Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi építményadóról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 7. §-ban leírtakra - a következő rendeletet alkotja:

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Ezen rendelet alkalmazásában:

a) áruház: minden olyan épület, épületrész, amelynek rendeltetési jellege tulajdoni lapjának adatai szerint áruház. Az ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetés hiányában áruháznak minősül az olyan épület, épületrész is, amelyre nézve a kiadott használatbavételi (fennmaradási) engedélyben funkcióként (rendeltetésként) áruház került megjelölésre.

b) gyermek: a 18. életévét be nem töltött-, valamint a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató személy

c) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény (a továbbiakban: Lnyt) szerinti bejelentési és nyilvántartási szabályoknak megfelelő lakóhely

d) tartózkodási hely: az Lnyt szerinti bejelentési és nyilvántartási szabályoknak megfelelő tartózkodási hely

e) üzleti célt szolgáló építmény

ea) a Htv. 52. § 26. pontjában foglalt vállalkozó tulajdonában lévő építmény,

eb) a magánszemély tulajdonában lévő építmény, amelyet bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el, ideértve az ingatlan bérbeadást is

(2) Az adómértékek, kedvezmények és mentességek megállapításához, az e §-ban meghatározott értelmező rendelkezéseket kell figyelembe venni. Értelmező rendelkezés hiányában az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett vagy feltüntetésre váró megnevezés, ezek hiányában pedig az építésügyi hatóság által kiadott okirat szerinti megnevezés az irányadó.

(3) A 6. § a) pontja alkalmazásában a lakással esik egy tekintet alá azon üdülő is, amelyben az adózó az adóév első napján lakóhellyel rendelkezik.

2. A RENDELET HATÁLYA

2. § A rendelet hatálya Göd Város közigazgatási területére terjed ki (illetékességi terület).

3. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, üdülő és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény).

(2) Adóköteles az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett - a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti - reklámhordozó.

4. § (1) Az építményadó a Htv. 3. §-ban foglalt személyekre és szervezetekre terjed ki.

(2) Az építményadó alanya a Htv. 12. §-ban foglalt építmény tulajdonosa, illetőleg vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon felül az építményadó alanya a Htv. 12/A. §-ban foglaltak alapján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

(4) *  Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak.

3. AZ ADÓ ALAPJA

5. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) A 3. § (2) bekezdésében foglalt adókötelezettség esetén az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.

4. AZ ADÓ MÉRTÉKE

6. § Nem üzleti célú építmények adómértéke

Az éves adó mértéke nem üzleti célt szolgáló építmények esetében:

a) *  lakás után

1. 0-100 m2-ig 290 Ft/m2

2. 101-150 m2-ig 29.000 Ft- és a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2

3. 150 m2 felett 50.500 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2

b) *  azon lakás, valamint üdülő után, amelyben az adózó adóév első napján tartózkodási hellyel, ennek hiányában lakóhellyel rendelkezik az adó mértéke:

1. 0-100 m2-ig 0 Ft/m2

2. 101-150 m2-ig a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2

3. 150 m2 felett 21.500 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2

c) azon üdülő után, amelyben az adózó az adóév első napján nem rendelkezik lakóhellyel: 1000 Ft/m2

d) Az a)-c) pontok hatálya alá nem tartozó épület után:

1. 0-250 m2-ig 250 Ft/m2

2. 251-1000 m2-ig 62.500 Ft és a 250 m2 feletti részre vonatkozóan 650 Ft/m2

3. 1000 m2 felett 550.000 Ft és az 1000 m2 feletti részre vonatkozóan 1820 Ft-/m2

7. § Az adó mértéke a város illetékességi területén található üzleti célt szolgáló épületek esetében az 1. sz. melléklet szerinti körzeteknek megfelelő elhelyezkedés, valamint adótárgy fajták szerint a 8. §-ban meghatározott feltételek alapján differenciált. A körzetek szerinti felosztást ábrázoló várostérképet a rendelet függeléke tartalmazza.

8. § Üzleti célú építmények adómértéke

(1) Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az éves adó mértéke:

a) az I. körzetben

1. üzem, üzemcsarnoknak, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel és áruház esetében 1820 Ft/m2

2. Panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, műterem, fodrászüzlet, kozmetikai szalon, DVD- és video kölcsönző és állatklinika esetében 650 Ft/m2

3. egyéb az 1-2 pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében - 300 Ft/m2

b) a II. körzetben

1. áruház esetében 1820 Ft/m2

2. üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel panzió fogadó motel, szálló, vendégház és vadászház, játékterem, valamint kávéház esetében 650 Ft/m2

3. egyéb az 1-2 pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében - 300 Ft/m2

c) a III. körzetben

1. áruház esetében 1820 Ft/m2

2. üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, szanatórium esetében - 650 Ft/m2

3. egyéb az 1-2 pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében - 300 Ft/m2

d) a IV. körzetben valamennyi épület, épületrész esetében egységesen 300 Ft/m2.

(2) Üzleti célt szolgáló lakás- és üdülőépület,- épületrész után az éves adó mértéke a (1) bekezdés a)-c) pontjaiban megjelölt körzetekben 650 Ft/m2.

9. § Az adó éves mértéke 3. § (2) bekezdésében foglalt reklámhordozókra vonatkozó adókötelezettség esetén 12.000 Ft/m2.

5. ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

10. § (1) Ezen címben foglalt adómentességek, adókedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az adózónak az adóév első napján Göd város önkormányzata felé sem önkormányzati adó-, sem talajterhelési díj-tartozása, sem adók módjára behajtandó köztartozása ne legyen.

(2) Ezen címben meghatározott mentességek és kedvezmények nem vehetők igénybe üzleti célt szolgáló épületekre, valamint reklámhordozókra.

11. § *  (1) A Htv. 13. §-ában meghatározott mentességeken túl mentes az építményadó alól

a) a Htv. 52. § 10. pontja szerinti kiegészítő helyiség

b) tüzelő és salaktároló

c) szerszámkamra

(2) Adómentes a 3. § (2) bekezdésében foglalt adótárgy tekintetében azon reklámhordozó, amely tárgy év március 15. napjáig eltávolításra kerül.

12. § (1) Az e § (2)-(3) bekezdésében meghatározott kedvezmények és mentességek az adótárgyat képező lakás után akkor illetik meg az adózót, ha ott ő és a kedvezmények, mentességek szempontjából figyelembe vehető gyermekei az adóév első napján lakóhellyel rendelkeznek

(2) Családi adókedvezményként

a) a 3 gyermeket nevelő adóalany mentesül az éves adó 50%-ának megfizetése alól.

b) a 4 vagy annál több gyermeket nevelő, valamint 3 gyermeket egyedül nevelő adóalany teljes egészében mentesül az éves adó megfizetése alól

13. § Ha az adóalany az adóév első napján a 70. életévét már betöltötte, családi állapota szerint egyedülálló, lakóhelye az adótárgyat képező lakásban van ahol egyedül él és ahol más személynek sem lakó- sem tartózkodási hely nincs a lakás után

a) teljes egészében mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha tulajdoni hányaddal rendelkezik az adótárgyat képező lakásban

b) 50%-ban mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga van az adótárgyat képező lakáson.

6. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) * 

(4) Nevelek városrészen található ingatlanok után fizetendő adó 2014. október 12. - december 31 közötti időszakra eső időarányos része meghaladja a 2.600 Ft-ot, a 2.600 Ft feletti összeget nem kell megfizetni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. év december hónap 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez

Göd Város Közigazgatási területén található építmények vonatkozásában a város az alábbi körzetekre oszlik:

I. körzet:

07/5 és 011 hrsz-ú külterületi út, a Fóti út és annak Déli és Északi folytatása, az M2-es autót Nyugati határának 060/5 hrsz-ú külterületi telekhatárig terjedő szakasza, 060/4 hrsz-ú út, a 049/3 hrsz-ú út, a Nemeskéri útnak 049/3 hrsz-ú út és a Rómaiak útja közötti szakasza, a Rómaiak útja végig, a Vasútvonalnak a Rómaiak útjától a Kádár útig tartó szakasza, a Kádár utca teljes hossza, a Kinizsi utca végig, az Ilka-pataknak a Kinizsi és a Verseny utca közötti szakasza által határolt terület.

II. körzet:

a 049/3 hrsz-ú út, a 054 hrsz-ú út, a 075 hrsz-ú út, Göd déli közigazgatási határának a Vasútvonal és a 075 hrsz-ú út közötti szakasza, a Vasútvonalnak a déli közigazgatási határtól a Rómaiak útjáig tartó szakasza, a Rómaiak útja végig, a Nemeskéri útnak a Rómaiak útja és a 049/3 hrsz-ú útig tartó szakasza által határolt terület.

III. körzet:

Göd északi közigazgatási határa a Dunától a Fülemüle utcáig, a Fülemüle utca Északi közigazgatási határ és Őszapó utca közötti szakasza, Északi közigazgatási határnak Fülemüle utcától Gyöngybagoly utcáig tartó szakasza, Gyöngybagoly utca végig, az Őszapó utcának a Gyöngybagoly utca és Csíz utca közötti szakasza, a 0335 hrsz-ú ingatlan keleti határvonala, 0292 hrsz-ú út az M2 autóútig, M2 autóút 0292 hrsz-ú út és a 0280 hrsz-ú telekhatár közötti szakasza, a 0280 Északi telekhatára valamint a 0278 Északi és Nyugati telekhatára, 027/7 Nyugati telekhatára, 0269 hrsz-ú ingatlan Nyugati és Déli telekhatára, 0267 hrsz-ú ingatlan Nyugati telekhatára, 011 hrsz-ú út, 07/5 hrsz-ú közút, Ilka-pataknak Verseny u és Kinizsi utca közötti szakasza, Kinizsi utca Kádár utcáig terjedő teljes szakasza, Kádár utca Északi határvonala, a vasútvonalnak a Kádár utcától a Déli közigazgatási határig tartó szakasza, a déli közigazgatási határnak a vasútvonal és a Duna közötti szakasza, valamint a Dunának a déli és északi közigazgatási határ közé eső szakasza által határolt terület.

IV. körzet

A város közigazgatási területéhez tartozó, I-III. körzetekbe nem sorolt területrészek

Nevelek városrész

A III. körzeten belül az Északi közigazgatási határnak Fülemüle utcától Gyöngybagoly utcáig tartó szakasza, Gyöngybagoly utca végig, az Őszapó utcának a Gyöngybagoly utca és Csíz utca közötti szakasza, a 0335 hrsz-ú ingatlan keleti határvonala, 0292 hrsz-ú út az M2 autóútig, M2 autóút 0292 hrsz-ú út és a 0280 hrsz-ú telekhatár közötti szakasza, a 0280 Északi telekhatára valamint a 0278 Északi és Nyugati telekhatára, 027/7 Nyugati telekhatára, 0269 hrsz-ú ingatlan Nyugati és Déli telekhatára, 0267 hrsz-ú ingatlan Nyugati telekhatára, 011 hrsz-ú út, 07/5 hrsz-ú közút, az Ilka-patak vonala a vasútvonalig, a vasút vonala az Ilka-pataktól Északi irányba az Északi közigazgatási határig.

1. függelék a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez


  Vissza az oldal tetejére