Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ában, 234. § (3) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 237. §-ában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. január 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére