Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a lakossági finanszírozásból megvalósuló útépítések, útfelújítások előírásairól és az ezekhez szükséges önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás feltételeiről

Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakossági finanszírozásból megvalósuló útépítésekhez, útfelújításokhoz - a továbbiakban együtt útépítés - az önkormányzat e rendelet 2. §-ában leírt feltételek megvalósulása esetén ad tulajdonosi hozzájárulást.

2. § (1) Az útépítéssel érintett ingatlanok tulajdonosai - továbbiakban: megállapodók - az ingatlanaik előtti útépítés céljából egymással kötött együttműködési megállapodásban vállalják, hogy

a) az önkormányzat által írásban meghatározott, adott útszakasz megépítésére, felújítására vonatkozó becsült kivitelezési költséget legkésőbb az együttműködési megállapodás megkötése évének június 30. napjáig ügyvédi letétbe helyezik

b) szükség esetén a letétbe helyezett összeget kiegészítik a kiviteli terv alapján az ingatlantulajdonosok által közösen kiválasztott kivitelező által adott árajánlatban szereplő összegre

c) megfizetik az útépítéshez kötelező módon kapcsolódó további beruházások (pld. csapadékvíz elvezetés, szikkasztó árok) teljes költségét

d) ügyvédi letéti igazolással igazolják az önkormányzat felé az a)-c) pontokban meghatározott összegek megfizetését,valamint tájékoztatják az önkormányzatot arról, hogy személy szerint ki mekkora összeggel járult hozzá az útépítéshez

e) az értéknövelő beruházást a megépített út forgalomba helyezését, illetve a felújított út műszaki átadását követően térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adják

f) ha az útépítés vagy felújítás valamilyen okból nem valósul meg, a terveztetési költségeket az önkormányzat részére a letétbe helyezett összeg terhére hiánytalanul megfizetik.

(2) Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának megadásához az adott útszakasz megépítésének, felújításának feltételeként az (1) bekezdésben leírtakon túlmenően egyéb feltételeket (pl.: a megépítendő útszakasz közvetlenül csatlakozzon már meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, az útépítés, útfelújítás az út/utca teljes hosszában vagy két útkereszteződés között valósuljon meg) is előírhat.

3. § Az ingatlana tulajdonosai illetve az ingatlanon található lakóépületek után építményadó fizetésre kötelezettek a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kivitelezési költségekhez - a továbbiakban teljes kivitelezési költségek - eltérő összegben járulhatnak hozzá.

4. § A megépített vagy felújított útszakasz önkormányzati tulajdonba történő térítésmentes átadását követően a beruházás az átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott kivitelezési költségeknek megfelelő értéken kerül az önkormányzat nyilvántartásába.

5. § (1) A 3. § szerinti teljes kivitelezési költség ügyvédi letétbe helyezésének igazolását követően az önkormányzat elkészítteti az adott útszakasz engedélyezési és kivitelezési terveit és beszerzi a szükséges engedélyeket.

(2) Megállapodók az (1) bekezdésen meghatározott engedélyek jogerőre emelkedése után jogosultak a kivitelezésre ajánlatot kérni.

(3) A kivitelezés megkezdésére az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának megadását, az (1) bekezdésben meghatározott tervek és engedélyek beszerzését, a 3. § szerinti teljes kivitelezési költség ügyvédi letétbe helyezésének igazolását követően, az elfogadott kivitelezési árajánlat birtokában kerülhet sor.

6. § A kivitelezési költségekhez történő pénzbeli hozzájárulások esetén az útépítéssel érintett lakóépületek után építményadó fizetésére kötelezettek a helyi építményadóról szóló rendeletben leírtak szerinti adókedvezmény illeti meg.

7. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) lakossági finanszírozású útépítésnek, útfelújításnak minősül, ha az útépítés önkormányzati tulajdonú területen valósul meg és annak teljes kivitelezési költségét a beruházással érintett lakók befizetései fedezik.

b) útépítésnek az adott útszakasz szilárd burkolattal történő ellátása minősül

c) útfelújításnak a szilárd burkolattal ellátott útszakasz minőségének javításával kapcsolatos beruházás minősül.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a lakossági finanszírozással megvalósuló járdaépítés.

8. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2011. év december hó 9. napján

Jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//