25/2001. (VI. 1.) Ök rendelet

az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél folyó étkeztetésről

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2001. (VI. 1.) ÖK. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOLYÓ ÉTKEZTETÉSRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. Általános rendelkezések * 

1. § *  A rendelet hatálya Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában lévő költségvetési szervnél, továbbá az Önkormányzat közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézménynél

a) az ellátotti étkeztetésre,

b) az alkalmazott által igénybe vett étkeztetésre és az azért fizetendő térítési díjra, valamint

c) az a) és b) pont alá nem tartozó természetes személy által igénybe vett, valamint a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: külső személy) által biztosított étkeztetésre és az azért fizetendő térítési díjra

terjed ki.

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában:

a) alkalmazott: az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél vagy a köznevelési fenntartónál feladatkörükbe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatott közalkalmazott, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott;

b) családtag: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személy;

c) ellátott: szociális alapszolgáltatást, szakosított ellátást, gyermekjóléti alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást igénybevevő, továbbá a köznevelési intézmény neveltje, tanulója;

d) elvitel: a költségvetési szerv vezetőjének előzetes engedélyével, éthordóban kizárólag főzőkonyhából történő, természetes személy általi étel-vásárlás.

2. § A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott módon és feltételekkel gondoskodnak az

a) ellátottak,

b) alkalmazottak és külső személyek étkeztetéséről,

valamint a b) pont alá tartozók által fizetendő térítési díj megállapításáról.

3. § *  A főzőkonyhával rendelkező költségvetési szerv vezetője - a főzőkonyha teljesítőképességének figyelembevételével - engedélyezheti az ott készített étel elvitelét.

4. § *  A költségvetési szervnél a 2. § szerinti étkeztetést igénybevevő az ételt - a 3. §-ban foglalt esetet kivéve - a költségvetési szerv éttermében vagy a költségvetési szerv más, étkeztetésre alkalmas helyiségében fogyasztja el. Óvodában, szociális és gyermekjóléti intézményben a külső személy nem étkezhet.

5. § *  A költségvetési szerv vezetője rendszeresen ellenőrzi, hogy a költségvetési szervben folyó közétkeztetés megfelel-e a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

6. § * 

7. § *  Az alkalmazott, valamint a külső személy által fizetendő nyersanyagnorma azonos az ellátott által fizetendő nyersanyagnormával. Az alkalmazott esetében diétás-étkeztetés alkalmazására csak szakorvosi igazolás alapján kerülhet sor. Külső személy diétás étkeztetést nem igényelhet.

8. § *  A költségvetési szerv vezetője (a költségvetési támogatás felemelése nélkül) engedélyezheti a nyersanyagnormától történő tartós eltérést. Tartósnak az egy hónapot meghaladó időtartam tekintendő, míg az eltérés mértéke nem lehet nagyobb 10 %-nál. A nyersanyagnormát éves átlagban azonban be kell tartani.

9. § * 

10. § * 

2. A költségvetési szervek alkalmazottai és azok családtagjai étkeztetésére vonatkozó szabályok * 

11. § *  A munkahelyi étkeztetés igénybevételére az alkalmazott, valamint a családtagja jogosult.

12. § A költségvetési szerv vezetője engedélyezheti a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerveitől nyugdíjba ment (volt városi) alkalmazottak (csak ebéd) étkezését.

13. §  * Az e rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési szerv kollektív szerződésben (közalkalmazotti, munkaügyi szabályzatban) határozza meg azokat a munkaköröket, amelyekben foglalkoztatottak az étkezés igénybevétele esetén a térítési díjat az e rendelet 15. §-ában foglalt kedvezménnyel fizethetik meg.

13/A. § * 

3. Az étkezésért fizetendő térítési díj * 

14. § A költségvetési szerv munkahelyi étkeztetését az e rendelet 11. §-ai alapján igénybe vevő alkalmazottak, valamint a költségvetési szervhez kiküldött és ott munkát végző városi alkalmazottak a részükre kiszolgált étkezés teljes önköltségét (nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA) alapul véve kötelesek térítési díjat fizetni.

15. § Az étkeztetést az e rendelet 13. §-ában meghatározott szabályozás alapján igénybevevő alkalmazottak a nyersanyagnorma 63 %-át ( + ÁFA ) fizetik térítési díjként.

16. § A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerveitől nyugdíjba ment alkalmazott a részére kiszolgált étkeztetés térítési díjaként a nyersanyagnorma (+ ÁFA) összegével azonos összeget fizet.

17. § (1) Az e rendelet 14-16. §-aiban nem említett étkezést igénybevevő személy a részére kiszolgált étkezésért a teljes önköltség 115 %-ánál kevesebbet nem fizethet.

(2) A költségvetési szervek egymás közötti élelem szállítása során az eladási (vásárlási) ár nem lehet magasabb a teljes önköltség (nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA) összegénél.

(3) *  A polgármester egyedi mérlegelés alapján engedélyezi, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatán, valamint annak költségvetési szervén kívül más szervező által rendezett, az 1. §-ban meghatározott költségvetési szervnél bonyolított rendezvény esetén igénybe vett étkeztetésért az igénybevevő - a 17. § (1) bekezdésétől eltérően - térítési díjként a teljes önköltséget fizesse meg. A térítési díj összege az áfa-t nem tartalmazza.

(4) *  A polgármester az engedély megadása során a következő szempontokat mérlegeli:

a) a rendezvény jellege, célja,

b) az ellátott feladat közfeladati jellege, valamint

c) résztvevők lakóhelye, létszáma, életkora vagy szociális helyzete.

18. § * 

19. § * 

4. Egyéb rendelkezések * 

20. § *  A saját főzőkonyhával rendelkező költségvetési szervnél az élelmezési normára jutó rezsiköltséget az előző lezárt naptári év adatai alapján kell megállapítani, és az egynapi élelmezési norma százalékában kell kifejezni. A rezsi százalék összegével, és az ÁFÁ-val növelt nyersanyagormát kell a tárgyidőszak teljes önköltségének tekinteni.

21. § *  Ha a rezsiköltség nem állapítható meg, akkor köznevelési intézmény és gyermektábor esetében a rezsiköltségnek a nyersanyagnorma 140%-a, egyéb költségvetési szerv esetében a nyersanyagnorma 60%-a tekintendő.

22. § * 

23. § * 

24. § * 

25. § * 

5. Záró rendelkezés * 

26. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, előírásait 2001. július 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 14/1996. (III. 01.) Ök. sz. rendelet hatályát veszíti.

Jogharmonizációs záradék * 

27. § * 

Balogh József

polgármester

Dr. Kovács Lajos

jegyző

1. sz. Melléklet * 

F I G Y E L E M !
A közgyűlés által elfogadott rendeletek hiteles szövegét Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett rendelet, valamint a testületi ülésekről készült, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Ügyvitelszervezési Irodáján megtekinthető jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A rendeletek szövege közlésre kerül az önkormányzat közlönyében is.

A fentiektől eltérő egyéb közlési módok hitelesnek nem (csak tájékoztató jellegűnek) tekinthetők!