Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló többször módosított 11/2002. (IV. 23.) sz. ök rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló többször módosított 11/2002. (IV. 23.) sz. ök rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének a) pontjának második fordulata hatályát veszti, helyébe a következő fordulat lép. „természetes személyekre”

(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdése kiegészül a következő szövegű e) ponttal:

e) minden olyan személy és szervezet, aki illetve amely Gödön vagy gödi közérdekből máshol közművelődési célú tevékenységet folytat, mégpedig ilyen tevékenysége vonatkozásában és mértékében.”

(3) A rendelet 11. §-a a következő szövegű (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére