztés bizottsághoz való érkezését követő 15 napon belül. Amennyiben az állásfoglalás kiadására jogosult bizottság ezen határidőn belül nem él az állásfoglalás jogával, úgy a döntéshozatalra egyébként jogosult a 15 napot követően az állásfoglalás hiányában is meghozhatja döntését.

(9) *  A bizottságok működéséhez a feltételeket a költségvetési keretükből kell biztosítani. A bizottságok költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed része. A bizottság a költségkeretének felhasználásáról a bizottság elnökének javaslatára határozattal dönt. A bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás körét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

19. Az ideiglenes bizottság

41. § (1) Az ideiglenes bizottság nevét, tagjainak létszámát, a Közgyűléstől átruházott hatásköreit és részletes feladatait a létrehozásával egyidejűleg e rendelet megfelelő módosításával a Közgyűlés határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, és az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásáig tart.

(3) Az ideiglenes bizottság feladata különösen:

a) az esetenként jelentkező, mérlegelést és körültekintést igénylő feladatok végrehajtásának előkészítése,

b) az egyes közgyűlési rendeletek vagy döntések előkészítése,

c) a társulási megállapodások előkészítése és

d) vizsgálatok, ellenőrzések lefolytatása.

20. A bizottságok szervezete, működési rendje

42. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megválasztására az Mötv. szabályai az irányadóak.

(2) A bizottsági tagság, tisztség megszűnik:

a) a Közgyűlés megbízatásának lejártával, a képviselői megbízatás megszűnésével,

b) felmentéssel vagy

c) lemondással.

21. A bizottság ülései

43. § (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke mint a bizottsági ülés elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a Közgyűlés által a képviselők közül választott általános alelnök látja el. A bizottság elnöke felelős a bizottság működésének, döntéseinek törvényességéért, a bizottságra átruházott hatáskörök szabályos gyakorlásáért, valamint mindezek végrehajtásának ellenőrzéséért. A bizottság elnöke felelős a bizottsági ülés jegyzőkönyvének elkészítéséért és azok dokumentálásáért, a bizottsági előterjesztések határidőre történő előkészítéséért.

(2) A bizottságot az Mötv. 61. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a Közgyűlés határozatára a határozatban foglalt határidőn belül össze kell hívni.

(3) *  A bizottság ülésének meghívóját az ülést megelőzően ki kell függeszteni a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Fővárosi Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A bizottság tanácskozási jog megadásáról dönthet. A tanácskozási joggal bíró résztvevőnek az elnök szót ad. A képviselő, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnöke tanácskozási joggal vehet részt a bizottság ülésén.

(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirend tárgyának és előadójának, valamint a tervezett napirend tárgyalásához tanácskozási joggal külön meghívottaknak a megjelölését is.

(5) *  A bizottság ülésére az írásos anyagok megküldésével egyidejűleg meg kell hívni a főpolgármestert, és a főjegyzőt, valamint a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit is.

22. A bizottsági előterjesztések rendje

44. § (1) A bizottság elé előterjesztést tehet

a) a főpolgármester és helyettese,

b) a képviselő, a bizottság nem képviselő tagja,

c) * 

d) a Közgyűlés bizottsága,

e) a főjegyző,

f) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az őt közvetlenül érintő ügyben és

g) a főpolgármester vagy a főjegyző által erre kijelölt személy.

(2) Indokolt esetben a bizottság a helyszínen is felvehet saját napirendjére előterjesztéseket. E döntéshez minősített többség szükséges.

23. A bizottsági ülések nyilvánossága

45. § (1) A bizottság ülései - a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak.

(2) A bizottság zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(3) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására speciális nyilvánossági (titoktartási, összeférhetetlenségi) szabályokat ír elő, úgy e szabályok betartását a meghívó kézbesítésénél és a bizottság ülésein is megfelelően - szükség esetén zárt ülés elrendelésével is - biztosítani kell.

(4) Zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

(5) Kötelező az érintett meghívása törvényben meghatározott esetben.

24. A bizottság tanácskozási rendje

46. § (1) Az ülésen részt vevő bizottsági tag, és minden jelen lévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.

(2) Az ülést az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a jelen lévő bizottsági tagok számát, az ülés határozatképességét. Határozatképtelenség esetén az ülés nem nyitható meg. Az elnök az ülés folyamán bármikor megállapíthatja a határozatképtelenséget, és az ülést bezárhatja vagy elnapolhatja. A határozatképtelenség megállapítása névsorolvasás, és a jelenlévők nevének rögzítése útján, jelenléti ív aláírásával történik. Az ülés tartama alatt a jelenlévők száma szempontjából az „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatok összesített száma az irányadó.

(3) A bizottság ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a bizottság állapítja meg.

(4) A bizottság a napirend kérdésében egyszerű többséggel határoz. A napirend változtatására csak a bizottság egyszerű többséggel hozott döntése alapján van lehetőség. Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő napirendi javaslat. A napirendi pontot az előterjesztő legkésőbb a napirendi pont tárgyalásáig, előterjesztés esetén pedig legkésőbb a vita lezárásáig visszavonhatja.

(5) A napirendi pont tárgyalásának elnapolására napirendi pontonként egyetlen alkalommal lehet javaslatot tenni. A javaslatról a bizottság vita nélkül határoz, és annak elfogadását követően az elnök javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját is.

(6) Az ülés elnöke szünetet rendelhet el. A szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés folytatásának időpontját.

25. Bizottsági ülésvezetés

47. § (1) Az ülés elnöke a napirendi pontok felett - kivéve a tájékoztató jellegű napirendet - vitát nyit.

(2) A bizottság ülésén napirendi pontonként elsőként az adott napirendi pont előadóját illeti meg a szó. A napirendi pont előadóját a vita lezárását követően a zárszó joga is megilleti.

(3) Bármelyik bizottsági tag napirendi pontonként a vitát megelőzően az előadóhoz a témához kapcsolódó kérdéseket intézhet. A kérdések elhangzása után - a vita megnyitása előtt - a napirendi pont előadója válaszol, amelyhez a tanácskozási joggal nem rendelkező szakértő véleményét is igénybe veheti.

(4) A bizottság felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottaknak.

(5) Ügyrendi kérdésben bármelyik bizottsági tag soron kívül szót kérhet. Ügyrendi javaslat a bizottság ülésvezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésre vagy a vita lezárására vonatkozó javaslat. Az ügyrendi javaslatról a bizottság vita nélkül határoz.

(6) A bizottsági tagok és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendi ponthoz való hozzászólási szándékukat az ülés elnökének jelzik. Felszólalásra a bizottsági tagoknak a jelentkezés sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek az elnök az általa megállapított sorrendben adja meg a szót.

(7) A napirendi pont előadója és törvényességi észrevétel esetén a főjegyző a vitában soron kívül felszólalhatnak több alkalommal is.

(8) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.

26. A bizottsági szavazás módja

48. § (1) A bizottsági tag érvényesen kizárólag személyesen szavazhat. A bizottság a döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás a levezető elnök által elrendelt döntés szerint kézfelemeléssel vagy név szerint történik. A név szerinti szavazás esetén a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint is szereplő eredményt a szavazási névsorral együtt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(2) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett és a javaslat ellen szavazók, valamint a szavazástól tartózkodók számát, végül ezek alapján kihirdeti a szavazás eredményét. Az eredmény megállapításakor - a bizottságok összetételére és működésére tekintettel - nem alkalmazandó a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó azon szabály, hogy a javaslat elfogadásához a főváros lakosságszámának együttesen több mint a felét kitevő lakosságszámú fővárosi kerületi polgármesterek „igen” szavazata is szükséges.

(3) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozottakon kívül, bármelyik bizottsági tag javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a bizottság vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha a jelen lévő bizottsági tagok legalább egyötöde írásban kéri, név szerinti szavazást kell tartani.

(4) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására - pl. az átlátható felelősség elvének megfelelően a közbeszerzési eljárásban - a szavazások eredményének személyenkénti (név szerinti) beazonosíthatóságát írja elő, úgy ilyen ügyekben a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint is szereplő eredményt a jegyzőkönyvben név szerint kell rögzíteni.

(5) A név szerinti szavazás esetén a bizottsági tagok névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(6) Minősített szavazattöbbség szükséges az e rendelet 3. mellékletében meghatározott döntéshez.

27. Kizárás a bizottsági döntéshozatalból

49. § (1) A bizottság döntéshozatalából történő kizárásra vonatkozó szabályokat az Mötv. 49. §-a és 60. §-a határozza meg.

(2) A bizottság elnöke vagy tagja az adott ügyben bejelentheti elfogultságát, ilyen esetben a vitában és a döntéshozatalban nem vehet részt.

(3) A bizottság tagja köteles a szavazást megelőzően jelezni, ha vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. Közbeszerzési eljárást érintő döntés meghozatalában nem vehet részt, akivel szemben a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.

28. A bizottságok dokumentumai

50. § (1) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében előírtakon túl tartalmazza:

a) az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét,

b) az ülés megnyitásának időpontját,

c) napirendi pontonként az előadó, a felszólalók nevét, a kérdéseket, és a hozzászólások lényegét és kérelemre a szó szerint elhangzottakat,

d) a 48. § (5) bekezdésében foglalt esetben a szavazás számszerű eredményét (név szerint is) és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véleményt,

e) az elnök esetleges intézkedéseit,

f) az ülésen történt fontosabb eseményeket,

g) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés időpontját és a jelen lévő bizottsági tagok névsorát és

h) az ülés bezárásának idejét.

(2) Ha a bizottsági tag kéri, akkor felszólalását szó szerint kell a jegyzőkönyvbe felvenni.

(3) Az Mötv. 60. §-ában meghatározottak szerint aláírt jegyzőkönyv egy példányát 8 napon belül meg kell küldeni a főpolgármesternek.

29. A bizottsági jegyzőkönyvbe betekintés szabályai

51. § A választópolgárok részére az Mötv. 52. § (3) bekezdésében biztosított, a jegyzőkönyvbe történő betekintés feltételeit a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Fővárosi Önkormányzat (Főpolgármesteri Hivatal) honlapján is biztosítani kell.

30. A bizottsági döntés végrehajtásának felfüggesztése

52. § A bizottság a főpolgármester által felfüggesztett döntését még a Közgyűlés ülése előtt napirendjére veheti. Amennyiben a bizottság a döntését a felfüggesztésnek megfelelően megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, akkor a felfüggesztett döntés hiányában nincs szükség a Közgyűlés ülése elé terjesztésre.

VI. FEJEZET

A FŐVÁROSI TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

53. § (1) A Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározottak szerint dönt a nemzetiségi jogok kérdéskörében.

(2) A fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokat érintő kérdésekben az előterjesztést részükre a Fővárosi Önkormányzat döntését megelőző 30 nappal meg kell küldeni.

(3) A Fővárosi Önkormányzat megállapodást köt a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokkal. A megállapodásokban rögzítésre kerülnek a nemzetiségi önkormányzatok feladatai teljesítéséhez és jogaik gyakorlásához a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározottak szerint: a helyiséghasználat, a működés ügyviteli, technikai, szakmai feltételeinek biztosítása, a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel és a vagyonkezeléssel összefüggő szabályok.

VII. FEJEZET

A FŐPOLGÁRMESTER, A FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES, ÉS A FŐJEGYZŐ * 

31. A főpolgármester

54. § (1) A főpolgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a főpolgármesterre ruházza. A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 7. melléklete, míg a Közgyűlés által fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 10. melléklete tartalmazza. A főpolgármester az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről a Fővárosi Közgyűlést tájékoztatja.

(3) A Közgyűlés a főpolgármesterre átruházott hatáskört minősített többséggel hozott döntésével esetileg magához vonhatja.

(4) *  A főpolgármester a Közgyűlés két ülése közötti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (3) bekezdésében meghatározott keretek között és a Fővárosi Önkormányzat költségvetési, illetve átmeneti gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályokban biztosított fedezet erejéig dönthet:

1. az európai uniós támogatásból megvalósuló azon projektek esetében a támogatási szerződések megkötéséről és már megkötött támogatási szerződések módosításairól, amelyek fővárosi sajátforrás-szükségletére a Fővárosi Közgyűlés már fedezetet biztosított, illetve 100%-ban külső forrásból finanszírozottak,

2. a Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei szakmai pályázatainak benyújtásához szükséges előzetes jóváhagyásról,

3. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény alapján benyújtandó pályázatok előzetes jóváhagyásáról,

4. a Fővárosi Önkormányzat részére a központi költségvetési forrásokban biztosított támogatások igénybevételére vonatkozó pályázatok, kérelmek benyújtásáról,

5. a Fővárosi Önkormányzat részére megítélt központi költségvetési támogatások igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések megkötéséről és kapcsolódó dokumentumainak aláírásáról, amennyiben fejlesztések esetén a fővárosi sajátforrás-szükségletre a Fővárosi Közgyűlés már fedezetet biztosított, illetve a fejlesztések 100%-ban külső forrásból finanszírozottak,

6. a Fővárosi Önkormányzat részvételéről egyes hazai partnerségi programokban, illetve szakmai segítségnyújtást, tapasztalatcserét célzó, pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő együttműködésekről,

7. a Fővárosi Önkormányzat által kiírt tervpályázatok esetében a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott tervpályázati kiírás és tervpályázati dokumentáció olyan technikai jellegű - a tervpályázat célját és tartalmát nem érintő egyéb - módosításáról, amely a tervpályázati eljárás lefolytatása érdekében szükséges,

8. az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása” beruházás megvalósításával összefüggő ügyekről,

9. a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című, KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről,

10. *  a 2017. évi FINA világbajnokság megrendezésével összefüggő ügyekről,

11. a „Csillaghegyi öblözet védelme” című feladat megvalósításával összefüggő ügyekről,

12. az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” projekt megvalósításával összefüggő ügyekről,

13. az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” projekt megvalósításával összefüggő ügyekről,

14. *  a VEKOP-5.3.1 „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú kiírás keretén belül már megkötött támogatási szerződések és konzorciumi megállapodások módosításairól,

15. *  „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről, a már megkötött konzorciumi megállapodás módosításairól,

16. *  a „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről, a már megkötött konzorciumi megállapodás módosításairól,

17. *  a „HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű” című, KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről, a már megkötött konzorciumi megállapodás módosításairól,

18. *  „A főváros hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című, KEHOP-3.2.2-15-201600001 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről,

19. *  a „Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése” című, KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről, a már megkötött konzorciumi megállapodás módosításairól,

20. *  a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti vasút rekonstrukciója és járműbeszerzése” tárgyú projekttel összefüggő ügyekről,

21. *  a „Duna menti városi erdők (URBforDAN)” című, DTP2-018-2.2 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről,

22. *  az „Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” című, KEHOP-5.2.8 jelű felhívás keretében a fővárosi cégek által benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódó támogató nyilatkozatokról,

23. *  a Városi Mobilitási KIC létrehozásával összefüggő ügyekről,

24. *  a Climate-KIC „Okos folyóparti közterületek” (Smart Sustainable Riverbank Neighbourhoods in Budapest) című projekttel kapcsolatban felmerülő ügyekről,

25. *  közszolgáltatási szerződések megkötéséről, módosításáról a Fővárosi Önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatást végző szervezetekkel,

26. *  nemzetközi sportesemény Budapesten történő megrendezésére a Fővárosi Önkormányzat által megkötött megállapodásból eredő vagy azzal összefüggő szükséges nyilatkozatok, állásfoglalások, egyéb dokumentumok kiadásáról,

27. *  nemzetközi sportesemény Budapesten történő jövőbeni megrendezése érdekében szükséges - a Fővárosi Önkormányzat költségvetési vagy egyéb anyagi kötelezettségét nem jelentő - előzetes nyilatkozatok, állásfoglalások, egyéb dokumentumok kiadásáról,

28. *  jóváhagyott, érvényes beruházási, felújítási okmány és az okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi, megvalósítási vagy fejlesztési megállapodás módosításáról,

29. *  Támogatói Okirat, Támogatási Szerződés birtokában beruházási, felújítási okmány jóváhagyásáról és az okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi, megvalósítási vagy fejlesztési megállapodás megkötéséről,

30. *  a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről,

31. *  a Fővárosi Önkormányzat által megállapításra kerülő településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során a környezet védelméért felelős szervek írásos véleménye alapján a környezeti értékelés szükségességéről és annak tematikájáról,

32. *  Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról.

(5) *  A főpolgármester a Közgyűlés két ülése közötti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (3) bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat költségvetési, illetve átmeneti gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között, a Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (3) és 21. § (7) bekezdésében szabályozottak szerinti többletfedezetet biztosító előirányzat-módosítást követően dönthet:

1. jóváhagyott, érvényes beruházási, felújítási okmány és az okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi, megvalósítási vagy fejlesztési megállapodás módosításáról azzal, hogy éven túli kötelezettségvállalásra kizárólag az erre irányuló fedezet biztosításának ismeretében kerülhet sor,

2. Támogatói Okirat, Támogatási Szerződés birtokában beruházási, felújítási okmány jóváhagyásáról és az okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi, megvalósítási vagy fejlesztési megállapodás megkötéséről azzal, hogy éven túli kötelezettségvállalásra kizárólag az erre irányuló fedezet ismeretében kerülhet sor.

32. A főpolgármester feladatai

55. § (1) A főpolgármester jogállását, feladatát és hatáskörét, kompetenciáját, felelősségét alapvetően az Mötv. határozza meg. A főpolgármesternek a Közgyűlés működésével összefüggő feladatai az Mötv. 65. §-ában felsoroltakon kívül:

a) segíti a képviselők munkáját és

b) dönt a közgyűlési meghívó tartalmáról.

(2) A főpolgármesternek a bizottságok működésével összefüggő jogköre az Mötv. 61. § (1)-(2) bekezdésében felsoroltakon kívül évente legalább egy alkalommal feladategyeztető megbeszélést tart a bizottságok elnökei részére.

(3) A főpolgármester egyes egyéb jogkörei az Mötv. 67. §-ában felsoroltakon kívül:

a) irányítja, koordinálja és működteti az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, meghatározza az önkormányzati delegációk úti célját, létszámát és összetételét,

b) dönt a főpolgármesteri költségkeret felhasználásáról,

c) kötelezettségvállalásra írásban felhatalmazhatja a bizottság elnökét, a Közgyűlés tagját és a Főpolgármesteri Hivatal dolgozóját is, és

d) koordinálja a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok testületeinek, tisztségviselőinek együttműködését.

(4) A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 7. melléklete, míg a Közgyűlés által fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(5) A főpolgármester, tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét - új főpolgármester, főpolgármester-helyettes hiányában - a legidősebb képviselőnek (korelnöknek), a korelnök akadályoztatása esetén a soron következő nem akadályozott legidősebb képviselőnek.

33. A főpolgármester-helyettes

56. § (1) A főpolgármester-helyettesek megbízatásukat főállásban látják el.

(2) *  A főpolgármester-helyettesek közötti feladat- és munkamegosztást és a főpolgármester helyettesítésének rendjét a főpolgármester normatív utasításban állapítja meg.

(3) A főpolgármester-helyettes feladatait a főpolgármester határozza meg és vonhatja el.

(4) A főpolgármester-helyettesek felelősséggel tartoznak az általuk jegyzett előterjesztések tartalmáért és e rendeletben szabályozott határidőre történő elkészítéséért.

(5) A főpolgármester-helyettes tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét a főpolgármester által kijelölt főpolgármester-helyettesnek.

34. A főjegyző

57. § (1) A főjegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében az Mötv. 81. §-ában felsoroltakon kívül:

a) gondoskodik a képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról,

b) gondoskodik a Közgyűlés törvény által előírt vagy megállapodással átvett feladat- és hatásköreit tartalmazó jegyzék nyilvántartásáról,

c) előkészíti a Közgyűlés, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

d) ellátja a Közgyűlés, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, biztosítja a Képviselői Kabinet működésének szakmai feltételeit,

e) a Közgyűlés és a bizottság ülésén az előterjesztés vitájában, a szavazás előtt bármely javaslatot érintően törvényességi észrevételt tehet és

f) köteles jelezni a Közgyűlésnek, a bizottságoknak és a főpolgármesternek, ha döntésüknél, működésüknél jogszabálysértést észlel.

(2) A főjegyző:

a) rendszeresen ügyfélfogadást tart,

b) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat és

c) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.

(3) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a főjegyzőre ruházza. A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) A Közgyűlés a főjegyzőre átruházott hatáskört minősített többséggel hozott döntésével esetileg magához vonhatja.

(5) *  A főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a főjegyzői feladatokat a főpolgármester által írásban megbízott főosztályvezető látja el.

35. * 

58. § * 

VIII. FEJEZET

A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

59. § *  (1) A Közgyűlés Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre.

(2) A Főpolgármesteri Hivatal feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése határozza meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatal főosztályokra, törzskari irodákra, valamint önálló osztályokra tagozódik. A főosztályok és az irodák osztályokra tagozódhatnak.

(4) A Főpolgármesteri Iroda vezetője a főpolgármester kabinetfőnöke.

(5) A Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési rendjét a főjegyző javaslatára a főpolgármester az irányítási jogkörében kiadott normatív utasításban állapítja meg.

(6) A Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát az önkormányzat éves költségvetési rendelete határozza meg.

(7) A Főpolgármesteri Hivatal munkarendjét, valamint az ügyfélfogadás rendjét a 12. melléklet tartalmazza.

IX. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATRENDSZERE

60. § (1) A Közgyűlés az Mötv. 23. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint együttműködik a kerületi önkormányzatokkal.

(2) Az együttműködés kiterjed:

a) az Mötv. 23. § (7) bekezdésében meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök átadását biztosító önkormányzati döntés előkészítésére és egyeztetésére,

b) az átadott feladat- és hatáskörökkel kapcsolatban évenként legalább egyszeri egyeztetésre, konzultációs fórum működtetésére a fővárosi és a kerületi közterület-felügyeletek tevékenységének összehangolása céljából és

c) törvényben meghatározott egyéb kérdésekre.

(3) A főpolgármester a közgyűlési határozat alapján lefolytatott tárgyalásairól a Közgyűlést a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

X. FEJEZET

BUDAPEST POLGÁRAIVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

36. Közmeghallgatás

61. § (1) A Közgyűlés évente legalább egyszer - a munkaterv szerint - előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás időpontját legalább 15 nappal korábban a tömegkommunikációs eszközök útján közzé kell tenni.

(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(4) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg vagy nem dönthető el, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a főpolgármester (a főjegyző közreműködésével) megvizsgálja.

(5) A kérdést a főpolgármester vagy (a főpolgármester egyidejű tájékoztatása mellett) a főjegyző 15 napon belül megválaszolja a kérdezőnek.

(6) A kivizsgált közérdekű javaslatot a főpolgármester a soron következő Közgyűlés elé terjeszti. A javaslatról a Közgyűlés szavaz. A Közgyűlés döntéséről a javaslattevőt 8 napon belül tájékoztatni kell.

(7) A közmeghallgatás összehívására, a meghívottak körére a Közgyűlés ülésére vonatkozó általános szabályok az irányadóak, azzal, hogy a meghívottak köre bővíthető.

37. Lakossági fórum

62. § (1) A főpolgármester vagy a Közgyűlés előre meghatározott közérdekű kérdésben, továbbá a jelentősebb fővárosi döntések előkészítésére a választópolgárok és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, véleményének kikérése céljából lakossági fórumot hívhat össze.

(2) A lakossági fórum egyaránt összehívható a főváros egészét vagy annak nagyobb, illetőleg egy részét érintő tárgykörökben.

(3) A városrészt érintő lakossági fórum összehívását a javasolt kérdés pontos megjelölésével és indokolásával a kerületi önkormányzatok képviselői is kezdeményezhetik. A városrészi lakossági fórum az érintett kerületi önkormányzatokkal közösen is megrendezhető.

(4) A lakossági fórum meghirdetésére, lebonyolítására, valamint a meghívottak körére a közmeghallgatás szabályai alkalmazandók.

X/A. Fejezet * 

62/A. § * 

XI. FEJEZET

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

63. § (1) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (továbbiakban: Rendészeti Igazgatóság) a Fővárosi Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, mely ellátja a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait, valamint a Fővárosi Önkormányzat egyéb, önkormányzati rendészeti szerv útján ellátható feladatait.

(2) A közterület-felügyelők feladatait külön fővárosi önkormányzati rendelet szabályozza.

XII. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

64. § (1) A rendelet mellékletei az alábbiak:

a) a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzéke (1. melléklet),

b) az előterjesztések előkészítésének rendje és általános követelményei (2. melléklet),

c) a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke (3. melléklet),

d) *  a tanácsnok feladatai (4. melléklet),

e) az állandó és ideiglenes bizottságok, a bizottságok létszáma (5. melléklet),

f) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke (6. melléklet),

g) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke (7. melléklet),

h) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke (8. melléklet),

i) a Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke (9. melléklet),

j) a Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke (10. melléklet),

k) a testületi ülésre meghívandó szervezetek jegyzéke (11. melléklet),

l) *  a Főpolgármesteri Hivatal munkarendje, valamint az ügyfélfogadás rendje (12. melléklet),

m) *  a tanácsnok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás (13. melléklet),

n) a bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás (14. melléklet),

o) a Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakörök jegyzéke és létszáma (15. melléklet).

(2) A rendelet hiteles példánya a mellékletekkel együtt a Főpolgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

65. § (1) A fővárosi önkormányzati rendeleteket és a normatív határozatokat - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Fővárosi Önkormányzat hivatalos lapjában, a Fővárosi Közlönyben kell kihirdetni, és a Fővárosi Önkormányzat honlapján kell közzétenni.

(2) A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet mellékleteit képező, a keretszabályozási övezeteket és egyéb szabályozási elemeket tartalmazó 1:4000 méretarányú térkép(ek) és a főváros védelmi és korlátozási területeit ábrázoló 1:10 000 méretarányú térkép(ek) kihirdetése helyben szokásos módon, a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel történik.

66. § Az összeférhetetlenséggel, továbbá a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságként az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság jár el az Mötv.-ben szabályozottak szerint.

XIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

67. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletben nevesített bizottságok közül

a) a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója a főpolgármester,

b) az Egészségpolitikai és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága,

c) a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,

d) a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója a Tulajdonosi, Gazdasági, és Közterület-hasznosítási Bizottság, kivéve a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. melléklet 4.6. pontja szerinti hatáskört, melynek gyakorlója a Költségvetési Bizottság,

e) a Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság,

f) a Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója a Tulajdonosi, Gazdasági, és Közterület-hasznosítási Bizottság, kivéve a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 9. melléklet 3.4. pontja szerinti hatáskört, melynek gyakorlója az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága,

g) az Oktatási Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója az Emberi Erőforrások és Nemzetközi kapcsolatok Bizottsága,

h) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,

i) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója a Költségvetési Bizottság,

j) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlója a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság.

(3) A 9. melléklet hatásköri jegyzékében az egyes átruházott hatáskörök hivatkozásaként feltüntetett és az adott átruházott hatáskört megállapító fővárosi közgyűlési rendeletben nevesített bizottság alatt - az átruházott hatáskört megállapító fővárosi közgyűlési rendelet megfelelő módosításáig - azt a (2) bekezdés szerint átruházott hatáskört gyakorló bizottságot vagy főpolgármestert kell érteni, amely vagy aki a 9. mellékletben annak az átruházott hatáskörnek a gyakorlójaként szerepel.

(4) Ahol a Fővárosi Közgyűlés rendelete vagy határozata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságot; Egészségpolitikai és Szociális Bizottságot; Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottságot; Gazdasági Bizottságot; Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottságot; Közbeszerzési Bizottságot; Oktatási Bizottságot; Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot vagy Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot említ, ott a (2) bekezdés szerint hatáskört gyakorló bizottságot vagy a főpolgármestert kell érteni.

(5) Ahol a Fővárosi Közgyűlés rendelete vagy határozata BKISZ Projekt Ideiglenes Bizottságot vagy Szabadság Oszlopa Emlékmű Felállítását Előkészítő Ideiglenes Bizottságot említ, ott a Fővárosi Közgyűlést kell érteni.

68. § (1) * 

(2) Nem lép hatályba a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 46/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelet.

(3) Nem lép hatályba a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 57/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzéke

1. Nappali melegedők fenntartása a szociálisan rászorultak számára.

2. Utcai szociális munkavégzés a hajléktalanok ellátása keretében.

3. Időskorúak gondozóházának fenntartása.

4. Családok átmeneti otthonának fenntartása.

5. A fővárosi romák esélyegyenlőségének, felzárkóztatásának segítése, kulturális értékeinek megőrzése a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ fenntartásával.

6. Társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának támogatása.

7. Az ifjúsági feladatok ellátása.

8. A fővárosi kerékpáros közösségi közlekedés feltételrendszerének fejlesztése és működtetése.

9. A fővárosi díszkivilágítási berendezések üzemeltetése.

10. A fővárosi lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi közügyekkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatban.

11. A fővárosi ideiglenes díszkivilágítási berendezések üzemeltetése (például: karácsonyi díszkivilágítás).

12. Óvodai feladatellátásra intézmények fenntartása.

13. A Fővárosi Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában, használatában, kezelésében álló közfürdők működtetése.

14. A kötelező állat-egészségügyi feladatokon túli egyes állat-egészségügyi feladatok ellátása.

15. *  A fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatok ellátása.

2. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Az előterjesztések előkészítésének rendje és általános követelményei

1. A közgyűlési előterjesztés

1.1. A Közgyűlés hatékony és törvényes működése érdekében megfelelő tartalommal és színvonalon előkészített előterjesztések elkészítése szükséges. Közgyűlési előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés részére készített, az adott tárgyban a döntéshozatalt megalapozó, döntési javaslatot (határozati vagy rendeletalkotási javaslatot) tartalmazó írásos anyag. A közgyűlési előterjesztések rendjére vonatkozó alapvető szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) e melléklete határozza meg.

2. A közgyűlési előterjesztések általános rendje

2.1. A közgyűlési előterjesztések a főpolgármesternél írásban nyújthatók be. A főpolgármester előterjesztéseinek előkészítése és egységesítése a főjegyző, az illetékes főpolgármester-helyettes és a Főpolgármesteri Iroda vezetőjének feladata.

2.2. A Közgyűlés elé előterjesztést az SZMSZ 7. §-ában felsoroltak tehetnek.

2.3. A Közgyűlés munkatervében szereplő előterjesztéseket lehetőség szerint a munkatervnek megfelelő időpontra kell elkészíteni.

2.4. Az előterjesztés-tervezeteket - a Közgyűlés ülése előtt - az érintett bizottság elé kell terjeszteni, s meg kell küldeni a tanácsnoknak, kivéve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, melyeket csak a Közbeszerzési Bizottság elé kell terjeszteni. Az előterjesztést napirendre tűző bizottsági ülésre meg kell hívni az előterjesztőket, a főpolgármestert, a főjegyzőt és a tanácsnokot is. A bizottság és a tanácsnok álláspontjáról írásban tájékoztatják az előterjesztőket.

2.5. A Közgyűlés elé csak a főjegyző kézjegyével ellátott előterjesztés terjeszthető.

2.6. A Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni:

2.6.1. *  Az értékelő rész tartalmazza mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek az ügyben megalapozott döntés hozatalához szükségesek. Ha az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat lehetőleg ismertetni kell. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról szóló kormányhatározatban foglaltak szerinti ügyekben az előterjesztés ismerteti a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntését is.

2.6.2. Amennyiben volt, utalni kell a tárgyra vonatkozó korábbi határozatokra és azok végrehajtási tapasztalataira.

2.6.3. Az előterjesztésnek egyértelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető feladatokat, határidőket - a folyamatos határidő-megjelölés lehetőség szerinti mellőzésével -, valamint ha az szükséges, a végrehajtásért felelős személyt megjelölő határozati javaslatot kell tartalmaznia. Amennyiben a végrehajtásért felelős nincs megjelölve, akkor azon a főpolgármestert kell érteni.

2.6.4. A döntési javaslatoknál fel kell tüntetni, hogy elfogadásuk - a jogszabályok vonatkozó előírásait is figyelembe véve - milyen szavazattöbbséget igényel.

2.6.5. A korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére vagy módosítására is javaslatot kell tenni.

2.6.6. Az előterjesztő felel a megfelelő színvonalú, alakilag (formailag) is tárgyalásra és döntésre alkalmas tervezet elkészítéséért.

2.6.7. Ha valamely jogszabály pályázat, döntés, adat, tájékoztatás, felhívás stb. helyben szokásos módon történő kihirdetésére kötelezi az önkormányzatot, akkor - erre utalva az előterjesztésben -, helyben szokásos módon történő kihirdetésnek minősül a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztés.

2.7. Szakmai koordináció:

2.7.1. Az előterjesztéseket szakmai szempontból előzetesen egyeztetni kell a Főpolgármesteri Hivatallal, és mindazon szervekkel, amelyekkel e kötelezettséget jogszabály írja elő.

2.7.2. Az előterjesztést olyan időben kell megküldeni, hogy a véleményezőnek legalább 5 munkanap álljon rendelkezésre az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontjának kialakítására.

2.7.3. Az egyetértés vagy az egyet nem értés tényét, vagy azt a körülményt, hogy a megkérdezett szerv nem tett észrevételt, az előterjesztésben - név szerint is megjelölve - fel kell tüntetni.

2.7.4. Véleményezés esetén az előterjesztőnek csatolnia kell az eltérő vélemény lényegét, és ki kell térnie az ezzel kapcsolatos álláspontjára.

2.7.5. Az előterjesztésnek a végső koordináció eredményeként kialakult álláspontot kell tükröznie.

2.7.6. A hivatali szakmai egyeztetés, a koordináció és a véleményező álláspontjának a közgyűlési meghívó e rendeletben foglaltak szerinti kiküldési határidőre történő elkészítéséért - a 2.7.2. pont figyelembevételével - felelős a főjegyző, az illetékes aljegyző, főosztályvezető és a véleményező.

2.8. Törvényességi koordináció:

2.8.1. Az előterjesztéseket - a hivatali szakmai egyeztetés után - törvényességi szempontból egyeztetni kell a főjegyzővel.

2.8.2. A főjegyző a kézirat alapján ellenőrzi, hogy az előterjesztés megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és az e rendeletben előírt követelményeknek.

2.8.3. A jogi koordinációs tevékenység elsősorban a döntési javaslatok törvényességének ellenőrzésére terjed ki, továbbá arra is, hogy a testületnek a kérdés eldöntésére van-e hatásköre, a döntési javaslat a hatályos jogszabályokkal összhangban van-e.

2.8.4. Amennyiben a főjegyző azt állapítja meg, hogy az előterjesztés törvényességi szempontból nem felel meg, köteles erről az előterjesztőt és a főpolgármestert tájékoztatni.

2.8.5. A rendelettervezetek társadalmi egyeztetésére - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a szakmai koordináció szabályait kell megfelelően alkalmazni.

2.8.6. A hivatali törvényességi egyeztetés, a koordináció és a véleményező álláspontjának a közgyűlési meghívó e rendeletben foglaltak szerinti kiküldési határidőre történő elkészítéséért - a 2.7.2. pont figyelembevételével - felelős a főjegyző, az illetékes aljegyző, főosztályvezető és a véleményező.

2.9. A Közgyűlés üléseinek előkészítése:

2.9.1. *  A Közgyűlés üléseinek előkészítésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat a főjegyző irányításával a Főpolgármesteri Hivatal Szervezési és Informatikai Főosztálya látja el.

2.9.2. *  Az előterjesztők az előterjesztéseknek a főjegyző kézjegyével (láttamozásával) ellátott eredeti példányát, csatolva a főjegyző esetleges törvényességi észrevételét is, a Közgyűlés ülésének időpontja előtt lehetőleg 8 munkanappal kötelesek a Szervezési és Informatikai Főosztálynak átadni.

2.9.3. *  Rendkívüli ülésre irányuló javaslat esetén az előterjesztést a Közgyűlés ülésének időpontja előtt lehetőleg 7 munkanappal kell a Szervezési és Informatikai Főosztályra leadni. Az előterjesztések elkészítésére rendkívüli ülésre irányuló javaslat esetén is az e szabályokban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

2.9.4. A Közgyűlés meghívóját a tervezett napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők legalább 4 munkanappal, rendkívüli ülés esetén legalább 3 munkanappal az ülés előtt megkapják.

2.9.5. Abban az esetben, ha képviselő vagy a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az előterjesztő, az e szabályokban foglaltak teljesítésében a Főpolgármesteri Hivatal közreműködik és az ilyen előterjesztéseket nyilvántartja. Ez esetben az előterjesztő a hivatali koordinációt a főjegyző útján kezdeményezheti.

2.10. A Közgyűlés határozatainak végrehajtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:

2.10.1. A Közgyűlés határozatának végrehajtását azonnal meg kell kezdeni.

2.10.2. Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, annak felmerülésekor, de legkésőbb a határidő lejártát megelőző ülésen kell kérni a Közgyűléstől a határidő módosítását. Ennek felelőse a főjegyző.

2.10.3. *  Az azonnal határidőt jelölő határozat végrehajtásáról a felelős 3 munkanapon belül, a többi határozat esetében a végrehajtásra megjelölt határidőt követő 7 munkanapon belül köteles jelentést készíteni és azt a Szervezési és Informatikai Főosztályra megküldeni.

2.10.4. *  A határozatok végrehajtásáról az összesítő jelentéstervezetet a Szervezési és Informatikai Főosztály készíti el.

2.10.5. *  A Közgyűlés határozatairól határidős nyilvántartást kell vezetni, amely a Szervezési és Informatikai Főosztály feladata. A Szervezési és Informatikai Főosztály minden hónapban írásban tájékoztatja a felelősöket a következő hónapban lejáró határozatokról.

2.10.6. A felelősök valamennyi őket érintő határozatról kötelesek nyilvántartást vezetni.

2.10.7. A főpolgármestert felelősként nevesítő határozatok megszabott határidőben történő végrehajtásáért felelős a főjegyző, az illetékes főpolgármester-helyettes és főosztályvezető is.

3. A rendeletek előkészítésének különös szabályai

3.1. A fővárosi közgyűlési rendelet előkészítésére - a 2. alcímben foglalt szabályok alkalmazásával - az alábbi speciális szabályok az irányadók:

3.1.1. Rendelet alkotását az SZMSZ 7. §-ában felsoroltak kezdeményezhetik.

3.1.2. A rendeletek tervezeteinek előkészítése a kezdeményező feladata.

3.1.3. A kezdeményező a főjegyző kézjegyével (láttamozásával) ellátott előterjesztést, csatolva a főjegyző esetleges törvényességi észrevételét is, valamennyi bizottság és tanácsnok elé terjeszti. A bizottság e napirendet tárgyaló ülésére a főpolgármester és a főjegyző mellett a kezdeményezőt (javaslattevőt) és az illetékes tanácsnokot is meg kell hívni.

3.1.4. A Közgyűlés elé rendelettervezetet csak a főjegyző kézjegyével ellátva lehet beterjeszteni.

3.2. A rendelettervezet formai követelményei:

3.2.1. Jelölését a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet szerint kell végezni. [Például: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/1991. (II. 25.) önkormányzati rendelete a .....-ról. Rövidítve: 2/1991. (II. 25.) Főv. Kgy. r. Az évszám után zárójelben szereplő dátum a kihirdetés időpontja, mely a Fővárosi Közlönyben való megjelenésre utal.]

3.2.2. A rendelet hatálybalépésének időpontjáról a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet alapján úgy kell rendelkezni, hogy az a kihirdetést követő meghatározott napon - mely napot célszerű konkrétan megjelölni - lépjen hatályba. A dátum alatt a főpolgármester és a főjegyző aláírása szerepel.

3.2.3. A rendelettervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.

3.3. A megalkotott rendelet és az elfogadott normatív határozat kihirdetése, nyilvántartása, propagandája és a végrehajtás biztosítékai:

3.3.1. A rendeletek és normatív határozatok kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.

3.3.2. Szükség szerint, de legalább ötévenként a Fővárosi Közlöny különszámaként a hatályos fővárosi közgyűlési rendeletek teljes szövegét, tárgy- és jogszabálymutatóval meg kell jelentetni.

3.4. A rendelet hatályon kívül helyezése, módosítása és kiegészítése:

3.4.1. Ha a rendelet ellentétessé válik a később megjelent jogszabály rendelkezéseivel, vagy más okból hatályon kívül helyezésre, módosításra vagy kiegészítésre szorul, a tárgy szerint illetékes belső szervezeti egység (főosztály, osztály, iroda) vezetőjének feladata ennek jelzése a főjegyző felé.

3.4.2. A rendeletek hatályon kívül helyezésére, módosítására és kiegészítésére vonatkozó eljárás értelemszerűen a 2-3. alcímekben szabályozottak szerint történik, az alábbi eltéréssel:

3.4.2.1. A rendelet módosítására, kiegészítésére vonatkozó javaslatot úgy kell megszerkeszteni, hogy ebből egyértelműen kitűnjön, mely rendelkezés szorul kiegészítésre, módosításra. Ezért az előterjesztésben a rendelettervezeten kívül - két hasábra osztva - egymás mellett kell feltüntetni a módosításokkal érintett hatályos szöveget, és a módosításként, kiegészítésként javasolt újat is.

3.4.2.2. A rendelettervezetet a jogalkotásról és a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell elkészíteni.

3.5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendeletre vonatkozó egyedi szabályok:

3.5.1. Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés hatáskörének gyakorlását egyéb fővárosi közgyűlési rendeletében ruházza át valamely szervére, akkor az egyéb fővárosi közgyűlési rendeletben rendelkezni kell a Szervezeti és Működési Szabályzat egyidejű és megfelelő módosításáról is.

3.5.2. A Fővárosi Közgyűlés szerveire átruházott hatásköröket tartalmazó 6-10. mellékletekben felsorolt egyes hatásköröknél a hatáskört megállapító jogszabályra való hivatkozás az adott hatáskör-átruházás időpontjának megfelelő állapotot tükrözi. A hivatkozott jogszabályok számának vagy rendelkezésének időközbeni olyan módosulása, amely az adott hatáskör tartalmi változásával nem járt, nem befolyásolja az átruházott hatáskör gyakorlásának jogát.

3.6. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséről szóló fővárosi közgyűlési rendeletre vonatkozó egyedi szabályok:

3.6.1. Az éves költségvetés elfogadásáról a Közgyűlés a költségvetési javaslat részletes vitája után rendeletet alkot.

3.6.2. Forrásigényt támasztó módosító indítvány a költségvetési javaslathoz, vagy az elfogadott költségvetéshez, a költségvetésirendelet-módosítási előterjesztésekhez, a záróbeszámoló keretében meghozandó döntésekhez csak akkor nyújtható be, ha az előterjesztő az adott tétellel kapcsolatos többletkiadási összegnek megfelelő, technikai kezelhetőségét illetően a főpolgármester által előzetesen igazolt csökkentési javaslatot tesz a módosítandó előterjesztésben szereplő vagy érvényes egyéb kiadási tétel rovására, indokolva a prioritás áthelyezését, továbbá az egyensúlyi követelmény betartásával ismertetve a módosítással beemelni kívánt új vagy megemelni kívánt költségvetési tételeknek az érvényben lévő finanszírozási prognózisban szereplő későbbi évek költségvetési keretfeltételeire gyakorolt hatását. Forrásként az általános tartalék vagy egyéb tartalékkeret nem, vagy csak a főpolgármesterrel való előzetes egyeztetés esetén jelölhető meg.

3.6.3. Konkrét tételre vonatkozó működési kiadási többletigény csak a tervezetben szereplő más működési kiadás tétel terhére jelölhető meg.

3.6.4. Az általános tartalékból olyan törvényi kötelezettségekből eredő kiadások finanszírozhatók, amelyekhez az állami normatívák, központi pótelőirányzatok év közben nem nyújtanak kellő fedezetet. Az általános tartalék szolgál továbbá az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadásokra, és az előirányzott, de elháríthatatlan okok miatt elmaradó bevételek pótlására is. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

3.6.5. A költségvetési évet záró beszámoló elfogadásakor jelentkező szabad pénzmaradvány a közvetlenül nem számszerűsíthető vagy számszerűsítendő kockázatok kezelésére tartalékolandó. Amennyiben e kockázatok ismételt áttekintés alapján valószínűleg nem realizálódnak, úgy e tartalék lehetőleg a hitelfelvételi igény csökkentésére fordítandó, kivételes esetben vállalható a terhére új felhalmozási elkötelezettség vagy működési fedezetre való felhasználás.

3.6.6. A költségvetéshez módosító indítványt a költségvetést tárgyaló Közgyűlés ülését megelőző nap 12 óráig lehet írásban beterjeszteni, a beterjesztett módosító indítványokat a Költségvetési Bizottság tárgyalja és azokkal kapcsolatban ajánlást fogalmaz meg a Közgyűlés felé.

3. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke

Az egyéb jogszabályokban meghatározottakon kívül:

1. sürgősségi indítvány napirendre vétele [SZMSZ 12. § (8)],

2. a Közgyűlés meghívójában nem szereplő napirendi javaslat napirendre vétele [SZMSZ 16. § (4)],

3. a Közgyűlés által átruházott hatáskör eseti visszavonása [SZMSZ 1. § (7), 40. § (7), 54. § (3), 57. § (4)],

4. a főpolgármesterrel, főpolgármester-helyettessel szemben fegyelmi, kártérítési eljárás megindítása, ezen személyekkel szemben fegyelmi büntetés kiszabása, kártérítési felelősségük megállapítása,

5. hitelfelvétel és kötvénykibocsátás,

6. az önkormányzati tulajdonba kerülő vagy önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné, vagy törzsvagyon forgalomképessé minősítése,

7. a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése, gazdasági társaságba történő bevitele,

8. zártkörű pályázat kiírása tőzsdei kereskedési joggal rendelkező befektetési vállalkozások körében az együttes értékesítés alá eső tőzsdén jegyzett értékpapírok tekintetében,

9. a tőzsdén jegyzett értékpapírok azonnali - ajánlatkérés, vagy pályázat kiírása nélkül történő - értékesítése különösen indokolt esetben (például az Önkormányzat tőzsdei részvényei jelentős árfolyamvesztésének veszélye esetén, a nagyobb veszteség elkerülése céljából),

10. az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átadása [22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 45. §],

11. bizottság meghívójában nem szereplő napirendi javaslat napirendre vétele [SZMSZ 44. § (2), 46. § (4)],

12. nem lakás célú helyiségekre vonatkozóan a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében szabályozott önkormányzati támogatás megállapítása vagy egyéb kedvezmény nyújtása esetén [40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (1)],

13. bármely jogszabály alapján a Közgyűlés hatáskörébe utalt és át nem ruházott választás, kinevezés, megbízás, kijelölés, delegálás, kiválasztás, felkérés,

14. törvény vagy fővárosi közgyűlési rendelet minősített többséget előíró rendelkezése.

4. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A tanácsnok feladatai

1. A tanácsnok általános feladata és felelőssége

1.1. A tanácsnok köteles a hatályos jogszabályoknak és a fővárosi közgyűlési rendeleteknek megfelelően végezni a feladatkörébe tartozó munkáját, amelyek ellátásáért felelős.

2. A tanácsnok részletes feladatköre

2.1. A főpolgármesterrel együttműködve figyelemmel követi a lakosságot érintő önkormányzati feladatkörök ellátását. Az önkormányzati feladatok összehangolása érdekében közreműködik a szükséges egyeztetések lefolytatásában. E munkája során állandó kapcsolatot tart a főpolgármesterrel.

2.2. Figyelemmel kíséri:

2.2.1. a Fővárosi Önkormányzat városfejlesztési, közlekedési, környezetvédelmi, városgazdálkodási, városüzemeltetési stratégiáinak előkészítését és végrehajtását; az európai uniós, állami és önkormányzati forrásból megvalósuló projektek előrehaladását;

2.2.2. a költségvetési rendeletben jóváhagyott közterület-fejlesztéssel, útépítéssel, út-, híd- és műtárgyfelújítással, kerékpáros és közösségi közlekedéssel, várostervezéssel, közműhálózattal, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtását.

2.3. Részt vesz:

2.3.1. a Belügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a főpolgármester felkérése alapján az egyéb kormányzati szervekkel történő koordinációban;

2.3.2. a Fővárost érintő európai uniós Operatív Programok Monitoring Bizottságainak munkájában.

2.4. Kezdeményezi:

2.4.1. a fővárosi közterület-fejlesztéssel, útépítéssel, út-, híd- és műtárgyfelújítással, kerékpáros és közösségi közlekedéssel, forgalomtechnikával, várostervezéssel, közműhálózattal, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos döntések előkészítését és megvalósítását;

2.4.2. a budapesti közösségi közlekedési menetrend és hálózat fejlesztésével összefüggő intézkedéseket.

2.5. Kapcsolatot tart feladatkörében:

2.5.1. a 2.3. pontban meghatározottak szerint a kormányzati szervekkel,

2.5.2. a fővárosi kerületi önkormányzatokkal,

2.5.3. a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel,

2.5.4. a Fővárosi Önkormányzat cégeivel.

2.6. Közreműködik a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének városfejlesztésre, közlekedésre, környezetvédelemre, városgazdálkodásra, városüzemeltetésre vonatkozó részeinek kidolgozásában.

2.7. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat városfejlesztési, közlekedési, környezetvédelmi, városgazdálkodási, városüzemeltetési feladataival kapcsolatos előterjesztéseket, rendeleteket.

2.8. Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a Fővárosi Közgyűlés bizottságaival, továbbá a feladatok végrehajtásában részt vevő önkormányzati szervek vezetőitől tájékoztatást kérhet.

2.9. A határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek.

2.10. A tanácsnok-képviselőt a főpolgármester egyéb feladatokra is felkérheti.

5. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A Közgyűlés bizottságai és a bizottságok létszáma

A B
A közgyűlés állandó bizottságai
C
A bizottság létszáma
1.1. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági tag
1.2. Költségvetési Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági tag
1.3. Közbeszerzési Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági tag
1.4. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági tag
1.5. Tulajdonosi Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági tag
1.6. Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági tag
1.7. Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági tag
1.8. Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági tag

6. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

1. EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA

1.1. Javaslatot tesz a jóváhagyott költségvetés keretein belül az intézményi fejlesztésekre, felújításokra biztosított pénzeszközök elosztására.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4)

1.2. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények férőhelyeinek növelésére, csökkentésére, vagy a funkcióváltásra.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)

1.3. Évente egy alkalommal értékeli a családok átmeneti otthona szakmai munkájának eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) e)

1.4. Megsemmisíti a családok átmeneti otthona jogsértő szabályzatát, illetve házirendjét a jogszabálysértés orvoslására való felhívás eredménytelensége esetén.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (3)

1.5. Kijelöli a tartós bentlakásos szociális intézmények Érdekképviseleti Fórumaiba a fenntartó képviselőjét.

1993. évi III. tv. (Szoctv.) 99. §

1.6. *  Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények, és a családok átmeneti otthona szakmai programját.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) c) 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) d)

1.7. Évente egy alkalommal értékeli a szociális intézmények szakmai munkájának eredményességét.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) d)

1.8. Jóváhagyja a szakosított szociális intézmények házirendjét.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) c)

1.9. Véleményezi a fővárosi népegészségüggyel és sporttal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

1.10. Véleményezi a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. Alapítójának hatáskörébe tartozó kérdéseket az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.

1.11. Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (2) d)

1.12. Véleményezi az óvodai munkatervet.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1)

1.13. Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (2) h)

1.14. Ellenőrzi a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények pedagógiai programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (2) i)

1.15. Véleményezi a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, ha nem ütközik a hatáskör-átruházás tilalmába.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 75. § (1)

1.16. *  Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon működő köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntéseket.

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (4) h)

1.17. A Fővárosi Közgyűlés részére előzetesen véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésében részt vevő szakértő kijelöléséhez szükséges fenntartói egyetértés megadását.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 87. § (5)

1.18. Dönt az iskolaszékbe történő tag delegálásáról.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 73. § (2)

1.19. * 

1.20. *  Jóváhagyja a közgyűjteményi intézmények (könyvtár, levéltár, múzeum) szakmai beszámolóját, éves munkatervét, küldetésnyilatkozatát, szakmai fejlesztésére vonatkozó terveket, minőségpolitikai nyilatkozatát, valamint meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját és feladatait.

1997. évi CXL. tv. 42. §, 50. §, 68. § 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 9. §,

1991. évi XX. tv. 116. §

1.21. *  Jóváhagyja a közművelődési intézmények (állat- és növénykert, művelődési központ) éves munkatervét és az előző évi munkaterv teljesítéséről készített szakmai beszámolót, valamint meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját és feladatait.

1997. évi CXL. tv. 78. §

1.22. *  Dönt az intézményi tanácsba, illetve a tankerületi tanácsba történő tag delegálásáról.

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 73. § (3)-(4)

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. §

1.23. Egyetért a közgyűjteményi-közművelődési intézmények (könyvtár, levéltár, múzeum, állatkert, művelődési központ) magasabb vezető megbízásaival, amennyiben nem a fenntartó Fővárosi Önkormányzat a munkáltatói jog gyakorlója.

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (9)

1.24. *  Tudomásul veszi a Pro Cultura Urbis Közalapítvány, a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány, valamint a „TÁMASZ” Alapítvány éves beszámolóját.

1.25. * 

1.26. Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat irányítása alá tartozó, köznevelési, kulturális feladatot ellátó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodást.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (5)

1.27. * 

1.28. Dönt a „841301 Sportcélú támogatás” felosztásáról és felhasználásáról.

1.29. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kulturális és turisztikai társaságok üzleti tervét, valamint a kulturális tartalmú közszolgáltatási szerződések, fenntartói megállapodások megkötését.

1.30. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában lévő színházak, valamint a Budapesti Fesztiválzenekar adott évadbeli szakmai beszámolóját.

1.31. A főpolgármester előzetes jóváhagyása mellett kezdeményezheti a külföldi önkormányzattal való együttműködést, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozást, és a Közgyűlés elé terjesztheti a külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozásról, abból történő kiválásról szóló megállapodást.

1.32. A megkötött nemzetközi szerződések, megállapodások keretei között - a főpolgármesterrel egyeztetve - bizottsági szinten kapcsolatot tart és együttműködik a külföldi önkormányzattal, nemzetközi önkormányzati szervezettel, testvérvárossal.

1.33. A bizottság keretei között dönt a nemzetközi együttműködés, kapcsolattartás körében a külföldi utak céljáról, a delegációk összetételéről és költségeik viseléséről a bizottság működéséhez biztosított költségvetési keret terhére és mértékéig, a kiküldetési rendelvények főpolgármesteri jóváhagyása mellett.

1.34. A nemzetközi együttműködés, kapcsolattartás körébe tartozó külföldi utakról úti beszámolót készít.

1.35. Közreműködik a nemzetközi kapcsolatok keretében megkötött megállapodásokban rögzített elvek megtartásában, feladatok megvalósításában, ezáltal a nemzetközi kapcsolatok fenntartásában és elmélyítésében.

1.36. A főpolgármesterrel egyeztetve közreműködik a Főváros fejlődését elősegítő nemzetközi kapcsolatok alakításában, az azt célzó programok, koncepciók, tervek elkészítésében.

1.37. Elősegíti a Főváros gazdasági szereplőinek nemzetközi piacokon való megjelenését, a gazdasági és társadalmi szereplők nemzetközi kapcsolatainak kiépítését, kibővítését.

1.38. Közreműködik a Főváros testvérvárosi kapcsolatainak fenntartásában, ápolásában, javaslatot tesz a főpolgármesternek a testvérvárosi kapcsolat kibővítésére.

1.39. A nemzetközi önkormányzati szervezetekben való fővárosi részvételt áttekinti, és a főpolgármesterrel egyeztetve javaslatot tesz ilyen szervezetekben való részvételre.

1.40. A képviselők, bizottsági tagok külföldi utazásait és az azokról készült úti jelentéseket jóváhagyja.

1.41. Kapcsolatot tart a főváros Brüsszeli Képviseletével, és tájékoztatást kér annak éves működéséről, különösen a fővárost érintő pályázati lehetőségekről.

1.42. Tájékoztatást kér a fővárosi turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a főváros tulajdonában álló társaságok által fenntartott infrastruktúra működéséről, azok fejlesztésére vonatkozóan javaslatokat tesz.

1.43. Tevékenysége nem érintheti a főpolgármester nemzetközi kapcsolatok tekintetében gyakorolt hatáskörét.

1.44. Együttműködik a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése érdekében a Kormánnyal, más helyi önkormányzatokkal, továbbá a munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szerveivel.

