Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. ök. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi LXIII. tv. 1. § (6) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése által biztosított jogával élve az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) (3) bekezdésének szövege, a „reklámtábla” szó után „és hirdető berendezés” szókapcsolattal egészül ki.

(2) A Rendelet (3) bekezdése az alábbi szövegű c) ponttal egészül ki:

c) az egyébként megfelel a hirdető berendezésekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.”

(3) A Rendelet 5. §-ának szövege az alábbi tagolás szerint és az alábbi kiegészítésekkel lép a jelenlegi rendelkezés helyébe:

„(1) a közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztén tartan, a göngyöleg, a szemét, illetve más érdekkörébe tartozó dolog elszállításáról, továbbá a közterületi létesítmény esetén, annak karbantartásáról gondoskodni. E kötelezettség elmulasztása esetén az engedélyt vissza kell vonni.

(2) A közterület-használat engedélyezéséről egy évnél hosszabb időtartamú engedély esetében a Városfejlesztési Bizottság, rövidebb időtartamú engedély esetében a Polgármester átruházott hatáskörben dönt. A 2. § (1) bekezdés 1. pontjában megjelölt közterület-használati módok ügyében is a Városfejlesztési Bizottság dönt.”

(4) A 8. § (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

(5) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e Rendelet melléklete lép.

(6) A Rendelet 11. §-a az alábbi szövegű (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. § E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Polgármester Jegyző

1. sz. melléklet a 72/2008. (XII. 12.) sz. ök. rendelethez

1. sz. melléklet a 34/1991. (XI. 20.) sz. ök. rendelethez

Közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel
2008. évi díjtétel
2009. évi díjtétel
I. II. III. I. II.
III.
Ft/m2/hó Ft/m2/hó
1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb. 550.- 500.- 440.- 610.- 550.- 480.-
2. Mozgóbolt 365.000.- F/év 401.500.- Ft/év
3. Alkalmi árus
(pattogatott kukorica, édesség árus, sorsjegy árusítás, fenyőfa, dísznövény, cserepes virág árusítás, stb.)
5.500.- Ft/nap 6.050.- Ft/nap
4. Alkalmi szolgáltatás
(kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés,
cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.)
6.600-Ft/nap 7.260.- Ft/nap
5. Hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, Ft/m2/hó Ft/m2/hó
berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 2.300.- 1.800.- 1.300 - 2.530.- 1.980.- 1.430.-
6. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás 550.- Ft/m2/hó 610.- Ft/m2/hó
7. Kiállítás, vásár, sportrendezvény,
belépődíjas rendezvény.
film és TV felvétel, egyéb
esetenkénti megállapodás esetenkénti megállapodás
8. Gépjármű tárolás
(csak akkor, ha közterületi lehetőség, megengedi hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen járművek esetében)
3.000 Ft/hó
5.500.- Ft/hó
9. Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 3.000 Ft/hó 3.300.- Ft/hó
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület
II. terület Pesti út és Duna közötti terület
III. terület Pesti úttól keletre eső terület

  Vissza az oldal tetejére