13/2000. (IV. 1.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban : tv), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben. (továbbiakban: GYv.tv.) valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

II. FEJEZET

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

A lakásfenntartási támogatás

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § * 

10. § * 

11. § * 

Ápolási díj

12. § * 

Gyógyszertámogatás

13. § * 

14. § * 

15. § * 

Rendszeres szociális segély

16. § * 

17. § * 

18. § * 

NEM RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

Átmeneti segély

19. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

Kamatmentes kölcsön

23. § * 

24. § * 

25. § * 

26. § * 

Temetési segély

27. § * 

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Átmeneti segély

28. § * 

Méltányossági közgyógyellátás

29. § * 

III. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

30. § * 

31. § * 

32. § * 

33. § * 

34. § * 

35. § * 

IV. FEJEZET

GYERMEKÉTKEZTETÉS

36. § * 

37. § * 

38. § * 

38/A. § * 

Kiegészítő családi pótlék, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi segély * 

39. § * 

40. § * 

41. § * 

42. § * 

43. § * 

Hatálybaléptető rendelkezés

44. § * 

1. melléklet * 

2. melléklet * 

3. melléklet * 

4. melléklet * 

5. melléklet * 

6. melléklet * 

7. sz. Melléklet * 

8. melléklet * 

8a. melléklet * 

8b. melléklet * 

8c. melléklet * 

8d. melléklet * 

8e. melléklet * 

8f. melléklet * 

8g. melléklet * 

F I G Y E L E M !
A közgyűlés által elfogadott rendeletek hiteles szövegét Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett rendelet, valamint a testületi ülésekről készült, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Ügyvitelszervezési Irodáján megtekinthető jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A rendeletek szövege közlésre kerül az önkormányzat közlönyében is.

A fentiektől eltérő egyéb közlési módok hitelesnek nem (csak tájékoztató jellegűnek) tekinthetők!