1991. évi IV. tv. (Fetv.) 1. §

1.45. Ellátja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (4) bekezdéséből eredő feladat- és hatásköröket.

1991. évi IV. tv. (Fetv.) 8. § (4)

1.46. Megállapodást köt más önkormányzatokkal ezek lakosai szakosított szociális intézményi elhelyezésére vonatkozóan.

1.47. Kijelöli - a Fővárosi Önkormányzatot megállapodás alapján megillető férőhely-kijelölési jogot gyakorolva - azokat a személyeket, akik a Fővárosi Önkormányzat számára fenntartott 5 férőhely igénybevételére jogosultak.

1.48. Sportszervezési feladatai körében:

1.48.1. segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,

1.48.2. segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,

1.48.3. közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,

1.48.4. közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.

2004. évi I. tv. 55. § (3) a), c), f), g)

1.49. Dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és gyógyforrástermék palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e tevékenységet.

1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 153. § (2)

1.50. A főpolgármesterrel egyetértésben ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 111. § (1)

1.51. Az illetékes főpolgármester-helyettessel egyeztetve ellátja az önkormányzati közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és egyéb szervezetek tekintetében a fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatokat.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 111. § (2)

1.52. Javaslatot tesz a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj adományozására.

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 10. § (3)

1.53. Kiírja és elbírálja az „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi pályázatot.

1.54. Dönt a megyei, illetve a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat által létrehozott helyi szociálpolitikai kerekasztalban részt vevő a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személy kijelöléséről.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 58/B. § (2)

1.55. Javaslatot tesz a regionális szociálpolitikai tanácsba a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személyre.

129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) g)

1.55. * 

2. KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

2.1. Dönt a BFVK Zrt.-vel kötött vagyongazdálkodási szerződésben szereplő támogatás - az irányadó közösségi rendelkezések és hazai jogszabályok szerinti - felülvizsgálatáról, az ezzel összefüggő nyilatkozattételről, illetve eljárásról. A támogatás felülvizsgálata keretében évente áttekinti a szerződésben rögzített díjakat, az esetleges túlkompenzációt, és ha szükséges, javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlésnek a szerződésben foglaltak megváltoztatására.

2.2. Gyakorolja az Európai Unió Bizottsága általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezéssel nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312. 2005. 11. 29.), valamint a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály (HL C 297. 2005. 11. 29.) előírásai érvényesülésének évenkénti ellenőrzését, továbbá a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglalt beszámolási és jelentési kötelezettséget.

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 20. § (5)

2.3. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat évenként osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló rendelettervezetet.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)

2.4. Hozzájárul az adóhatóság és az adófizetésre kötelezett egyezségéhez az adófizetésre kötelezett vagyonából lefoglalt ingó vagy ingatlan vagyontárgy tulajdon- és kezelői jogának a Fővárosi Önkormányzat javára történő átruházásához, ha a vagyontárgy valamely önkormányzati feladat ellátását természetben szolgálja.

2003. évi XCII. tv. (Art.) 157. §

2.5. Megállapítja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező védőcsőhálózat jogszerűtlen használata után járó kártérítés mértékét a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott, az albérleti díjakat érintő korrekciók figyelembevételével képzett egységár alapján, és intézkedik a kártérítési igény érvényesítéséről.

2.6. Figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat a piaci zavarok megelőzése céljából, intézkedéseket kezdeményez.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 67. §

3. *  KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG

3.1. *  Dönt a közbeszerzési eljárásban

3.1.1. az eljárás megindításáról,

3.1.2. az előzetes tájékoztatóról, a közbeszerzési eljárást megindító vagy meghirdető felhívásról és kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokról, azok érdemi módosításairól, a Bírálóbizottság összetételéről,

3.1.3. a részvételre jelentkező, vagy az ajánlattevő kizárásáról,

3.1.4. a részvételre jelentkező szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,

3.1.5. a részvételi jelentkezés, vagy az ajánlat érvénytelenné vagy érvényessé nyilvánításáról,

3.1.6. a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről,

3.1.7. a közbeszerzési eljárás eredményéről, valamint

3.1.8. a közbeszerzésekről szóló törvény szerint ajánlatkérői döntést igénylő egyéb kérdésekben, ha az nem tartozik a Fővárosi Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe vagy más önkormányzati szerv átruházott hatáskörébe,

az 5 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó egyedi becsült értékű közbeszerzési eljárásban a Tulajdonosi Bizottság véleményének (állásfoglalásának) előzetes kikérésével.

2015. évi CXLIII. tv. 27. § (1)

3.2. *  Dönt a központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásról, az 5 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó egyedi becsült értékű közbeszerzésben a Tulajdonosi Bizottság véleményének (állásfoglalásának) előzetes kikérésével.

2015. évi CXLIII. tv. 27. § (1)

3.3. *  Dönt a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések módosításáról a közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelően, az 5.15. pont szerint a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörbe tartozó ügyek kivételével.

2015. évi CXLIII. tv. 27. § (1)

3.4. *  Dönt az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló Kormányrendelet alapján az energiahatékonyság növelését célzó projektben; valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló Kormányrendelet alapján a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító projektekben a Konzorciumvezetők által - a közbeszerzési vagy beszerzési eljárások megindítása előtt - a végső kedvezményezett Fővárosi Önkormányzat részére megküldött közbeszerzési, beszerzési dokumentációról, az ahhoz kapcsolódó jóváhagyó nyilatkozat aláírásáról.

4. PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

4.1. Ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtását, különös tekintettel a komplex, több bizottságot is érintő testületi, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekre.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. §

4.2. Valamennyi bizottság saját hatáskörében folytatott ellenőrzésének anyagát bekérheti, az érintett bizottság azt köteles megküldeni. A tervezett és elvégzett ellenőrzésekről tájékoztatást kérhet.

4.3. Javasolhatja a többi bizottságnak az egyébként feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, a tárgyalásra a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság képviselőjét meg kell hívni.

4.4. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg a pénzügyi, költségvetési és gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos közgyűlési előterjesztések tekintetében.

4.5. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak éves (közszolgáltatási, feladatellátási szerződés teljesítésével összefüggő vagy üzleti) beszámolóit és üzleti terveit.

4.6. A Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével folyamatosan nyomon követi, vizsgálja, felügyeli és véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, vagy a Fővárosi Önkormányzat részvételével megvalósuló, múltbeli és jelenleg folyamatban lévő beruházásokat és fejlesztéseket. Működésével hozzájárul a folyamatban lévő beruházások és projektek szabályszerű, felesleges kiadásoktól mentes, optimális megvalósulásához és befejezéséhez.

4.7. A Bizottság a működése során beszerzett adatokat és információkat részletesen értékeli, elemzi és saját döntése alapján hivatali célvizsgálatokat kezdeményezhet.

4.8. A Bizottság az általa elvégzett vizsgálatok eredményéről jelentést készít, amelyet bizottsági megtárgyalást és elfogadást követően a Közgyűlés elé terjeszt.

4.9. Véleményezi a beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

4.10. Ellenőrzi a beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos közgyűlési döntések végrehajtását.

5. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG * 

5.1. Előzetesen véleményezi a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát érintően a Közgyűléstől más bizottságra átruházott hatáskörben meghozandó döntéseket.

Mötv. 59. § (2)

5.2. Egyetértési jogot gyakorol az állam nevében történő koncessziós pályázat kiírásához, ha a pályázati kiírás olyan tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság átengedésére irányul, mely az önkormányzat törvényben előírt kötelezettségének teljesítésére közvetlenül hatással van; továbbá véleményezési jogot gyakorol, ha a pályázati kiírás az önkormányzatot egyébként megillető jogok gyakorlását vagy egyéb feladat teljesítését érinti.

1991. évi XVI. tv. (Kon.tv.) 5. § (2)

5.3. *  A Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság véleményezését követően dönt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény megállapodással történő rendezéséről 5 milliárd Ft értékhatárig.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)-(3)

5.4. *  A Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság véleményezését követően dönt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 5 milliárd Ft egyedi értékhatárig.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)

5.5. Az 5.3-5.4. pont alapján hozott határozatairól évente beszámol a Közgyűlés előtt.

5.6. Lemond a Fővárosi Önkormányzatot megillető előbérleti jogról a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény- és védőcsőrendszer szabad kapacitásának továbbhasznosításával kapcsolatos előbérleti jog tárgyában benyújtott megkeresés esetén. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az előbérleti jog gyakorlásához önkormányzati érdek fűződik, úgy a kérelmet döntésre a Közgyűlés elé terjeszti.

5.7. Gondoskodik a köztemetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával, bezárásával, megszüntetésével, kiürítésével, újra használatbavételével, halotthamvasztó létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 18. §

5.8. Hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat egyszeri bérlőkiválasztási jogával érintett kerületi önkormányzati tulajdonban lévő lakás lakásbérlő részére történő elidegenítéséhez.

1993. évi LXXVIII. tv. 55. § (1)

5.9. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak éves (közszolgáltatási, feladatellátási szerződés teljesítésével összefüggő vagy üzleti) beszámolóit és üzleti terveit.

5.10. Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat mint ellátásért felelős, valamint a víziközmű-szolgáltató közötti adatszolgáltatási megállapodást.

2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (7)

5.11. Dönt értékhatártól függetlenül a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt megvalósulásával összefüggő valamennyi kérdésben, ha az egyébként nem tartozik a Közgyűlés más szervének átruházott hatáskörébe és nem ütközik a hatáskör-átruházás törvényi tilalmába.

5.12. Jóváhagyja, megköti a Támogatási szerződést a Magyar Turizmus Zrt.-vel a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatása érdekében.

5.13. Az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően, annak keretei között:

5.13.1. pályázatokat ír ki,

5.13.2. jóváhagyja a pályázati kiírás rövidített és részletes szövegét, továbbá - ha kibocsátásra kerül - az Információs Memorandumot,

5.13.3. elfogadja a Fővárosi Közgyűlés általi ütemezés keretein belül a privatizáció lebonyolításának részletes időtervét,

5.13.4. meghatározza a pályázati ajánlatok értékelésének és bírálatának szempontjait,

5.13.5. dönt a pályázati eljárást megelőző előminősítés esetén a pályázati eljárásban részvételre jogosultak köréről, továbbá - többfordulós pályázati eljárás esetén - a második vagy további fordulóba jutó pályázók köréről,

5.13.6. meghatározza az önkormányzat ajánlati kötöttsége nélkül a nyertes pályázóval kötendő szerződések tervezeteit, amennyiben a pályázati kiírás tartalmazza, hogy azok a pályázókkal már a pályázati eljárás során közölhetők,

5.13.7. az általa kijelölt személyekből álló előzetes bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével a pályázati eredményre vonatkozó javaslatot, valamint ezzel egyidejűleg a pályázat nyertesével megkötendő részvény, üzletrész adásvételi és jogügylethez kapcsolódó egyéb szerződések tervezetét döntés érdekében a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti.

5.14. *  Dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárásának megindítása esetén:

5.14.1. a közbeszerzési eljárást megindító felhívás visszavonásáról,

5.14.2. a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, valamint

5.14.3. Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását követően az eljárás bírósági úton való folytatásáról.

2015. évi CXLIII. tv. 27. § (1)

5.15. Jóváhagyja és megköti a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzések kivételével az európai uniós projektek megvalósulását szolgáló, és közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött fővárosi önkormányzati szerződések módosítását a jóváhagyott engedélyokirat pénzügyi keretei között, nem érintve a szerződéses biztosítékok körét, kivéve a kötbérterhes véghatáridő módosítását, a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.

5.16. *  Véleményt ad (állást foglal) az 5 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó egyedi becsült értékű közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügyekben.

5.17. *  Dönt az utcabútor szerződések szerinti éves telepítési listák elfogadásáról és azok szerződéshez való csatolásáról, mely magában foglalja a telepítési listán szereplő utcabútorok közterületen történő elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását is.

6. ÜGYRENDI, NEMZETISÉGI, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS VAGYONNYILATKOZAT-ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

6.1. Eljár a nemzetiségek jogai, kötelmei, valamint az emberi jogok biztosításával kapcsolatos ügyekben, amennyiben az nem tartozik más szerv hatáskörébe.

6.2. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok személyi és tárgyi feltételeiről szóló megállapodások kérdésében. Részt vesz e megállapodások szerkesztésében. A megállapodásokat a bizottság elnöke ellenjegyzi.

2011. évi CXCV. tv. 27. § (2)

2011. évi CLXXIX. tv. 80. §

6.3. Előzetesen véleményezi a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ szervezeti és működési szabályzatát és éves munkatervét.

1997. évi CXL. tv. 78. § (5)

6.4. Kezeli az arra kötelezett fővárosi önkormányzati tisztségviselők és képviselők vagyonnyilatkozatát, ellenőrzi azok időbeni elkészítését és leadását. Jelentést tesz erről a Közgyűlésnek.

6.5. A Közgyűlés megbízásából és döntése alapján előterjesztést készíthet a Közgyűlés részére a főpolgármester, illetve a főpolgármester-helyettesek sorozatos, szándékos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz a tisztségének megszüntetése tárgyában benyújtandó keresetről való döntés érdekében.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 70. § (1)

6.6. A kárpótlásra jogosultat írásban felhívja az elővásárlási jog gyakorlására, amennyiben az önkormányzat a jogosult volt tulajdonának értékesítéséről dönt. Amennyiben a volt tulajdonos személye ismeretlen, akkor a jogosultat a vagyontárgy értékesítése előtt 30 nappal két országos napilapban, illetve az önkormányzat hirdetőtábláján megjelenő hirdetményben, továbbá a helyben szokásos egyéb módon kell az elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségéről tájékoztatni azzal, hogy elővásárlási jogával legkésőbb a vagyontárgy értékesítése (árverése) során élhet.

1991. évi XXV. tv. 9. §

104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2)

6.7. Felhívást tesz közzé a mindenkori költségvetési rendeletben a „Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka” címrenden rendelkezésre álló előirányzat terhére a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok éves munkatervéhez kapcsolódó támogatási igény benyújtására, elbírálja a benyújtott támogatási igényeket és megköti a megállapodást.

6.8. Esetleges vitás kérdésekben lefolytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzatokkal. Kapcsolattartó a Fővárosi Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között. E minőségében képviseli az Önkormányzatot és a városvezetést is.

6.9. Megköti a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokkal a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok személyi és tárgyi feltételeiről szóló megállapodást.

2011. évi CXCV. tv. 27. § (2)

2011. évi CLXXIX. tv. 80. §

7. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁG * 

7.1. Véleményezi a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló előterjesztéseket.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 17.

1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 6/A. § (1) b), 57. § (3)

7.2. *  Véleményezi a területfejlesztési koncepciókat és programokat, valamint a területrendezési terveket.

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. §, 20. §

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (1)

1995. évi LIII. tv. 48/B. § (3)

7.3. *  Véleményezi a fővárosi önkormányzat által megállapításra kerülő fővárosi területfejlesztési koncepció és fővárosi területfejlesztési program, valamint a városfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia elfogadására irányuló előterjesztéseket.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 2.

1996. évi XXI. tv. (Tftv.) 11. § (1) a) aa)

1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 14. § (2) a)

1995. évi LIII. tv. 48/B. § (3)

7.4. *  Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi önkormányzat által megállapításra kerülő településrendezési eszközök szakterületet közvetlenül érintő fejezeteivel kapcsolatban.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 2.

1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 14/A. §

1995. évi LIII. tv. 48/B. § (3)

7.5. Véleményezési jogot gyakorol az elfogadott Integrált Területi Programokból kiválasztott kérelmet Támogatói nyilatkozatának megadásához.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4)

7.6. Véleményezési jogot gyakorol az Irányító Hatóság által megküldött felhívások esetében, amennyiben a felhívás alapján ahhoz testületi döntés meghozatala szükséges.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § b)

7.7. Kezdeményezi a főváros területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg a védettség megszüntetését, valamint - a műemlékvédelmi hatóság megkeresésére - véleményezi az erre irányuló javaslatokat.

2001. évi LXIV. tv. 29. §

7.8. * 

7.9. *  A fővárosi önkormányzat által megállapításra kerülő településrendezési eszközök véleményezését követően dönt a beérkezett vélemények, észrevételek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.

314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 39. § (2), 41. § (4), 42. § (1), 42/A. § (1)

7.10. Véleményezési jogot gyakorol a kommunális ellátás alapvető kérdéseiben:

7.10.1. * 

7.10.2. helyi közutak útosztályba sorolása,

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. § (7)

7.10.3. *  útvonalak, kiemelt területek, fejlesztése,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1., 11.

7.10.4. fővárosi forgalomtechnikai feladatok,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1.

7.10.5. fővárosi tömegközlekedési feladatok,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 10.

7.10.6. közreműködés a fővárosi közvilágítás biztosításában,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 9.

7.10.7. * 

7.10.8. településtisztaság szabályozása,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 3.

7.10.9. köztemetők létesítése, fenntartása, fejlesztése.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 9.

7.11. * 

7.12. Véleményezési jogot gyakorol a városgazdálkodást érintő beruházások (kormányzati, önkormányzati, vállalati, társasági stb.) előkészítésének és megvalósításának műszaki-gazdasági folyamatában, amennyiben az az összfővárosi költségvetési érték egy ezrelékét meghaladja.

7.13. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi ingatlanok kerületi önkormányzatok javára történő átadását megelőzően.

7.14. Véleményt nyilvánít a földkiadás lezárását követően a szövetkezet használatában lévő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai, továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.

1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §

7.15. *  Véleményezi a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény megállapodással történő rendezését 5 milliárd Ft értékhatárig.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)-(3)

7.16. *  Véleményezi a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 5 milliárd Ft értékhatárig.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)

7.17. Egyetértési jogot gyakorol a Nemzeti Örökség Intézete kezdeményezése alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes nemzeti emlékhelyek használati tervének előkészítése során.

302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2)

7.18. *  Kezdeményezheti a költségvetési rendelet módosításait a városfejlesztési és közlekedési beruházások vonatkozásában, a felmerülő költségvetés-módosítási igényeket műszaki, szakmai, várospolitikai szempontból véleményezi.

7.19. *  A költségvetési rendelet megalkotását megelőzően a beérkezett városfejlesztési és közlekedési ágazati és szakmai felújítási és fejlesztési igényeket áttekinti, értékeli és ez alapján javaslatot tesz a Közgyűlésnek a költségvetési rendeletben szerepeltetendő fejlesztésekre.

7.20. *  Véleményezi a Budapesti Városüzemeltetési Zrt., a BKK Zrt., a BKV Zrt., a BKK Közút Zrt. közlekedési tárgyú előterjesztéseit.

7.21. *  Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által kötendő éves közszolgáltatási szerződéseket, megállapodások tartalmát a városfejlesztési és közlekedési közszolgáltatások terén, monitorozza a közszolgáltatás végrehajtásának ellenőrzési rendszerét.

7.22. Véleményezi a BKV Zrt. éves beruházási tervét.

7.23. Dönt a BKK Közút Zrt. éves beruházási tervéről, amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerül.

7.24. *  Véleményezi a Budapesti Városüzemeltetési Zrt. féléves és éves beszámolóját.

