44/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet

az útépítési és közműépítési hozzájárulásról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város belterületén az önkormányzat által létesített helyi közút, járda, illetőleg közművek által érintett ingatlanok tulajdonosaira.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) érintett ingatlan: helyrajzi számmal rendelkező telek,

b) beépíthető ingatlan: az a helyrajzi számmal rendelkező telek, mely a település helyi építési szabályzata szerint beépítésre szánt

- lakó ingatlan, melyre fő funkcióként lakás, vagy lakások építhetők,

- vegyes funkciójú ingatlan, mely a helyi települési szintű igazgatási, szolgáltató, kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sport építmények elhelyezésére szolgál,

- gazdasági terület: elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésre szolgál,

c) gazdasági célú építmények: kereskedelmi, szolgáltató, ipari létesítmények,

d) közmű: szenny- és csapadékvíz csatorna, víz-, gáz- és villanyvezeték,

e) létesítmény: helyi közút, járda és közmű,

f) teljes létesítési költség: minden olyan költség, amely a létesítmény megvalósítása során felmerült (terület tulajdonjogának megszerzése, szolgalom alapítása, tervezés, engedélyezés-, bonyolítás díja, kivitelezéssel, üzembe- helyezéssel kapcsolatos költségek),

g) *  rendeltetésszerű használatra alkalmas közműpótló beruházás: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerinti egyedi szennyvíztisztító berendezés értendő.

3. § (1) A településszerkezeti terv által jóváhagyott teljes egészében vagy túlnyomórészt első beépítésre szánt területen az előírt helyi közutak, járdák és közművek kiépítése a terület tulajdonosának, tulajdonosainak feladata. A létesítés önkormányzati támogatását "A lakossági kezdeményezésre, önkormányzati részvállalással megvalósuló út-, járda- és közműépítések szervezéséről és finanszírozási rendszeréről" szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(2) A területrész feltáró közutjainak, ill. egyes fő közműveinek kiépítését az önkormányzat - költségvetése alapján - teljes egészében vagy részben átvállalja, ha a létesítmény kiépítése fontos városi érdeket szolgál, és erre tekintettel a terület tulajdonosára, tulajdonosaira aránytalanul nagy terhet róna megépítésük.

(3) Az átvállalás történhet:

a) önkormányzati beruházásban való megvalósítás útján,

b) a városérdekkel arányban álló támogatás nyújtásával, nem önkormányzati beruházás esetén.

II. FEJEZET

A HOZZÁJÁRULÁS

4. § (1) Az önkormányzati beruházásban végzett helyi közút-, járdaépítés, továbbá közművesítés költségeit ill. annak egy meghatározott részét az e rendeletben foglaltak alapján a közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaira kell áthárítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően a rendelet hatályba lépését követően létesített szennyvíz és csapadékvíz csatorna, víz-, gáz- és villanyvezeték, közút és járda (továbbiakban együtt: létesítmény) által közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosa egyszeri útépítési és közművesítési hozzájárulást (a továbbiakban: hozzájárulást) kötelesek fizetni.

(3) E rendelet alapján nem kell hozzájárulást fizetni:

a) a meglévő létesítmény korszerűsítése (felújítása, bővítése, cseréje) esetén,

b) a vízvezeték, illetve a szennyvízcsatorna után, ha az érintett ingatlan egészséges vízellátása, valamint szennyvíz kezelése - a létesítményre előírt engedélyek alapján a beruházás megkezdése előtt megvalósított - rendeltetésszerű használatra alkalmas közműpótló beruházás útján biztosított,

c) az olyan létesítmény után, amelyet

- az önkormányzati telekértékesítés esetében az építési telek eladási árának megállapításakor figyelembe vettek,

- az ingatlan tulajdonosai által önként vállalt hozzájárulásból létesítettek.

A hozzájárulás mértéke és aránya

5. § (1) A hozzájárulás mértékét a tényleges létesítési költség alapján, létesítményenként kell megállapítani. A hozzájárulás mértékének kiszámításakor a teljes létesítési költséget kell figyelembe venni.

(2) A hozzájárulás mértékét az állami és egyéb (nemzetközi) támogatásokkal csökkentett létesítési költségből kell megállapítani.

(3) *  A hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a lakossági kezdeményezésre, önkormányzati részvállalással megvalósuló közműveknél, közlekedési létesítményeknél várható, illetve kialakult létesítmény-fajtánkénti átlagos önerő nagyságát. Ennek meghatározása a Polgármesteri Hivatal településfejlesztési feladatkört ellátó szervezeti egysége feladata.

(4) A hozzájárulás mértékét beépített lakóingatlanok esetében:

- ivóvíz, szennyvíz, gáz és villamos energia rendszer kiépítése esetén fogyasztónként (mérőóránként),

- út- és járdaépítés esetén lakásonként kell meghatározni.

(5) A hozzájárulás mértékét beépítetlen lakóingatlan esetén az építésügyi szabályok szerint építhető lakásszám alapján kell meghatározni.

(6) A hozzájárulás mértékét vegyes funkciójú ingatlan esetén az alábbi kapacitásadatok figyelembe vételével kell meghatározni:

- víz: 1 m3/óra

- gáz: 10 m3/óra

- villany: 2x25 kW

(7) *  Gazdasági terület esetén a várható kapacitás adatokat a Polgármesteri Hivatal nevében a Polgármesteri Hivatal településfejlesztési feladatkört ellátó szervezeti egysége egyezteti a szolgáltatókkal, és azt közösen határozzák meg.

(8) Az olyan helyi közút és járda esetében, amelynek céljára az érintett ingatlanokból az építésügyi szabályok szerint a tulajdonostól kártalanítás nélkül területet vettek igénybe (jegyeztek le közterületként), a hozzájárulás mértékét csökkenteni kell az igénybevett terület forgalmi értékével.

(9) A hozzájárulás összegét akkor kell az érintett ingatlanok tulajdonosaival írásbeli megállapodásban rögzíteni, ha a közmű megvalósult, és abba az érintett ingatlan bekapcsolható, illetve a közút és járda esetében az használható.

(10) * 

A hozzájárulás megfizetése

6. § (1) *  A hozzájárulás a megállapodás aláírásának napján esedékes, és azt az ingatlan tulajdonosa 30 napon belül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizeti meg.

(2) *  Ha az ingatlan tulajdonosa a hozzájárulást a megadott határidőn belül megfizetni nem tudja, kérelmére Győr Megyei Jogú Város Polgármestere – vagyoni és szociális körülményeinek, továbbá a fizetendő összeg nagyságának figyelembevételével – engedélyezheti a hozzájárulás összegének legfeljebb 24 hónap alatt kamatmentes részletekben történő megfizetését.

(3) *  Győr Megyei Jogú Város Polgármestere különösen méltánylást érdemlő esetben az ingatlan tulajdonosának kérelmére – részletfizetési kötelezettség megállapítása nélkül – legfeljebb 12 hónapra szóló haladékot adhat a hozzájárulás összegének megfizetésére.

(4) * 

(5) Ha az ingatlan tulajdonosa a hozzájárulás összegének megfizetése esetén:

- az ingatlant elidegeníti, a még fennálló hátralékot egy összegben kell megfizetnie,

- természetes személy halála esetén a még fennálló hátralékot az örökösöknek egy összegben kell megfizetnie, de helye van azonban (2) és (3) bekezdésekben foglalt rendelkezések alkalmazásának.

7. § A hozzájárulásból származó bevételek azt a pénzügyi forrást illetik meg, ahonnan a kiadások finanszírozásra kerültek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.