Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

a gödi Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának megállapításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az országos területrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. § (10) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a jelen rendelettel szabályozott terület használati sajátosságaira figyelemmel, a területre vonatkozó közlekedési vizsgálatot követően az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. § Jelen rendelet hatálya a Göd 417 hrsz-ú, természetben 2131 Göd, Jávorka S. u. 18. szám alatt található telekre (Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium) terjed ki.

2. § A rendelet hatálya alá tartozó telek vonatkozásában az OTÉK előírásait a rendeletben foglalt elétéréssel kall alkalmazni.

3. § A Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium rendeltetésszerű használatához legalább az OTÉK 4. sz. mellékletének 5. pontjában foglaltak szerint kiszámított érték felének (50%-ának) megfelelő számú személygépkocsi elhelyezését kell a telken biztosítani.

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépést követően elbírált hatósági ügyekben kell alkalmazni.

Polgármester Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2008. év július hó 03 napján

Jegyző


  Vissza az oldal tetejére