7.25. Félévente meghallgatja a BKV és a BKK vezetőjét a budapesti tömegközlekedési menetrend (paraméterkönyv) változásairól, a hálózatfejlesztés kapcsán tett intézkedésekről.

7.26. Konzultációt folytat a fővárosi kerékpáros infrastruktúra bővítése és a rendelkezésre álló kerékpárút-hálózat fejlesztése ügyében a fővárosi kerületekkel, a kerékpáros szervezetekkel, közigazgatási hatóságokkal. Budapest turisztikai és hivatásforgalmi kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban szakmai javaslattétellel élhet a Közgyűlés felé. Tevékenysége során köteles megtárgyalni és véleményezni bármely, a Főváros területét érintő kerékpározáshoz kapcsolódó közgyűlési előterjesztést.

7.27. * 

7.28. Véleményezi a fővárosi jelentőségű sportfejlesztéseket és sportberuházásokat.

7.29. Kezdeményezi kerületi építési szabályzat készítését a Róbert Károly körút-Hungária körút-Könyves Kálmán körút-Rákóczi híd-Hamzsabégi út-Karolina út-Villányi út-Budaörsi út-Alkotás út-Krisztina körút-Széll Kálmán tér-Margit körút-Török utca-Frankel Leó utca-Bécsi út-Vörösvári út-Árpád híd által határolt területen belüli egymáshoz csatlakozó együtt tervezendő területekre.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (9)

7.30. Tájékoztatást ad az előzetes tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztatóban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban a vonatkozó hatályos területrendezési tervekről, a fővárosi önkormányzat rendezést befolyásoló terveiről.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) c)

7.31. Gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó településrendezési eszközök folyamatos karbantartásáról, a Településszerkezeti terv legalább 10 évenkénti felülvizsgálatáról, az építési szabályzatok legalább 4 évenkénti áttekintéséről.

314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 16. § (1)

7.32. * 

7/A. *  KLÍMAVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

7/A.1. Véleményezési jogot gyakorol minden, a környezet elemeit érintő kérdésben:

7/A.1.1. hulladék- és szennyvíziszap-ártalmatlanítással,

1991. évi XX. tv. (Htv.) 20. §

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11.

7/A.1.2. zöldfelületek védelmével,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.

7/A.1.3. telepített környezet védelmével,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.

7/A.1.4. a főváros településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 2.

1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 14. § (2) aa)-ab)

7/A.1.5. és minden egyéb, az Mötv. 23. § (1) bekezdésében foglalt településfejlesztési, településrendezési, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatosan.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.

7/A.2. Véleményezési jogot gyakorol a kommunális ellátás alapvető kérdéseiben:

7/A.2.1. távhőszolgáltatási, ivóvízellátási, szennyvízelvezetési, -kezelési és -ártalmatlanítási (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási feladatokról való gondoskodás,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11., 12.

7/A.2.2. közcélú zöldterületek fejlesztése,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11.

7/A.2.3. ár- és belvízvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása, fejlesztése,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.

1995. évi LVII. tv. 4. § (1), (3)

7/A.3. Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő zöldfelületek kivételével, a fenntartásában, használatában lévő zöldfelületeken: a fásított köztereken, közkertekben, közparkokban, városi parkokban, közterületi zöldfelületeken, sétányokon, játszótereken, sporttereken található, az utcai fasorokat alkotó és az utcai fasorokban található fás szárú növények kivágásához.

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2a)

7/A.4. Kezdeményezheti a költségvetési rendelet módosításait a környezetvédelmi beruházások vonatkozásában, a felmerülő költségvetés-módosítási igényeket műszaki, szakmai, várospolitikai szempontból véleményezi.

7/A.5. A költségvetési rendelet megalkotását megelőzően a beérkezett környezetvédelmi ágazati és szakmai felújítási és fejlesztési igényeket áttekinti, értékeli, és ez alapján javaslatot tesz a Közgyűlésnek a költségvetési rendeletben szerepeltetendő fejlesztésekre.

7/A.6. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által kötendő éves közszolgáltatási szerződéseket, megállapodások tartalmát környezetvédelmi közszolgáltatások terén, monitorozza a közszolgáltatás végrehajtásának ellenőrzési rendszerét.

7/A.7. Az Mötv. 23. § (2) bekezdésében megfogalmazott feladatmegosztásra tekintettel, felügyeli és vizsgálja a több kerületet, vagy Budapest egészét érintő zaj- és rezgésvédelmi intézkedéseket, a jogszabályok megtartását, ebben a körben külön figyelmet fordít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működését érintő zaj- és rezgésvédelmi szabályok érvényesülésére. Ennek keretében az illetékes hatóságokkal, közigazgatási szervekkel, települési önkormányzatokkal egyeztetést folytat, tevékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek.

8. * 

7. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR

1.1. Ellátja mindazon hatásköröket, amelyeket a Közgyűlés rendeletében meghatároz számára.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 41. § (4), (5)

1.2. Önállóan eljár a kerületi polgármesterekkel való együttműködés körébe tartozó kérdésekben a Közgyűlés határozatai alapján.

1.3. A Fővárosi Önkormányzat által kötött szerződések vonatkozásában a szerződő fél Fővárosi Önkormányzat részéről - a Fővárosi Önkormányzat törvényes képviselőjeként - gyakorolja mindazon jogokat és teljesíti mindazon kötelezettségeket, mely szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése (így különösen szerződéses nyilatkozatok, intézkedések, egyéb cselekmények megtétele) egyébként nem tartozik a Közgyűlés más szervének átruházott hatáskörébe, és nem ütközik a hatáskör-átruházás törvényi tilalmába.

1.4. *  A vonatkozó fővárosi önkormányzati rendeletekben szabályozottaktól eltérően a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági, önkormányzati hatósági és egyéb, tulajdonosi döntést igénylő ügyekben - a köztéri szobrokra és a közterület-használatra vonatkozó döntések kivételével - a főpolgármester:

1.4.1. kiadja a Fővárosi Önkormányzat részéről szükséges hozzájárulásokat, nyilatkozatokat, engedélyeket, állásfoglalásokat, véleményeket vagy bármely más dokumentumot, továbbá jóváhagyja, megköti az ezzel összefüggésben felmerülő szükséges szerződéseket, megállapodásokat;

1.4.2. a beruházással érintett ingatlanokat közvetlenül határoló fővárosi önkormányzati ingatlanok vonatkozásában gyakorolja a Fővárosi Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a beruházással összefüggésben szükséges telekalakítási eljárásokban.

Ezen tulajdonosi jogkörök gyakorlása nem terjed ki a fővárosi önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházására, annak megterhelésére vagy közterület forgalomképtelenségének megváltoztatására.

1.5. Meghozza a vis maior támogatás igénylése érdekében a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti határozatokat.

2. ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS

2.1. Maga, vagy megbízottja révén részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetésében a jogszabályban meghatározottak szerint.

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. § (4)

2.2. Kezdeményezi a fővárosi önkormányzat törvényben meghatározott feladatellátásához szükséges kerületi szabályozás elkészítését.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (2)

2.3. Dönt az eljárás megindításáról a kerületi önkormányzatnak a fővárosi településszerkezeti terv módosítására vonatkozó kezdeményezéséről.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (2) a)

2.4. *  Írásos véleményt ad a fővárossal közvetlenül határos agglomerációs települési és a kerületi településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának az előzetes tájékoztatási, valamint a véleményezési szakaszában, továbbá az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában. Nyilatkozik az előzetes tájékoztatási szakaszban a rendezést befolyásoló terveiről, a véleményezési szakaszban pedig a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozóan.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (5), 37. § (2)-(4), 38. § (3)-(4), 41. § (3)

2.5. *  Tájékoztatást ad a fővárosi kerületi önkormányzatok településfejlesztési koncepciójának készítéséhez a Fővárosi Önkormányzatnak a koncepció készítését befolyásoló terveiről.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (2) b)

2.6. *  Véleményezi a fővárosi kerületi önkormányzatok településfejlesztési koncepciójának tervezetét.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (5)

2.7. Nyilatkozik arról, hogy a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón vagy papír formátumban kéri.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (6)

2.8. Támogató nyilatkozatot ír alá az elfogadott Integrált Területi Programokból kiválasztott támogatási kérelmekhez.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4)

2.9. *  Részt vesz a tárgyalásos eljárással egyeztetett településrendezési eszközök állami főépítész által összehívott egyeztető tárgyalásán.

314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 42. §

3. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

3.1. *  Benyújtja a kérelmet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások iránt.

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §, 6/A. §, 7. §

4. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

4.1. Dönt a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak útosztályba sorolásáról.

19/1994. (V. 31.) KHVM r. 3. § (7)

432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §

4.2. Dönt a helyi jelentőségű közlekedési nevek megállapításáról, megváltoztatásáról.

1991. évi XX. törvény 39. § (2)

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) k)

5. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS IGAZGATÁS, SPORT

5.1. * 

5.2. Ellátja a nemzetközi sportkapcsolatokkal összefüggő feladatokat.

2004. évi I. tv. 55. § (3) d)

5.3. Ellátja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat.

2004. évi I. tv. 55. § (1) c)

6. PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

6.1. *  A Fővárosi Önkormányzatot illető bevételekkel összefüggő csődeljárás keretében hitelezőként bejelentkezik a felszámolási eljárásba.

1991. évi XLIX. tv. (Csődtv.) 28. § (2) f)

6.2. *  Szerződést köt a Fővárosi Önkormányzatot mint adóst, továbbá a kötelezettet terhelő kötelezettségek más által történő átvállalásáról, ha az nem jár a Fővárosi Önkormányzat terhére vagyoni kötelezettséggel.

2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:203. §

6.3. Észrevételt tesz az adósságrendezési eljárás keretén belül a pénzügyi gondnok jelentésére.

1996. évi XXV. tv. 29. § (5)

6.4. Megállapodik a hitelezőkkel az adósságrendezési eljárásban megkötött egyezség végrehajtásának felügyeletéről.

1996. évi XXV. tv. 26. §

6.5. *  Kifogással él az adósságrendezési eljárás során készült jelentés és vagyonfelosztási javaslat ellen.

1996. évi XXV. tv. 32. § (2)

6.6. *  A címzett- és céltámogatásokkal kapcsolatosan értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert a kincstár útján 8 munkanapon belül, ha a Fővárosi Önkormányzatnak haladéktalanul le kell mondania a címzett- és céltámogatásról, a lemondásról szóló közgyűlési döntést követően.

1992. évi LXXXIX. tv. 14. § (6)

6.7. * 

6.8. Teljes körűen előkészítteti a mindenkori jóváhagyott költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül szükségessé váló hitelek felvételét, kötvények kibocsátását, az Európai Unió által nyújtott támogatások biztosítását, valamint az időnként szükségessé váló garanciamegállapodásokat; továbbá jóváhagyja a hitelfelvételekhez, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó tájékoztatókat, kérelmeket és értesítéseket. Ennek során kidolgoztatja az ajánlat megtételéhez szükséges feltételeket, jóváhagyja az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők listáját, kibocsátja az írásbeli felkéréseket, a beérkezett ajánlatokat előzetesen értékeli, majd a döntésre előkészített szükséges dokumentációt és a nyertesre vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti, kivéve, ha a Fővárosi Közgyűlés a rövid és hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsátására vonatkozó szolgáltatást közbeszerzési eljárásban kívánja megrendelni.

6.9. Szerződést köt a mindenkori éves költségvetési rendeletben a 830000-es, 840000-es, 870000-es címeken nevesített szervezetekkel a költségvetési előirányzaton szereplő összegeknek megfelelően.

6.10. Jóváhagyja az éves belső ellenőrzési tervet.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 119. § (5)

7. HELYI ADÓK

7.1. A főjegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (3) g)

8. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS

8.1. *  Igazolja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság megszüntetése esetén.

1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 26. § (3)

8.2. *  Felmondhatja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós társaság a koncessziós szerződés megkötésétől, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított hat hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá.

1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 21. § (3)

8.3. *  Felmondhatja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól számított kilencven napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít.

1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 20. § (1)

9. VAGYONGAZDÁLKODÁS

9.1. Nyilatkozik a földkiadás lezárását követően a szövetkezet használatában lévő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai, továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.

1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §

9.2. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő műemlékeken szükségessé váló kármegelőző intézkedések megtételéről, a károk bekövetkezése esetén az elhárításban való közreműködésről, illetve ezekről értesíti az állami műemlékvédelmi szervezetet.

2001. évi LXIV. tv. 41. § (1)

9.3. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közüzemi tevékenységet ellátó vállalatok gazdasági társasággá történő átalakulásával létrejött társaságokban a társasági részesedések részbeni vagy teljes körű értékesítése során, amennyiben nem a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény előírásait kell alkalmazni:

9.3.1. az egyszemélyes önkormányzati társaságokban a tagsági, részvényesi jogokat megtestesítő részvények, üzletrészek teljes körű vagy részleges értékesítését előkészítteti, koordinációs feladatokat lát el a privatizáció során, továbbá az értékesítésre, valamint annak feltételeire (mértékére, ütemezésére, lebonyolításának módjára, pénzügyi és egyéb szempontjaira) vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti, gondoskodik a közgyűlési határozatoknak az elfogadott ütemezés szerinti végrehajtásáról;

9.3.2. az egyszemélyes önkormányzati társaságok tagsági joga értékesítésével kapcsolatban meghatározza az érintett társaság privatizációs tanácsadó cégének kiválasztására kiírt pályázati kiírás irányelveit, véleményezi a tanácsadó cégek által a kiírt pályázatra benyújtott pályaműveket, dönt a privatizációs tanácsadó kiválasztásáról, továbbá véleményezi a privatizációra vonatkozó valamennyi javaslatot, ellenőrzi a privatizálásban érintett társaságok munkavállalói érdekképviseleti szerveivel való egyeztetést, a privatizációval kapcsolatos munkálatok végrehajtását, a tanácsadó cég szerződés szerinti teljesítését (és e körben iratbetekintési joga van);

9.3.3. az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében állást foglal az önkormányzati tulajdonban lévő részvénytársaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala kapcsán, véleményt nyilvánít a forgalmazó személyek kiválasztására irányuló pályázati kiírásról, a pályázatok értékeléséről és elbírálásáról, továbbá a forgalmazó céggel kötendő tanácsadó szerződésről, és ellenőrzi a forgalmazó cég munkáját, illetve kapcsolatot tart vele. Együttműködik - tőzsdei értékesítés esetén - a tőzsdetag forgalmazóval kötendő bizományosi szerződés megkötésében.

9.4. Dönt egyszemélyes társaság esetén közvetlenül, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes - a Vagyonrendelet 5. mellékletében felsorolt - társaságok vonatkozásában az ügyvezető, valamint a cégvezető, vezérigazgató feletti egyéb munkáltatói vagy megbízói jogok gyakorlásáról, amennyiben a társasági szerződés alapján e jogok gyakorlása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik.

9.5. *  A Budapesti Városüzemeltetési Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. tulajdonában álló - a Vagyonrendelet 6. mellékletében felsorolt - gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének egyes - a Budapesti Városüzemeltetési Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont - hatáskörei közül az alábbiakat közvetlenül és önállóan gyakorolja:

9.5.1. a társaság vezető tisztségviselői közül az ügyvezető(k) és vezérigazgató(k) megválasztását, kinevezését, visszahívását, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapítását;

9.5.2. a 9.5.1. pontban meghatározott személyek vonatkozásában a Budapesti Városüzemeltetési Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában meghatározott egyéb munkáltatói jogokat.

9.6. Társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában gyakorolja a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerint a tulajdonosi jogkör gyakorlójának hatáskörébe utalt, a vezető állású munkavállalókat érintő jogokat egyszemélyes társaság esetén közvetlenül, többszemélyes társaság esetén pedig a társaság legfőbb szervének ezen joggyakorlásról szóló döntését megelőzően hozza meg a tagi, részvényesi döntést.

10. BELÜGYI IGAZGATÁS

10.1. Gondoskodik - külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - a közterület tisztán tartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 21. §

11. IPARI, KERESKEDELMI ÉS TURISZTIKAI IGAZGATÁS

11.1. Segítheti a fogyasztók önszerveződéseit, támogathatja a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek helyi érdekérvényesítő tevékenységét.

1997. évi CLV. tv. 44. § (1) a), 45. § (1)

11.2. A lakosság igényeitől függően fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtethet.

1997. évi CLV. tv. 44. § (1) c)

11.3. Közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kíséri annak érvényesülését.

1997. évi CLV. tv. 45. § (1) f)

11.4. Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § a)

11.5. Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § c)

12. KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK

12.1. Adatokat és tájékoztatást köteles adni a miniszter számára ágazati feladatai körében.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 97. § e), 130. § e)

12.2. *  Gondoskodik az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.

2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 107. §, 108. §

12.3. *  A Fővárosi Önkormányzat vagyonát érintően teljesíti a jogszabályban meghatározott módon előírt adatszolgáltatást.

1991. évi XXXIII. tv. (Övt.) 42. §

13. GAZDÁLKODÁS

13.1. Dönt az önkormányzat folyószámláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, betétként történő elhelyezéséről a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével.

2011. évi CXCV. tv. 73. § (1)

13.2. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről, ha az nem ütközik a hatáskör-átruházás tilalmába.

14. KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK

14.1. Kiadja és módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatáról szóló utasítást a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

14.2. Aláírja a közbeszerzési tervet és módosításait, valamint az éves statisztikai összegezést.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

14.3. *  Amennyiben a rövid és hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsátására vonatkozó szolgáltatást a Fővárosi Közgyűlés közbeszerzési eljárás lefolytatásával kívánja megrendelni, úgy javaslatot tesz a döntéshozónak:

14.3.1. a közbeszerzési eljárást megindító felhívásra és dokumentációra, azok érdemi módosításaira,

14.3.2. a Bírálóbizottság összetételére,

14.3.3. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárására,

14.3.4. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánítására,

14.3.5. a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, valamint a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat érvényessé nyilvánítására,

14.3.6. a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről szóló döntésre, valamint

14.3.7. az eljárás eredményére.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

15. EGYÉB HATÁSKÖRÖK

15.1. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatója javaslatának kikérésével kezdeményezi a fővárosi közterület-felügyeletek Konzultációs Fórumának összehívását, aláírja a Konzultációs Fórum működési elveit, és meghatalmazza a Konzultációs Fórum munkájában a Fővárosi Önkormányzat nevében résztvevőket.

15.2. Az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező szerv vezetőjéhez fordulhat.

Alaptörvény 32. cikk (1) j) pont

15.3. Jóváhagyja, aláírja, benyújtja az európai uniós finanszírozású projektekkel kapcsolatban szükséges - pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő - dokumentumokat.

15.4. * 

15.5. Engedélyezi a fővárosi önkormányzati jelkép használatát.

15.6. Engedélyezi az 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletben szabályozottak szerint közigazgatási egység név felvételét és használatát.

15.7. Véleményezési jogot gyakorol a Margitsziget tekintetében a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően.

1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2)

15.8. Felkéri a budapesti rendőrfőkapitányt a helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló éves írásbeli beszámoló megtartására, és értékeli azt. A beszámoló ismételt elutasítása esetén az országos rendőrfőkapitányhoz fordul.

1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4)-(5)

15.9. * 

15.10. Kiírja és elbírálja a Közgyűlés által jóváhagyott városbiztonsági és városrend-védelmi koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján a közbiztonsági, valamint a városbiztonsági és városrend-védelmi célú pályázatot.

15.11. A rendőrség - külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható - döntésével, intézkedésével vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást tartalmazó észrevételt tehet.

15.12. *  Stratégiai szintű kapcsolatot tart és a Fővárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében rendelkezésre álló források erejéig együttműködési megállapodást készít elő az önkormányzati városbiztonsági és városrend-védelmi rendszerrel együttműködő állami rendvédelmi szervekkel.

15.13. *  Dönt a fővárosi rendvédelmi szervek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére nyújtandó támogatásokról.

8. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. *  Benyújtja a Fővárosi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménye működési engedélye, visszavonása, módosítása, új működési engedély iránti kérelmet.

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 15. § (1)

2. *  Bejelenti a szociális intézmény működését engedélyező szervnek a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján a változást, ha az egyébként a működési engedély módosítását nem teszi szükségessé.

3. Előzetes véleményt kér a fővárosi gyámhivataltól, ha

3.1 a Fővárosi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményt szüntet meg, illetve annak ellátási területét vagy az ellátási kötelezettség terjedelmét változtatja meg,

3.2. az ellátó rendszer működését szolgáló vagyont más célra kívánja felhasználni,

3.3. jogszabályban nem szabályozott új ellátást kíván bevezetni.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 121. § (2)

4. *  Nyilatkozik a szociális intézmények és a családok átmeneti otthona működését engedélyező szervek ellenőrzései során tett megállapításokkal kapcsolatosan.

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 38. § a)

5. *  Gondoskodik a szociális intézmények működése törvényességének, szakmai munkájának ellenőrzéséről, és a családok átmeneti otthona szakmai munkája eredményességének, a szakmai program végrehajtásának, a házirend és a szakmai szabályzatok jogszerűsége, valamint a gazdálkodás szabályszerűsége és hatékonysága ellenőrzéséről. Az ellenőrzés eredményeképpen felhívja az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) b), c), és d) pont, (3) bek.

1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) e), (3) bek.

6. *  Dönt az Szt. 101. §-ában foglalt esetekben az intézmény vezetőjének az ellátás megszüntetéséről szóló írásbeli értesítése ellen - a jogosult vagy törvényes képviselője által - benyújtott kérelem alapján az ellátás megszüntetéséről.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 101. §

29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 12. § (3) bek.

7. *  Dönt a családok átmeneti otthoni elhelyezési kérelmet elutasító és az ellátást megszüntető vagy meghosszabbító intézményvezetői döntés ellen benyújtott jogorvoslat elbírálásáról.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 32. § (4) bek..

29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 15. § (3) bek.

8. Jóváhagyja a kulturális intézmények kulturális szakembereinek hétéves továbbképzési tervét, illetve annak módosítását.

1/2000. (I. 14.) NKÖM r. 4. § (4), (6)

9. Köznevelési intézményenként és feladatonként statisztikai célú közérdekű pénzügyi és gazdálkodási adatokat közöl.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 19. § (1)

10. Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság elnökét az ülnöki megbízásról való lemondásról.

2011. évi CLXII. tv. 220. § (5)

11. Határozattal megállapítja az ülnöki megbízatás megszűnését a törvényben meghatározott esetekben, és erről az illetékes bíróság elnökét haladéktalanul értesíti.

2011. évi CLXII. tv. 220. § (6)

12. * 

13. Esetenként szakmai segítséget kér Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjétől a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 132. § (1) k)

14. *  Dönt a rendkívüli települési támogatás megállapításáról. Ellenőrzi a kifizetett rendkívüli települési támogatás felhasználását, továbbá dönt a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett rendkívüli települési támogatás visszafizetéséről és a rendkívüli települési támogatásból való kizárásról.

15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. r. 2. § (3), 5. § (1), (3)

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1), 45. §

15. * 

16. Gondoskodik a személyes gondoskodást biztosító szakosított szociális intézményekben működő érdekképviseleti fórum által kezdeményezett intézkedések kivizsgálásáról.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 99. § (4)

17. *  Kezdeményezi az intézményvezető értesítése alapján az illetékes szociális hatóságnál a személyi térítési díj-hátralék jelzálogjogként való bejegyzését.

1993. évi III. tv. (Szoctv.) 119. § (3)

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (3)

18. Ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében jelzálogjog alapjául szolgáló vagyona nincs.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 114. § (3)

19. Évenként tájékoztatja a település lakosságát a beszedett helyi adó összegéről.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (3) h)

20. Felhívást bocsát ki az adóalany számára a bevezetett helyi adó megállapításához szükséges adatszolgáltatás céljából.

1990. évi C. tv. (HAtv.) 51. §

21. Gondoskodik az ingatlan-nyilvántartásba a Fővárosi Önkormányzat vagy jogelődje javára idegen ingatlanra bejegyzett, vagyoni értékkel nem bíró bármely jog, tény vagy más feljegyzés töröltetéséről, amennyiben annak további fenntartása a Fővárosi Önkormányzat feladatainak ellátását, fejlesztési vagy más céljainak védelmét már nem szolgálja, és a bejegyzés törlése a Fővárosi Önkormányzat érdekeit egyébként sem sérti.

22. *  Dönt a települési támogatásról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások térítési díját vitató jogorvoslati kérelemről, továbbá ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Ellenőrzi a kifizetett települési támogatás felhasználását, dönt a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett települési támogatás visszafizettetéséről és a települési támogatásokból való kizárásról.

103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 2. § (2), 7. §, 11. § (1), 27. § (6)-(7)

23. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelemmel kapcsolatos intézményvezetői döntést vitató jogorvoslati kérelmekről.

103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (3)

24. A Főpolgármesteri Hivatal útján gondoskodik a kerületi képviselő-testületek és más szervek, személyek véleményének, egyetértésének a jogszabályokban meghatározott esetekben történő megkéréséről.

25. Meghatározott időszakonként áttekinti a Közgyűlés által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait. Erről évente beszámol a Közgyűlésnek.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (1) g)

26. Elkészítteti a területe - külön jogszabályban meghatározott - energiaellátási tanulmányát a területfejlesztési koncepció alapján.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 65. § (2)

27. Összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § a)

28. Intézkedik a Fővárosi Önkormányzatot a külön rendeletben megillető elővásárlási jog bejegyeztetéséről, illetve törléséről.

29. *  A főváros feladatkörébe tartozó településrendezési célok megvalósításához szükséges terület biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, illetve amennyiben a fenntartás indokai megszűnnek, annak törléséről intézkedik.

18/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 4. §

30. *  Nyilatkozatot kér a helyi védelem kezdeményezése esetén az illetékes elsőfokú építési hatóságtól az ingatlannal kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásra, jogerős építési engedélyezési határozatra vonatkozóan.

30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 26. § (3)

31-33. * 

34. *  A helyi védettségű építészeti örökség védelme érdekében a főjegyző az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben, a településkép védelméről szóló törvényben és e törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletekben meghatározott településképi kötelezési eljárást kezdeményezhet az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesternél a helyi védelem alatt álló érték károsodása esetén.

30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 28. §

35. *  Az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását, valamint a megállapodásban meghatározott határidő betartását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével folyamatosan ellenőrzi.

30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 42. §

36. *  Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggésben:

36.1. megküldi a költségvetési szervek vezetői által készített intézkedési tervet a szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, egyéb ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetében pedig a Fővárosi Közgyűlés részére.

59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)

37. *  Dönt a bérlő írásbeli felszólításáról és a lakásbérleti szerződés írásbeli felmondásáról, amennyiben a bérlővel szemben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 24-25. §-aiban meghatározott feltételek fennállnak.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (1)

38. Megszervezi a helyiségek és a megkötött bérleti szerződések nyilvántartását, előkészíti a helyiségek hasznosítását, a bérleti díjak beszedését. Jogosult - a jogszabályok keretei között - nyilvántartani és kezelni mindazon személyes adatokat, amelyek a bérbeadás feltételeinek megállapítása, továbbá a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében szükségesek.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 2. § (4)

39. Közzéteszi a Főpolgármesteri Hivatal budapest.hu internetes portálján a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó helyiségekkel történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - helyiségértékesítésre, egyéb hasznosításra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttétől számított 60 napon belül.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 34. §

40. * 

41. *  Dönt a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő közterületeken

41.1. *  az azok alatt vagy felett elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben - amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési engedély szükséges - az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kártalanítással kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint értékhatárig, a nemzeti vagyonról szóló törvény keretei között.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/A. § b) ba)

41.2. *  az azok alatt vagy felett, valamint abban zárt felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési berendezés és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben - amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési engedély szükséges - az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint értékhatárig, a nemzeti vagyonról szóló törvény keretei között.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/A. § b) bb)

42. * 

43. *  Gondoskodik a pénzbeli térítés nyugdíjasházi kérelmező (bérlő) részére történő visszafizetéséről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (7)

44. *  Dönt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat alapján megkötött lakásbérleti szerződés felmondásáról, amennyiben bérlő a bérleti szerződés részét képező - helyreállításra vonatkozó - megállapodásban meghatározott határidőn belül, vagy 90 nappal meghosszabbított határidőn belül a munkálatokat nem végzi el.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (5)

45. *  Dönt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat alapján megkötött lakásbérleti szerződés felmondásáról, amennyiben bérlő nem a megállapodásban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően végzi el a munkálatokat.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (6)

46. *  Megköti az egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosításáról, valamint a bérlőkiválasztási jog során alkalmazandó bérbeadási módról és annak megfelelő lakbérmértékről szóló közgyűlési döntés alapján a lakásbérleti szerződéseket.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (3)

47. *  Dönt a költségelvű lakbért fizető bérlő alacsonyabb lakbérkategória megállapítása iránt benyújtott kérelméről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (5)

48. *  Dönt a piaci lakbért fizető bérlő alacsonyabb lakbérkategória megállapítása iránt benyújtott kérelméről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 25. § (2)

49. *  Dönt a lakásbérleti szerződés felmondásáról, ha a bérlő a lakást két hónapot meghaladó időtartamra elhagyja, és ennek okát, valamint időtartamát előzetesen nem jelenti be, kivéve, ha felhívására a bérlő 15 napon belül igazolja, hogy a lakást

a) egészségügyi ok, vagy

b) tanulmányok folytatása, vagy

c) munkahely megváltozása miatt, vagy

d) más méltányolható okból hagyta el.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (2)

50. *  Tartós bentlakásos szociális intézményi ellátás körében - a törvényi feltételek fennállása esetén - az ellátott nagykorú gyermekével szemben pert indíthat és a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.

1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117/D. § (3)

51. Meghosszabbítja a Törvény 89. § (1) bekezdése szerinti határidőt a bérbeadói hozzájárulás gyakorlásának valamennyi esetében.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 28/A. §

52. *  Dönt az egy évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat tárgyában.

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (3), 27/A. § (3), 27/B. §, 32. §, 33. § (2)

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/B. § (1) c)

53. *  Dönt a Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgálatért emlékgyűrű adományozásáról.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 6/A. § (6)

9. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

1. EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA

1.1. Megtárgyalja a szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervek vezetői által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet, és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a főpolgármester felé az önkormányzati biztos kirendelése kezdeményezésére.

59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)

1.2. *  Szociális jellegű lakáspályázat esetén meghatározza a bérlakásokra vonatkozó pályázati feltételeket, valamint javaslatot tesz a bérlő személyére.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (2) és (6) b)

1.3. * 

1.4. Előterjesztést tesz a „Bárczy István Díj” fővárosi kitüntető díj adományozására a Fővárosi Közgyűlés számára.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (3)

1.5. * 

1.6. Dönt a személyi térítési díj összegéről, ha a jogosult a díj összegét vitatja, vagy csökkentését, illetve elengedését kéri.

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdés

1.7. * 

1.8. Szavazati joggal részt vesz a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal ülésein, meghívó kiküldésével összehívja annak üléseit, továbbá gondoskodik a Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.

66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. r. 2. § (1), 3. § (1)-(2)

1.9. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekből hozzáérkezett panaszokról, valamint intézkedések kezdeményezéséről.

29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (4) bek.

1.10. A Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatban:

1.10.1. javaslatot tesz a Közgyűlésnek az ösztöndíjak odaítélésére,

1.10.2. megköti a Fővárosi Önkormányzat és a pályázatot elnyerő személy között létrejövő megállapodást.

44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. r. 3. § (2)

2. KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

2.1. *  Véleményezési jogot gyakorol a városfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi beruházásokon kívüli egyéb beruházások vonatkozásában - a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően - a beruházási vagy felújítási célokmány, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány jóváhagyásánál az 5 milliárd Ft értékhatárt meg nem haladó beruházásnál vagy felújításnál.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 6/E. § (4), 8. § (2)

2.2. *  Véleményezési jogot gyakorol a városfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi beruházásokon kívüli egyéb beruházások vonatkozásában - a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően - az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén a célokmány intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)

2.3. *  Véleményezési jogot gyakorol a városfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi beruházásokon kívüli egyéb beruházások vonatkozásában - a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően -

2.3.1. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok engedélyokiratai esetében - kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások esetét -, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)

2.3.2. az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén az engedélyokirat intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (3)

2.3.3. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás, vagy fejlesztési megállapodás jóváhagyása, megkötése esetén, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6)-(7), 17. §

2.4. *  Véleményezési jogot gyakorol a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése során, ha a pénzbeli térítés mértéke magasabb, mint a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50%-a.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 41. §

2.5. Az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja, amennyiben a főpolgármester nem tesz eleget a költségvetési szervhez önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére vonatkozó kötelezettségének.

59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 3. §

3. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG * 

3.1. *  Városfejlesztési és közlekedési beruházások esetén a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság, környezetvédelmi beruházások esetén a Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság, egyéb beruházások esetén pedig a Költségvetési Bizottság véleményezését követően jóváhagyja - az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, valamint az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások kivételével - a beruházási vagy felújítási célokmányt, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányt az 5 milliárd forint becsült értékhatárt meg nem haladó beruházásoknál vagy felújításoknál.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (2)

3.2. *  Városfejlesztési és közlekedési beruházások esetén a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság, környezetvédelmi beruházások esetén a Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság, egyéb beruházások esetén pedig a Költségvetési Bizottság véleményezését követően egyetért az intézményi jóváhagyású beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán felmerülő működési többletköltség-igény esetén a beruházási, illetve felújítási célokmány intézményi jóváhagyásával.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)

3.3. *  Városfejlesztési és közlekedési beruházások esetén a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság, környezetvédelmi beruházások esetén a Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság, egyéb beruházások esetén pedig a Költségvetési Bizottság véleményezését követően

3.3.1. jóváhagyja a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok engedélyokiratait - kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások esetét -, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)

3.3.2. egyetért az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén az engedélyokirat intézményi jóváhagyásával, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (3)

3.3.3. jóváhagyja, megköti a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, megvalósítási megállapodást vagy fejlesztési megállapodást, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6), 17. §

3.4. Gyakorolja a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felett a tulajdonosi jogokat.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 2. § (2)

3.5. *  Dönt a helyiség alkalmi célú igénybevétellel történő hasznosításáról, a bérleti szerződés megkötéséről és módosításáról, kivéve a 35. § (2b) bekezdésben foglaltakat.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 5. § (1)

3.6. *  Dönt a „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes hasznosításáról (ideértve a bérletidíj-kedvezmény nyújtását is) a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, kivéve ezen helyiségeknek a Fővárosi Önkormányzat intézménye (költségvetési szerve, gazdálkodó szervezete, nonprofit szervezete vagy egyéb szervezete) részére történő alkalmi célú kedvezményes hasznosítását.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (2)

3.7. *  Dönt a helyiség alkalmi célú ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, kivéve a „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségeknek a Fővárosi Önkormányzat intézménye (költségvetési szerve, gazdálkodó szervezete, nonprofit szervezete vagy egyéb szervezete) részére történő alkalmi célú kedvezményes hasznosítást.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (2a)

3.8. Dönt a helyiségek piaci alapon történő hasznosításáról: a bérlő kiválasztásáról, a bérleti díj összegéről, a bérbeadás időtartamáról, módjáról, valamint a vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott egyéb feltételekről.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 8. §

3.9. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi érték alatti helyiségek hasznosítása esetén is a tulajdonosi jogok gyakorlója a versenyeztetési eljárás lefolytatása mellett dönthet.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 10. §

3.10. Versenyeztetési eljárás mellőzése esetén kiválasztja a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjét.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 17. § és 18. § (1) d)

3.11. *  Előzetesen hozzájárul a helyiség albérletbe adásához a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, állami költségvetési szerv, a Fővárosi Önkormányzattal közfeladat-ellátási vagy közszolgáltatási szerződéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaság részére színház, egyéb kulturális vagy sportcélra bérbe adott helyiség esetén a nézők fogadásához szükséges egyéb szolgáltatások nyújtása vagy a szakmai feladatok ellátását nem zavaró rendezvények tartása érdekében; továbbá nemzetiségi önkormányzat részére köznevelési célra használatba adott helyiség esetén a köznevelési feladatellátáshoz szükséges egyéb szolgáltatások nyújtása vagy a szakmai feladatok ellátását nem zavaró rendezvények, szabadidős tevékenységek tartása érdekében.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 27. § (3)

3.12. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről, ha annak helyi forgalmi értéke nem éri el az 500 millió forintot.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 31. § (2)

3.13. *  Meghatározza bérbeadói részről a Lakástörvény szerinti megállapodás tartalmát.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2)

3.14. *  Dönt a beérkező kérelmek alapján a bérlő személyéről és megköti a lakásbérleti szerződést, továbbá a 41/2016 (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (10) bekezdés b) pontja esetén megköti a lakásnak a bérlő saját költségen történő helyrehozatalával kapcsolatos megállapodást.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (11)

3.15. *  Megköti a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adásvételi szerződést.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) d)

3.16. *  Pályázatot ír ki a pályázati feltételek és a bérbeadás módjának meghatározásával, továbbá dönt a pályázat eredményéről, a bérlő személyéről (szociális jellegű lakáspályázat esetén bérlő személye tekintetében az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága döntése és a javaslata alapján), és megköti a bérleti szerződést.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 9. §

3.16/A. * 

3.17. *  Kiadja a bérlő kiválasztásáról szóló nyilatkozatot.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (2)

3.18. *  Pályázatot ír ki a pályázati feltételek és a bérbeadás módjának meghatározásával a bérlőkiválasztási jog felhasználására, továbbá elbírálja a pályázatot és dönt a bérlő személyéről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (2) és (5)

3.19. Gyakorolja az előzetes hozzájárulás jogát a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló vásárcsarnokok, piacok és üzletközpontok területén lévő 200 m2-t meghaladó helyiség, ingatlanrész, továbbá ingatlan határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó határozott idejű bérbeadása vonatkozásában.

37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. r. 3. § (7)

3.20. *  Dönt a forgalomképtelen vagyon vonatkozásában

a) a Vagyonrendelet 22. § (1) és (4) bekezdésében nem szabályozott egyéb - a tulajdonjog változásával nem járó - tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében, továbbá

b) a leselejtezett ingó vagyon tekintetében értékhatártól függetlenül a Vagyonrendelet 22. § (1) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében is.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 22. § (2)

3.21. Dönt a korlátozottan forgalomképes vagyon vonatkozásában

3.21.1. a Vagyonrendelet 23. § (1) és (3) bekezdésekben nem szabályozott egyéb - a tulajdonjog változásával nem járó - tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében; továbbá

3.21.2. az alábbi vagyonelemek vonatkozásában a Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően

3.21.2.1. a víziközmű vagyon tekintetében a Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdés b)-c) pontjában szabályozott - a tulajdonjog változásával nem járó - tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében is;

3.21.2.2. a Vagyonrendelet 6. § 5., 5/a. és 6. pontjaiban meghatározott, 5 millió forint egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyon tekintetében a Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében is;

3.21.2.3. *  a leselejtezett ingó vagyon tekintetében értékhatártól függetlenül a Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében is.

3.21.2.4. *  értékhatártól függetlenül a Fővárosi Önkormányzat, valamint a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző gazdasági társaság által megvalósuló beruházások során felmerülő közműáthelyezés és -átalakítás tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 23. § (2)

3.22. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat 5 milliárd forint értéket el nem érően, a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyona felett.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 24. § (1) b)

3.23. Dönt értékhatártól függetlenül a Budapest 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok adásvételi szerződésének megkötéséről a projekt támogatási szerződésének keretei között.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 24. § (2) a)

3.24. 5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket el nem érően dönt a Fővárosi Önkormányzat, valamint a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző gazdasági társaság által megvalósuló beruházások során felmerülő közműáthelyezés és közmű-átalakítás vonatkozásában a közműkiváltásra irányuló megállapodás megkötéséről a beruházási előirányzat erejéig.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 24. § (2) b)

3.25. *  Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételéről való döntés kivételével dönt a Fővárosi Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzése esetében

3.25.1. 5 milliárd forint értéket el nem érően; továbbá

3.25.2. értékhatártól függetlenül a víziközmű vagyon ingyenes megszerzéséről.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) b), (2)

3.26. Jogosult a Fővárosi Önkormányzat meglévő vagy várományi vagyonát érintő perbeli, vagy peren kívüli egyezség megkötésére, 50 millió forint pertárgy értéket, vagy peren kívüli egyezségben szereplő 50 millió forint értéket el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 46. § (1) a)

3.27. *  Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról a 2 millió forint követelés összeget elérően vagy azt meghaladóan, de az 50 millió forintos értékhatárt el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) c)

3.28. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat abban az esetben, ha a telekrendezési eljárás a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv, továbbá a Fővárosi Közgyűlés egyetértésével vagy egyező véleményével rendeletben elfogadott Kerületi Szabályozási Terv végrehajtása érdekében történik.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 48. § (4)

3.29. Értékhatártól függetlenül gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Fővárosi Önkormányzatot bármely jogcímen megillető elővásárlási jog tekintetében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 50. § (1)

3.30. Dönt - értékhatártól függetlenül - a Budapest 4. számú metróvonal projekt keretében a Kelenföldi pályaudvar kijáratának megvalósításával összefüggő építési munkák vonatkozásában, az ahhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 51/A. §

3.31. *  Előzetesen hozzájárul a fővárosi önkormányzati intézmény vezetőjének döntéséhez 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó nettó könyv szerinti értékű ingó vagyon hasznosításához, továbbá ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejű, valamint 1 évet meghaladó határozott idejű hasznosításához, valamint a fővárosi vagyont érintő, civil szervezettel való olyan együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyában, amely egyidejűleg tartalmazza az alapítványnak vagy más civil szervezetnek az intézmény címére történő székhelybejegyzéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 54. § (2)

3.32. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat telekalakítás esetében a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai körébe tartozó, 5 milliárd forint értékhatárt el nem érő fővárosi forgalomképes ingatlan vagyona tekintetében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 59. § (3)

3.33. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az 5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket el nem érő forgalomképes fővárosi portfólió vagyon felett, a Vagyonrendelet 60. § (4) bekezdésben meghatározottak kivételével.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 60. § (3) b)

3.34. Dönt portfólió vagyonrész vagy vagyontömege értékesítése esetén 5 milliárd forint együttesen számított forgalmi értékig az értékesítésről, továbbá a vagyongazdálkodási szerződés megkötéséről, feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy adott gazdasági társaságban meglévő társasági részesedések egyedi forgalmi értéke nem haladja meg az 5 milliárd forintot.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 60. § (3) c)

3.35. * 

3.36. A Vagyonrendelet hatásköri szabályaitól eltérően, értékhatártól függetlenül gyakorolja a Rác Fürdő és Hotel beruházás megvalósulásával összefüggő valamennyi ügyben a Fővárosi Önkormányzatot mint tulajdonost megillető jogokat.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 46/A. § (1)

3.37. Gyakorolja - a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslatára (továbbiakban: BVK Zrt.) - a BVK Zrt. mindenkori alapító okiratának VI. fejezet zl) pontjában meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat által magához vont hatáskört - a Vagyonrendelet 6. mellékletében szereplő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Budapest Gyógyfürdői Zrt.) kapcsolatosan - a Rác Fürdő beruházás tekintetében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 46/A. § (2)

3.38. A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő vagyonelemek vonatkozásában dönt a Vagyonrendelet 42/A. § a)-b) pontjaiban nem szabályozott egyéb kérdésekben.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/A. § c)

3.39. Értékhatárra való tekintet nélkül dönt a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. mindenkori alapító okiratában az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó, a Budapest 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításával kapcsolatos ingatlan vagy más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítéséről szóló szerződés megkötéséről.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 56. § (5)

3.40. Dönt a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. vonatkozásában a Vagyonrendelet 56. § (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével valamennyi, a Fővárosi Önkormányzat mint egyedüli tag hatáskörébe tartozó kérdésben a közgyűléstől átruházott hatáskörben, amennyiben az egyébként nem ütközik a hatáskör-átruházás törvényi tilalmába.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 56. § (4a)

3.41. *  Dönt a legalább egyéves, de tíz évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat tárgyában.

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (2), 27/A. § (3), 27/B. §, 32. §, 33. § (2)

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/B. § (1) b)

3.42. * 

3.43. * 

3.44. * 

3.45. * 

3.46. Ellenőrzi a vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a vagyonkezelő által elkészített részletes írásbeli jelentés, beszámoló vagy elszámolás alapján.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 37. § (1)

3.47. Tájékoztatja összefoglaló jelentésben a Fővárosi Közgyűlést adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 40. §

3.48. Dönt a fővárosi vagyonelem alkalmi célú igénybevételéről - a vagyonkezelésbe vagy vagyongazdálkodásba adott vagyonelemek, valamint a Vagyonrendelet 54. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjának kivételével.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 49. § (1)

3.49. Dönt

3.49.1. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény), azok alatt vagy felett, valamint abban elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben - amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési engedély szükséges - az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kártalanítással, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:27. § (2) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint értékhatárig,

3.49.2. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény), azok alatt vagy felett, valamint abban zárt felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési berendezés és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben - amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési engedély szükséges - az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint értékhatárig.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 52. §

3.50. Előzetesen engedélyezi - rendkívül indokolt esetben - az árusítóhely tartós helyhasználó általi albérletbe adását.

37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. r. 5. §

3.51. Javaslatot tesz a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére, és a testület döntését követő naptól számított 60 napon belül köteles a vételi ajánlatot a jogosult részére megküldeni.

33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. r. 4. § (1), 9. § (1), (4), (5)

3.52. A fizetési kötelezettség megállapítása mellett a nem lakás céljára szolgáló helyiség jogcím nélküli használata esetén intézkedik annak megszüntetéséről.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 26. § (2)

3.53. *  Dönt a helyiségbérleti jogviszony felmondásáról, a bérletidíj-tartozás miatti felmondás esetét kivéve.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 26. § (7)

3.54. *  Meghatározza a szolgálati jelleggel, valamint a méltányossági alapon történő bérbeadás útján adott évben hasznosítható lakások számát.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (8)

3.55. * 

3.56. *  Dönt a sportesemények éves naptártervbe kerüléséről és a pályázat kiírásáról.

40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. r. 4. § (1)-(2), 7. § (1), 9. § (1), 10. § (2)

3.57. *  Dönt a .budapest domain név nyilvántartójával a .budapest domain név használatának feltételeiről kötött szerződésből eredő jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről.

59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. r. 9. § (3)

3.57. * 

3.58. *  Dönt a bérlő személyéről és megköti a lakásbérleti szerződést a nyugdíjasházi jelleggel történő bérbeadás esetén.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (5)

3.59. *  Dönt a lakásbérleti szerződés megkötéséről, amennyiben a nyugdíjasházban lévő lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést a bérlő felmondja.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 8. §

3.60. *  Hozzájárul a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat alapján megkötött megállapodásban szereplő határidő egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal történő meghosszabbításához.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (4)

3.61. *  Dönt a 41/2016 (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megkötött lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2)

3.62. *  Dönt a 41/2016 (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1)

3.63. *  Dönt a lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról, ha a szociális helyzet alapján bérbeadott lakásra szóló bérleti szerződés megszűnését megelőzően a bérlő igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni viszonyai megfelelnek a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és nincs lakbér-, különszolgáltatási díj, valamint közüzemi díjhátraléka.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2)

3.64. *  Dönt a volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználóval lakásbérleti szerződés megkötéséről és annak meghosszabbításáról.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 17. §

3.65. *  Dönt a bérlő személyéről és megköti a lakásbérleti szerződést, valamint dönt a lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról a méltányossági alapon történő bérbeadás esetén.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Főv. Kgy. rendelet 18. §

3.66. *  Megállapodást köt a bérlő kezdeményezésére a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről úgy, hogy a bérlőnek másik lakást ad bérbe annak érdekében, hogy újrahasznosítható lakás szabaduljon fel.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (1)

3.67. *  Dönt a lakásgazdálkodási feladat teljesítése jogcímén kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejártakor a bérleti jogviszony meghosszabbításáról a bérlő kérelmére több alkalommal, ha bérlő a méltányossági alapon történő bérbeadás esetén megfelel a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, egyéb bérbeadás esetén pedig teljesíti a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (4)

3.68. *  Dönt a bérlőtársi szerződés megkötéséről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 20. §

3.69. *  A bérlő halála esetén a jogviszony folytatását kérelmező beadványa alapján a bérleti jogviszony folytatásának a Törvény 32. §-ában előírt feltételei meglétét megvizsgálja, és a feltételek teljesülése esetén az eredeti lakásbérleti szerződésben átvezeti az alanyváltozást, valamint az egyéb feltételek tekintetében dönt a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról, és a bérleti szerződésben meghatározott időtartam lejártakor meghosszabbítja a bérleti szerződést.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 21. §

3.70. *  Dönt a lakáscseréhez való hozzájárulásról vagy a hozzájárulás megtagadásáról és a 13. § (3) bekezdés szerinti lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 26. §

3.71. *  Bérlő kérelmére hozzájárul a lakásba történő befogadáshoz.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 27. §

3.72. *  Bérlő kérelmére előzetesen hozzájárul és meghatározza a lakás egy részének határozott időre, legfeljebb egy évre, kizárólag lakás céljára történő albérletbe adását.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 28. §

3.73. *  Dönt a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 41. §

3.74. *  Dönt a Bérbeadót terhelő elhelyezési kötelezettség teljesítése esetén a bérleti szerződés megkötéséről és - amennyiben annak feltételei fennállnak - a bérleti szerződés meghosszabbításáról, vagy az elhelyezésre jogosult személyt bérlőnek jelöli a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 16/A. §

4. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁG * 

4.1. * 

4.2. * 

4.3. *  Véleményezési jogot gyakorol a városfejlesztési és közlekedési beruházások vonatkozásában - a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően - a beruházási vagy felújítási célokmány, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány jóváhagyásánál az 5 milliárd Ft értékhatárt meg nem haladó beruházásnál vagy felújításnál.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 6/E. § (4), 8. § (2)

4.4. *  Véleményezési jogot gyakorol a városfejlesztési és közlekedési beruházások vonatkozásában - a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően - az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén a célokmány intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)

4.5. *  Véleményezési jogot gyakorol a városfejlesztési és közlekedési beruházások vonatkozásában - a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően -

4.5.1. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok engedélyokiratai esetében - kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások esetét -, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)

4.5.2. az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén az engedélyokirat intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (3)

4.5.3. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás, vagy fejlesztési megállapodás jóváhagyása, megkötése esetén, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6)-(7), 17. §

4.6-4.8. * 

5. *  KLÍMAVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

5.1. Dönt a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján:

5.1.1. az éves költségvetési rendelet kihirdetését követő 90 napon belül a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatások pályázati felhívásának és részletes pályázati kiírásának jóváhagyásáról (meghatározva egyidejűleg a nyilvános pályázat vonatkozó fővárosi közgyűlési rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit, eljárási szabályait is);

5.1.2. a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a nyertesek személyéről és a részükre megítélt támogatások összegéről, valamint a támogatási szerződések megkötéséről;

5.1.3. a támogatási szerződés zárójelentésének elfogadásáról;

5.1.4. a támogatási szerződés megszegőivel szemben érvényesítendő jogkövetkezményekről.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. §

5.2. Évente beszámol a Közgyűlésnek a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. A beszámolóban feltünteti a 100 000 forintot elérő vagy azt meghaladó, a Környezetvédelmi Alap számlájára beérkezett adományokat, támogatásokat.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 5. §

5.3. Véleményezési jogot gyakorol a környezetvédelmi beruházások vonatkozásában - a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően - a beruházási vagy felújítási célokmány, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány jóváhagyásánál az 5 milliárd Ft értékhatárt meg nem haladó beruházásnál vagy felújításnál.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 6/E. § (4), 8. § (2)

5.4. Véleményezési jogot gyakorol a környezetvédelmi beruházások vonatkozásában - a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően - az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén a célokmány intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltségigény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)

5.5. Véleményezési jogot gyakorol a környezetvédelmi beruházások vonatkozásában - a Tulajdonosi Bizottság döntését megelőzően -

5.5.1. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok engedélyokiratai esetében - kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások esetét -, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)

5.5.2. az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén az engedélyokirat intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltségigény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (3)

5.5.3. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás, vagy fejlesztési megállapodás jóváhagyása, megkötése esetén, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6)-(7), 17. §

10. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR

1.1. *  Ünnepet megelőző napon 12.00 óráig kell fellobogózni és az elteltét követő 12 órán belül kell leszedni a zászlót, lobogót. A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Főpolgármester hosszabb vagy rövidebb időtartamot is meghatározhat.

24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. r. 2. § (3), 8. § (2)

1.2. *  A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Főpolgármester az események, rendezvények alkalmával elrendelheti a teljes vagy részleges fellobogózást az esemény jellegéhez illeszkedő zászlóval, és meghatározza azokat a közterületeket, amelyeket fel kell lobogózni.

24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. r. 5. §, 6. §

1.3. * 

1.4. Előterjeszti a „Pro Urbe Budapest” díj, a „Budapestért” díj, a „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj, a „Fővárosért Emlékzászló” díj, a „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj, a „Csengery Antal Díj” és a „Papp László Budapest-Sportdíj” fővárosi kitüntető díj adományozásáról szóló javaslatot a Fővárosi Közgyűlés számára.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (2)

1.5. Dönt saját kezdeményezésre, valamint a főjegyző javaslatára a „Főváros Szolgálatáért” fővárosi kitüntető díj adományozásáról.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (4)

1.6. A Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet útján gondoskodik arról, hogy

1.6.1. az általa kijelölt területeken és útvonalakon koncentrált gépi úttisztítást végezzenek,

1.6.2. a köztisztasági szolgáltatással megbízott vállalat szolgáltatásainak ellátásáról - módjáról, időpontjáról stb. - a lakosságot legalább a helyben szokásos módon tájékoztassa.

48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 13. § (1)

1.7. Kijelöli a Fővárosi Téli Operatív Munkacsoport elnökét a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői közül, és felkérése alapján a Munkacsoportba a tagok képviselőt delegálhatnak.

48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 19. § (3)-(4)

1.8. A főpolgármester ideiglenesen - legfeljebb 2 hónapig terjedő időre - a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletben felsoroltaktól eltérő területeket és útvonalakat is kijelölhet.

48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 20. §

1.9. * 

1.10. A szmogriadót, annak fokozatát és az adott fokozathoz a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott intézkedéseket a főpolgármester rendeli el és szünteti meg.

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. r. 2/A. § (1), (3), 5. § (1), 7. §, 8. §, 9. §

1.11. Előterjesztést tesz a díszpolgári cím adományozására a Fővárosi Közgyűlés számára.

26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 4. §

1.12. *  Megbízza a Budapest Bora kiválasztását végző bírálóbizottság tagjait és a bírálóbizottság javaslata alapján dönt a Budapest Bora elismerő cím adományozásáról.

24/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)

1.13. *  Dönt a Budapestre utaló elsődleges doménnév felvételéhez és használatához szükséges hozzájárulás megadásáról, továbbá megadás esetén a nyilvántartóval a használat feltételeiről szóló szerződés megkötéséről.

59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. r. 9. § (2)

1.14. *  A Budapestre utaló elsődleges doménnév alatt regisztrált másodlagos doménnevekben használt szavaknak, kifejezéseknek vagy egyéb megfogalmazásoknak és az ezek alatti weboldalakon szolgáltatott tartalmaknak Budapestre, a Fővárosi Önkormányzatra vagy a fővárosi lakosságra nézve sérelmes voltáról - igény esetén - nyilatkozik és erről tájékoztatja a nyilvántartót.

59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. r. 9. § (6)

2. ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS

2.1. *  Az Építészeti Értékvédelmi Támogatást elnyert pályázókkal megállapodást köt.

30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 41. § (8)

2.2. *  A Fővárosi Városrehabilitációs Keretből támogatást elnyert pályázókkal - a pályázati kiírás, a benyújtott pályázat és a támogatásról szóló döntés keretei között - Együttműködési Megállapodást, Támogatási Szerződést köt, továbbá a megkötött Együttműködési Megállapodást, Támogatási Szerződést - a pályázati kiírás, a benyújtott pályázat és a támogatásról szóló döntés keretei között - a projekt célkitűzéseit befolyásoló lényeges jellemzők változtatása nélkül és az adott évi pályázati kiírásban meghatározott véghatáridő leteltéig módosíthatja.

27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 24/A. § (1)-(2)

3. HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS

3.1. A főjegyző javaslatára elrendeli a locsolási tilalmat és a vízkorlátozást, továbbá a főjegyző javaslatára dönt ezek feloldásáról.

39/1997. (VII. 18.) Főv. Kgy. r. 2. § (4), 4. § (1)

4. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

4.1. Kiadja a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 39. § (4)

4.2. Kiadja a városrendészeti behajtási hozzájárulást.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 40/A. § (4)

4.3. Előzetesen jóváhagyja a speciális taxiállomás üzemeltetési feladatainak ellátására kötendő megállapodást.

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 10. § (6) c)

4.4. Kiadja a korlátozott forgalmú övezetekbe érvényes behajtási hozzájárulást és kombinált behajtási hozzájárulást.

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 5. § (7)

4.5. Kiadja a korlátozott forgalmú közutakra érvényes behajtási hozzájárulást.

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 7. § (4)

4.6. Dönt a védett övezetben és a várakozási övezetben létesített kizárólagos használatú várakozóhelyek díjmentes használatba adásáról

4.6.1. a humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek közül azon fekvőbeteg-ellátó intézmények részére, amelyeknek csak egy utcai fontra nyíló bejárata van és gépjármű-várakozásra alkalmas közterületen kívüli területtel egyébként nem rendelkeznek,

4.6.2. a diplomáciai viszonosság figyelembevételével a diplomáciai testületek részére.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 37. § (5)

4.7. *  Kiadja a tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsát.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 7. § (4)

4.8. *  Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díja különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján korlátlanul csökkenthető. A várakozási díj csökkentéséről és annak mértékéről a főpolgármester dönt.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 25. § (6)

4.9. *  Kiadja a gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 27. § (2)

5. KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS

5.1. *  A Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatban:

5.1.1. jóváhagyja a Budapest Ösztöndíj Programmal támogatott szakdolgozatok átfogó témaköreit.

5.1.2. átadja az odaítélt ösztöndíjakat.

44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. r. 2. § c); 3. § (2)

5.2. Írásban kéri fel az arra jogosult szervezeteket a Budapesti Ifjúsági Tanácsba való jelölésre. A Budapesti Ifjúsági Tanács alakuló ülését a főpolgármester hívja össze.

35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. r. 3. § (4), 4. § (1)

6. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS, SPORT

6.1. *  Az érintett kérelmére dönt az intézmény vezetőjének az intézményi jogviszony létesítésének elutasítása elleni panaszról.

29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2)

1993. évi III. tv. 94/A. § (2), (3)

6.2. A szülő panaszával a főpolgármesterhez fordulhat, ha a panaszt az intézmény vezetője, az Érdekképviseleti Fórum a benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálta ki, nem intézkedett, vagy az intézkedéssel nem ért egyet, valamint nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről.

29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 18. § (4) bek.

7. PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

7.1. *  Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggésben:

7.1.1. tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, a tartozásállomány megszüntetésére tett intézkedésekről, továbbá az elfogadott intézkedési terv megvalósításának -eredményeiről,

7.1.2. kezdeményezi az önkormányzati biztos kirendelését a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, és a Fővárosi Közgyűlés által kirendelt önkormányzati biztost megbízza,

7.1.3. kiadja a megbízólevelet, amelyben meghatározza az önkormányzati biztos feladatait, jogait és kötelezettségeit a jogszabályban rögzítettek figyelembevételével, valamint megbízási szerződést köt az önkormányzati biztossal, amelyet módosíthat vagy megszüntethet,

7.1.4. dönt az önkormányzati biztos megbízásának - a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtti - megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg kezdeményezi új önkormányzati biztos kirendelését, vagy javaslatot tesz a Közgyűlésnek a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére,

7.1.5. megküldi az önkormányzati biztos által készített havi jelentéseket a Fővárosi Közgyűlés részére,

7.1.6. megküldi az adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén az önkormányzati biztos által készített dokumentumot a Fővárosi Közgyűlés részére,

7.1.7. megküldi az önkormányzati biztos által a megbízatásának megszűnésekor készített záróértékelést és intézkedési tervet a Fővárosi Közgyűlés részére.

59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 2. § (5), 3. §, 4. § (1), 6. §, 8. § (1), (3), (4), 9. § (2)-(3)

8. VAGYONGAZDÁLKODÁS

8.1. *  A fővárosi vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatokat és ezen adatok változásait a törvényekben meghatározott módon a Főpolgármesteri Hivatal www.budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni, továbbá az arra jogosult igénylőnek is - törvényben előírt módon - ki kell adni. A közzétételről és a kiadásról a főpolgármester gondoskodik.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 13. § (2)

8.2. *  Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, cseréjéhez, valamint a már meglévő építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és az ezzel összefüggő, jogszabályban előírt szolgalmi, vezetékjogi, igénybevételi vagy más megállapodás megkötéséről. A tulajdonosi hozzájárulás megadását és a megállapodás megkötését - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a főpolgármester a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 22. § (4)

8.3. Gyakorolja a Főpolgármesteri Hivatal épülete tekintetében a Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdés a)-b) pontjában nem szabályozott egyéb - a tulajdonjog változásával nem járó - tulajdonosi jogokat.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 23. § (3)

8.4. Dönthet különös méltánylást érdemlő esetben - a Vagyonrendelet 45. § (2) és (9) bekezdésekben foglaltak betartásával - a fővárosi vagyonelem térítésmentesen vagy kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételéről is.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 49. § (2)

8.5. Gyakorolja - megbízottja útján - az ügyfél jogait a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos vagy azokat érintő olyan hatósági eljárásokban, amelyek az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak (így például: építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési határidő meghosszabbítása iránti kérelem; hiánypótlás teljesítése; fellebbezés benyújtása; stb.) a Vagyonrendelet 54. § (3)-(4) bekezdésében, valamint az 59. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 51. §

8.6. Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati intézmény vezetője gyakorolja az önkormányzati intézmény használatában lévő fővárosi ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagy azt érintő, az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járó hatósági engedélyezési eljárásban az ingatlantulajdonos ügyfél jogait.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 54. § (3)

8.7. * 

8.8. * 

8.9. *  Dönt egyszemélyes társaság esetén közvetlenül, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes - a Vagyonrendelet 5. mellékletében felsorolt - társaságok vonatkozásában az igazgatóság tagjai, az ügyvezető, valamint a cégvezető, vezérigazgató feletti egyéb munkáltatói vagy megbízói jogok gyakorlásáról, amennyiben a társasági szerződés alapján e jogok gyakorlása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 56. § (3)

8.10. *  A Budapesti Városüzemeltetési Zrt. irányítása alatt álló - a Vagyonrendelet 6. mellékletében felsorolt - gazdasági társaságok vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének egyes - a Budapesti Városüzemeltetési Zrt. mindenkori alapító okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont - hatáskörei közül az alábbiakat közvetlenül gyakorolja:

8.10.1. a társaság vezető tisztségviselői közül az ügyvezető(k), igazgató(k), vezérigazgató(k), valamint cégvezetők megválasztása, kinevezése, visszahívása, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapítása.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 57. § (1)

8.11. Társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában gyakorolja a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerint a tulajdonosi jogkör gyakorlójának hatáskörébe utalt, a vezető állású munkavállalókat érintő jogokat egyszemélyes társaság esetén közvetlenül, többszemélyes társaság esetén pedig a társaság legfőbb szervének ezen joggyakorlásról szóló döntését megelőzően hozza meg a tagi, részvényesi döntést.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 56. § (4)

8.12. *  A Tulajdonosi Bizottság javaslatának kikérése mellett dönt a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő közterületeken

8.12.1. a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, cseréjéhez, valamint a már meglévő építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és az ezzel összefüggő, jogszabályban előírt szolgalmi, vezetékjogi, igénybevételi vagy más megállapodás megkötéséről, a nemzeti vagyonról szóló törvény keretei között. A tulajdonosi hozzájárulás megadását és a megállapodás megkötését - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a főpolgármester ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/A. § a)

8.13. * 

8.14. *  Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról a 2 millió forint követelés összeget el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) a)-b)

8.15. *  Gyakorolja a társasházakról szóló törvény szerint a társasházi közgyűlésen a tulajdonostársat megillető szavazati jogot, a tulajdonjog változásával járó (a tulajdonjog módosulását vagy megszűnését eredményező) döntések kivételével.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 51/B. §

8.16. *  Dönt a helyiségbérleti jogviszony felmondásáról, amennyiben a bérlő a bérleti díjat a szerződésben megállapított határidőig nem fizeti meg.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 26. § (8)

8.17. *  Dönt a „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek alkalmi célú ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról (ideértve a bérletidíj-kedvezmény nyújtását is) - a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a Fővárosi Önkormányzat intézménye (költségvetési szerve, gazdálkodó szervezete, nonprofit szervezete vagy egyéb szervezete) részére azzal, hogy ilyen esetben a helyiség 90 napon belül összesen 30 napot meg nem haladó időtartamra is biztosítható.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (2b)

8.18. *  Dönt a vezető tisztségviselőnek vagy cégvezetőnek nem minősülő vezérigazgató megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásáról és egyéb juttatásai megállapításáról a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes társaság esetén közvetlenül, többszemélyes társaság esetén pedig a legfőbb szervi döntést megelőzően a Fővárosi Önkormányzat erre vonatkozó tagi, részvényesi nyilatkozatáról hoz döntést.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3a)

9. A BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK

9.1. Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri Hivatal 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött beruházásai vagy felújításai esetében az engedélyokiratot, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (2)

9.2. Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri Hivatal 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött beruházásai vagy felújításai megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, megvalósítási megállapodást, vagy fejlesztési megállapodást, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6), 17. §

9.3. Dönt a szükséges beruházási vagy felújítási munkálatok elvégzéséről hadiállapot, rendkívüli állapot, szükségállapot idején, illetve az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot idején, illetve az állampolgárok életét vagy egészségét, a lakosság jelentős dologi értékeit, alapvető ellátását, avagy a környezetet veszélyeztető vagy károsító állapot idején azzal, hogy ezen állapot elmúltát követően tevékenységéről köteles beszámolni Budapest Főváros Közgyűlésének.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 25. §

9.4. Dönt a folyamatban lévő beruházásoknak Budapest Főváros Önkormányzata 7 éves fejlesztési terve változása miatt szükségessé váló leállításáról.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 21. § (2)

10. EGYÉB HATÁSKÖRÖK

10.1. Dönt a díszvilágítási berendezések rendeletben foglalt üzemmenetétől eltérő működtetésére irányuló kérelemről, legfeljebb 30 napig terjedő eltérő üzemmódra.

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)

10.2. Dönt a főváros saját halottjává nyilvánításról, és gondoskodik a főváros saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról.

64/1996. (X. 11.) Főv. Kgy. r. 2. § (2) és 3. §

10.3. *  Előterjesztésében javaslatot tesz a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatások pályázati felhívására és részletes pályázati kiírására (meghatározva egyidejűleg a nyilvános pályázat vonatkozó fővárosi közgyűlési rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit, eljárási szabályait is), a beérkezett pályázatok elbírálására, a nyertesek személyére és a részükre megítélt támogatások összegére, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatási szerződés zárójelentésének elfogadására, a támogatási szerződés megszegőivel szemben érvényesítendő jogkövetkezményekre.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. §

10.4. *  Aláírja a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság által a pályázat nyertesével megkötött támogatási szerződést és ellenőrzi a Főpolgármesteri Hivatal útján az abban foglaltak megvalósulását.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 11/A. § (1)

10.5. * 

10.6. A főpolgármester eseti rendelkezésére azonnali beavatkozást igénylő esetekben a közterület-felügyelők ellátják a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgy védelmét a jogszabály keretei között.

56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet 7. §

10.7. *  Dönt díszsírhely adományozásáról, gyakorolja a díszsírhely feletti rendelkezési jogot és ellenőrzi a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását.

15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 11. §

10.8. Dönt az utcanévtáblára vonatkozó előírások alóli felmentés megadásáról.

94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. r. 16. § (2)

10.9. * 

10.10. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak a kötelezett a kézhezvételtől számított nyolc napon belül nem tesz eleget.

2013. évi XXXVI. törvény 144. § (7)

11. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A testületi ülésre meghívandó szervezetek jegyzéke

1. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

2. Budapesti Városvédő Egyesület

3. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

4. Budapesti Ifjúsági Tanács

12. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Főpolgármesteri Hivatal munkarendje és az ügyfélfogadás rendje * 

1. * 

2. A Főpolgármesteri Hivatal munkarendje

2.1. A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, 5 napos osztatlan munkaidő-beosztásban az alábbiak szerint:

hétfőtől csütörtökig: 8-16.30 óráig,

pénteken: 8-14.00 óráig.

2.2. A munkáltató egyes munkakörökben ettől eltérést engedélyezhet.

3. A Főpolgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

3.1. Az ügyfélfogadást az egyes főosztályokon, osztályokon hétfőtől péntekig teljes munkaidőben az ügyekhez értő ügyintézők biztosítják.

3.2. Az ügyfelek érdekében egyes munkanapokon a munkaidő hosszabb, illetőleg csökkentett.

3.3. Az ügyfélfogadást végző dolgozók munkaideje:

hétfőn: 8-18.00 óráig,

pénteken: 8-12.30 óráig.

3.4. A főosztályvezetők, osztályvezetők heti egy alkalommal egész nap rendelkezésére állnak az ügyfeleknek.

3.5. Az Ügyfélszolgálati Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:

hétfőn: 8-18.00 óráig,

kedden: 8-16.30 óráig,

szerdán: 8-18.00 óráig,

csütörtökön: 8-16.30 óráig,

pénteken: 8-14.00 óráig.

3.6. A Hajléktalan Információs Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:

hétfő-csütörtök: 8-15 óráig,

péntek: 8-13 óráig.

13. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A tanácsnok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás * 

1. Alapellátás:

1.1. iroda-berendezéssel, -felszereléssel, irodagépekkel (1-1 db hálózatba kapcsolt személyi számítógép a tartozékaival és nyomtatóval, melynek amortizációs ideje 4 év, ennek letelte után cserélendő; fénymásológép, fax és diktafon) ellátott irodahelyiség, valamint ezek üzemeltetési költségei,

1.2.1 db televízió, rádió, 4 db napilap, illetve folyóirat,

1.3. egyéb eszközök (bizottsági ülésekhez konyhai felszolgálóedények, kávé- és teafőző, tisztítószerek),

1.4. az irodák és eszközök működtetési és fenntartási költségei, irodaszer, papír, irodagépekhez szükséges anyagok, valamint a postai szolgáltatások díjai az alapfeladat ellátásához szükséges mértékig,

1.5. a tanácsnok munkáját segítő 3 fő, akik közül 2 fő titkársági feladatkört ellátó köztisztviselő, illetve 1 fő ügyviteli feladatot végző ügykezelő,

1.6. a tanácsnok ingyenes telefonhasználata (a külföldi célú hívások kivételével).

2. A tanácsnok a 39. § (4) bekezdés szerinti keretből biztosítja:

2.1. az alapellátáson felüli gépek, berendezések (például tv, video), felszerelések beszerzése, és a működtetésük során felmerülő anyag-, javítási és szolgáltatási díjak,

2.2. számítógépek, printerek beszerzése,

2.3. a tanácsnok melletti köztisztviselők (2 fő) mobiltelefon beszerzése és használati díja (azzal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték szja-törvény által meghatározott %-át a tanácsnok havonta utólag köteles az önkormányzat számlájára befizetni),

2.4. az alapellátáson felüli irodaszerek, nyomtatványok,

2.5. a tanácsnok megbízása alapján végzett szakértői munka díjai és járulékai,

2.6. a tanácsnok munkájához kapcsolódó vendéglátás, reprezentáció,

2.7. könyv, az alapellátáson felüli folyóirat, napilap megrendelése, megvásárlása, hirdetések megjelenésének költsége,

2.8. a tanácsnok munkájához kapcsolódó szervezett oktatásban, tanfolyamon, szakmai konferencián való részvétel költsége,

2.9. a főjegyző által engedélyezett belföldi, a főpolgármester által engedélyezett külföldi kiküldetés költsége.

3. A költségkeret felhasználása tekintetében a tanácsnok kötelezettségvállalási, utalványozási joggal rendelkezik, a főjegyző, illetve az általa megbízott személy ellenjegyzése mellett.

4. A tanácsnok a költségkeretét a Fővárosi Önkormányzat útján használja fel. A rendelkezésére álló keret felhasználásáról a vonatkozó jogszabályok szerint köteles elszámolni.

14. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás

1. Alapellátás:

1.1. iroda-berendezéssel, felszereléssel, irodagépekkel (1-1 db hálózatba kapcsolt személyi számítógép a tartozékaival és nyomtatóval, melynek amortizációs ideje 4 év, ennek letelte után cserélendő; fénymásológép, fax és diktafon) ellátott irodahelyiség, valamint ezek üzemeltetési költségei,

1.2. 1 db televízió, rádió,

1.3. egyéb eszközök (bizottsági ülésekhez konyhai felszolgálóedények, kávé- és teafőző, tisztítószerek),

1.4. az irodák és eszközök működtetési és fenntartási költségei, irodaszer, papír, irodagépekhez szükséges anyagok, valamint a postai szolgáltatások díjai az alapfeladat ellátásához szükséges mértékig,

1.5. a bizottság munkáját segítő, bizottságonként maximum 2 fő, akik lehetnek titkársági feladatkört ellátó köztisztviselők, illetve ügyviteli feladatot végző ügykezelők.

2. A bizottság a 40. § (9) bekezdés szerinti keretből biztosítja:

2.1. az alapellátáson felüli gépek, berendezések (például tv, video), felszerelések beszerzése, és a működtetésük során felmerülő anyag-, javítási és szolgáltatási díjak,

2.2. számítógépek, printerek beszerzése,

2.3. mobiltelefonok beszerzése és használati díja (azzal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték szja-törvény által meghatározott %-át a használó havonta utólag köteles az önkormányzat számlájára befizetni),

2.4. az alapellátáson felüli irodaszerek, nyomtatványok,

2.5. a bizottság megbízása alapján végzett szakértői munka díjai és járulékai,

2.6. a bizottság munkájához kapcsolódó vendéglátás, reprezentáció,

2.7. könyv, folyóirat, napilap megrendelése, megvásárlása, hirdetések megjelenésének költsége,

2.8. a bizottság által engedélyezett szervezett oktatásban, tanfolyamon, szakmai konferencián való részvétel költsége,

2.9. a főjegyző által engedélyezett belföldi, a főpolgármester által engedélyezett külföldi kiküldetés költsége,

2.10. a bizottság üléséről készített szó szerinti jegyzőkönyv elkészíttetésének költsége.

3. A bizottság a költségkeretét a Fővárosi Önkormányzat útján használja fel. A rendelkezésre álló keret felhasználásáról a vonatkozó jogszabályok szerint köteles elszámolni.

15. melléklet az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói munkakörök jegyzéke és létszáma

1. A Főpolgármesteri Hivatalban a Közgyűlés és a bizottságok döntésének előkészítésére, valamint a főpolgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakörökben foglalkoztatottak száma együttesen: 50 fő.


  Vissza az oldal tetejére