Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Göd Város Önkormányzata egyes rendeleteinek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

1. § A rendelet a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendeletet módosító alábbi rendeleteket: 35/2002. (XII. 12.), 32/2001. (XII. 18.), 2/2001. (I. 30.), 31/2000. (X. 24.), 15/2000. (IV. 25.), 6/1994. (III. 1.) sz. Ök. rendelet 4-5. §-át hatályon kívül helyezi.

2. § E rendelet hatályon kívül helyezi a Szociális Foglalkoztató Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/1992. (XII. 3.) sz. Ök. rendeletet.

3. § Helyi támogatásokról szóló 22/1993. (IX. 22.) valamint e rendeletet módosító 23/1994. (X. 20.) sz. Ök. rendeletet hatályon kívül helyezi.

4. § Önkormányzati intézményekben dolgozó munkatársak juttatásairól szóló 4/1994. (II. 10.) sz. Ök. rendeletet hatályon kívül helyezi.

5. § A térítési díjakról szóló 8/1995. (III. 9.) sz. Ök. rendeletet módosító alábbi rendeleteket helyezi hatályon kívül: 8/1996. (IV. 24.), 27/1996. (XII. 18.), 3/1997. (I. 8.), 17/1997. (VI. 18.), 7/1998. (II. 18.), 29/1998. (XII. 15.), 4/1999. (II. 23.), 5/1999. (II. 23.).

6. § A köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 21/1995. (X. 25.) sz. Ök. rendeletet valamint annak összes módosítását hatályon kívül helyezi az alábbiak szerint: 11/1998. (VI. 24.), 21/1998. (IX. 16.), 5/2000. (II. 22.), 20/2001. (IX. 25.), 34/2001. (XII. 18.), 32/2002. (XII. 21.).

7. § Hatályon kívül helyezi az önkormányzati támogatásként egyszeri, szociális célú hozzájárulás 1995/96. évi fűtési szezon költségeihez tárgyú 23/1995. (XI. 6.) sz. Ök. rendeletet, valamint ezen rendelet módosításáról szóló 34/1995. (XII. 20.) sz. Ök. rendeletet.

8. § Hatályon kívül helyezi a hatósági árformába tartozó viteldíjakról szóló 15/1996. (IX. 11.) sz. Ök. rendeletet módosító 34/1999. (XII. 20.) sz. Ök. rendeletet

9. § Az önkormányzat iratkezelési szabályzatáról szóló 31/1999. (XII. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

/Mellékletben/

E módosítás 2004. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

10. § E rendelet hatályon kívül helyezi a belföldi gépjárművek utáni adómérték megállapításáról szóló 25/2002. (XII. 12.) sz. Ök. rendeletet.

A rendelet 11. §-a 2004. január 1-jén lép hatályba.

11. § A helyi iparűzési adóról szóló 25/2001. (X. 30.) sz. Ök. rendelet az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„9. § (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

a) A HTv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként legfeljebb 1000 forint,

b) a 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként legfeljebb 5000 forint”

A rendelet ezen §-a 2004. január 1-jén lép hatályba.

12. § Göd Város környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról szóló 34/2000. (XII. 19.) sz. Ök. rendeletet hatályon kívül helyezi.

13. § A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 15/1996. (IX. 11.) sz. rendeletének 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) A helyi autóbusz-közlekedés díjai:

Vonaljegy 76 Ft
Szakaszjegy 32 Ft
Teljesárú bérlet 2180 Ft
Kedvezményes árú bérlet 708 Ft

E módosítás 2004. január 1-jén lép hatályba.

14. § E rendelet a 9-14. §-okban foglalt eltérésekkel kihirdetésekor lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sándor István Dr. Szinay József
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Szervezeti, és Működési Szabályzatban meghatározott módon kihirdettem.

Göd, 2003 december 18.

1. sz. melléklet a 31/2003. (XII. 18.) sz. Ök. rendelethez

1. sz. melléklet a 31/1999. (XII. 20.) sz. Ök. rendelethez

Irattári terv

A minta irattári terv alapján a helyi önkormányzatok - az illetékes levéltár egyetértésével - készítik el irattári tervüket. Az önkormányzatoknak lehetőségük van a használatba nem kerülő irattári tételek elhagyására, a válogatás azonban nem jelentheti az ügykörökhöz kapcsolódó jelzőszámok és kódjelek megváltoztatását. A helyi önkormányzat egyedi irattári tervének módosítását úgy kell elkészíteni, hogy az illetékes levéltár egyetértő nyilatkozatát követően 2004. január 1-jétől bevezetésre kerüljön. A minta irattári terv az önkormányzatoknál keletkező köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául szolgáló jegyzék.

A minta irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok, ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. A több szervezeti egységnél, előadónál előforduló iratok egységes irattári kezelése és selejtezése érdekében a minta irattári terv általános és különös részre oszlik.

Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti minősítését és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári jel mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is.

Az irattári jel összetevői:

- ügykörszám: háromjegyű szám, amely meghatározza az ügy típusát, az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben;

- ágazati betűjel: meghatározza az ügy ágazati hovatartozását;

- selejtezési jel: kódszám, amely meghatározza a nem selejtezhető tételeket, valamint a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát;

- levéltári átadás jele: meghatározza a levéltári átadás határidejét.

Az irattári jel alkalmazása, feljegyzése, az iratkezelési szabályzatban meghatározottak alapján történik és követi a korábbi évek gyakorlatát.

Az ügykör szám meghatározása figyelembe veszi azt a tényt, hogy az egységes minta hosszú távra készült, így lehetőséget kell biztosítani a feladat- és hatáskör módosítások átvezetésére az egységes szerkezet megbontása és újraszámozása nélkül. Ennek megfelelően az egyes ügykörcsoportok végén felhasználható számkeretek maradtak.

Az ágazati hovatartozást meghatározó betűjeleknél a bevált gyakorlatnak megfelelően „U” betűjel különbözteti meg az általános ügyeket. A különös rész ágazati betűjeleinek meghatározása is követi a korábbi gyakorlatot, ennek ellenére szükségszerű volt némi változás; elmaradt az általános részhez átcsoportosított személyzeti ügyek „S” betűjele és nem használtuk fel - az önálló ügyintéző egység megszűnése miatt - az egyházi ügyek „D” betűjelét, valamint a tervügyek „T” betűjelét.

A selejtezhetőség időpontja az ágazati és levéltári szakértők által meghatározott lehetséges legrövidebb őrzési idő, amelyet a helyi sajátosságok és az illetékes levéltár véleményének figyelembevételével növelni lehet, de csökkenteni nem. A határidő nélkül irattárban őrzendő iratok fogalma sem új, azt a korábbi évek tanácsi gyakorlata is alkalmazta, az irattári visszatartást azonban jegyzőkönyvben, darabszinten kellett adminisztrálni. Az önkormányzat és a levéltár kölcsönös megegyezésére és a nyilvántartások egyszerűsítésére adódik lehetősége azzal, hogy az irattári terv már előre rögzíti azokat a tételeket, amelyeknek határidő nélküli irattári őrzésére ügyviteli és állampolgári érdekek miatt szükség lehet.

Az irat biztonságos őrzését és kezelését biztosító irattári jel az elintézett és irattárba helyezett ügyirat jelölésére szolgál, így nem kapcsolható az egyes ügyiratdarabok (alszámok) ügyintézőjének jelzésére használt (t, b, p, ü) betűjelhez.

Jelmagyarázat

I = Megyei önkormányzat

II = Fővárosi önkormányzat

III = Megyei jogú városi önkormányzat

IV = Fővárosi kerületi önkormányzat

V = Városi önkormányzat

VI = Községi, körjegyzőségi központi önkormányzat

1 = 2 év után selejtezhető

2 = 5 év után selejtezhető

3 = 10 év után selejtezhető

4 = 15 év után selejtezhető

5 = 30 év után selejtezhető

6 = 75 év után selejtezhető 0 = nem selejtezhető

n = nap

HN = ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál, az iratok ügyviteli értékének megszűnése után az önkormányzat és az illetékes levéltár közösen dönt az átadás időpontjáról.

Lt = levéltári átadás határideje, általánosságban az 1995. évi LXVI. törvény határozza meg, ténylegesen az önkormányzat és a területileg illetékes levéltár dönti el az átadás időpontját.

Hk = használaton kívüli tétel

őrzési idő = az ügy elintézését követő irattározás keltétől számított minimum idő, amely az iratok selejtezési lehetőségét jelenti. Csökkentését jogszabály írhatja elő, növeléséről az önkormányzat, az illetékes területi levéltár egyetértésével, saját hatáskörében dönthet.

lejárat után = az adott ügykörben keletkezett irat hatályának megszűnése után számítandó az őrzési idő

ÁLTALÁNOS RÉSZ

U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK

1. Képviselő-testület iratai

Ügy-
k.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
001 Polgármesteri tisztség átadás-átvételével, egyéb feladat és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok 0 0 0 0 0 0 15
002 Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei
(előterjesztések, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntés-előkészítő iratok)
0 0 - - - - 15
003 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok, falugyűlések, körzeti tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei 0 0 0 0 0 0 15
004 Képviselő-testületi ülésekről készült hang- és képanyag 0 0 0 0 0 0 A szerkesztett jegyzők-
önyv elkészülte után a keletkezést követő év március 31-
ig
005 Önkormányzati biztos kirendelése, iratai 0 0 0 0 0 0 15
006 Tanácsnoki iratok 0 0 0 0 0 0 15
007 Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés adományozása stb.) 0 0 0 0 0 0 15
008 Önkormányzati érdekképviseleti tagsági ügyek 0 0 0 0 0 0 15
009 Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok 0 0 0 0 0 0 15

2. Kisebbségi önkormányzat iratai

Ügy-
k.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
011 Akkreditált kisebbségi vizsgatantárgy véleményezése 2 2 2 2 2 2 -
012 Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között 0 0 0 0 0 0 15
013 Feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv kisebbségi önkormányzati véleményezése 2 2 2 2 2 2 -
014 Kisebbségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása 0 0 0 0 0 0 HN
015 Kisebbségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga lebonyolításának ellenőrzésével kapcsolatos iratok 2 2 2 2 2 2 -
016 Kisebbségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenőrzése 2 2 2 2 2 2 -
017 Kisebbségi óvodai, iskolai nevelési programok, tantervek véleményezése 4 4 4 4 4 4 -
018 Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előteqesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok - 0 0 0 0 0 15
019 Hk
020 Hk
021 Kisebbségi önkormányzatok társulási szerződései 0 0 0 0 0 0 15
022 Kisebbségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei 0 0 0 0 0 0 15
023 Közoktatási megállapodás kisebbségi oktatásról 0 0 0 0 0 0 15

3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei

3.1. Szervezet, működés, ügyvitel

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
031 Adatvédelem szabályozása 3 3 3 3 3 3 -
032 Belső ellenőrzési és könyvvizsgálói jelentések 2 2 2 2 2 2 -
033 Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.) 2 2 2 2 2 2 -
034 Bélyegzők nyilvántartása 2 2 2 2 2 2 -
035 Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves jegyzői, polgármesteri, intézményi) 0 0 0 0 0 0 15
036 Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, polgármesteri, intézményi) 2 2 2 2 2 2 -
037 Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések 2 2 2 2 2 2 -
038 Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel stb. 0 0 0 0 0 0 15
039 Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek 3 3 3 3 3 3 -
040 Hk
041 Hírlap-, folyóirat és könyvrendelés 1 1 1 1 1 1 -
042 Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek 3 3 3 3 3 3 -
043 Iktató- és mutatókönyv, irattári segédkönyvek 0 0 0 0 0 0 15
044 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek 0 0 0 0 0 0 15
045 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, operatív ügyek, 3 3 3 3 3 3 -
046
Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek, iratselejtezési jegyzőkönyvek 4 4 4 4 4 4 -
047 Hk
048 Kártérítések 3 3 3 3 3 3 -
049 Kézi irattárból a központi irattárba történő iratátadás-
átvétel jegyzőkönyvei
4 4 4 4 4 4 -
050 Kollektív szerződés 0 0 0 0 0 0 15
051 Körlevelek 1 1 1 1 1 1 -
052 Közalkalmazotti Tanács ügyei 0 0 0 0 0 0 15
053 Közérdekű bejelentések, panaszok, javaslatok 1 1 1 1 1 1 -
054 Külföldi kapcsolatok bonyolítása 2 2 2 2 2 2 -
055 Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves értékelések 0 0 0 0 0 0 15
056 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések 2 2 2 2 2 2 -
057 Külső szervek, ÁSZ, közigazgatási hivatal ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói vizsgálatok, szakfelügyeleti vizsgálatok 0 0 0 0 0 0 15
058 Levéltári iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek 0 0 0 0 0 0 HN
059 Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása 6 6 6 6 6 6 -
060 Munka- szakmai értekezleti jegyzőkönyvek 2 2 2 2 2 2 -
061 Munkáltatói juttatások elvi ügyei 0 0 0 0 0 0 15
062 Munkarend, ügyrend, és ügyfélfogadási rend 2 2 2 2 2 2 -
063
3 3 3 3 3 3
1.1 Munkavédelmi ügyek
064 Hk
065 Peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység 4 4 4 4 4 4 -
066 Sajtóügyek, településmarketing 2 2 2 2 2 2 -
067 Statisztika (éves) 0 0 0 0 0 0 15
068 Statisztika (időszaki) 2 2 2 2 2 2 -
069 Társulási megállapodások, Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei, területszervezési ügyek 0 0 0 0 0 0 15
070 Utasítások (jegyzői, polgármesteri) 0 0 0 0 0 0 15
71 Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus programleírások, programrendszer, védelemszabályozás, stb.) 0 0 0 0 0 0 15
72 Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői 0 0 0 0 0 0 15
73 Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel 2 2 2 2 2 2 -
74 Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek 2 2 2 2 2 2 -
75 Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, teljesítmény követelmény célmeghatározása, teljesítmény értékelés iratai 0 0 0 0 0 0 15
76 Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok 0 0 0 0 0 0 15
77 Európai Uniós csatlakozás iratai 0 0 0 0 0 0 15
78 Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok 0 0 0 0 0 0 15
79 Szakhatósági állásfoglalások, vélemények, nyilatkozatok 1 1 1 1 1 1 -
80 Intézkedést nem igénylő körlevelek, meghívók, tájékoztatók 1 1 1 1 1 1 -
81 Alapítványokkal kapcsolatos ügyek 0 0 0 0 0 0 15

3.2. Személyzeti, bér- és munkaügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
091 Baleseti, rokkantsági ügyek 6 6 6 6 6 6 -
092 Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések 3 3 3 3 3 3 -
093 Bémyilvántartás (bérkarton) 6 6 6 6 6 6 -
094 Eltartói nyilatkozat 2 2 2 2 2 2 -
095 Fegyelmi ügyek 3 3 3 3 3 3 -
096 Fizetés nélküli szabadság ügyek 6 6 6 6 6 6 -
097 Fizetési előleg 1 1 1 1 1 1 -
098 Helyettesítések 3 3 3 3 3 3 -
099 Illetmény ügyek (bérjegyzék, illetménykiegészítés, illetménypótlékok megállapítása, illetményeltérítés, járulék-elszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, stb.) 3 3 3 3 3 3 -
100 Jelenléti ívek 1 1 1 1 1 1 -
101 Képviselők nyilvántartása, összeférhetet-
lensége, vagyon-
nyilatkozatai, juttatásai, tiszteletdíjai
2 2 2 2 2 2 -
102 Kereseti igazolás 1 1 1 1 1 1 -
103 Kinevezés, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, teljesítményértékelés, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalékállományba helyezés és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, vagyon-
nyilatkozatok, összeférhetetlenség
6 6 6 6 6 6 -
104 Közigazgatási alap- és szakvizsgaügyek 5 5 5 5 5 5 -
105 Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások 0 0 0 0 0 0 HN
106 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése 3 3 3 3 3 3 -
107 Létszám és bérgazdálkodási ügyek (éves) 0 0 0 0 0 0 15
108 Munkába járás költségeinek térítése 2 2 2 2 2 2 -
109 Napidíjak 1 1 1 1 1 1 -
110 Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 6 6 6 6 6 6 -
111 Pályázati kiírások és beadott pályázatok 1 1 1 1 1 1 -
112 Szabadságolási rend, szabadságügyek 1 1 1 1 1 1 -
113 Tanulmányi szerződés 3 3 3 3 3 3 -
114 Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat 2 2 2 2 2 2 -
115
116
Továbbképzési éves és középtávú terv 3 3 3 3 3 3 -
Üres álláshelyekről tájékoztatás 1 1 1 1 1 1 -
117 Polgári szolgálatos, közhasznú alkalmazások egyedi ügyei 6 6 6 6 6 6 -

3.3. Pénz- és vagyonkezelés

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
131 Adóügyek (saját) 2 2 2 2 2 2 -
132 Analitikus nyilvántartások (eszköz-
nyilvántartás, könyvelési naplók, leltár, selejtezés)
3 3 3 3 3 3 -
133 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések 2 2 2 2 2 2 -
134 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, bankszámlanyitás 2 2 2 2 2 2 -
135 Beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, karbantartás, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3 3 3 3 3 3 -
136 Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztámaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénz ellátmány bizonylatai) 3 3 3 3 3 3 -
137 Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, követelés érvényesítése, adósság elengedés 1 1 1 1 1 1 -
138 Gazdasági program 2 2 2 2 2 2 -
139 Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag stb.) 1 1 1 1 1 1 -
140 Illetményszámfejtés 3 3 3 3 3 3 -
141 Ingatlan- és vagyonnyilvántartás, tulajdonjog, szolgalmi jog rendezés 0 0 0 0 0 0 HN
142 Költségvetés és gazdasági beszámoló (éves) 0 0 0 0 0 0 15
143 Költségvetés és gazdasági beszámoló (időszaki) 3 3 3 3 3 3 -
144 Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, címzett és céltámogatások igénylése és lebonyolítása, céltartalékok felhasználása, hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás, költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció, pénzmaradvány elszámolása, 3 3 3 3 3 3 -
pótelőirányzat, reorganizáció, számviteli rend, pályázatok, támogatások pénzkezelése)
145 Leltárfelvételi ívek 1 1 1 1 1 1 -
146 Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére vonatkozó alapiratok, beruházási terv, közbeszerzés alapiratai, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 HN
147 Segélyek pénzügyi lebonyolítása 3 3 3 3 3 3 -
148 Szállítólevél 1 1 1 1 1 1 -
149 Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, Térségi-, területfejlesztési Tanács ügyei 0 0 0 0 0 0 15
150 Területrendezés, kisajátítás 0 0 0 0 0 0 HN
151 Vagyonbiztonsági rendszer működtetése 3 3 3 3 3 3 -
152 Vagyonbiztosítás (lejárat után) 1 1 1 1 1 1 -
153 Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.) 3 3 3 3 3 3 -
154 Térségi fejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok 3 3 3 3 3 3 -
155 Pénzügyi intézkedést igénylő telekalakítási és építésigazgatási határozatok 2 2 2 2 2 2 -

KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATIIRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS)

A) Pénzügyek

A. 1. Adóigazgatási ügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
171 Adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások - 2 2 2 2 2 -
172 Hk
173 Adóbevételi terv és teljesítés - 2 2 2 2 2 -
174 Adóellenőrzés, adókedvezményi-mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás, és adókivetés, adóhátralék, méltányossági kérelmek, adótartozások behajtása, végrehajtás - 2 2 2 2 2 -
175 Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista - 2 2 2 2 2 -
176 Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) - 6 6 6 6 6 HN
177 Adók módjára behajtandó köztartozások iratai - - 2 2 2 2 -

A.2. Egyéb pénzügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
191 Általános és céltartalékok felhasználása 2 2 2 2 2 2 -
192 Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok 3 3 3 3 3 3 -
193 Betéti kamatügyek 2 2 2 2 2 2 -
194 Decentralizált támogatások felhasználása 3 3 3 3 3 3 -
195 Fejlesztési alapterv 3 3 3 3 3 3 -
196 Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, visszaigénylés 3 3 3 3 3 3 -
197 Feladatmutató-növekedés miatti pótigény 2 2 2 2 2 2 -
198 Hk
199 Illetékkiszabás, illetékellenőrzés, illeték végrehajtás 2 2 2 2 2 2 -
200 Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, gyermekjóléti, művelődési, nevelésioktatási, szociális) 2 2 2 2 2 2 -
201 Kötvény- részvénykibocsátás (lejár után) 2 2 2 2 2 2 -
202 Különféle célú pénzalapok 3 3 3 3 3 3 -
203 Pénzügyi szabálysértések, bírságok - 2 2 2 2 2 -
204 Hk
205 Szerencsejáték-szervezői tevékenység hatósági igazolása - 2 2 2 2 2 -

A.3. Vámigazgatás és jövedéki eljárás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
211
212
Hk
Hk

B) Egészségügyi igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
221 Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele - - 5 5 5 5 -
222 Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei 3 3 3 3 3 3 -
223 Egészségügyi fejlesztési koncepció előkészítési iratai 2 2 2 2 2 2 -
224 Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése 0 0 0 0 0 0 15
225 Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek - - 5 5 5 5 -
226 Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése - - 1 1 1 1 -
227 Humánorvoslásban használt szérumok stb. üzemi előállításának engedélyezése és véleményezése 0 0 0 - 0 0 15
228 Finanszírozási szerződés kötése a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral 3 3 3 3 3 3 -
229 Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése - 2 2 2 2 2 -
230 Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának engedélyezése - 0 0 0 0 0 15
231 Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése - 2 2 2 2 2 -
232 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, - - 3 3 3 3 -
gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések
233 Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés - - 1 1 1 1 -
234 Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben) - 2 2 2 2 2 -
235 Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése 0 0 0 0 0 0 15
236 Járványügyi intézkedések - 3 3 3 3 3 -
237 Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti, ellátás megszervezése - - 5 5 5 5 -
238 Köztisztasági és településtisztasági feladatok - 3 3 3 3 3 -
239 Külföldi állampolgárok betegellátási díjai - 2 2 2 2 2 -
240 Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei - - 3 3 3 3 -
241 Mozgáskorlátozottak ügyei, közlekedési, parkolási kedvezményei - 3 3 3 3 3 -
242 Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról - - 3 3 3 3 -
243 Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás - 1 1 1 1 1 -
244 Szakosított ellátási formák megszervezése (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, fogyatékosok otthona, idősek otthona, nappali ellátást nyújtó intézmények, pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmények) 0 0 0 0 0 0 15
245 T ársadalom-
biztosítási
járulékügyek
- - 6 6 6 6 -
246 Egészségügyi ellátást támogató pályázatok - 3 3 3 3 3 -
247 Rehabilitációs Bizottság iratai - 3 3 3 3 3 -
248 Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg szakellátás, óraszám, ügyeletek 0 0 0 0 0 0 15

C) Szociális igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II m IV V VI Lt.
261 Ápolási, gondozási díj megállapítása, ápolási, gondozási díj nyilvántartása, szülőtartás - - 6 6 6 6 -
262 Átmeneti, rendkívüli segélyezés, árvízkárosultak állami támogatása - - 1 1 1 1 -
263 Hk
264 Hk
265 Fogyatékosok érdekvédelme, támogatása 3 3 3 3 3 3 -
266 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás, stb. - - 1 1 1 1 -
267 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - - 3 3 3 3 -
268 Gyermekvédelmi támogatás nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
269 Gyógyszersegély és támogatás - - 1 1 1 1 -
270 Hadigondozási, nemzeti gondozási ügyek - - 5 5 5 5 -
271 Hadigondozottak, nemzeti gondozottak nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
272 Hajléktalanok segélyezése, ellátása - 1 1 1 1 1 -
273 Időskorúak járadékának nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
274 Időskorúak járadékügyei - - 3 3 3 3 -
275 Közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
276 Közgyógyellátási ügyek (lejárat után) - - 2 2 2 2 -
277 Lakásfenntartási támogatási, közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás - - 1 1 1 1 -
278 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 1 1 1 1 1 1 -
279 Rendszeres segélyezés - - 3 3 3 3 -
280 Sorkötelesek, tartalékosok családtagjainak támogatása, bevonulási segély - - 1 1 1 1 -
281 Személyes gondoskodási ügyek (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, egyéb speciális alapellátás) - - 1 1 1 1 -
282 Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról - - 0 0 0 0 HN
283 Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
284 Szociális intézmény, vállalkozás, falugondnoki szolgálat működési és telepengedélye - 0 0 0 0 0 HN
285 Szociális otthoni, nyugdíjas-házi elhelyezés 1 1 1 1 1 1 -
286 Temetési segély, köztemetés - - 1 1 1 1 -
287 Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása 0 0 0 0 0 0 HN
288 Hk
289 Elutasított ápolási, gondozási díj, segély, járadék kérelmek - - 1 1 1 1 -
290 Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány) - - 1 1 1 1 -
291 Szociális ellátást támogató pályázatok - 3 3 3 3 3 -
292
293
Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után - - 2 2 2 2 -
1.1.1.1 3 3 3 3
Adósságkezelés

E) Környezetvédelmi, építésügyi és kommunális igazgatás

E. 1. Környezet- és természetvédelem

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
301 Csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból védetté nyilvánítása - 5 5 5 5 5 -
302 Helyi természeti érték védetté nyilvánítása - 0 0 0 0 0 HN
303 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek, határértékek megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek megállapítása, tilalmak, tereprendezés, egyéb) - 4 4 4 4 4 -
304 Környezet- és természetvédelmi program (természeti értékek ellenőrzése, fenntartása, megóvása, őrzése stb.) 0 0 0 0 0 0 15
305 Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok - 2 2 2 2 2 -
306 Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése 1 1 1 1 1 1 -
307 Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány 0 0 0 0 0 0 15
308 Lakóhelyi környezet állapotfelmérése 0 0 0 0 0 0 15
309 Légszennyezési, zaj és természetvédelmi bírság - 1 1 - 1 1 -
310 Légszennyezési vizsgálatok, mérések 0 0 0 - 0 0 15
311 Légszennyező források nyilvántartása - 0 0 - 0 0 HN
312 Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-riadóterv) 0 0 0 - 0 0 HN
313 Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása - 3 3 - 3 3 -
314 Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény energiahordozó és/vagy üzemmód váltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése illetőleg feloldása - 3 3 - 3 3 -
315 Természeti állapotfelmérés 0 0 0 0 0 0 15
316 Védett területek és védett természeti területek hasznosításának ügyei - 3 3 - 3 3 -
317 Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek 3 3 3 3 3 3 -

E.2. Építésügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
331 Általános vagy összevont általános rendezési terv - 0 0 0 0 0 HN
332 Átnézeti nyilvántartási térkép - 0 0 0 0 0 HN
333 Hk
334 Bontási, építési, fennmaradási, használatbavételi, rendeltetés megváltoztatási engedély/kötelezés, építési, telekalakítási és változtatási tilalom - 0 0 0 0 0 HN
335 Életveszélyes épületek nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
336 Elvi építési engedély - - 2 2 2 2 -
337 Elvi telekalakítási engedély - 3 3 3 3 3 -
338 2 Építésügyi bírság, építésrendészeti ellenőrzési ügyek - 2 2 2 2 2 -
339 Építésügyi bírság nyilvántartása - 4 4 4 4 4 -
340 Házszámrendezés - 0 0 0 0 0 HN
341 Épületek külső helyreállítása, homlokzati tatarozás, felvonó javítás elrendelése, egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek 2 2 2 2 2 2 -
342 Hk
343 Főépítészi szakmai vélemények, állásfoglalások 3 3 3 3 3 3 -
344 Földmérési alaptérkép 0 0 0 0 0 0 HN
345 Kirakatszekrények, feliratok hirdető berendezések engedélyezése - 2 2 2 2 2 -
346 Közműfejlesztés, ingatlanok közmű ellátása - 0 0 0 0 0 HN
347 Lakásépítési és -megszűnési, tanyaépítési és -megszűnési nyilvántartás - 0 0 0 0 0 HN
348 Műemléki és építészeti értékek felkutatása, nyilvántartása 0 0 0 0 0 0 HN
349 Műszaki nyilvántartás (építmény, bauxitcementtel épült építmények, közmű, felvonó) - 0 0 0 0 0 HN
350 Pincebeomlásokkal veszélyeztetett területek felmérése - 0 0 0 0 0 HN
351 Szabályozási keretterv, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, település (területfejlesztési koncepció), program, szabályozási terv, 0 0 0 0 0 0 HN
352 Telekrendezés (telekegyesítés, telekfelosztás, telekhatárrendezés, telekcsoport újraosztása) - 3 3 3 3 3 -
353 Hk
354 Hk
355 Szobrok, emlékművek létesítése, építése 0 0 0 0 0 0 15
356 Szobrok, emlékművek, helyi építészeti értékek védelme, fenntartása 3 3 3 3 3 3 -
357 Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok 3 3 3 3 3 3 -
358 Város-rehabilitáció ügyei (program, pályázatok, megállapodások stb.) 0 0 0 0 0 0 15
359 Településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető önkormányzatnál) 0 0 0 0 0 0 15

E.3. Kommunális ügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
371 Halotthamvasztó létesítése - 0 0 - 0 0 15
372 Hulladék-lerakóhelyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése 0 0 0 - 0 0 HN
373 Kéményseprő ipari szolgáltatás ügyei 4 4 4 - 4 4 -
374 Közcélú ártalmatlanító telep létesítése 0 0 0 - 0 0 HN
375 Közterület tisztántartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása, hulladék-ártalmatlanítás, hulladék újrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek - 2 2 2 2 2 -
376 Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatba vétele - 0 0 - 0 0 HN
377 Sírboltkönyv - 0 0 - 0 0 HN
378 Síremlékek és sírboltok terve - 0 0 - 0 0 HN
379 Símyitási, exhumálási engedély - 1 1 - 1 1 -
380 Fürdőhelyek kijelölése - 1 1 1 1 1 -
381 Távhőszolgáltatás helyi szabályozása - 2 2 - 2 2 -
382 Temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek - 3 3 - 3 3 -
383 Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek) - 3 3 3 3 3 -
384 Felújítás, karbantartás, hibaelhárítás - 2 2 2 2 2 -

F) Közlekedés és hírközlési igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
401 Forgalom-
szabályozás, forgalomtechnika
- 2 2 2 2 2 -
402 Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend - 2 2 - 2 2 -
403 Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója - 0 0 - 0 0 15
404 Helyi tömegközlekedési pályázat - 3 3 - 3 3 -
405 Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése - 0 0 0 0 0 HN
406 Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése - 3 3 3 3 3 -
407 Hídtörzskönyv - 0 0 0 0 0 HN
408 Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése - 0 0 - 0 0 HN
409 Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése - 3 3 - 3 3 -
410 Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak - 2 2 2 2 2 -
411 Közterület-bontási engedélyek - 1 1 1 1 1 -
412 Közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és nyersanyag kitermelési engedély - 2 2 2 2 2 -
413 Közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési engedély - 2 2 2 2 2 -
414 Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása - 0 0 - 0 0 HN
415 Közutak, helyi vasutak tisztántartása, síkosság elleni védekezés - 1 1 1 1 1 -
416 Közutak, helyi vasutak, járdák, gépkocsi behajtók, gyalogutak, kerékpárutak építése, forgalomba-helyezése, megszüntetése 0 0 0 0 0 15
417 Közúton, helyi vasúton történő építési munkák engedélyezése - 1 1 1 1 1 -
418 Közvilágítási berendezés létesítése - 0 0 0 0 0 HN
419 Közvilágítási berendezés működtetése - 3 3 3 3 3 -
420 Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély - 1 1 1 1 1 -
421 Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása, hírközlési szabálysértések - 3 3 3 3 3 -
422 Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése - 2 2 2 2 2 -
423 Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények engedélyezése - 0 0 0 0 0 HN
424 Utcabútorok elhelyezésének engedélyezése, tervrajzok - 0 0 0 0 0 HN
425 Útellenőri szolgálat megszervezése - 2 2 2 2 2 -
426 Útvonalengedélyek - 1 1 1 1 1 -
427 Üzemanyagtöltő állomásokkal kapcsolatos ügyek - 4 4 4 4 4 -
428 Vasúti átkelőhelyek, gépkocsi behajtók, gyalogutak, járdák, kerékpár utak, közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása - 3 3 3 3 3 -
429 Egyéb közút kezelői hozzájárulás - 1 1 1 1 1 -
(30 Utcabútorok, utcanév táblák, házszám táblák kihelyezése, karbantartása, javítása - 2 2 2 2 2 -
431 Közlekedési kártérítések - - 1 1 1 1 -

G) Vízügyi igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
441 Árvíz és belvízzel kapcsolatos operatív ügyek - 2 2 2 2 2 -
442 Árvíz és belvíz védekezési terv 0 0 0 0 0 0 15
443 Csatorna és vízmű bírság - 2 2 2 2 2 -
444 Folyékony hulladék bebocsátási pontok kijelölése - 4 4 4 4 4 -
445 Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása - 3 3 - 3 3 -
446 Közműves vízszolgáltatási korlátozási terv - 2 2 - 2 2 -
447 Kutak létesítési engedélye - 0 0 0 0 0 HN
448 Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés 0 0 0 0 0 0 15
449 Ivóvíz-, szennyvíztisztító berendezés létesítésének engedélyezése - 0 0 - 0 0 HN
450 Ivóvíz-, szennyvízhálózat létesítése, üzemeltetőjének kijelölése - 0 0 0 0 0 HN
451 Ivóvíz-, szennyvízhálózat üzemeltetése - 2 2 2 2 2 -
452 Ivóvíz-, szennyvíz-törzshálózatra történő csatlakozás elrendelése - 4 4 4 4 4 -
453 Védművek létesítése és fejlesztése - 0 0 - 0 0 HN
454 Védművek működtetése - 2 2 - 2 2 -
455 Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása - 0 0 0 0 0 HN
456 Vízi állás létesítésének, fennmaradásának és bontásának engedélyezése - 0 0 0 0 0 HN
457 Vízi közüzemi tevékenység koncepciója - 0 0 - 0 0 15
458 Vízjogi üzemeltetési engedély - 0 0 0 0 0 HN
459 Vízmérőhely közterületen történő elhelyezése - 4 4 - 4 4 -

H) Belügyi és igazságügyi igazgatás

H. 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
471 Állampolgársági esküokmányok - - 0 0 0 0 HN
472 Állampolgársági kérelmek - 2 2 2 2 2 -
473 Anyakönyv (születési, házassági, halotti) - 0 0 0 0 0 HN
474 Anyakönyvi alapiratok (születési, házassági, halotti névváltoztatás, utólagos bejegyzés) - 0 0 0 0 0 HN
475 Anyakönyvi igazgatás szervezete, működése - 3 3 3 3 3 -
476 Anyakönyvi kivonatok kérése, adatok közlése - 1 1 1 1 1 -
477 Anyakönyvi mutatók - 0 0 0 0 0 HN
478 Családi események polgári szertartása - - 1 1 1 1 -
479 Egyéb anyakönyvi iratok, anyakönyvi kivonatok tőpéldányai, adatközlések tőpéldányai - 2 2 2 2 2 -
480 Nyilvántartás a nyitott anyakönyvi bejegyzésekről - 0 0 0 0 0 HN

H.2. Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
491 Adategyeztetés - - 1 1 1 1 -
492 Az adatnyilvántartás alapjául szolgáló alapiratok (anyakönyvezetői értesítések, igénylőlap a személyazonosító igazolvány kiállításához, polgárok lakcímbejelentése, lakcímváltozás stb.) - - 6 6 6 6 -
493 Adatszolgáltatási nyilvántartás - - 1 1 1 1 -
494 Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek, megkeresések, átiratok, adatszolgáltatási bizonylatok) - - 1 1 1 1 -
495 A központi adatnyilvántartás (Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal) által közölt gépi nyilvántartási adatok - - 3 3 3 3 -
496 Külföldi letelepedési, tartózkodási nyilatkozatok/engedélyek, bevándorlási ügyek, első nyilvántartásba vétel - - 2 2 2 2 -
497 Nyilvántartás (kartonos és/v. elektronikus) a polgárok személyi adatairól és lakcíméről - - 0 0 0 0 HN
498 Személyi azonosító jel kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos iratok - - 3 3 3 3 -
499 Elveszett és talált személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek, személyazonosító igazolvány körözési jegyzőkönyv - - 1 1 1 1 -
500 Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek (elutasítás, be- és kijelentkezésre felszólítás, lakcím fiktívvé nyilvánítása, hivatalból érvénytelenítése) - - 1 1 1 1 -
501 Személyi igazolvánnyal, személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos okmányirodán keletkezett iratok (kiadás, pótlás, érvényesség, bevonás stb.) - - 1 1 1 1 -

H.3. Képviselők választása (európaiparlamenti, országgyűlési, önkormányzati), népszavazás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
511 Népszavazási, helyi népszavazási jegyzőkönyv - 0 0 0 0 0 90 nap
512 Szavazókörök megállapítása (népszavazási, helyi népszavazási, választási) 0 0 0 0 0 0 15
513 Választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottság, szavazatszámláló bizottság és választási, népszavazási, helyi népszavazási irodák megszervezése 0 0 0 0 0 0 15
514 Választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottság ülési jegyzőkönyve 0 0 0 0 0 0 15
515 Választási, népszavazási, helyi népszavazási hirdetmények, választókerületi jelöltek és szervezetek, választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottsági tagok közzététele 0 0 0 0 0 0 15
516 Választási, népszavazási, helyi népszavazási jegyzőkönyv 0 0 0 0 0 0 90 nap
517 Választás, népszavazás, helyi népszavazás lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű ügyek 2 2 2 2 2 2 -
518 Választói, szavazói névjegyzék - - 0 0 0 0 90 nap

H.4. Rendőrségi ügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
531 Rendőr-főkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezése 3 3 3 3 3 3 -
532 Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás létesítésének, megszüntetésének véleményezése 3 3 3 3 3 3 -
533 Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek 1 1 1 1 1 1 -
534 Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának segítésére, támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati feladatok - 3 3 3 3 3 -
535 Polgárőrségi ügyek - 0 0 0 0 0 15

H.5. Tűzoltóság

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
541 Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek - 3 3 3 3 3 -
542 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság alapítása, átszervezése, megszüntetése - 0 0 0 0 0 15
543 Önkéntes tűzoltóság alapítása, működési területének megállapítása - 0 0 0 0 0 15
544 Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíznyerés ügyei - 2 2 2 2 2 -
545 Tűzvédelmi ellenőrzés, jegyzőkönyv, határozat, bírság - 4 4 4 4 4 -
546 Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása - 0 0 0 0 0 HN

H.6. Menedékjogi ügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
551 Együttműködési megállapodás a menekültügyi hatóságokkal (MMH, befogadó állomások) - 2 2 - 2 2 -
552 Menedéket élvező külföldiek átmeneti ellátása és támogatása - 2 2 2 2 -
553 Támogatásra jogosult menekültek, menedékesek, befogadottak adatainak nyilvántartása - 2 2 - 2 2 -

H.7. Igazságügyi igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
561 Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása 2 2 2 2 2 - -
562 Birtokháborítási ügyek - - 1 1 1 1 -
563 Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 0 0 0 0 0 0 15
564 Eltartási szerződési ügyek (lejárat után) - - 2 2 2 2 -
565 Közalapítvány létrehozása 0 0 0 0 0 0 15
566 Telekhatár viták - 6 6 6 6 6 -
567 Jogszabály tervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi véleményezése 1 1 1 1 1 1 -

H.8. Egyéb igazgatási ügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
571 Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logo engedélyezése 2 2 2 2 2 2 -
572 Hagyatéki ügyek - - 3 3 3 3 -
573 Hatósági bizonyítványok, adatkérés, adatszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztéséről igazolás - 1 1 1 1 1 -
574 Helyiség, garázs bérleti, elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után) 2 2 2 2 2 2 -
575 Jelzálog ügyek (lejárat után) 2 2 2 2 2 2 -
576 Szabálysértési ügyek, helyszíni bírságolás - - 1 1 1 1 -
577 Talált tárgyak, fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események (bombariadó stb.) bejelentése - - 1 1 1 1 -
578 Utcanévváltozások - 0 0 0 0 0 HN
579 Útlevélügyek - - 1 1 1 1 -
580 Gépjármű forgalomba helyezése, kivonása, gépjármű forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyek, üzemben tartással kapcsolatos ügyek, rendszám ügyek, törzskönyv (lejárat után) - - 2 2 2 2 -
581 Gépjármű vezetői engedéllyel kapcsolatos okmányirodán keletkezett iratok (lejárat után) - - 2 2 2 2 -
582 Okmány kiadási illetékmentességi ügyek - - 1 1 1 1 -
583 Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése, külföldi állampolgárok ingatlanszerzésének engedélyezése) - - 2 2 2 2 -
584 Hk - - 1 1 1 1 -
585 Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása - - 6 6 6 6 -
586 Vegyes igazgatási, közlekedésigazgatási okmányirodán kezelt iratok (megkeresés, felszólítás, hiánypótlásra történő felhívás, értesítés adateltérésről, hibajegyzék, kísérőjegyzék, körlevelek, tértivevények, napi forgalmi jelentések, gépkocsi elszállítás, szállítólevél, stb.) - - 1 1 1 1 -

I) Lakásügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
591 Adósságkezelési (lakossági) egyedi rendezési ügyek (szerződések is) - - 5 5 5 5 -
592 Bérlakások nyilvántartása 0 - 0 0 0 0 HN
593 Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás támogatása (lejárat után) 2 2 2 2 2 2 -
594 Jogcím nélküli lakáshasználat 2 2 2 2 2 2 -
595 Kényszerbérleti ügyek 3 3 3 3 3 3 -
596 Lakásfelújítási, karbantartási támogatás 2 2 2 2 2 2 -
597 Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után) 2 2 2 2 2 2 -
598 Lakbértartozás 2 2 2 2 2 2 _
599 Társasházak alapítása, elidegenítés - 0 0 0 0 0 HN
600 Társasház felújítási pályázat, társasházak operatív ügyei - 3 3 3 3 3 -
601 Önkényes lakásfoglalási ügyek - 1 1 1 1 1 -
602 Önkormányzati bérlakásra várók ügyei - 4 4 4 4 4 -

J) Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
611 Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
612 Hk
613 Családi jogállás rendezésével, az apai, anyai elismeréssel, a képzelt szülők, a képzelt apa és anya megállapításával kapcsolatos ügyek - - 0 0 0 0 HN
614 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásra való jogosultság nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
615 Otthonteremtési támogatás 5 5 5 5 5 5 -
616 Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti ellenőrzése (éves értékelés) 0 0 0 0 0 - 15
617 Gyámsági és gondnoksági egyedi ügyek - - 6 6 6 - -
618 Gyámság és gondnokság alatt állók nyilvántartása - - 6 6 6 - -
619 Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyonának nyilvántartása - - 0 0 0 - HN
620 Gyermektartásdíj megelőlegezésére vonatkozó ügyek - - 3 3 3 - -
621 Gyermekjóléti ellátásra való jogosultsági egyedi ügyek (átmeneti gondozás, bölcsőde, helyettes szülő) - - 3 3 3 - -
622 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatások engedélyezése, engedély módosítása, visszavonása - - 6 6 6 6 -
623 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást végző személyek, szervezetek nyilvántartása, ellenőrzése 0 0 0 0 0 0 HN
624 Védelembe vett gyermekek nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
625 Helyettes szülői hálózat megszervezése - - 6 6 6 6 -
626 Kapcsolattartási ügyek - - 5 5 5 - -
627 Kiskorú házasságkötésének engedélyezése - - 3 3 3 - -
628 Kiskorúak részére megállapított és folyósított pénzbeli, természetbeni ellátással kapcsolatos ügyek - - 2 2 2 2 -
629 Nyilvántartás a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásról - - 0 0 0 0 HN
630 Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni érdekvédelmével kapcsolatos ügyek - - 5 5 5 - -
631 Kiskorúak gyermekvédelmi gondoskodásával kapcsolatos ügyek (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe-vétel, nevelési felügyelet elrendelése, lefolytatása, felülvizsgálata, megszüntetése, utógondozás, utógondozói ellátás elrendelése) - - 5 5 5 5 -
632 Hk
633 Nevelőszülői hálózat működésével kapcsolatos ügyek 6 6 6 - - - -
634 Nyilvántartás az átmeneti és tartósan nevelésbe vett gyermekekről - - 0 0 0 - HN
635 Nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekekről - - 0 0 0 - HN
636 Örökbefogadási ügyek - - 0 0 0 - HN
637 Örökbefogadásra várakozók nyilvántartása - - 2 2 2 - -
638 Hk
639 Hk
640 Szülői felügyelettel kapcsolatos ügyek, (szülői ház elhagyása, családbafogadás) - - 5 5 5 - -
641 Ügygondnok, eseti gondnokok (méhmagzat gondnoka stb.) kirendelése - - 6 6 6 6 -
642 Hk
643 Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány stb.) - - 1 1 1 1 -
644 Perindítás - - 1 1 1 - -

K) Ipari igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
661 Atomerőmű biztonsági övezetének megállapítása 6 6 6 6 6 6 -
662 Bányaszolgalom alapítása, bányanyitás engedélyezése - 0 0 0 0 0 15
663 Energiaellátási tanulmány - 0 0 0 0 0 15
664 Hk
665 Ipartelepítési engedélyek, telepengedélyek, gazdasági érdekképviseleti jogok gyakorlása - 0 0 0 0 0 15
666 Vállalkozói engedélyek nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
667 Vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek (kiadás, visszavonás, adatváltozás, selejtezés, pótlás, csere stb.) - - 6 6 6 6 -
668 Vállalkozók, telephelyek ellenőrzése - 1 1 1 1 1 -

L) Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
681 Magánszálláshelyek (fizető-vendéglátás, falusi szállásadás) nyilvántartásba vételével, törlésével kapcsolatos egyedi ügyek 6 6 6 6
682 Fogyasztóvédelmi ügyek - 2 2 2 2 2 -
683 Idegenforgalmi, turisztikai értékek feltárása, bemutatása, propagálása, fejlesztési koncepció 0 0 0 - 0 0 15
684 Idegenforgalmi hivatal működtetése, idegenforgalmi, turisztikai marketing, rendezvények szervezése 3 3 3 - 3 3 -
685 Magánszálláshelyek közhitelű nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
686 Mozgóárusítási engedély - - 3 - 3 3 -
687 Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása - - 0 - 0 0 HN
688 Műsoros előadás, zene- és táncrendezvények, szórakoztató játékok betiltása - - 1 1 1 1 -
689 Szeszesitalok alkalmi árusításának engedélyezése - - 1 1 1 1 -
690 Hk
691 Üzletek, pénznyerő automaták, játéktermek üzemeltetési, működési engedélye és visszavonása, ideiglenes bezárása, nyitva tartásának korlátozása (lejárat után) - - 2 2 2 2 -
692 Vásár- és piacrendezési joggal rendelkezők nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
693 Vásárlói panasz - - 1 1 1 1 -
694 Vásárok és piacok, kereskedelmi és vendéglátó egységek, magánszálláshelyek ellenőrzése - - 1 1 1 1 -
695 Vásárrendezés, piactartás engedélyezése (lejárat után) - - 2 2 2 2 -
696 Hk
697 Üzletfeliratok és egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételével kapcsolatos iratok - - 3 - 3 3 -

M) Földművelésügy, állat- és növény-egészségügyi igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
711 Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése - 0 0 0 0 0 HN
712 Állatforgalmazás, állatbemutató engedélyezése - 1 1 1 1 1 -
713 Hk
714 Állatorvosi körzetek alakítása - 3 3 - 3 3 -
715 Állatszállítás és marhalevél kezelés - 1 1 1 1 1 -
716 Állattartási, állatvédelmi ügyek - 1 1 1 1 1 -
717 Állattartók és állatállomány nyilvántartása - 0 0 0 0 0 HN
718 Árutermelő ültetvény helyszíni szemléje, határszemle - 2 2 2 2 2 -
719 Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása - 0 0 0 0 0 HN
720 Belterületi növényvédelem és ellenőrzése - - 2 2 2 2 -
721 Ebek védőoltásának megszervezése, összeírása, nyilvántartása - 2 2 2 2 2 -
722 Erdő rendeltetésének megváltoztatása - 0 0 - 0 0 15
723 Erdőtelepítés, fásítás - 0 0 - 0 0 HN
724 Fakivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fapótlás - 1 1 1 1 1 -
725 Földkiadó Bizottság, Birtokhasznosítási Bizottság iratai - 0 0 0 0 0 15
726 Földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása, nyilvántartása, véleményezése - 0 0 0 0 0 15
727 Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak) - 4 4 4 4 4 -
728 Hegyközségek kisebb jelentőségű ügyei - 2 2 2 2 2 -
729 Járványügyi intézkedések - 3 3 3 3 3 -
730 Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás - - 3 3 3 3 -
731 Mezei őrszolgálat megszervezése - - 4 4 4 4 -
732 Művelési ágváltozások - 3 3 3 3 3 -
733 Nyilvántartás az ámtermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, kivágásáról - 0 0 0 0 0 HN
734 Tarlóégetés engedélyezése - - 1 1 1 1 -
735 Térképészeti határkiigazítás - 0 0 0 0 0 15
736 Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati tulajdonba vétele - 0 0 0 0 0 HN
737 Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei - 3 3 3 3 3 -
738 Vadkár, halászati károk jegyzőkönyvezése, zöldkár megállapítása - 2 2 2 2 2 -
739 Veszélyes állatok tartási engedélye - - 3 3 3 3 -
740 Veszélyes ebek tartási ügyei - 3 3 3 3 3 -
741 Hegyközségek létesítése, megszűnése, alapszabály, elvi ügyek - - 0 0 0 0 15

N) Munkaügyi igazgatás, munkavédelem

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
751 AM könyv kiállításának nyilvántartása - - 0 0 0 0 HN
752 Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek - 0 0 0 0 0 15
753 Polgári szolgálat, közhasznú foglalkoztatás szervezése, álláshelyek, közérdekű munkavégzés helyének kijelölése 3 3 3 3 3 3 -
754 Munkaügyi Tanács helyi képviselete 2 2 2 2 2 2 -

P) Közoktatási és művelődésügyi igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
761 Alapműveltségi vizsgabizottsági ügyek 2 2 2 2 2 2 -
762 Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése 2 2 2 2 2 2 -
763 Bizonyítványmásodlatok kiállítása 1 1 1 1 1 1 -
764 Érettségi vizsgabizottsági ügyek 2 2 2 2 2 2 -
765 Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat, szakvélemény 2 2 2 2 2 2 -
766 Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem 1 1 1 1 1 1 -
767 Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése 1 1 1 1 1 1 -
768 Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek 0 0 0 0 0 0 15
769 Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése 3 3 3 3 3 3 -
770 Közművelődési Tanács ügyei - - 0 0 0 0 15
771 Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv 0 0 0 0 0 0 15
772 Közoktatási intézmények jegyzéke 0 0 0 0 0 0 HN
773 Közoktatási megállapodás 0 0 0 0 0 0 15
774 Külföldi tanulói jogviszony igazolása 1 1 1 1 1 1 -
775 Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, rendelkezési jog gyakorlása 0 0 0 0 0 0 15
776 Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése 2 2 2 2 2 2 -
777 Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, művészeti intézmények működésének engedélyezése, működéssel kapcsolatos egyéb ügyek 0 0 0 0 0 0 15
778 Nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése 0 0 0 0 0 0 15
779 Nevelési és pedagógia program 0 0 0 0 0 0 15
780 Pedagógus igazolvány ügyek 1 1 1 1 1 1 -
781 Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánítása - 0 0 0 0 0 HN
782 Tanköteles és képzésköteles tanulók nyilvántartása 0 0 0 0 0 0 HN
783 Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek 1 1 1 1 1 1 -
784 Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése 0 0 0 0 0 0 15
785 Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak 3 3 3 3 3 3 -
786 Művészeti ügyek 0 0 0 0 0 0 15

R) Sportügyek

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
801 Sportegyesületek, sportolók támogatása, pályázatok, szponzori szerződések 3 3 3 3 3 3 -
802 Sportrendezvények ügyei 2 2 2 2 2 2 -
803 Testnevelési és sportfeladatok koncepciója 0 0 0 0 0 0 15
804 Vegyes sport ügyek 3 3 3 3 3 3 -

X) Honvédelmi és polgári védelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség

X. 1. Honvédelmi igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
821 Fegyveres erők mozgósítása és kiegészítése 0 0 0 0 0 0 HN
822 Gazdaságmozgósítási feladatok szervezése 2 2 2 2 2 2 -
823 Gyülekezési és bevonulási időpontok, illetve helyek kijelölése - - 1 1 1 1 -
824 Hadkötelesek (polgári szolgálatosok) összeírása, sorozás - - 5 5 5 5 -
825 Hatósági igazolás honvédségi ügyekben, környezettanulmány - - 1 1 1 1 -
826 Helyi honvédelmi szervek feladatterve 0 0 0 0 0 0 HN
827 Helyi védelmi bizottság ülési jegyzőkönyvei 0 0 0 0 0 0 HN
828 Honvédelmi körzet gazdasági és anyagi kötelezettségei 3 3 3 3 3 3 -
829 Honvédelmi körzet tájékoztatási rendszerének kialakítása - - 0 0 0 0 HN
830 Honvédelmi munkakötelezettség elrendelése - - 5 5 5 5 -
831 Mozgósítási feladatok végrehajtásáról jegyzőkönyv, mozgósítási terv 0 0 0 0 0 0 HN
832 Nyilvántartás a háborús körülmények között igénybe veendő ingatlanokról és szolgáltatásokról 0 0 0 0 0 0 HN
833 Hadkötelesek egészségügyi vizsgálata 3 3 3 3 3 3 -

X. 2. Katasztrófavédelmi igazgatás

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
841 Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése 0 0 0 0 0 0 HN
842 Életvédelmi létesítmények fenntartása 3 3 3 3 3 3 -
843 Életvédelmi létesítmények minősített időszaki használatával kapcsolatban keletkezett iratok 3 3 3 3 3 3 -
844 Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása, kitelepítés, kiürítés 0 0 0 0 0 0 HN
845 Kivételes rendelkezések 0 0 0 0 0 0 HN
846 Polgári védelmi alapterv és veszély elhárítási terv 0 0 0 0 0 0 HN
847 Polgári védelmi felkészítési követelmények 3 3 3 3 3 3 -
848 Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek 3 3 3 3 3 3 -
849 Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása 6 6 6 6 6 6 -
850 Polgári védelmi szervezet létrehozása (munkahelyi is) 0 0 0 0 0 0 HN
851 Szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzőkönyv, kártalanítás 3 3 3 3 3 3 -
852 Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szerződés 3 3 3 3 3 3 -
853 Védelmi bizottság iratai 0 0 0 0 0 0 15
854 Visszamaradó készletek 2 2 2 2 2 2 -
855 Katasztrófavédelmi tervek 0 0 0 0 0 0 HN
856 Helyreállítási és újjáépítési ügyek 0 0 0 0 0 0 15

X.3. Fegyveres biztonsági őrség

Ügyk.
szám
Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.
871 Fegyveres biztonsági őrség létrehozása 4 4 4 4 4 4 -
872 Rendészeti ügyek 1 1 1 1 1 1 -

Útmutató a minta irattári tervben nem nevesített ügyiratok ágazati betűjelekhez történő besorolásához (példálózó felsorolás)

2.1.1.1.1.1 A: Pénzügy

- adóügyek,

- költségvetési, fejlesztési ügyek.

2.1.1.1.1.2 B: Egészségügy

- bölcsődei, csecsemőotthoni elhelyezések,

- járványügy,

- település-egészségügy,

- orvosi, egészségügyi ellátás.

2.1.1.1.1.3 C: Szociális ügyek, hadigondozási ügyek

- szociális otthoni elhelyezési ügyek,

- közgyógyellátással kapcsolatos ügyek,

- szociális segélyezési ügyek,

- fogyatékosok érdekvédelme.

2.1.1.1.1.4 E: Építési-városfejlesztési ügyek

- ingatlankezelési ügyek,

- engedélyezések,

- közterület-használat,

- közműfejlesztési ügyek,

- műemlékvédelem.

2.1.1.1.1.5 F: Közlekedés

- út- és járda igénybevétel,

- közlekedési korlátozások,

- útépítés, forgalomba helyezés,

- közlekedésbiztonsági ügyek,

- útfelügyelet.

2.1.1.1.1.6 G: Vízügy-vízgazdálkodás

- belterületi vízrendezésekkel kapcsolatos iratok,

- árvíz- és belvízvédelem,

- vízszolgáltatási ügyek,

- csatornázás.

2.1.1.1.1.7 H: Általános igazgatás

- anyakönyvi ügyek,

- szabálysértési ügyek,

- tűzoltóság,

- kisajátítási ügyek,

- birtokvédelmi ügyek,

- hagyatéki ügyek,

- állampolgársági ügyek,

- népesség-nyilvántartás iratai,

- talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek,

- közérdekű bejelentések, panaszok.

2.1.1.1.1.8 I: Lakásügyek

2.1.1.1.1.9 J: Gyámügyek

- gyámsági és gondnoksági ügyek,

- gyermektartási ügyek,

- intézeti elhelyezés, állami gondozás,

- örökbefogadási ügyek,

- kiskorúak házasságkötésével kapcsolatos ügyek.

2.1.1.1.1.10 K: Iparügyek

- szakmunkásképzési ügyek,

- iparfejlesztés,

- bányaművelési ügyek.

2.1.1.1.1.11 L: Kereskedelem, fogyasztóvédelem

- piaci ügyek,

- vásárügyek,

- idegenforgalmi ügyek,

- árhatósági ügyek.

2.1.1.1.1.12 M: Mezőgazdasági és élelmezésügyek

- növénytermesztés, növényvédelem,

- szőlő- és gyümölcstermesztés,

- állattenyésztés, állategészségügy,

- földügyek,

- erdészet, vadászat, halászat.

2.1.1.1.1.13 N: Munkaügyek

- országos, ágazati és területi érdekegyeztetés,

- intézményirányítással kapcsolatos ügyek,

- foglalkoztatás elősegítésével és a munkanélküliek ellátásával kapcsolatos ügyek,

- munkavédelem.

2.1.1.1.1.14 P: Művelődésügy

- közművelődési intézményekkel kapcsolatos ügyek,

- kulturális rendezvények,

- közoktatásügy.

2.1.1.1.1.15 R: Sportügyek

- sportlétesítmények iratai.

2.1.1.1.1.16 S: Személyzeti ügyek

- a közszolgálati jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyek,

- fegyelmi és kártérítési felelősséggel kapcsolatos ügyek,

- közszolgálati nyilvántartás.

2.1.1.1.1.17 U: Titkársági, szervezési és gazdasági ügyek

- vállalat, intézmény létrehozása,

- hivatalos iratok külföldre továbbítása,

- szakmai értekezletek iratai,

- a helyi önkormányzat társulásaival kapcsolatos ügyek,

- a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek.

2.1.1.1.1.18 X: Honvédelmi ügyek

- katonakötelesek nyilvántartása.”


  Vissza az oldal tetejére