Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi telekadóról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 7. §-ban leírtakra - a következő rendeletet alkotja:

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § Ezen rendelet alkalmazásában:

a) ingatlanhasznosítás: az ingatlanok adásvétele, bérbeadása vagy üzemeltetése

b) *  közművesített telek: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő teljes közművesítés feltételei rendelkezésre állnak, (kivéve: zárt csapadékvíz elvezetése)

c) *  üzleti célt szolgáló telek:

ca) a Htv. 52. § 26. c) pontjában foglalt vállalkozó tulajdonában lévő telek,

cb) a magánszemély, valamint egyéni vállalkozó tulajdonában lévő telek, amelyet bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el, ideértve az ingatlan bérbeadást is

d) kertvárosias lakóövezetben található telek: helyi településrendezési eszközben ilyenként meghatározott telek

2. A RENDELET HATÁLYA

2. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

3. § *  (1) A telekadó természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak.

3. AZ ADÓ ALAPJA

4. § A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.

4. AZ ADÓ MÉRTÉKE

5. § *  A telekadó mértéke a belterületen található telkek esetében az 1. sz. melléklet szerinti körzeteknek megfelelő elhelyezkedés, valamint a 8. §-ban meghatározott feltételek szerint differenciált. A körzetek szerinti felosztást ábrázoló várostérképet a rendelet függeléke tartalmazza.

6. § *  (1) A telekadó mértéke a belterületen található, nem üzleti célt szolgáló telek esetében az I. II. és III. körzetben:

a) 1500 m2-ig 110 Ft/m2

b) 1500 m2 felett 165.000 Ft és az 1500m2 felett lévő rész után 160 Ft/m2

7. § A telekadó mértéke a belterületen található, üzleti célt szolgáló telkek esetében a 8. §-ban foglaltak kivételével

a) az I. körzetben 260 Ft /m2

b) a II. körzetben 130 Ft/m2

c) *  a III. körzetben 200 Ft/m2

8. § * 

9. § *  (1) *  A telekadó mértéke a város külterületén:

a) 10.000 m2-ig 50 Ft/m2

b) 10.000 m2 felett 500.000 Ft és a 10.000 m2 feletti rész után m2-enként 30 Ft/m2

5. KEDVEZMÉNYEK ÉS MENTESSÉGEK

10. § (1) Mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ban foglaltakon túl

a) azon ingatlanok telekrésze, amelyeken lakóház, lakás vagy üdülő található 5.000 m2 teleknagyságig,

b) az a telek, amely kertvárosias lakóövezetben található és az alapterülete a 280 m2-es teleknagyságot nem éri el,

c) az a telek, amely olyan területrészen található amelyen a hatályos építésügyi jogszabályok alapján telekösszevonást és telekmegosztást követően sem építhető önálló lakó- vagy üdülőépület.

(2) Mentes a telekadó 50%-a alól az 6. § hatálya alá tartozó azon telek, amelyen lakóház építését kezdték meg és az építési engedély kiadásától számítva 5 év még nem telt el,

(3) Nem vehető igénybe az (1) bekezdés szerinti mentesség valamint a (2) bekezdés szerinti kedvezmény az üzleti célú telkek után fizetendő adóra.

(4) Vállalkozás résztulajdonában lévő telek esetében a (3) bekezdés szerinti korlátozás csak a vállalkozó tulajdoni hányadában lévő telekhányadra vonatkozik.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

12. § (1) Ezen rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

(2) * 

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 23/2016. (XI. 30.) Ök. rendelethez * 

Göd Város Közigazgatási területének belterületén található telkek vonatkozásában a város az alábbi körzetekre oszlik:

I. körzet:

07/5 és 011 hrsz-ú külterületi út, a Fóti út és annak Déli és Északi folytatása, a 047/5 hrsz-ú út, 048/5 hrsz-ú út, 048/7 hrsz-ú út, a 056 hrsz-ú külterületi telek Északkeleti oldala a 048/10 hrsz-ú útig, a Nemeskéri útnak az Öregfutó utcáig terjedő szakasza, az Öregfutó utca, az Összekötő út Öregfutó utca és Rómaiak útja közötti szakasza, a Rómaiak útja Összekötő utca és Vasút közötti szakasza, a Vasút vonalának Rómaiak útjától a Kádár utcáig terjedő szakasza, a Kádár utca teljes hossza, a Kinizsi utca végig, az Ilka-pataknak a Kinizsi utca és Verseny utca közötti szakasza által határolt terület.

II. körzet:

az I. és a III. körzetbe nem tartozó területrész

III. körzet:

Ilka-patak vonalától északra, a 07/5 hrsz-ú, a 011 hrsz-ú, 0227 hrsz-ú, 0226 hrsz-ú, a 0229 hrsz-ú, a 9248 hrsz-ú, a 0267 hrsz-ú, a 0252 hrsz-ú, terület, a 0269 hrsz-ú, a 0277 hrsz-ú út, az M2-es számú gyorsforgalmi út, továbbá Göd Város északi közigazgatási határa, valamint a vasút vonala által határolt terület.

Kivéve: különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok

Göd város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0101/3, 0101/4, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0104/127, 0104/128, 0104/58, 0104/59, 0104/60, 038, 039/100, 039/108, 039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 039/126, 039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175, 039/176, 039/177, 039/178, 039/179, 039/229, 039/230, 039/233, 039/234, 039/59, 039/60, 039/92, 039/93, 039/99, 042/5, 042/6, 042/6, 042/7, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/10, 047/11, 047/9, 048/10, 048/11, 048/3, 048/5, 048/6, 048/7, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 054, 056, 057/51, 057/52, 057/53, 057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 058/4, 059/10, 059/14, 059/15, 059/4, 059/6, 060/3, 060/5, 062/25, 062/26, 062/27, 062/28, 062/29, 062/30, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/19, 062/20, 062/21, 062/22, 062/1, 062/11, 062/2, 062/31, 062/32, 062/33, 062/34, 062/35, 062/36, 062/39, 062/40, 062/43, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 062/49, 062/5, 062/50, 062/51, 062/52, 062/53, 062/54, 062/6, 062/62, 062/63, 062/7, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/10, 081/11, 081/12, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 082/2, 082/3, 082/4, 082/5, 083, 084/1, 084/100, 084/101, 084/102, 084/103, 084/104, 084/105, 084/19, 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53, 084/54, 084/55, 084/56, 084/57, 084/58, 084/59, 084/60, 084/61, 084/62, 084/63, 084/64, 084/65, 084/67, 084/68, 084/69, 084/70, 084/71, 084/72, 084/73, 084/75, 084/77, 084/79, 084/80, 084/81, 084/82, 084/83, 084/84, 084/85, 084/86, 084/87, 084/88, 084/89, 084/90, 084/91, 084/92, 084/93, 084/94, 084/95, 084/96, 084/97, 084/98, 084/99, 084/5, 086/9, 085/3, 085/11, 085/12, 085/13, 086/3, 086/8, 086/10, 086/11, 086/5, 085/4, 085/5, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 099/4 és az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 6424, 6425, 6468/8, 6713, 6901/2 és 6980 helyrajzi számú ingatlanok.

2. melléklet * 

1. függelék a 23/2016. (XI.30.) Ök. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére
//