Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.

2. § (1) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

A) Költségvetési bevételi főösszegét 3 924 402 ezer forintban

B) Költségvetési kiadási főösszegét 4 412 296 ezer forintban

C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -487 894 ezer forintban

D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 523 799 ezer forintban

(előző évi pénzmaradványok 2017. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege)

E) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (költs. maradvány visszafizetése) 35 905ezer forintban

állapítja meg.

(2) *  A költségvetés főösszege 4 448 201 ezer forint.

(3) *  Működési többlet 216 343 ezer forint, a felhalmozási hiány 704 237 ezer forint.

(4) *  A belső finanszírozás bevétele 523 799 ezer forint.

(5) *  A külső finanszírozás kiadása 35 905 ezer forint.

(6) *  A működési többlet, a belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadását.

(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit a 1/2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.

(8) Az 1. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési kiadások és bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatait (10. oszlop) „mérlegszerűen”.

(9) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 3. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett működési bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait az 5. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti előirányzatait a 8. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 9. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(19) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett 2015. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(21) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(22) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(24) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

(25) A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 16. számú melléklet szerint határozza meg.

(26) Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 17. számú melléklet szerint határozza meg.

(27) Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.

(28) Göd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám előirányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg.

(29) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet szerint határozza meg.

(30) A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 21. számú melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

1. Göd Város Önkormányzata

2. Gödi Polgármesteri Hivatal

3. Településellátó Szervezet (TESZ)

Önállóan működő intézmények:

4. Göd Város Kincsem Óvoda

5. Göd Város Kastély Óvoda

6. Göd Város Állandó Területi Bölcsőde

7. Göd Város Alapszolgáltatási Központ

8. Göd Városi Könyvtár

9. József Attila Művelődési Ház

4. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester és a jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.

A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.

(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.

(11) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek teljesüléséhez köti.

(12) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2017. évben összesen 16 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(13) A Képviselő-testület a 2017. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa

1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.

350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(14) A 2017. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.

(15) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.

(16) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(17) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.

(18) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 10. számú mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.

(19) A 14/1. számú melléklet 11. sorában szereplő Tervezés jogcímen megtervezett előirányzat felhasználásáról év közben a Polgármester rendelkezik. A Polgármester az előirányzat felhasználásáról a beszámolókban nyújt tájékoztatást a Képviselő-testület részére.

Költségvetési előirányzatok változtatása

6. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,

b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

7. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) bekezdés c) - f) pontját) saját hatáskörben tartja.

(3) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

8. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:

a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,

b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,

c) a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

d) a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek - az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

e) a rendelet dologi előirányzatai között megtervezett és jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek - az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - egyéb feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

f) az e rendelet felhatalmazása alapján a 10. §-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester, Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások tekintetében,

(2) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül - ide nem értve a 12. számú mellékletben tervezett tartalékokat - előirányzat-módosítási jogot biztosít a Szociális Bizottságnak a Polgármesteri Hivatal valamint az Önkormányzat kiadásai között szereplő Ellátottak pénzbeli juttatásai sorában jóváhagyott feladataikat és hatásköreiket érintő kiadási jogcímek közötti előirányzat átcsoportosítások esetében.

(3) A 8. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.

Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

9. § (1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a) a Polgármester a Civil Tanács javaslata alapján határoz az e rendelet 10. számú mellékletben szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében.

b) Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 10. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

I. „Művészeti és Civil alap”,

II. „Gödi Művészek támogatása”,

III. „Gödi hangversenyek támogatása”,

IV. „Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családostól program támogatása”,

V. „Violin Alapítvány- Gaude Kórus támogatása”,

c) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete”,

d) a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,

e) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 9. és 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- a Göd Város Önkormányzata cím dologi kiadásai között szereplő „Környezetvédelmi feladatok”- az 1 000 ezer forintot meghaladó szerződések, beszerzések esetében a bizottság javaslatára képviselő-testület dönt a felhasználásról,

- a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,

f) a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”.

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.

(3) Alapítvány támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.

(5) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére.

Előirányzat - módosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél

10. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevételi összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

Vegyes rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

(6) Kezességet a Képviselő-testület vállalhat.

(7) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(8) Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél, számlavezető pénzintézeten kívül betétként elhelyezheti.

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

12. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,

- Göd Város Önkormányzatát érintően a Polgármester jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

13. § Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési előirányzatai

1/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatai

1/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatai

2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzata 2017. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai

3. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai

4. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett működési bevételek előirányzatai

5. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai

6. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai

7. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai

8. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként

9. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként

10. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások előirányzatai

11. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai

12. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi tartalékainak előirányzatai

13/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként

13/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként

14/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként

14/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként

15. sz. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek a 2017. évi költségvetésben

16. sz. melléklet Közvetett támogatások, adókedvezmények

17. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok

18. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok

19. sz. melléklet Intézmények létszámadatai

20. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv

21. sz. melléklet Saját bevételek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Záró rendelkezések

14. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József
polgármester
Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

1/1. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

1/2. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

11. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

12. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

13/1. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

13/2. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

14/1. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

14/2. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

15. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez