Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról

Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ában, a 234. § (3) bekezdésében valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet személyi hatálya

1. § E rendelet hatálya a Gödi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, munkaidőre, köztisztviselői juttatásokra és támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit a polgármesterre, a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre, valamint az ügykezelőre és ügykezelőnek nem minősülő munkavállalóra is alkalmazni kell.

2. Munkaidő megállapítás

2. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az ünnepnapot megelőző utolsó munkanapon végzendő munkaidő tartalmát korlátozhatja, átütemezheti, vagy a munkavégzési kötelezettségétől el is tekinthet.

(2) A Hivatal munkatársainak munkarendje:

Hétfőn 8.00-tól 18.00 óráig

Keddtől - Csütörtökig 7.30-tól 16.00 óráig

Pénteken 7.30-tól 12.00 óráig tart.

(3) A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfőn 13.00-tól 18.00 óráig

Szerdán 8.00-tól 12.00 óráig, 13.00-tól 16.00 óráig

Pénteken 8.00-tól 12.00 óráig tart.

(4) Csúsztatott munkarend lehetőségét a köztisztviselő kérésére a munkáltató biztosíthatja az ügyfélfogadás rendjének figyelembe vételével.

Illetményalap * 

2/A. § *  A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalap 50.100,- Ft.

3. Illetménykiegészítés

3. § A Hivatal köztisztviselője

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának

b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

Vezetői pótlék * 

3/A. § *  A Hivatal köztisztviselője osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

4. Köztisztviselői juttatások, támogatások

4. § (1) A köztisztviselő gyermeke születésekor egy összegű, 30 000 Ft vissza nem térítendő családalapítási támogatásra jogosult.

(2) A gyermekszületési támogatás a köztisztviselőt gyermekenként illeti meg.

(3) A gyermekszületési támogatás mindkét szülőt megilleti, amennyiben mindketten az önkormányzat köztisztviselői.

5. § (1) A munkáltató a köztisztviselő részére, a munkaköri feladatai eredményesebb ellátása érdekében folytatott tanulmányok végzéséhez, továbbá állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez:

a) továbbképzési és

b) nyelvtanulási

támogatást biztosíthat.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg a tandíj 50%-át.

6. § (1) A köztisztviselő eseti kérelmére a munkáltató illetményelőleg kifizetését engedélyezheti.

(2) Az illetményelőleg maximális mértéke a köztisztviselő havi nettó illetménye.

(3) Az illetményelőleg visszafizetésének futamideje 6 hónap.

7. § (1) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosít, valamint rendszeres szűrővizsgálatot szervez.

(2) *  A köztisztviselőt szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához 2 évenként 50.000,- Ft vissza nem térítendő hozzájárulás illeti meg.

8. § (1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén 40 000 Ft temetési segély illeti meg.

(2) A köztisztviselő halála esetén a munkáltató az eltemettető részére temetési segély kifizetését engedélyezheti. Ebben az esetben a temetési segély összege maximum 30.000 Ft

(3) Ha az önkormányzat az elhunyt köztisztviselőt „saját halott”-jának tekinti, és részben, vagy egészben a temetési költséget átvállalta, temetési segély nem fizethető.

9. § A cafetéria és egyéb juttatások részletes feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, visszatérítendő juttatások esetében a visszatérítés szabályait a jegyző - a polgármesterrel egyetértésben, a költségvetési rendelet figyelembe vételével - egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

10. § *  A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulást állapít meg, melynek kifizetésére minden év márciusában kerül sor.

5. A köztisztviselői juttatások megállapításának, elszámolásának rendje

11. § (1) Az alanyi jogon járó köztisztviselői juttatásokat az ok felmerülésétől számított 10 napon belül ki kell fizetni.

(2) A munkáltató mérlegelési jogkörétől függő köztisztviselői juttatások megállapítása előtt a munkáltató köteles kikérni a köztisztviselőkből álló, e célból létrehozott bizottság véleményét.

(3) A juttatások mértékének, feltételeinek, elbírálásának, elszámolásának e rendeletben nem szabályozott rendjét a munkáltató az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

6. A juttatások fedezete

12. § A rendelet végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet a mindenkori költségvetésben kell biztosítani.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal a 9/2003. (II. 27.) sz. Ök. rendelet hatályon kívül helyezésre került.

Markó József
polgármester
Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére
//