Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések díjairól

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § Ezen rendelet hatálya Göd Város közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed ki.

Az engedélyezés

2. § (1) A hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalban, az anyakönyvvezetőnél lehet előterjeszteni. A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(2) A kérelem illetékköteles, melynek mértéke - az illetéktörvény alapján - az általános tételű közigazgatási hatósági eljárási illeték összege.

(3) Az engedélyezésről a jegyző, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(4) A jegyző, az engedélyezés tekintetében kiadmányozási jogot biztosít a Hatósági Osztály vezetőjének.

(5) A hivatali helységen kívül történő házasságkötés esetén, a döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, melynek alapján javaslatot tesz a jegyző felé az engedélyezésre.

A díjak mértéke

3. § a) A hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal tanácstermében történő házasságkötésért 12.000 Ft esküvői szolgáltatási díjat kell fizetni.

b) A hivatali munkaidőn kívül a Polgármesteri Hivatal tanácstermében történő házasságkötésért 25.000 Ft esküvői szolgáltatási díjat kell fizetni.

c) A hivatali munkaidőn és a Polgármesteri Hivatal helyiségén kívüli helyszínen történő házasságkötésért 65.000 Ft esküvői szolgáltatási díjat kell fizetni.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben, foglaltak az irányadók.

(2) Ezen rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

(3) * 

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. június 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére
//