Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi építményadóról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 7. §-ban leírtakra - a következő rendeletet alkotja:

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Ezen rendelet alkalmazásában:

a) áruház: minden olyan épület, épületrész, amelynek rendeltetési jellege tulajdoni lapjának adatai szerint áruház. Az ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetés hiányában áruháznak minősül az olyan épület, épületrész is, amelyre nézve a kiadott használatbavételi (fennmaradási) engedélyben funkcióként (rendeltetésként) áruház került megjelölésre.

b) gyermek: a 18. életévét be nem töltött-, valamint a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató személy

c) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény (a továbbiakban: Lnyt) szerinti bejelentési és nyilvántartási szabályoknak megfelelő lakóhely

d) tartózkodási hely: az Lnyt szerinti bejelentési és nyilvántartási szabályoknak megfelelő tartózkodási hely

e) üzleti célt szolgáló építmény

ea) a Htv. 52. § 26. pontjában foglalt vállalkozó tulajdonában lévő építmény,

eb) a magánszemély tulajdonában lévő építmény, amelyet bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el, ideértve az ingatlan bérbeadást is

(2) Az adómértékek, kedvezmények és mentességek megállapításához, az e §-ban meghatározott értelmező rendelkezéseket kell figyelembe venni. Értelmező rendelkezés hiányában az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett vagy feltüntetésre váró megnevezés, ezek hiányában pedig az építésügyi hatóság által kiadott okirat szerinti megnevezés az irányadó.

(3) A 6. § a) pontja alkalmazásában a lakással esik egy tekintet alá azon üdülő is, amelyben az adózó az adóév első napján lakóhellyel rendelkezik.

2. A RENDELET HATÁLYA

2. § A rendelet hatálya Göd Város közigazgatási területére terjed ki (illetékességi terület).

3. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, üdülő és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény).

(2) Adóköteles az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett - a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti - reklámhordozó.

4. § (1) Az építményadó a Htv. 3. §-ban foglalt személyekre és szervezetekre terjed ki.

(2) Az építményadó alanya a Htv. 12. §-ban foglalt építmény tulajdonosa, illetőleg vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon felül az építményadó alanya a Htv. 12/A. §-ban foglaltak alapján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

(4) *  Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak.

3. AZ ADÓ ALAPJA

5. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) A 3. § (2) bekezdésében foglalt adókötelezettség esetén az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.

4. AZ ADÓ MÉRTÉKE

6. § Nem üzleti célú építmények adómértéke

Az éves adó mértéke nem üzleti célt szolgáló építmények esetében:

a) *  lakás után:

1. 0-100 m2-ig 145 Ft/m2

2. 101-150 m2-ig 14.500 Ft- és a 100m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2

3. 150 m2 felett 36.000 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2

b) azon üdülő után, amelyben az adózó az adóév első napján lakóhellyel rendelkezik az adó mértéke az a) pontban foglaltak alapján állapítandó meg

c) azon üdülő után, amelyben az adózó az adóév első napján nem rendelkezik lakóhellyel: 1000 Ft/m2

d) Az a)-c) pontok hatálya alá nem tartozó épület után:

1. 0-250 m2-ig 250 Ft/m2

2. 251-1000 m2-ig 62.500 Ft és a 250 m2 feletti részre vonatkozóan 650 Ft/m2

3. 1000 m2 felett 550.000 Ft és az 1000 m2 feletti részre vonatkozóan 1820 Ft-/m2

7. § Az adó mértéke a város illetékességi területén található üzleti célt szolgáló épületek esetében az 1. sz. melléklet szerinti körzeteknek megfelelő elhelyezkedés, valamint adótárgy fajták szerint a 8. §-ban meghatározott feltételek alapján differenciált. A körzetek szerinti felosztást ábrázoló várostérképet a rendelet függeléke tartalmazza.

8. § Üzleti célú építmények adómértéke

(1) Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az éves adó mértéke:

a) az I. körzetben

1. üzem, üzemcsarnoknak, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel és áruház esetében 1820 Ft/m2

2. Panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, műterem, fodrászüzlet, kozmetikai szalon, DVD- és video kölcsönző és állatklinika esetében 650 Ft/m2

3. egyéb az 1-2 pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében - 300 Ft/m2

b) a II. körzetben

1. áruház esetében 1820 Ft/m2

2. üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel panzió fogadó motel, szálló, vendégház és vadászház, játékterem, valamint kávéház esetében 650 Ft/m2

3. egyéb az 1-2 pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében - 300 Ft/m2

c) a III. körzetben

1. áruház esetében 1820 Ft/m2

2. üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, szanatórium esetében - 650 Ft/m2

3. egyéb az 1-2 pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében - 300 Ft/m2

d) a IV. körzetben valamennyi épület, épületrész esetében egységesen 300 Ft/m2.

(2) Üzleti célt szolgáló lakás- és üdülőépület,- épületrész után az éves adó mértéke a (1) bekezdés a)-c) pontjaiban megjelölt körzetekben 650 Ft/m2.

9. § Az adó éves mértéke 3. § (2) bekezdésében foglalt reklámhordozókra vonatkozó adókötelezettség esetén 12.000 Ft/m2.

5. ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

10. § (1) Ezen címben foglalt adómentességek, adókedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az adózónak az adóév első napján Göd város önkormányzata felé sem önkormányzati adó-, sem talajterhelési díj-tartozása, sem adók módjára behajtandó köztartozása ne legyen.

(2) Ezen címben meghatározott mentességek és kedvezmények nem vehetők igénybe üzleti célt szolgáló épületekre, valamint reklámhordozókra.

11. § *  (1) A Htv. 13. §-ában meghatározott mentességeken túl mentes az építményadó alól

a) a Htv. 52. § 10. pontja szerinti kiegészítő helyiség

b) tüzelő és salaktároló

c) szerszámkamra

(2) Adómentes a 3. § (2) bekezdésében foglalt adótárgy tekintetében azon reklámhordozó, amely tárgy év március 15. napjáig eltávolításra kerül.

12. § (1) Az e § (2)-(3) bekezdésében meghatározott kedvezmények és mentességek az adótárgyat képező lakás után akkor illetik meg az adózót, ha ott ő és a kedvezmények, mentességek szempontjából figyelembe vehető gyermekei az adóév első napján lakóhellyel rendelkeznek

(2) Családi adókedvezményként

a) a 3 gyermeket nevelő adóalany mentesül az éves adó 50%-ának megfizetése alól.

b) a 4 vagy annál több gyermeket nevelő, valamint 3 gyermeket egyedül nevelő adóalany teljes egészében mentesül az éves adó megfizetése alól

13. § Ha az adóalany az adóév első napján a 70. életévét már betöltötte, családi állapota szerint egyedülálló, lakóhelye az adótárgyat képező lakásban van ahol egyedül él és ahol más személynek sem lakó- sem tartózkodási hely nincs a lakás után

a) teljes egészében mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha tulajdoni hányaddal rendelkezik az adótárgyat képező lakásban

b) 50%-ban mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga van az adótárgyat képező lakáson.

6. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) * 

(4) Nevelek városrészen található ingatlanok után fizetendő adó 2014. október 12. - december 31 közötti időszakra eső időarányos része meghaladja a 2.600 Ft-ot, a 2.600 Ft feletti összeget nem kell megfizetni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. év december hónap 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez

Göd Város Közigazgatási területén található építmények vonatkozásában a város az alábbi körzetekre oszlik:

I. körzet:

07/5 és 011 hrsz-ú külterületi út, a Fóti út és annak Déli és Északi folytatása, az M2-es autót Nyugati határának 060/5 hrsz-ú külterületi telekhatárig terjedő szakasza, 060/4 hrsz-ú út, a 049/3 hrsz-ú út, a Nemeskéri útnak 049/3 hrsz-ú út és a Rómaiak útja közötti szakasza, a Rómaiak útja végig, a Vasútvonalnak a Rómaiak útjától a Kádár útig tartó szakasza, a Kádár utca teljes hossza, a Kinizsi utca végig, az Ilka-pataknak a Kinizsi és a Verseny utca közötti szakasza által határolt terület.

II. körzet:

a 049/3 hrsz-ú út, a 054 hrsz-ú út, a 075 hrsz-ú út, Göd déli közigazgatási határának a Vasútvonal és a 075 hrsz-ú út közötti szakasza, a Vasútvonalnak a déli közigazgatási határtól a Rómaiak útjáig tartó szakasza, a Rómaiak útja végig, a Nemeskéri útnak a Rómaiak útja és a 049/3 hrsz-ú útig tartó szakasza által határolt terület.

III. körzet:

Göd északi közigazgatási határa a Dunától a Fülemüle utcáig, a Fülemüle utca Északi közigazgatási határ és Őszapó utca közötti szakasza, Északi közigazgatási határnak Fülemüle utcától Gyöngybagoly utcáig tartó szakasza, Gyöngybagoly utca végig, az Őszapó utcának a Gyöngybagoly utca és Csíz utca közötti szakasza, a 0335 hrsz-ú ingatlan keleti határvonala, 0292 hrsz-ú út az M2 autóútig, M2 autóút 0292 hrsz-ú út és a 0280 hrsz-ú telekhatár közötti szakasza, a 0280 Északi telekhatára valamint a 0278 Északi és Nyugati telekhatára, 027/7 Nyugati telekhatára, 0269 hrsz-ú ingatlan Nyugati és Déli telekhatára, 0267 hrsz-ú ingatlan Nyugati telekhatára, 011 hrsz-ú út, 07/5 hrsz-ú közút, Ilka-pataknak Verseny u és Kinizsi utca közötti szakasza, Kinizsi utca Kádár utcáig terjedő teljes szakasza, Kádár utca Északi határvonala, a vasútvonalnak a Kádár utcától a Déli közigazgatási határig tartó szakasza, a déli közigazgatási határnak a vasútvonal és a Duna közötti szakasza, valamint a Dunának a déli és északi közigazgatási határ közé eső szakasza által határolt terület.

IV. körzet

A város közigazgatási területéhez tartozó, I-III. körzetekbe nem sorolt területrészek

Nevelek városrész

A III. körzeten belül az Északi közigazgatási határnak Fülemüle utcától Gyöngybagoly utcáig tartó szakasza, Gyöngybagoly utca végig, az Őszapó utcának a Gyöngybagoly utca és Csíz utca közötti szakasza, a 0335 hrsz-ú ingatlan keleti határvonala, 0292 hrsz-ú út az M2 autóútig, M2 autóút 0292 hrsz-ú út és a 0280 hrsz-ú telekhatár közötti szakasza, a 0280 Északi telekhatára valamint a 0278 Északi és Nyugati telekhatára, 027/7 Nyugati telekhatára, 0269 hrsz-ú ingatlan Nyugati és Déli telekhatára, 0267 hrsz-ú ingatlan Nyugati telekhatára, 011 hrsz-ú út, 07/5 hrsz-ú közút, az Ilka-patak vonala a vasútvonalig, a vasút vonala az Ilka-pataktól Északi irányba az Északi közigazgatási határig.

1. függelék a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez


  Vissza az oldal tetejére