Göd Nagyközség Önkormányzatának 24/1991. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

a piaci helyfoglalás rendjéről és a piaci helypénz díjakról

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Göd Nagyközség területén működő piacokra.

b) A rendelet szabályait mindenki köteles betartani, aki a piacokon elad vagy ott ezzel összefüggő tevékenységet folytat.

2. § A piac fenntartása, árusítható termékek köre és az értékesítés egyéb szabályai:

(1) A piacok fenntartásáról, azok rendjének biztosításáról az Önkormányzat az üzemeltető útján gondoskodik.

(2) A piactartás időpontja: minden nap 6-12 óráig

heti piaci nap: Szabadság tér: szerda, szombat

Petőfi tér: csütörtök, vasárnap

(3) A piac jellege napi élelmiszer piac.

(4) A piacokon forgalombahozható áruk: élelmiszer, élőállat (szárnyasok, házinyúl), élő- és művirág, mezőg.- i termékek, fenyőfa, konyhai aprócikkek, frissen vágott szárnyasok.

(5) Piacon nem hozható forgalomba olyan termék, amelyet csak jogszabályban meghatározott forgalmazó értékesíthet,vagy forgalmazása külön képesítéshez, engedélyhez kötött. Így pl.;

a) nemesfém,

b) gyógyszer,

c) tűzveszélyes anyag, robbanó és robbantószer,

d) muzeális értéket képviselő tárgyak

e) élelmiszerek közül; tej, gomba, kenyér, tőkehúsfélék, húskészítmények, szeszes- és üdítőitalok, stb.

(6) A piacon árusíthatnak:

- saját mezg-i termékeiket; a termelő magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek,

- saját ipari terméküket magánkisiparosok és termelő-gazdálkodó szervezetek,

- kereskedői jogosítvánnyal rendelkező magánkereskedők.

(7) A piacon árusított termékek árát jól látható módon fel kell tüntetni.

(8) Utcai árusítás alkalmi esetekben is, közterülethasználati engedély birtokában a közúti forgalom zavarása nélkül lehetséges. Pl; fenyőfa, dinnye árusítás.

3. § Helyhasználat engedélyezése

(1) A piacon az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján szabad árusítani.

(2) Az az árus, akinek a piactéren állandó telephelye nincs, csak az érkezés sorrendjében foglalhat helyet.

4. § Helyhasználati díj

A piaci elárusítóhelyek használói és egyéb árusítók a mellékletben meghatározott díjszabás szerint kötelesek egyszeri helyhasználati díjat, illetve helypénzt fizetni. Ennek Összegét az Önkormányzati Testület évente felülvizsgálja.

A piaci helypénzbeszedő e tevékenysége során hivatalos személynek minősül.

5. § A napi helyhasználók a helyjegy megváltásával a meghatározott területnek a piac nyitásától zárásáig tartó igénybevételére jogosultak.

A helyjegy másra nem ruházható át, azt az árusítás befejezéséig meg kell őrizni, és az üzemeltető felszólítására kötelező felmutatni.

6. § Piaci rend

A piac területére csak a piaci tevékenységgel kapcsolatos szállítást végző járművek közlekedhetnek.

A piacon gépjármű tárolása tilos.

7. § Közegészségügyi feltételek

(1) A piacon helyet használó köteles helyét a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, az aznapi árusítás során keletkezett szemetet a kijelölt szemétgyűjtőben elhelyezni.

(2) a piacon keletkezett szemét elszállításáról a piaci napokon az üzemeltető köteles gondoskodni.

(3) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni.

8. § * 

Siposné Szolcsányi Zsuzsanna sk. Lovászi Lajos sk.
jegyző polgármester

1 . sz. melléklet

Piaci helypénz díjszabása

I. Helypénz díjszabás állatok után (db-ként):

1. Élő szárnyasok 3 Ft
2. Vágott szárnyasok 10 Ft
3. Pelyhes csirke 1 Ft
4. Pelyhes liba, kacsa, pulyka 2 Ft
5. Tojás (25 db-ként) 5 Ft
6. Élőnyúl 5 Ft
7. Vágott nyúl 10 Ft

II. Helypénz mértéke asztalról, állványról,gépjárműről, utánfutóról,földről történő árusítás esetén:

1. Elfoglalt terület után m2-ként 20 Ft
2. Elfoglalt terület földről árusítás esetén 15 Ft
3. Fenyőfa db-ként 4 Ft
4. Koszorúk 50 cm-ig db-ként 4 Ft
5. Koszorúk 50 cm felett db-ként 6 Ft

A m2-es díjszabás csak akkor alkalmazható, ha a mellékletben db-tételes díjszabás nincs megállapítva.


  Vissza az oldal tetejére