Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

Göd Város csatornaépítés V. üteme kapcsán adott kompenzációról

Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésre tekintettel - kiterjed Göd Város Közigazgatási határán belül ingatlantulajdonnal, vagy ingatlan használattal rendelkező magánszemélyekre.

(2) A rendelet meghatározza Göd Város csatornaépítés V. üteme kapcsán az Önkormányzat által nyújtott kompenzáció szabályait.

2. § (1) Göd Város Önkormányzata 2012 évvel bezárólag évi 6.000 Ft összegben kompenzációt nyújt azon ingatlantulajdonosok és ingatlan használattal rendelkező magánszemélyek részére, akik a (2) bekezdésben foglalt valamennyi feltételnek megfelelve részt vesznek a 2004 december 1. kezdődő csatornaépítés V. ütemében.

(2) Az Önkormányzat azon magánszemélyek részére nyújt kompenzációt, aki

a) tagja a Dunakeszi Térségi Beruházó Viziközmű Társulatnak

b) eleget tett a Társulat felé befizetési kötelezettségének

c) az éves építményadónak első félévre vonatkozó összegét a befizetési határidőn belül teljesítette

(3) *  A Beruházási Osztály az OTP-Ltp-től kapott jelentés alapján a (2) bekezdés feltételeinek megfelelő magánszemélyek adatait, a jelentés megérkezésétől számított 15 napon belül a kompenzáció biztosítása végett a Hatósági Osztály részére megadja.

(4) *  A kompenzáció összege beszámításra kerül a magánszemély által fizetendő építményadó összegébe.

(5) *  Az Önkormányzat a kompenzációt igénylés alapján nyújtja, melyben az érintett magánszemélynek kérnie kell az önkormányzattól az (1) bekezdés szerinti összeg átvállalását. Az átvállalás érvényességéhez az önkormányzat - mint átvállaló - képviseltében és a jegyző- mint jóváhagyó - megbízásából eljáró személy aláírása szükséges.

(6) *  A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni, azok leadási határideje minden tárgyév augusztus 31. A határidő elmulasztása jogvesztő.

3. § *  A kompenzációs kérelmek elbírálására a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

4. § *  Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére