Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete

szociális alapon nyújtott munkavállalói lakásvásárlási támogatásról

Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartásban működő intézmények munkatársai részéről igényelhető szociális alapon nyújtott munkavállalói lakásvásárlási támogatásról az alábbi rendeletet alkotja

1. § A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben munkaviszonyban, közalkalmazotti, valamint köztisztviselői jogviszonyban álló gödi lakóhellyel rendelkező személyekre (továbbiakban együtt: munkavállalók).

2. § (1) Göd Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján kamatmentes kölcsön formájában munkavállalói lakásvásárlási támogatásban (továbbiakban: támogatás) részesítheti azt az 1. §-ben foglalt, kiskorú gyermeket nevelő munkavállalót, akinek devizaalapú hiteltartozásának havi törlesztő részlete meghaladja a 100.000 Ft összeget.

(2) A támogatás legkisebb összege 200.000 Ft, legnagyobb összege 3.000.000 Ft lehet.

(3) A támogatás törlesztésének futamideje legkevesebb 6 hónap, legfeljebb 10 év.

(4) A támogatás iránti kérelmet a Szociális Bizottsághoz címezve a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán kell leadni.

(5) A támogatás odaítéléséről Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság javaslatára egyedi mérlegelést követően dönt.

(6) A Képviselő-testület az egyedi mérlegelésnél az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a) egy főre jutó nettó havi jövedelem a családban

b) eltartott kiskorú gyermekek száma

c) hiteltartozás havi törlesztő részletének összege

d) lakhatási körülmények

3. § (1) Az Önkormányzat a támogatáshoz költségvetésében előirányzatot különít el.

(2) A 2. §-ban foglalt támogatást az Önkormányzat csak az (1) bekezdésben foglalt elkülönített előirányzat keretösszegéig nyújthatja. Nem nyújthat támogatást, ameddig a keretösszeg 1.000.000 Ft összeget el nem éri.

(3) A támogatásban részesülő munkavállaló köteles az Önkormányzat által megállapított havi törlesztő részlet összegét határidőben teljesíteni. Amennyiben a határidőt elmulasztja, úgy a hátralék egyösszegben válik esedékessé és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján végrehajtható.

4. § Ezen rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 24. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző