Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 73. § (2) bekezdésében és 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköre alapján, Göd Város Kulturális Koncepciójával összhangban a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Göd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. Az önkormányzat elismeri, hogy Göd város minden polgárának joga van a kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez, mert a közművelődést értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

2. § E rendelet célja, hogy Göd város polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, egységes alapelvek szerint, rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának módját és mértékét, valamint a finanszírozási alapelveket, annak érdekében, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi hagyományok ápolásához, a helyi közösségek, személyiségek szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez.

3. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményre, telephelyeire, azok fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottaira.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

4. § (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását;

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését;

c) az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását;

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását;

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását;

f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.

(2) A törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezésén túl az Önkormányzat az alábbi közművelődési szolgáltatásokat támogatja:

a) a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében rendszeres művészeti élményt nyújtó alkalmak szervezését, a kulturális és a művészeti területen jelentkező civil kezdeményezések támogatását, új művészeti értékek létrehozását és bemutatásának támogatását;

b) az értéktári ismeretek közkinccsé tételét a polgárok számára, a helyi alkotók, művészek támogatását, a lokálpatrióta és turisztikai szemlélet erősítését célzó együttműködések ösztönzését, erősítve ezzel az identitástudatot, a településhez való kötődést;

c) helyi kulturális értékekre alapuló fesztiválokat, eseményeket, a kreatív alkotást ösztönző közösségépítést és a szociokulturális animációt figyelembe vevő programok közösségépítő támogatását, amelyek a város kistérségben betöltött kulturális szerepét növelik, erősítik;

d) korosztály- és rétegspecifikus kultúraközvetítést, különös tekintettel a közösségi tevékenységek szervezésére, létrehozására, a minden korosztály igényeit kielégítő szórakozási alkalmak kialakítására (hagyományőrzés, művészeti tevékenységek terén);

e) az együttműködés kultúrájának ösztönzését a feladatellátásban; az intézmények, egyházak, civil szervezetek és a lakosság (önkéntesek) közötti szinergiák kialakítását.

(3) A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy

a) a kulturális programok megjelenjenek az Önkormányzat és az intézmények honlapján, valamint az Önkormányzat hivatalos lapjában;

b) az intézmény által szervezett programok plakátokon, megállító táblákon, szórólapokon és műsorfüzetben eljussanak a lakossághoz.

3. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak ellátási módja

5. § (1) Az Önkormányzat az 5. § által meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében közművelődési intézményt működtet, közművelődési feladatait közvetlenül, az általa alapított, fenntartott közművelődési intézményén keresztül látja el.

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, valamint a közművelődési tevékenységet is végző intézmények, gazdasági vállalkozások közreműködését.

(3) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a város tradícióihoz és az adott feladatok egyedi jellegéhez igazodó - a jogszabályi követelményeknek megfelelő - közművelődési célú tevékenységet folytatókat is bevonhatja.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet folytatókat pénzbeli és nem pénzbeli támogatásokkal, valamint ingatlanok ingyenes vagy kedvezményes használatba adás révén segíti.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testületi és bizottsági hatáskörbe utaltan elkülönített támogatási keretet biztosít az egyesületek, alapítványok, civil kezdeményezések közművelődési feladatainak támogatására, amelyhez a hozzáférést pályázat útján biztosítja.

(6) A város közművelődési alapszolgáltatásait ellátók és közreműködők feladata, hogy egymással együttműködve hatékonyabbá tegyék a helyi lakosság kulturális igényeinek kielégítését.

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának formája

6. § (1) Az Önkormányzat közművelődési intézmény működtetésével látja el a város közművelődési feladatait.

(2) Az intézmény megnevezése: József Attila Művelődési Ház

(3) A József Attila Művelődési Ház telephelyei:

a) Ady klub

b) Kincsem Udvarház

(4) Az intézményfenntartás és működtetés módját, illetve az intézmény tevékenységét az alapító okirata határozza meg.

(5) Az önkormányzat a közművelődési feladatait a Kulturális Koncepciója alapján, az általa fenntartott közművelődési intézmény az éves Munkaterve és Szolgáltatási terve alapján végzi. Az intézménynek minden év március 10-ig be kell küldenie a Képviselő-testület kulturális feladatokat ellátó bizottságához az előző évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a tárgyévi munkatervét. A Bizottság 30 napon belül dönt a beszámoló és a munkaterv elfogadásáról. Ha a Bizottság 30 napon belül nem dönt, a beadott beszámolót és munkatervet elfogadottnak kell tekinteni.

5. A közművelődés finanszírozásának alapelvei

7. § (1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait saját költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatás és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési alapszolgáltatások támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez adható önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletben biztosítja. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, hogy az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - az SZMSZ-ben foglaltak szerint - gondoskodik.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év december hó 13. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére