Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd-felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről szóló 16/1999. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről szóló 16/1999. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. § Az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről szóló 16/1999. (IV. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A terület nagysága 6 ha 5855 m2.”

2. § (1) Hatályát veszti az R. 4. § (1) bekezdésében a „6324/2 hrsz.” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 4. § (3) bekezdés b) pontja.

3. § E rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának jóváhagyását, tudomásulvételét követő hónap első napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. április 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző