Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2009. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Göd Város közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról

Göd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az életminőség javítása, a város közútjain a levegőszennyezés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján részére biztosított szabályozási tárgy keretében az utak forgalomszabályozásáról szóló többször módosított 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10/A. § (1) bekezdése alapján - a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendeletben foglaltakra is tekintettel - a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Göd város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonban lévő és a közforgalom elől el nem zárt magánutakra (továbbiakban helyi közút), a helyi közúton közlekedő tehergépkocsikra, vontatókra, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és járműszerelvényekre, azok tulajdonosára, üzemben tartójára, a járművek vezetőjére, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosára, illetve jogszerű használójára, továbbá az építési/bontási engedély jogosultjára.

2. § A rendelet alkalmazásában

a) korlátozott forgalmú közút: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan közutak, ahová a jelzőtáblán megjelölt megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos;

b) korlátozott forgalmú övezet: KRESZ 14. § (1) bekezdés z)/2) pontjában meghatározott módon kijelölt és e rendelet 1. számú mellékletével megállapított olyan terület, ahová a jelzőtáblán megjelölt, megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közlekedni tilos;

c) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs és technikai költségek ellenértéke, gépkocsinként és kérelmenként 1000.-Ft+ÁFA, sürgős (3 napos) esetben 2000.-Ft+ÁFA;

d) telephely: a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű közúti árufuvarozói engedélyében feltüntetett cím;

e) tárolóhely: a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti telephely;

f) közérdek: a társadalom érdekében végzett tevékenység, így különösen a környezet- és természetvédelem, a közbiztonság, a közegészségügy, a közoktatás.

g) gépjármű, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű tömege: a teljes szerelvény forgalmi engedélyben vagy az ezzel egyenértékű járműokmányban szereplő megengedett legnagyobb össztömege függetlenül a tényleges rakomány, ballaszt, stb. tömegétől.

3. § (1) A korlátozott forgalmú övezetbe a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - csak behajtási hozzájárulással csak céljelleggel hajthat be. Átmenő forgalom semmilyen indokkal nem engedélyezhető.

(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú övezetben időbeli hatály is van, úgy behajtási hozzájárulás csak a jelzőtáblán feltüntetett időszakban szükséges. A nem tiltott időszakban hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani, de a tiltott időszak kezdetéig a korlátozott forgalmú övezetet el kell hagyni.

(3) A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájárulás nélkül behajthat,

a) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,

b) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jármű,

c) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó, érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.

(4) A korlátozott forgalmú övezet területét e rendelet 5. sz. mellékletét képező tervlap tartalmazza.

4. § (1) Korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás kérelemre az alábbi célok érvényesülése érdekében kapható:

a) a korlátozott forgalmú övezet területén elhelyezkedő ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelytől árut szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg,

b) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó építkezéshez való szállítás, járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,

c) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó bontási munkálatok során keletkezett bontási anyagok elszállítása járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,

d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű telephelye, illetve igazolható tárolóhelye a korlátozott forgalmú övezet területén van,

e) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásához közérdek fűződik.

(2) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás a felrakás helyétől, a telephelytől, illetve az igazolható tárolóhelytől a legrövidebb vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a korlátozott forgalmú övezet megközelítésére, a korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásra, a korlátozott forgalmú övezeten belül az úti cél megközelítésére, a korlátozott forgalmú övezet elhagyására, valamint a legrövidebb vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a telephely, illetve az igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít.

(4) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a behajtási díj megfizetése.

(6) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulást a polgármester adja ki.

(7) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás a kiadás napjától a hozzájáruláson feltüntetett időpontig érvényes.

5. § (1) A korlátozott forgalmú közútra a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - csak behajtási hozzájárulással csak céljelleggel hajthat be. Átmenő forgalom semmilyen indokkal nem engedélyezhető.

(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú közúton időbeli hatály is van, úgy behajtási hozzájárulás csak a jelzőtáblán feltüntetett időszakban szükséges. A nem tiltott időszakban hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani, de a tiltott időszak kezdetéig a korlátozott forgalmú közutat el kell hagyni.

(3) A korlátozott forgalmú közútra behajtási hozzájárulás nélkül behajthat,

a) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,

b) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jármű,

c) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó, érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.

(4) A korlátozott forgalmú közút helyét e rendelet 5. sz. mellékletét képező tervlap tartalmazza.

6. § (1) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás kérelemre az alábbi célok érvényesülése érdekében kapható:

a) a korlátozott forgalmú közút mellett elhelyezkedő ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelytől árut szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg,

b) a korlátozott forgalmú közút területén folyó építkezéshez, illetve építkezéstől való szállítás a szükséges legkisebb megengedett össztömegű járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,

c) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó bontási munkálatok során keletkezett bontási anyagok elszállítása járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,

d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű telephelye illetve igazolható tárolóhelye a korlátozott forgalmú közút területén van,

e) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű korlátozott forgalmú közútra való behajtásához közérdek fűződik.

(2) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás a felrakás helyétől, a telephelytől, illetve igazolható tárolóhelytől a legrövidebb vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a korlátozott forgalmú közút megközelítésére, a korlátozott forgalmú közútra való behajtásra, a korlátozott forgalmú közúton az úti cél megközelítésére, a korlátozott forgalmú közút elhagyására, valamint a legrövidebb vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a telephely, illetve igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít.

(3) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése.

(4) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulást a polgármester adja ki.

(5) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás a kiadás napjától a hozzájáruláson feltüntetett időpontig érvényes.

7. § (1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadása iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A hozzájárulás kiadása iránti kérelmet a tehergépkocsi, a vontató, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű tulajdonosa, üzembentartója, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója, továbbá az építési/bontási engedély jogosultja nyújthatja be.

(3) A kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletétben meghatározott űrlapon kell benyújtani, a kérelemnek tartalmaznia kell:

a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, személyi igazolvány számát, lakcímét,

b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a képviselő nevét és elérhetőségét,

c) szükség szerint a szerződéses partner adatait,

d) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi rendszámát,

e) az övezet megnevezését,

f) a kért érvényességi időtartamot,

g) a kérelem indokait,

h) áruszállítás esetén a szállított áru megnevezését.

(4) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni.

(5) A kérelmet a polgármester megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a benyújtott kérelem hiánytalan, a kérelmező a költségtérítést megfizette, úgy a kérelmező javára a hozzájárulást a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül elbírálja.

(6) A polgármester a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen, ha

a) a megengedett legnagyobb össztömeget okozó szállítmány megbontható,

b) a közútkezelői feladatot ellátó szakigazgatási szerv álláspontja szerint a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű azon közlekedjék.

(7) A polgármester az egy kérelmező részére kiadható hozzájárulások számát írásbeli indokolás mellett korlátozhatja, valamint előírhatja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell, illetve időbeli feltételeket állapíthat meg.

(8) Amennyiben a célállomás címe megegyezik valamely, hat hónapon belül már kiadott behajtási hozzájárulásban szereplő célállomás címével, és a behajtási kérelem is azonos tömeg- és járműkategóriákra vonatkozik, a behajtási hozzájárulás a versenyegyenlőségre tekintettel kiadásra kerül, ha a kérelem hiánytalan és tartalmazza a jelen rendeletben előírt adatokat, információkat. A polgármester korlátozhatja az adott címre behajtó gépjárművek számát, illetve a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen abban az esetben, ha a közútkezelői feladatot ellátó szakigazgatási szerv álláspontja szerint a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a kérelemben szereplő jármű azon közlekedjék.

(9) A hozzájárulás mintáját e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, a hozzájárulásnak tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulás számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) a gépjármű megengedett legnagyobb össztömegét,

d) az övezet megnevezését,

e) az érvényességi időtartamot,

f) a jogcímet.

g) legalább 36-os betűmérettel a „BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS” feliratot és legalább 60×90 mm-es méretben Göd Város színes címerét.

(10) A hozzájárulás csak a behajtási díj maradéktalan megfizetése esetén adható át a kérelmezőnek.

(11) A hozzájárulást a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről teljes terjedelmében jól láthatóan és az ellenőrzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni.

8. § (1) A hozzájárulás eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott hozzájárulást - annak leadásával egyidejűleg - az e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulást kiadó kérelemre kicseréli.

(2) A hozzájárulás elvesztését, ellopását, megsemmisülését a hozzájárulást kiadó szervnek 3 munkanapon belül be kell jelenteni és a hozzájárulás pótlása iránt kérelmet kell benyújtani. A hozzájárulást kiadó az e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében adja ki az új hozzájárulást.

(3) Amennyiben a hozzájárulással rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, vagy más módon tulajdonából kikerül a hozzájárulást vissza kell szolgáltatni a hozzájárulást kiadó szervnek.

(4) Költségtérítés megfizetése ellenében új hozzájárulást kell kiadni, ha a (3) bekezdésben foglalt esetben a hozzájárulás visszaadásával egyidejűleg a hozzájárulással rendelkező másik járműre engedélyt igényel, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az igénylő hitelt érdemlően igazolja az elidegenítés, vagy a tulajdonából való kikerülés tényét;

b) a jármű a korábban hozzájárulással rendelkező járművel azonos, vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolással rendelkezik és ezt a hozzájárulás kérelmezője igazolja;

c) a jármű megengedett legnagyobb össztömege a korábban hozzájárulással rendelkező járművel megegyező, vagy annál kisebb.

(5) A (4) bekezdésben foglalt hozzájárulás-csere esetében külön elbírálás csak az ott szereplő feltételek teljesülését illetően lehetséges. A hozzájárulás díját az új, hozzájárulást szerző jármű vonatkozó paraméterei alapján kell meghatározni. A hozzájárulás cseréjénél az új hozzájárulásnak a jármű paramétereken felül mindenben a korábbi, visszaadott hozzájárulásnak megfelelő feltételekkel kell bírnia.

9. § (1) A korlátozott forgalmú övezetek és a korlátozott forgalmú közutak forgalmi rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő elveszi és a kiadó szervnek visszajuttatja azt a hozzájárulást,

a) amelyet nem az arra jogosult használ,

b) amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme megszűnt, vagy nem arra a célra használják,

c) amely hamis, vagy meghamisították,

d) amellyel bármely más módon visszaéltek.

(2) Az ellenőrzést végző szerv által elvett és a kiadó szervnek visszajuttatott hozzájárulást a kiadó szerv köteles visszavonni és azt a visszavonástól számított 3 hónapon belül nem pótolhatja. A visszavonástól számított 5 munkanapon belül a kiadó szerv az érintettet értesíti.

(3) Amennyiben a kiadó szerv észleli, hogy az ellenőrzést végző szerv az (1) bekezdésben szabályozott módon való hozzájárulás elvételénél tévedett, és egyébként az (1) bekezdésben szabályozott más elvételi ok nem áll fenn, akkor köteles a hozzájárulást a jogosult részére az észleléstől számított 5 munkanapon belül visszajuttatni.

10. § (1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjének költségtérítése 1000.-Ft+ÁFA.

(2) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás havi behajtási díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, amelyből kedvezmény illeti meg a kérelmezőt az alábbiak szerint:

a) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 10%,

b) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 30%,

c) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor kedvezmény mértéke 50%,

d) ha az engedélyt kérő gazdálkodó szervezet székhelye, bejelentett telephelye igazoltan Göd Város közigazgatási területén van és a kérelmezőnek Göd Város Önkormányzat felé semmilyen köztartozása nincs és erről eképpen nyilatkozik, úgy a kedvezmény mértéke 10%,

(3) A jelen rendelet szerint igénybe vehető kedvezmények egybeszámíthatók, de nem haladhatják meg a behajtási hozzájárulás díjának 50%-át.

(4) A rendelet (2) bekezdésben meghatározott időtartamra szóló hozzájárulások mellett, azoktól eltérő idejű hozzájárulások is kérelmezhetők, mely esetben időarányos behajtási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos behajtási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

(5) A rendeletben meghatározott behajtási díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót.

(6) A költségtérítést és a behajtási díjat Göd Város Önkormányzat házipénztárába vagy a 10700323-42056506-51100005 számlaszámára kell banki átutalással megfizetni és ezt a kérelem benyújtásakor illetve a „Behajtási hozzájárulás” átvételekor átutalási megbízási vagy pénztári befizetési bizonylat másolatának csatolásával igazolni. Az átutalás esetén közleményként föl kell tüntetni a kedvezményezett gépkocsi rendszámát is.

11. § *  A rendelet hatályba lépéséről külön rendeletben rendelkezik.

Markó József dr. Szinay József
polgármester jegyző

1. számú melléklet

Korlátozott forgalmú övezetek

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

Alsógöd

(1) a Mikszáth utca - Alagút utca - Cserfa utca - Fenyves utca - Kölcsey Ferenc utca - Nemeskéri Kiss Miklós utca által határolt terület,

(2) valamint a határoló utak területe.

(3) Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.

2. számú melléklet

Behajtási díjak az érvényességi idő és az engedélyezett össztömeg szerint - a táblázatban megállapított díjak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek behajtási hozzájárulás 1 napra érvényes behajtási díja

Övezet 3,5 t-7,5 t 7,5 t-12,5 t 12,5 t-20 t 20 t-30 t 30 t felett
Alsógöd 500 800 1500 2400 5000

behajtási hozzájárulás fél hónapra (15 napra) érvényes behajtási díja

Övezet 3,5 t-7,5 t 7,5 t-12,5 t 12,5 t-20 t 20 t-30 t 30 t felett
Alsógöd 3000 7000 15000 35000 75000

behajtási hozzájárulás naptári évre (365 napra) érvényes behajtási díja

Övezet 3,5 t-7,5 t 7,5 t-12,5 t 12,5 t-20 t 20 t-30 t 30 t felett
Alsógöd 15000 50000 150000 500000 1500000

3. számú melléklet

KÉRELEM
Korlátozott forgalmú övezetbe/közútra érvényes behajtási hozzájárulás megadása iránt

1. Magánszemély kérelmező neve:

személyi igazolvány száma:

lakcíme:

adóigazgatási száma:

2. Nem magánszemély kérelmező szervezet neve:

székhelye:

telephelye:

adószáma:

az eljáró felelős képviselő neve:

postai/e-mailes/telefonos elérhetősége(i):

3. Szükség szerint a szerződéses partner adata:

4. A kérelemmel érintett jármű gyártmánya:

típusa:

megengedett legnagyobb össztömege:

forgalmi rendszámát:

5. Az övezet/közút megnevezése: pl. Alsógöd

6. A kért érvényességi időtartam:

7. A kérelem indoka (4. § (1) bek. és 6. § (1) bek.):

8. Áruszállítás esetén a szállított áru megnevezése és tömege:

9. Érvényesíteni kívánt behajtási díjkedvezmények (10. §):

EURO 3 (10%) EURO 4 (30%) EURO 5 (50%) Gödi székhely/telephely (10%)

A kívánt kedvezményt kérjük aláhúzni, az környezetvédelmi besorolást csatolt iratmásolattal kell igazolni.

A kérelmező nyilatkozik, hogy Göd Város Önkormányzattal szemben nem áll fenn köztartozása. Felhatalmazza az e kérelmet elbíráló személyt, hogy Göd jegyzőjétől, mint helyi adóhatóságtól tájékoztatást kérjen és kapjon pusztán arról a tényről, hogy e nyilatkozata valós-e.

A kérelemhez csatolom az eljárási költségtérítés befizetését tanúsító bizonylat másolatát.

Kelt:

(cégszerű) aláírás

4. számú melléklet

BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS

Száma: 11111/2009.

Az engedélyes gépjármű forgalmi rendszáma:

ABC-123

A gépjármű megengedett legnagyobb össztömeget:

9999 kg

A behajtási hozzájárulással érintett övezet/közút megnevezése:

Alsógöd

A behajtási hozzájárulás érvényességi időtartama:

2009. október 1. - 2010. szeptember 30.

A behajtási engedély jogcíme:

Áruszállítás az övezet területére (4. § (1) bek.)

Korlátozás, kikötés:

---

Göd, 2009. október 1.

____________________
polgármester

5. számú melléklet


  Vissza az oldal tetejére
//