Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi zajvédelem szabályozásáról

Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 85. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a zajvédelem helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A technikai fejlődés következtében településünk lakosságát mind több zajhatás éri, erre való tekintettel szükségessé vált a zajhatás rendeleti úton való csökkentése a lakosság nyugalmának biztosítása érdekében. A rendelet megalkotásánál a helyi lakosságon túlmenően figyelemmel voltunk településünk üdülő jellegére és az ide látogató pihenni vágyó emberek érdekére is.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Göd Város közigazgatási területének belterületi részére. Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre egyaránt vonatkoznak.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a közérdekből kárelhárítási katasztrófavédelmi célból használt hangosító berendezés üzemeltetésére.

Közterületi rendezvények

3. § (1) Közterületen hangosító berendezés kizárólag Göd Város polgármesterének engedélyével üzemeltethető.

Az engedély iránti kérelmet a berendezés üzemeltetője vagy a közterületi rendezvény szervezője a rendezvény időpontja előtt legalább 8 nappal a közterület-használati engedély iránti kérelemmel együtt köteles benyújtani.

(2) Az engedélyre vonatkozó kérelemben a következőket kell feltüntetni:

a) A berendezés szolgáltatójának (üzemeltetőjének) nevét, címét, telefonszámát

b) a tervezet üzemeltetés helyét, és időpontját a rendezés kezdésének és befejezésének időpontját

c) akusztikai szakvéleményt, arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés által keltett zajszint nem haladja meg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértéket

(3) Az engedélynek tartalmaznia kell

a) a berendezés üzemeltetőjének nevét, címét, telefonszámát

b) az engedélyezett rendezvény helyszínét, kezdésének és befejezésének időpontját

c) a zaj- és rezgésterhelési határértéket és a lehetséges eltérés maximális értékét.

(4) Az engedélyezés tárgyában hozott polgármesteri döntés ellen a képviselő testülethez lehet fellebbezést előterjeszteni.

(5) Nem kell az engedélyt megkérni az önkormányzat éves kulturális programjában szereplő rendezvények esetén.

Háztartás igényeit kielégítő zajjal járó munka végzése

4. § (1) Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka végzése, hobbi tevékenység továbbá ehhez kapcsolódó elektromos és motoros gépek használata (különösen: gépi földmunka végzés, betonkeverés, anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép használata stb.):

a) *  hétköznap és szombaton 07:00-ig, valamint 19 órától tilos,

b) vasárnap, és munkaszüneti napon tilos.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alól kivételt képez a hibaelhárítás céljából történő használat.

Kertművelés gépi úton

5. § Kertműveléshez kapcsolódó zajkeltő géppel (különösen: kapálógép, fűnyíró gép, láncfűrész, kerti traktor stb.):

a) *  hétköznapokon 8:00-ig, valamint 19 órától tilos,

b) szombaton 12:00 - 15:00 valamint 19:00-tól 08:00-ig tilos

c) vasárnap és munkaszüneti napon zajkeltő munka nem végezhető.

Zenés rendezvények

6. § Házi rendezvények esetén zene és műsorszolgáltatás:

a) 22:00 óráig végezhető

b) Az a) pont rendelkezésétől írásbeli engedélyezési kérelem benyújtását követően a polgármester eltérést engedélyezhet. Az engedélynek tartalmaznia kell

- a berendezés üzemeltetőjének nevét, címét, telefonszámát

- az engedélyezett rendezvény helyszínét, kezdésének és befejezésének időpontját

- a zaj- és rezgésterhelési határértéket és a lehetséges eltérés maximális értékét.

Pirotechnikai készítmények használata

7. § (1) Pirotechnikai készítményének használata kizárólag rendőrségi engedéllyel 21:50 órától 22:00 óráig lehetséges, időtartama maximum 10 percig terjedhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időpont korlátozás önkormányzati rendezvényekre nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdés alól kivételt képez december 31., ekkor 18:00-tól, január 01-jén 18:00-ig használható pirotechnikai készítmény.

Zajvédelmi előírások ellenőrzése

8. § (1) E rendeletben foglalt előírások betartását Göd Város jegyzője a közterület felügyelet útján ellenőrzi.

(2) A rendeletben foglalt előírások be nem tartására vonatkozó lakossági bejelentéseket a közterület-felügyeletnél lehet megtenni. A hivatali időn túli eseményeket írásban, két tanú által igazoltan a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézőjénél lehet benyújtani.

A panaszok kivizsgálása, illetőleg intézkedés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Szabálysértés

9. § * 

Hatálybalépés

10. § (1) *  Ez a rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Göd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelemről szóló 6/2000. (II. 22.) számú Ök. rendeletének 28. § és 29. §-a hatályát veszti. Ezen rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 5. § a) pontjában foglalt „valamint 13:00-tól 15:00-ig terjedő időszakban, továbbá” szövegrész a veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát veszti.

(2) E rendeletben nem szabályozott zaj- és rezgésvédelmi követelmények, üzemi, vendéglátó és szabadidős zajforrásokkal, épületek és egyéb építmények építése során keletkező zaj- és rezgésforrásokkal, továbbá zaj- és rezgésbírsággal kapcsolatos kérdésekben a környezeti zaj- és rezgés elleni védelemről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2011. október 27-én kihirdetem:

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére