Göd Nagyközség Önkormányzatának 29/1992. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az Egészségügyi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1. § (1) A szervezet neve: Göd Város Egészségügyi szervezete

központja: Göd, Bajcsy Zs. u. 2.

feladata: Göd Város egészségügyi ellátása

(2) Felügyeleti szerve: Göd Város Önkormányzata

(3) Vezetőjét az Önkormányzat Képviselő Testülete nevezi ki a háziorvosok közül az OIT javaslatára. Az OIT ülésén a TESZ Vezetője tanácskozási joggal vesz részt.

A szervezet vezetése

2. § (1) A szervezetet a vezető - főorvos vezeti

Jogköre: - felelős az egészségügyi szervezet működésének egészéért.

- irányítja a szervezet gyakorlati működését

- szükség szerint, de legalább havonta összehívja az OIT-t és irányítja annak munkáját.

- ellátja az OIT által ráruházott feladatokat.

- különböző fórumokon képviseli az egészségügyi szervezetet.

- felelős az egészségügyi szervezet berendezéseiért

- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a munkaidő betartását, a munkarendet.

- elkészíti az ügyeleti beosztást, gondoskodik annak végrehajtásáról.

- ellenőrzi és felel a szervezet adminisztratív rendjéről

- engedélyezi az egészségügyi dolgozók távolmaradását, megszervezi a távolmaradók helyettesítését.

- a szervezetre vonatkozó szerződések megkötésekor képviseli a szervezetet, egyetértési jogot gyakorol.

- az egészségügyi dolgozók közül megbízza a munkavédelmi és tűzvédelmi felelőst.

- a vezető főorvos valamennyi hatáskörébe tartozó kérdésben az OIT előzetes döntései alapján jár el. A két ülés között önálló döntési jogkörrel működik, tevékenységét a következő ülésen terjeszti az OIT elé.

(2) Vezető főorvos helyettes

Az OIT javaslatára a vezető főorvos nevezi ki.

Jogköre: a vezető főorvos feladatait látja el, annak távollétében.

(3) Kollegális vezető háziorvos

Jogköre: szakmai ellenőrző, felügyeleti feladatokat lát el az orvosok vonatkozásában.

(4) Ügyintéző

- A vezető főorvos irányításával a szervezet vezetésével, irányításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat végzi és ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a vezető főorvos megbízza.

A szervezet szervezeti egységei

3. § (1) Felnőtt Háziorvosi Szolgálat:

- 6 fő háziorvos

- 6 fő háziorvosi ápoló

- 6 fő orvosírnok

(2) Gyermek Háziorvosi Szolgálat:

- 2 fő gyermek háziorvos

- 2 fő asszisztens

(3) Fogorvosi Szolgálat:

- 3 fő fogorvos

- 3 fő asszisztens

(4) Központi Orvosi Ügyelet

- Az ügyeletet háziorvosok látják el. Munkaidőn kívül biztosítják a sürgősségi ellátást, külön megállapodásban rögzített díjazás ellenében. Az ügyeleti beosztást a vezető főorvos készíti el, a kollegális vezető háziorvos szakmai felügyeletével. A központi ügyelethez jelenleg 2,5 fő ügyeletes nővéri állás van szervezve.

(5) Védőnői Szolgálat

- 5 fő védőnő látja el a védőnői szolgálatot

(6) Nem egészségügyi személyzet

- 1 fő ügyintéző

- 2 fő főfoglalkozású takarító

- 2 fő részfoglalkozású takarító

Az a - f pontokban felsoroltak feladatait jogszabály, munkaszerződés és munkaköri leírás tartalmazza.

Orvosi Igazgató Tanács

4. § (1) Vezetője a szervezet vezető főorvosa

(2) Tagjai: az egészségügyi szervezetben dolgozó orvosok

(3) Meghatározza a szervezet működésének koncepcióját, rendelkezik a szervezet működéséhez biztosított pénzeszközökkel, a testület akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

(4) Dönt:

a) a rendelkezési körébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, tárgyi eszközök köréből 50 eFt értékhatár alatt

b) a közös teherviselés megosztásáról.

c) a teljesítményfinanszírozás terhére a bér és nem bérjellegű juttatások köréről és nagyságáról.

d) az egyéni teljesítményfinanszírozás terhére 100.000,-Ft értékhatárig fejlesztésről, beruházásról. Ezen fejlesztések és beruházások kizárólagos használati jogáról és maradványértéken a számviteli törvény szerinti megvásárlásáról.

(5) Javaslatot tesz:

a) a teljesítmény finanszírozásból származó fejlesztések, beruházások kezelői és felhasználási jogáról.

b) a munkavégzés feltételeire, rendjére és a szükséges eszközök körére

c) a munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatban

d) az eü. ellátás fejlesztése.

(6) Felügyeli:

a szervezet létesítményeinek használatát és a bennük zajló egészségügyi tevékenységet.

(7) Felelős:

a város egészségügyi ellátásának szakmai színvonaláért és annak koordinálásáért, tiszteletben tartva a teamek szakmai önállóságát.

A szervezet gazdálkodása

5. § A szervezet gazdálkodásának forrásait a Társadalombiztosító finanszírozása, az Önkormányzat kiegészítése és esetleges egyéb források /adományok, alapítvány, pályázatok stb) jelentik.

A felhasználás éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott keretek között történik. Költségvetését a TESZ költségvetése tartalmazza.

A vezető főorvosi vezetői pótlék és az ügyintézői munkakör díjazásának biztosítása az Önkormányzat feladata.

Munkáltatói jog gyakorlása

6. § (1) A munkáltatói jogot a szervezethez tartozó valamennyi orvos vonatkozásában az Önkormányzati Testület gyakorolja a munkaviszony létesítésénél, megszüntetésénél, fegyelminél és kitüntetésnél.

(2) A bérgazdálkodás joga az OIT-é, az egyéb munkáltatói jogokat a vezető főorvos gyakorolja.

(3) A nem orvos dolgozók vonatkozásában a TESZ vezetője gyakorolja az OIT véleményével. A munkaviszony létesítését és megszűnését az OIT egyetértésével gyakorolja.

Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet a TESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.

Polgármester Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 1992. év november hó 11. napján


  Vissza az oldal tetejére