Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja

1. § (1) A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg - megválasztásuk időpontjától, megbízatásuk megszűnéséig - a képviselőknek, valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak.

(2) * 

2. § (1) A tiszteletdíj mértéke:

a) *  Képviselői tiszteletdíj/hó: 120 000 Ft

b) *  Bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül/hó: 90 000 Ft

c) *  Bizottsági tagok tiszteletdíja/hó egy bizottsági tagság esetén: 45 000 Ft

d) *  Bizottsági tagok tiszteletdíja/hó második bizottsági tagság esetén: 22 500 Ft

(2) A képviselői tiszteletdíjak fizetési napja a tárgyhót követő ötödike.

3. § A tiszteletdíj megvonásának szabályait az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) sz. Ök. rendelet 7. §-a szabályozza.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 23/2003. (VII. 24.) sz. Ök. rendelet hatályát veszti.

Markó József
polgármester
Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére