Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselő, valamint a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed a helyi önkormányzati képviselőre (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökére, alelnökére és nem képviselő tagjára, valamint a tanácsnokra.

(2) A 8. § rendelkezéseit a polgármesterre és az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.

(3) A polgármester és az alpolgármester képviselőként tiszteletdíjra, költségtérítésre nem jogosult.

A tiszteletdíj

2. § (1) A képviselőt, valamint az állandó bizottság nem képviselő tagját megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

(2) Kiegészítő tiszteletdíj illeti meg a képviselőt, aki állandó bizottság tagja, elnöke, alelnöke, vagy tanácsnok.

A tiszteletdíj mértéke

3. § (1) *  A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 195.000,- Ft (alapdíj).

(2) Amennyiben a képviselő

a) *  bizottság elnöke, úgy tiszteletdíja bruttó 110.000,- Ft-tal,

b) *  bizottság alelnöke, úgy tiszteletdíja bruttó 90.000,- Ft-tal,

c) *  bizottságnak tagja, úgy tiszteletdíja bruttó 80.000,- Ft-tal,

d) *  tanácsnok, úgy tiszteletdíja bruttó 110.000-Ft-tal

növekszik.

(3) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja bruttó 80.000,- Ft.

(4) *  Amennyiben a képviselő a (2) bekezdés alapján több tiszteletdíj-kiegészítésre lenne jogosult, úgy részére a magasabb összegű tiszteletdíj-kiegészítést kell megállapítani.

(5) *  Amennyiben a képviselő egyidejűleg több bizottságban tölt be bizottsági elnöki, alelnöki vagy tagi tisztséget, úgy - az ellátott tisztségek számától függetlenül - további 50.000,- Ft összegű tiszteletdíj-kiegészítés illeti meg.

(6) *  A tanácsadó testület nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja bruttó 80.000,- Ft.

A tiszteletdíj megvonása

4. § A tiszteletdíj megvonásának szabályairól Göd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése

5. § A tiszteletdíj kifizetésére a tárgyhót követő hónap 9-éig kerül sor. Amennyiben ez a nap munkaszüneti, vagy heti pihenőnapra esne, akkor az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

6. § (1) Ha a Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvényben meghatározott határidőig az Önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendeletét nem fogadta el, a határidő utolsó napját követő hónap első napjától az e rendelet szerinti tiszteletdíjak kifizetését az állandó bizottságok nem képviselő tagjának járó tiszteletdíj kivételével fel kell függeszteni.

(2) A költségvetési rendelet, illetve a zárszámadási rendelet elfogadását követő hónap 9. napjáig az (1) bekezdés szerint felfüggesztett tiszteletdíjat egy összegben kell kifizetni.

A költségtérítés

7. § A Képviselő-testület a képviselők és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésben foglaltak szerint biztosítja.

Természetbeni juttatás

8. § (1) A képviselők számára - képviselő-testületi tagságuk idejére - az Önkormányzat egy darab, legfeljebb bruttó 305.000,- Ft értékű notebook ingyenes használatát biztosítja.

(2) A notebook átvétele nem kötelező, annak használatáról minden képviselő maga dönt. A notebookot

a képviselő a megválasztását követő három hónapon belül veheti át.

(3) A notebookot a képviselő a képviselő-testületi tagsága ideje alatt köteles gondosan kezelni, megőrizni, majd képviselő-testületi tagsága megszűnését követő 15 napon belül visszaszolgáltatni.

(4) Amennyiben a képviselőnek a képviselő-testületi tagsága több cikluson keresztül megmarad, a notebook cseréjét ötévente kérheti. Amennyiben a notebook legalább öt éven keresztül a képviselő használatában volt, kérheti annak számára történő eladását.

(5) A notebook gondatlan használatából, elvesztéséből eredő kárért a képviselő kártérítési felelősséggel tartozik.

(6) A notebook használatához szükséges szoftverek megvásárlásáról és feltelepítéséről az Önkormányzat gondoskodik. A notebook helytelen használatából eredő szoftverhibák kijavításáról az azt használó képviselő költségére az Önkormányzat gondoskodik.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év december hó 13. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére