7/1999. (II. 15.) önkormányzati rendelet

az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az 1998. évi XC. törvény 86. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó bevételek felhasználására vonatkozóan a következő rendeletet alkotja:

1. § A lakásértékesítésből származó bevételek

- önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítására és az azzal együtt végzett korszerűsítésére,

- új lakás építésére,

- kényszerbérlet felszámolására,

- lakáscélú adósságkezelés során a hitelintézettől felvett lakáskölcsönre fennálló tartozás kiegyenlítésére,

- településrendezési tervek szerint lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére,

- építési telek kialakítására,

- lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,

- emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolására,

- csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítésére

használható fel.

2. § Az 1. §-ban meghatározott jogcímekre fordítandó pénzösszegeket évente, a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék * 

4. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.