7/1999. (II. 15.) Ök rendelet

az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az 1998. évi XC. törvény 86. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó bevételek felhasználására vonatkozóan a következő rendeletet alkotja:

1. § A lakásértékesítésből származó bevételek

- önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítására és az azzal együtt végzett korszerűsítésére,

- új lakás építésére,

- kényszerbérlet felszámolására,

- lakáscélú adósságkezelés során a hitelintézettől felvett lakáskölcsönre fennálló tartozás kiegyenlítésére,

- településrendezési tervek szerint lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére,

- építési telek kialakítására,

- lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,

- emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolására,

- csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítésére

használható fel.

2. § Az 1. §-ban meghatározott jogcímekre fordítandó pénzösszegeket évente, a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék * 

4. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.