Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelete

Krízis Alap létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A jelen rendeletben szabályozott pénzügyi alap (a továbbiakban: Krízis Alap) létrehozásának célja, hogy elősegítse veszélyhelyzet, baleset vagy katasztrófa (lakossági, vállalati vagy ipari), illetve rendkívüli időjárási körülmények gazdasági következményeiként az önkormányzatra háruló többletfeladatok minél hatékonyabb ellátását.

(2) Az Alap lehetőséget és megfelelő keretet teremt arra, hogy a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatók) - közcélú felajánlásaik, illetve közérdekű kötelezettségvállalásuk révén - hozzájárulhassanak az Önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott feladatainak megvalósításához.

2. § (1) A jelen rendelet hatálya a 3. §-ban meghatározott pénzügyi alapra terjed ki.

(2) A jelen rendelet szabályozza a Krízis Alap rendeltetését, forrásait (bevételeit), felhasználása szabályait és a gazdálkodásának rendjét.

3. § (1) A Képviselő-testület az alábbi pénzügyi alapot hozza létre: Krízis Alap.

(2) A Krízis Alap pénzeszköz bevételeit az önkormányzat CIB Banknál vezetett 10700323-42056506-55300001 számú elkülönített önkormányzati alszámlán tartja nyilván magyar forint pénznemben vezetve.

2. A Krízis Alap bevételei

4. § Az Alap bevételei:

a) az Önkormányzat költségvetéséből biztosított pénzbeli támogatás;

b) a támogatóknak a Krízis Alap részére történő közcélú felajánlásai, illetve közérdekű kötelezettségvállalásai;

c) a Krízis Alap elkülönített számláján tartott pénzeszközök kamatai.

3. Az Alap felhasználásának szabályai

5. § *  (1) Az Alap rendelkezésére álló pénzeszközök Göd Város Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára veszélyhelyzet, baleset vagy katasztrófa (lakossági, vállalati vagy ipari), illetve rendkívüli időjárási körülmények gazdasági következményeinek enyhítésével összefüggésben pénzbeli és természetbeni önkormányzati támogatásokra használhatóak fel.

(2) Az Alapból természetes személyek részére nyújtott támogatásra Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) sz. önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

(3) Az Alapból a (2) bekezdésben nem szereplő más kérelmezők részére nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási kormányrendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

6. § (1) Az Alapból támogatás a képviselő-testület döntése alapján, a jelen rendeletben meghatározott célokra és feltételek megléte esetén nyújtható.

(2) Az Alapból nyújtható támogatások formái:

a) vissza nem térítendő pénzbeli támogatás;

b) részben vagy egészben visszatérítendő pénzbeli támogatás;

c) természetbeni támogatás.

4. Az Alap gazdálkodásának rendje

7. § A Krízis Alap felhasználásáról a képviselő-testület jogosult rendelkezni.

8. § (1) Az Alapot az Önkormányzat pénzforrásaitól elkülönítetten, külön számlán kell kezelni.

(2) Az Alap tárgyévi felhasználásáról a 3. 5 § esemény bekövetkezésétől számítva 60 napon belül (mely indokolt esetben 30 nappal, akár többször is meghosszabbítható) a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság jelentést készít, melyet 15 napon belül a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságnak megküld.

(3) Az Alapból nyújtott támogatás felhasználásáról a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság dönt.

(4) Jelen rendelet 1. § (1) bekezdésében szereplő célok megvalósulása érdekében a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján lehet igényelni, mely tartalmazza:

a) a kérelmező nevét, címét (székhelyét), jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének nevét, telefonos és e-mailes elérhetőségét,

b) a támogatási cél megjelölését és indokát,

c) az igényelt pénzbeli támogatás összegének megjelölését, vagy

d) természetbeni támogatási kérelem esetén a kért dolog lehető legpontosabb meghatározását, darabszámát,

e) a kérelmező aláírását.

(5) Göd Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Krízis Alapban legalább 2.000.000 Ft összeg rendelkezésre fog állni. Az alap 2.000.000 Ft alá csökkenése esetén a Képviselő Testület következő ülésén a Jegyző indítványára dönt az Alap feltöltéséről.

(6) Tárgyévben a krízisalapból egy háztartás legfeljebb Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében foglalt krízistámogatás legmagasabb összegében meghatározott támogatásban részesülhet.

9. § (1) Az Alap feletti rendelkezés, illetve az Alap kezelése során az államháztartás működésére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, illetve az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós szabályok előírásai szerint kell eljárni.

(2) Az Alap felhasználása során figyelembe kell venni az adójogszabályoknak a közcélú felajánlásokra, a közcélú felajánlások kezelésére, felhasználására, illetve elszámolására vonatkozó szabályait.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével Göd Város Önkormányzat 15/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év szeptember hó 3. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére