9/1999. (III. 10.) önkormányzati rendelet

az adatvédelemről

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 33. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, kezelése és továbbításának adatvédelme.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére, a polgármesterre, az alpolgármesterekre, a közgyűlés bizottságaira, a részönkormányzatok testületeire és a Polgármesteri Hivatal ügyintézőire (továbbiakban: jogosultakra).

(2) Az e rendeletben szabályozott adatvédelem kiterjed a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján gyűjtött adatokra.

Az adatszolgáltatás

3. § (1) A jegyző az általa vezetett helyi nyilvántartásból közvetlenül (on-line) adatokat felhasználhat, illetve külön kérelem nélkül adatot adhat feladataik ellátásához a jogosultaknak az állampolgár név, lakcím, anyja neve, állampolgárság, születési hely, születési idő, családi állapot, nemre vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt adatokhoz a jogosult egyedi jelszó és azonosító használatával férhet hozzá. Az egyedi azonosító meghatározza egyben a jogosult jogosítványait az általa igénybevehető adatok körét.

(3) Az on-line módon szolgáltatott adatokról az adatszolgáltatással egyidőben a nyilvántartás adatbázisához csatolt program rögzíti a jogosult azonosító jelét, az adatszolgáltatás idejét, az adatszolgáltatás célját és jogalapját, a jogosult nevét, valamint a szolgáltatott adatok körének megnevezését.

(4) A nyilvántartásból kikerülő (elköltözött, elhunyt) állampolgárokról a jegyző adatot a passzív állományból szolgáltat.

Adatvédelem

4. § (1) Az adatfelhasználás során a személyes adatok védelméhez fűződő jogok, valamint az érintett személyiségi jogai nem sérülhetnek.

(2) A jogosult felelős azért, hogy a jelszó és az egyedi azonosító jel jogosulatlan harmadik személy birtokába ne jusson.

Vegyes rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba.

(2) Az e rendeletnek megfelelő technikai jellegű részletszabályozást a jegyző által kiadott adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

Jogharmonizációs záradék * 

6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.