Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

Általános rendelkezések

1. § (1) Göd Város Önkormányzata a települési folyékony hulladékok rendszeres gyűjtésére és elszállítására (továbbiakban együtt: gyűjtésére) helyi közszolgáltatást szervez.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás célja köztisztasági, településtisztasági, közegészségügyi és a környezetvédelmi rendelkezések betartásának biztosítása, továbbá a települési folyékony hulladékok összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.

2. § E rendelet alkalmazásában települési folyékony hulladék az a háztartásokból származó vagy a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető hulladékká vált szennyvíz és szennyvíziszap, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton vagy szennyvíztisztító telepen keresztül.

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet területi hatálya: Göd Város közigazgatási területe.

(2) A rendelet személyi hatálya: valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa és használója (továbbiakban együtt: tulajdonosa) - függetlenül attól, hogy a tulajdonosa természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy ezek közössége - akinek ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze.

(3) A rendelet tárgyi hatálya: az ingatlanon keletkező települési folyékony halmazállapotú hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás (a 2000. évi XLIII. tv. 2. § (2)-(3) bek-ben felsorolt kivételekkel.)

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gazdasági, termelési folyékony hulladékokra: ezek gyűjtéséről, hasznosításáról, ártalmatlanításáról vagy ártalmatlanításra feljogosított szervezetnek történő átadásáról a hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni.

A közszolgáltatás ellátása

4. § (1) Az Önkormányzat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a Településellátó Szervezetet (továbbiakban szolgáltatót) bízza meg, kötelezi és egyben kizárólagos joggal ruházza fel a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására.

(2) *  Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben köteles közreműködni, és a szolgáltatás mindenkori teljes díját köteles megfizetni.

A közszolgáltatás igénybevételének és ellátásának fő szabályai

5. § A települési folyékony hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő. A környezetbe került hulladék eltávolításáról és az azonnali fertőtlenítésről (mésszel vagy más fertőtlenítésre alkalmas oldattal) az köteles gondoskodni, akinek hibájából a hulladék a környezetbe került.

6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa az 1. § (1) bek-ben leírt helyi közszolgáltatást csak a kijelölt szolgáltatótól veheti igénybe.

(2) Az ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék gyűjtésére irányuló igényét köteles a szolgáltatónak bejelenteni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy a gyűjtőberendezésbe ne kerüljenek olyan (pl. maró, mérgező, tűzveszélyes) anyagok, melyek a szolgáltatást végző dolgozók egészségét, testi épségét veszélyeztethetik, a szállító jármű megrongálódását eredményezhetik, illetve amelyek folyékony hulladékba kerülését jogszabály tiltja (pl. fáradt olaj).

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles figyelemmel kísérni a folyékony hulladék szintjét, és a szippantást olyan időpontban megrendelni, hogy a gyűjtőberendezésbe a keletkező folyékony hulladék még legalább 72 óráig betárolható legyen.

(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles a települési folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos számlát 2 évig - ennél ritkább szippantás esetén pedig az utolsó bizonylatot - megőrizni, és az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására bemutatni.

7. § (1) A szolgáltató köteles a tulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül a szolgáltatást elvégezni.

(2) A szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, csak akkor, ha a szippantandó anyagról helyszíni megállapítás (szín, szag, összetétel, ingatlanon folytatott tevékenység stb.) alapján feltételezhető, hogy külön kezelést igényel.

(3) Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni, és az erre vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.

(4) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a jogszabályokban foglalt műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és egyéb előírásoknak megfelelően köteles végezni.

(5) A szolgáltatónak a tevékenység ellátásához rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálati és ügyeleti szervezettel, valamint nyilvántartási rendszerrel.

(6) A gyűjtésre és szállításra használt eszközökön a „Gödi közszolgáltató” feliratot jól olvasható módon (betűnagyság, eltérő szín) fel kell tüntetni.

A helyi közszolgáltatás díja

8. § (1) *  A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a szolgáltató által számlázott teljes díjat köteles megfizetni. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj adók módjára behajtható köztartozás.

(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított folyékony települési hulladék mennyisége/térfogata, melyet a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérővel (szintjelzővel) kell meghatározni, és az ingatlantulajdonossal vagy meghatalmazottjával a szállítólevélen igazoltatni kell.

(3) . Fizetés számla alapján a helyszínen készpénzben lehetséges.

(4) Az ingatlantulajdonos a számlával kapcsolatban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a szolgáltató - egyet értése esetén is - 30 napon belül írásban köteles válaszolni.

(5) *  A szolgáltatást igénybevevő azon a területeken, ahol nincs kiépítve szennyvízelvezető vezeték, ott 500,- Ft/m3 támogatási igényt nyújthat be. Az igény jogosultságát a Beruházási Osztály igazolja.

9. § *  A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás költségeit és elszámolását szigorúan el kell különíteni, a közszolgáltatás díjából más költségeket nem lehet finanszírozni. A szolgáltató minden évben egy alkalommal költségelemzéssel alátámasztva javaslatot tesz a szolgáltatás díjára, melyet a képviselő-testület rendelettel állapít meg.

Szabálysértési rendelkezések

10. § (1)-(2) * 

Települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

11. § (1) A települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését és a szabálytalanságok megszüntetésének elrendelését az ÁNTSZ Városi Intézete végzi.

(2) A települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos köztisztasági kötelezettségek közterületi teljesítésének ellenőrzését a Közterület-felügyelet végzi.

(3) A települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések ellenőrzését és a szabálytalanságok megszüntetésének elrendelését a jegyző végzi.

(4) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek, továbbá az (1) és (2) bekben felsorolt szervek helyszíni bírságot is kiszabhatnak.

Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

12. § Tilos a települési folyékony hulladékot bármilyen formában és módon talajba, talajvízbe vagy felszíni vízbe juttatni.

13. § Szolgáltató jogosult a közszolgáltatás ellátására olyan közreműködőt igénybe venni, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek ellátásához megfelelő műszaki felszereléssel és megfelelően képzett szakember állománnyal rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a szolgáltató ugyanúgy felel, mint saját tevékenységéért. A közreműködők kiválasztásáról Településellátó Szervezet javaslata alapján a Képviselő- testület/Városfejlesztési Bizottság/Közbeszerzési Bizottság dönt.

14. § A rendelet 2005. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. sz. melléklet * 

A települési folyékonyhulladék-gyűjtési közszolgáltatás igénybevételi díja: * 

1. *  A települési folyékony hulladék elszállításának egységára 3726.- Ft/m3 + áfa
2. *  Ha a szippantó gépkocsi és a gyűjtőberendezés távolsága meghaladja a 25 m-t, a pótdíj mértéke az 1. pontban rögzített díjhoz képest + 20%