Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi építményadó és telekadó befizetése határidőinek módosításáról * 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Göd Város közigazgatási területén bevezetett, 2020. évben teljesítendő, építményadóra és telekadóra vonatkozó adóbefizetési kötelezettségekre.

2. § A természetes személy adózó - az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően - 2020. évre vonatkozóan az építményadót, telekadót, a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - június hónap harmincadik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig köteles megfizetni.

3. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év március hó 24. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére