Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) * 

(2)-(3) * 

2. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2017. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdése a 7. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. év szeptember hó 29. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 27/2017. (IX. 29.) Ök. rendelethez * 

2. melléklet a 27/2017. (IX. 29.) Ök. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére